Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница8/47
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.chambersz.com/image/naredba.rtf
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

 

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

 

Б И З Н Е С П Л А Н

 

по

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име на проекта)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име на кандидата)

Сума на инвестицията................................ лв.

 

Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.

 

Подпис/печат: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Забележки:

1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана.

2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

Попълва се в случай, че бизнес планът е изготвен от НССЗ.

Бизнес планът е изготвен със съдействието на НССЗ гр. ..............................................................................................................................................................................................................................................

Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил бизнес плана:

Печат на НССЗ

 

Обща информация

А

Б

Име на кандидата (физическото лице,

 

юридическото лице , ЕТ)

 

Седалище и адрес на управление

 

Място на извършване на инвестицията

 

Телефон за контакти:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Предмет на дейност

 

Собственик/управител на фирмата

 

Брой на постоянно заетия персонал

 

Стойност на дълготрайните материални активи

 

(ДМА), съгласно данните от счетоводния баланс

 

за предходната година (в случай, че имат такъв

 

счетоводен баланс)

 

Млад фермер, подкрепян по мярка 112 "Създаване

 

на стопанства на млади фермери"

Договор с РА № ............./.................. 200 .... г.

Полупазарен стопанин, подкрепян по мярка 141

 

"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес

 

на преструктуриране"

Договор с РА № ............./.................. 200 .... г.

 

 

 

I. Резюме

Характеристика и цели:

o кратко описание на фирмата;

o организация;

o предлагани продукти или услуги;

o пазарни възможности и стратегия;

o конкуренция и предимства на вашия бизнес;

o управленски екип;

o оперативен план;

o дългосрочни цели;

o финансови прогнози и необходимост от външно финансиране.

 

Необходимо финансиране

 Какво финансиране ви е необходимо?

 За какво са нужни парите?

 По какъв начин полученото финансиране ще подпомогне бизнеса като цяло?

 Структура на финансиране (кредит, собствен финансов ресурс и т.н).

 Каква е икономическата обосновка на искания заем или инвестиция?

 По какъв начин ще се извърши изплащането на заема?

 

Предлагани стоки и услуги и какви потребителски нужди се удовлетворяват

 Каква е същността на бизнеса?

 Какви стоки/услуги възнамерявате да предлагате?

 

Пазарът

 Какви пазари възнамерявате да обслужвате - големина и пазарен дял?

 Какви са вашите предимства относно начините на обслужване?

 Защо сте избрали точно посочените пазари?

 

Основатели и ръководство

 Какви са участието и ангажиментите ви към предприятието?

 Какъв управленски екип и персонал са необходими?

 

II. Цели и стратегия на фирмата

 

Основателите и концепция

 Как достигнахте до настоящото състояние на фирмата?

 

Стратегически цели

 Докъде се надявате да стигнете с тази идея?
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47

Свързани:

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом