Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница2/47
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.chambersz.com/image/naredba.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 11. (1) Финансова помощ се предоставя на еднолични търговци или юридически лица, които са:

1. микро-, малки или средни предприятия;

2. междинни предприятия.

(2) Кандидатите за финансова помощ трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

(3) Кандидатите по ал. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

(4) Кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата.

(5) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

5. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:

1. при които кандидатът/ползвателят на помощта или член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 6 и 7 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение № 2а за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок от 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.

(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случай че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти в продукти от приложение № 1, е допустим за финансова помощ по тази наредба, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.

(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случай че кандидатът изпълнява проект и не е подал заявка за окончателно плащане по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2008 г.), той не може да кандидатства по реда на тази наредба.


Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 12. Финансова помощ се предоставя за изпълнение на дейности по проекти, които се осъществят на територията на Република България.


Чл. 13. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 3 за период не по-малък от 5 години, който показва икономическа устойчивост на инвестицията. Бизнес планът се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".

(2) В случаите на строително-монтажни работи срокът по ал. 1 е най-малко 10 години.

(3) Бизнеспланът по ал. 1 трябва да показва подобряване на цялостната дейност на предприятието на кандидата чрез постигане на една или повече от целите по чл. 2.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Проектите трябва да се изпълняват в имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани в имот, който не е собствен, кандидатът представя:

1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.

(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж, в съответствие със ЗУТ.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.


Чл. 17. Когато организацията на общия пазар, включително чрез схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране, налага ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнище отделно преработвателно предприятие, не се предоставя финансова помощ за инвестиции, които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения.


Чл. 18. Не се подпомагат като самостоятелен проект дейности:

1. за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;

2. за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати стандарти;

3. включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.


Чл. 19. При кандидатстване за производство на биоенергия за продажба кандидатът представя предпроектно проучване.


Чл. 20. Кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база и пазарен потенциал за първата прогнозна година от бизнес плана.


Чл. 21. Изискванията по чл. 20 се считат за изпълнени при условие, че:

1. кандидатът е представил предпроектно проучване в случай на изграждане на ново предприятие;

2. кандидатът на предприятие, преработващо краве мляко, е осигурил най-малко 75 на сто от предвиденото за преработка краве мляко за първата прогнозна година от бизнес плана от производители на краве мляко, които имат удостоверение за индивидуална млечна квота за производство на краве мляко;

3. кандидатът на предприятие извън т. 2 е осигурил най-малко 50 на сто от суровините за първата прогнозна година от бизнес плана;

4. кандидатът е осигурил реализация на най-малко 50 на сто от готовата продукция за първата прогнозна година от бизнес плана.


Чл. 22. В случай, че кандидатът е пазар на производители, финансова помощ се предоставя само за инвестиции, свързани с модернизиране и обновяване на съществуващи мощности и въвеждане на стандарти на Общността, необходими за изпълнение на функциите му като такъв пазар.


Раздел V.
Допустими дейности и разходи


Чл. 23. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане целите по чл. 2:

1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;

2. закупуване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за производството;

3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;

д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията, включително чрез финансов лизинг;

5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4, включително чрез финансов лизинг;

7. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти" съгласно приложение № 5, включително чрез финансов лизинг;

8. закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с производствената дейност;

9. нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:

а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;

10. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

11. разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане за същия актив.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Допустими за финансова помощ са разходите, извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на следните разходи, които могат да бъдат извършени до една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и не по-късно от срока по чл. 44:

1. по ал. 1, т. 11, свързани с проекта;

2. за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ по ал. 1, т. 2 се предоставя само ако сградите и/или другата недвижима собственост, с изключение на земя, са в селски район, съгласно приложение № 6.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансовата помощ по ал. 1, т. 6 се предоставя, при условие че инвестициите се извършват от микропредприятия.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Съответствието със стандартите по ал. 1, т. 6 трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, на която стандартите са влезли в сила, съгласно националното законодателство, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай че определени международно признати стандарти са задължителни по законодателството на Общността, то те са допустими за подкрепа при спазване на условията по ал. 5 и 6.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ по ал. 1, т. 7 се предоставя само за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти", които са включени в представения от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и одобрен от Европейската комисия актуален списък (към датата на подаване на заявлението за подпомагане) и съответствието със стандартите трябва да бъде достигнато не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансовата помощ по ал. 1, т. 7 се предоставя съгласно предписание на БАБХ, указващо необходимите инвестиции за покриване на съответните стандарти.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Съответствието със стандартите по ал. 1, т. 7 трябва да бъде достигнато до 31.12.2009 г., но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Допустимите разходи по ал. 1, т. 11 не могат да превишават:

1. десет на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.), в случай на проекти на стойност до левовата равностойност на 1 000 000 евро;

2. левовата равностойност на 100 000 евро и до 2 на сто от горницата над левовата равностойност на 1 000 000 евро от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.), в случай на проекти на стойност над левовата равностойност на 1 000 000 евро;

3. действително платените разходи.

(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за изработка на бизнесплан като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават:

1. пет на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.) в случай на проекти на стойност до левовата равностойност на 1 000 000 евро, но не повече от левовата равностойност на 30 000 евро;

2. тридесет хиляди евро и до 1 на сто от горницата над левовата равностойност на 1 000 000 евро от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.) в случай на проекти на стойност над левовата равностойност на 1 000 000 евро.

(13) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за строителен надзор като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).

(14) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за предпроектни проучвания като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават две на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).

(15) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени преди подаването на заявлението, като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).

(16) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени след подаването на заявлението, като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).

(17) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, както и разходите за инвеститорски и архитектурен контрол по реализирането им, координиране на строителния процес до неговото завършване и въвеждането на обекта в експлоатация, като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават тези съгласно Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

(18) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите по ал. 1, т. 2 и 8 са на стойност до данъчната оценка на закупуваните недвижими активи и/или земя към датата на придобиване или към датата на кандидатстване в зависимост от това коя от двете оценки е с по-ниска стойност, но не повече от 10 на сто от всички допустими разходи за съответната дейност, намалени с разходите, свързани с инвестициите по проекта по ал. 11.

(19) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата с цел определяне на основателността на предложените разходи.

(20) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени или са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.

(21) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.

(22) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 20, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по ал. 19, 20 и 21 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. При кандидатстване за разходи за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, основателността на предложените разходи се определя от оценяваща комисия. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит.

(23) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 21, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Оферентите по ал. 19 и 20 в случаите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ.

(24) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Списък с разходите по ал. 20, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.

(25) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 22, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по ал. 19 и 20 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 6а. В случаите по ал. 19, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.

(26) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 23, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Редът на ал. 19 и 20 не се прилага при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.


Чл. 24. (1) Финансова помощ не се предоставя за разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;

4. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. принос в натура;

7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 23, ал. 19 и 20;

9. търговия на дребно;

10. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

11. закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

12. плащания в брой;

13. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;

14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на активи по чл. 23, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 10 чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 23, ал. 2;

15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) рутинна поддръжка на активи, получили инвестиционна подкрепа;

17. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 11, ал. 6 и/или 7.

(2) Разходите за изготвяне на бизнесплан по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнесплан, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.

(3) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Свързани:

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом