Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница5/47
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.chambersz.com/image/naredba.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта юридически лица по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР 2007 - 2013 г.:

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. вид на подпомаганите дейности;

3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти":

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. общината, в която ползвателят на помощ-та живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

4. вид на подпомаганите дейности;

5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;

6. валутата, в която тези суми са били получени.

(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 55. (1) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 50 000 евро на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

(2) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, да постави и поддържа на видно място билборд с информация за подпомаганата дейност от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане за извършване на инвестиции с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, изображение на знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, изображение на националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".

(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 на сто от табелата или билборда.

(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, и образуват кръг съгласно приложение № 14.

(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006).


Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Проект" е заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.

2. "Мярка" е съвкупност от дейности за прилагане на приоритетите на ПРСР.

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 65/2011.

5. "Дейност" е механизъм по ПРСР, който се осъществява от един или повече ползватели, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.

6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.

7. "Микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

8. "Междинни предприятия" са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро.

9. "Новообразувани предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

10. "Продукти, имитиращи или заместващи мляко и/или млечни произведения" са продукти, които могат да бъдат взети за мляко и/или млечни произведения, но чийто състав се различава от тези произведения по това, че съдържа мазнини и/или протеини от немлечен произход със или без протеин, получен от мляко ("Продукти, различни от млечни произведения", както са упоменати в чл. 3 (2) от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 година относно закрила на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (ОВ L 182, 3.7.1987 г., и Българско специално издание: глава 03, том 06).

11. "Продукти, наподобяващи или заместващи пчелен мед и/или пчелни продукти" са по смисъла на Закона за пчеларството.

12. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.

13. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Преработване на земеделски продукти" е всяка дейност, свързана с технологично въздействие на земеделски продукт с изключение на селскостопанските дейности, необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първоначална продажба. Технологично въздействие е онази част от производствения процес, при която има пряко преобразуване на свойствата или качественото състояние на първоначалния продукт.

14. "Брой работници" е броят работни единици годишно (ГРЕ), а именно броят на лицата, заети на пълен щат през цялата година, като заетите на непълен щат и сезонните работници са дробни части от ГРЕ.

15. "Маркетинг на продукт" е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било начин на даден продукт; маркетинг на продукт включва и дейностите по неговото съхранение, сортиране, маркиране, опаковане и транспортиране.

16. "Земеделски продукти" са продукти, включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО, с изключение на продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17, 21.1.2000 г., и Българско специално издание: глава 04, том 05).

17. "Международно признат стандарт" е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

18. "Принос в натура" се състои в предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

19. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) №1974/2006 г.

20. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрена и извършена инвестиция.

21. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.

22. "Предпроектно проучване" е извършване на специално проучване преди започване на инвестиционен проект, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана, дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.

23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.

24. "Държавна помощ" е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.

25. "Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството (ОВ L 325, 28.10.2004 г., и Българско специално издание: глава 08, том 02).

26. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

27. "Схеми за директно подпомагане" са правилата за отпускане на финансова помощ, уредени в Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., и Българско специално издание: глава 03, том 49).

28. "Биоенергия" е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.

29. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Биомаса" е всяка органична материя с растителен и животински произход, която може да бъде преработена, включително земеделски продукти, специализирани култури, селскостопански храни и фуражи, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, остатъчни продукти от преработвателната промишленост и др., включени в приложение № 1.

30. "Материални активи" са активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения.

31. "Нематериални активи" са активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи или ноу-хау.

32. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

33. "Възобновяеми енергийни източници" са неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.

34. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или след като кандидатът е подписал декларацията по чл. 30, ал. 5.

35. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) лица, които съвместно контролират пряко трето лице;

г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

36. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в българското и европейското законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.

37. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

38. "Добра производствена практика" е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че храните се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.

39. "Форсмажорни обстоятелства" са:

а) смърт на ползвателя на помощта;

б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;

в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;

г) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;

д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на ползвателя на помощта.

40. "Пазар на производител" е място по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата.

41. "Необработен дървен материал" са повалени и окастрени дървета с отделена връхна част, със или без кора, разкроени или нацепени.

42. "Дървесни пелети" - гранулирана уплътнена лигно-целулозна биомаса с цилиндрични форми с диаметър от 5 до 12 mm и средна дължина около 30 mm, получена чрез пресоване без добавяне на слепващи субстанции.

43. "Дървесни брикети" - цилиндрични, призматични или с друга форма дървесни продукти с дължина, петкратно по-голяма от диаметъра им, използваеми за енергийни нужди, получени от пресоването на раздробена дървесна биомаса.

44. "Енергийни трески" - раздробена дървесна лигно-целулозна биомаса, предназначена за енергийни цели, получена чрез механично раздробяване/насичане до дървесни частици с различни размери - от 5 до 60 mm.

45. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.

46. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.

47. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

48. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.

49. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Свързани:

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом