Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница3/47
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.chambersz.com/image/naredba.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Раздел VI.
Минимални помощи (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ за преработка и/или маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от приложение № 1 в продукти извън приложение № 1 се предоставя в съответствие с условията и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ, L 379, 28.XII.2006 г., и Българско специално издание: глава 08, том 05) (Регламент (ЕО) № 1998/2006).

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

(4) Инвестиция за преработка на продукти от приложение № 1 в продукти от приложение № 1 е тази, при която над 75 на сто от приходите от дейността или дейностите, свързани с използването на тази инвестиция, са от реализирани продукти от приложение № 1, за всяка една прогнозна година от бизнес плана.

(5) В случаите извън ал. 4 финансовата помощ за дадена инвестиция ще се предоставя съгласно условията по този раздел.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Общият размер на минималната помощ, предоставена на едно предприятие, по чл. 25, ал. 1, т. 1 е не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години при спазване на условията на чл. 6, ал. 3.

(2) Минимална помощ се предоставя за материални и нематериални инвестиции, описани в чл. 23.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Кандидатите за финансова помощ по ал. 1 представят декларация за размера на получените минимални помощи независимо от тяхната форма и източник за период от последните три данъчни години по образец, съгласно приложение № 7.

(4) В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия са одобрени и/или подпомагани съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал. 1.

(5) Минималната помощ не се натрупва с държавна помощ за същите приемливи разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта би превишил интензитета, определен за конкретните обстоятелства на отделния случай с регламент или решение за групово освобождаване, приети от ЕК.


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Документите за кандидатстване по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 за предоставяне на финансова помощ и документите по чл. 38, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;

2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием. Със заповедта може да бъде определен и бюджет само за определена допустима дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При издаване на заповед за започване на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува, респ. поставя, най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА, и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ОДФ - ПСМП) и областните дирекции на МЗХ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При издаване на заповед за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува, респ. поставя, най-малко 15 календарни дни преди датата на спиране на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ОДФ - ПСМП) и областните дирекции на МЗХ.


Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Кандидатите подават в областната дирекция на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ОДФ - ПСМП) на РА по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 9, прилагат документи съгласно приложение № 10 и декларация за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия по образец съгласно приложение № 11.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Областната дирекция на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОДФ - ПСМП връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заявлението за подпомагане не се приема в случай, че кандидатът не отговаря на някое от изискванията по чл. 3, ал. 7 или ал. 8 и чл. 7. В този случай ОДФ - ПСМП връща на кандидата документите по ал. 1. На кандидата се предоставя документ, удостоверяващ извършената проверка и установеното несъответствие.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по ал. 3 и 4 ОДФ - ПСМП приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 31, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.

(6) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В срок до пет месеца от крайната дата за съответния период на прием на заявлението за подпомагане РА:

1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;

3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;

б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;

г) в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;

д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директора на РА.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 15 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 3.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Решението по ал. 1, т. 2 се взима на основа на съответствие на заявлението за подпомагане със:

1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

2. критериите за оценка, посочени в приложение № 8.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 10, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 22, който се удостоверява с акта за нейното създаване и до датата на вземане на решение за оценка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.

(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 7 или 8 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Проектите се разглеждат от експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от Изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикува на електронните страници на РА и ПРСР.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от управителния съвет към управляващия орган на ПРСР.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;

3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;

4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.


Чл. 33. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансова помощ в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) несъответствие с условията по чл. 31, ал. 3;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 31, ал. 4;

4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 2 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 3.

6. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 6 и/или 7, както и непредставяне на документите по чл. 33а.

(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срок по чл. 11, ал. 8, т. 2 от кандидата да представи:

1. свидетелство за съдимост от представляващия кандидата и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;

2. декларация съгласно чл. 11, ал. 8, т. 2.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 29, ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 31, ал. 3, т. 2 и се одобряват в низходящ ред до размера, определен в заповедта.

(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансова помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При предоставяне на минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 получателят на помощта се уведомява изрично за характера на подпомагането, посочва се и размерът на получената помощ.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансова помощ на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 36. В случаите на отказ на финансова помощ РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Свързани:

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом