Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница1/47
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.chambersz.com/image/naredba.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
НАРЕДБА № 18 ОТ 26 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 08.07.2008 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


Чл. 2. (1) Финансова помощ по чл. 1 се предоставя за изпълнение на проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:

1. подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост чрез:

а) по-добро използване на факторите за производство;

б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

2. постигане на съответствие със стандартите на Общността;

3. подобряване опазването на околната среда.

(2) Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или

д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или

ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или

з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или

к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.


Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Допустими сектори и обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет;

10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

(2) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО, наричано за краткост приложение № 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Допустимостта на секторите по ал. 1 се определя въз основа на продуктите, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансовата помощ по ал. 4 е за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без производството на мебели, съгласно приложение № 2.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ по ал. 4 се предоставя само за микропредприятия.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Всеки ползвател на помощта може да кандидатства за помощ по нов проект след окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект, във всеки един от следните случаи:

1. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на тази наредба;

2. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 16 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (ДВ, бр. 50 от 2001 г.) (Наредба № 16 от 2001 г.).

(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Ползвателят може да кандидатства с нов проект за инвестиции по Европейски план за икономическо възстановяване преди окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ по реда на тази наредба не се предоставя за преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.

(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Не се предоставя финансова помощ за:

1. дейности, включени за подпомагане в оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно условията и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г., и Българско специално издание: глава 03, том 20);

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) дейностите по раздел II, глава III от Регламент № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 148, 6.VI.2008 г.);

3. дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 58);

4. дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (ОВ L 314, 30.11.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 67);

5. дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 70).


Раздел II.
Финансови условия


Чл. 4. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 31, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 8 и 11.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ е в размер:

1. петдесет на сто от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия;

2. двадесет и пет на сто от общите допустими разходи по проекта за междинни предприятия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансовата помощ е в размер 60 на сто от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции във:

1. сектора по чл. 3, ал. 1, т. 1;

2. сгради и оборудване в сектора по чл. 3, ал. 1, т. 10;

3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;

4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;

5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

(3) Минималната помощ по чл. 26 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 50 на сто от общите допустими разходи по проекта, а за междинни предприятия е в размер 25 на сто от общите допустими разходи по проекта.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Минималната помощ по чл. 26 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 60 на сто от общите допустими разходи по проекта, а за междинни предприятия е в размер 35 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции във:

1. сектора по чл. 3, ал. 1, т. 1;

2. сгради и оборудване в сектора по чл. 3, ал. 1, т. 10;

3. (изм. - ДВ, ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;

4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;

5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 - 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.

(2) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР (2007 - 2013 г.) не трябва да надвишава размера по ал. 1 за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансовото плащане и/или междинното плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) Авансовото плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;

8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Разплащателна агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(9) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4, или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.

(10) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 10. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинното плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Свързани:

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом