Окс "Бакалавър"
ИмеОкс "Бакалавър"
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер32.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eet.vtu.bg/students/bac/distciplini_anot/anotacii bakalavar/702 ikonomika.doc

ОКС “Бакалавър”


Специалности: “Транспортна техника и технологии”, “Инженерна логистика и строителна техника”, “Технология и управление на транспорта”, “Индустриален мениджмънт”, “Транспортно строителство”, “Комуникационна и осигурителна техника”, “Електроенергетика и електрообзавеждане”

ОКС “Специалист”

Специалност “Транспортно строителство”

Наименование на учебната дисциплина : ”Икономика”

Брой кредити: 4Код


Разпределение по семестри

Аудиторна заетост в часове


Форма за контрол


Курсова работа


Вид дисци-плина

Редовно обучение

Задочно обучение

Л

СУ

ЛУ

Л

СУ

ЛУ

702

Първи-ТТТ, ИЛСТ, ТУТ, ИМ

Втори-КОТ, ЕЕ

Трети-ТС /Бак.и Спец./

45

15

0

23

7

0

Изпит

-

Задължителна


ЛЕКТОР:

Доц. д-р Мария Славова Ночева


АНОТАЦИЯ:

Целта на учебната дисциплина е да се придобият знания по основни проблеми на микро и макроикономиката, за теорията и законите на пазарното стопанство. Формирането на икономически знания, икономическо мислене и рационално икономическо поведение у студентите, е необходимо на бъдещите инженери бакалаври за работа при пазарни условия , за избор при вземане на икономически решения.

Учебната програмата по “Икономика” съдържа два модула.

В първи модул се изучават въпроси, свързани с основните проблеми на икономическата система и основите на микроикономиката. Анализират се проблемите на поведението на икономическите субекти – фирмите, организационно-правните форми на бизнеса у нас, въпросите на производствените разходи, приходи и печалба на фирмите, на пазарите на производствените фактори и др.

Във втори модул обучаемите се запознават с основите на макроикономиката, с измерителите на макроикономическата активност- брутен национален продукт, брутен вътрешен продукт, национален доход, икономическо благосъстояние. Изучават се въпроси на фискалната и монетарна политика на държавата, на данъчната и бюджетна политика, на банковата система, икономическия растеж и някой проблеми на международните икономически отношения.

Лекциите се изнасят в поток. Семинарните упражнения се провеждат по групи. За тях са предвидени тестове, задачи, практически задания, посещения на фирми, фирмени изложения, банки, борси и др.

За усвояване на дисциплината не са необходими предварителни познания по икономика.

Учебната дисциплина се преподава на български език.


ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Славова-Ночева, М. и М. Томова. Икономика. І част, Микроикономика. С., ВТУ “Т. Каблешков”, 2002.

 2. Славова-Ночева, М. и М. Томова. Обща икономическа теория. Втора част. С., ВТУ “Т. Каблешков”, 1996.

 3. Стенли Фишър и др., Икономика. Основи на микро и макроикономиката., изд. “Отворено общество” С., 1997.

 4. Ковачев, З., и колектив. Обща икономическа теория, I ч. Микроикономика Варна, ИУ, 1996.

 5. Ковачев, З., и колектив. Обща икономическа теория, II ч. Макроикономика Варна, ИУ, 1996.

 6. Кънев, М., и колектив. Микроикономика. С., 1995.

 7. Кънев, М., и колектив. Макроикономика. С., 1998.

 8. Миркович, Камен. Икономикс. С., 1993.

 9. Савов, Стоядин и колектив. Икономикс. С., “Тракия М”, 2000.

 10. Савов, Стоядин. Макроикономика. С., “Тракия М”, 2000.

 11. Савов, Стоядин. Микроикономика. С., “Сиела”, 2000.

 12. Спасов., Тр. Микроиономика, Унив. издателство “Стопанство”. С., 2003.

 13. Спасов., Тр. Макроикономика, Унив. издателство “Стопанство”. С., 2002.

 14. Световен речник по икономикс, т. I и II. Бургас, Делфинпрес, 1992.

 15. Samuelson, P. W. Nordhaus. Economics. 15 ed. USA, 1995

Свързани:

Окс \"Бакалавър\" iconПроект-29. 04. 2006
За окс „бакалавър” и окс „магистър” за професионални направления в които липсва окс „бакалавър” 27
Окс \"Бакалавър\" iconУчебенплан на специалност: шифър 27
Окс “Бакалавър” в професионално направление “Икономика”. Придобилите окс бакалавър, притежавате фундаментални икономически, управленчески...
Окс \"Бакалавър\" iconДневник за качество на обучението на Факултет «Техника и технологии»
Приравнени учебни планове за преминаване на обучение на студентите от окс „професионален бакалавър” в окс „бакалавър”, като се осигурява...
Окс \"Бакалавър\" iconРастителна защита
Завършилите окс „Професионален бакалавър” ще придобият допълнителни познания, както по основните агрономически дисциплини, така и...
Окс \"Бакалавър\" iconМагистърски програми 15 май 2011г. (неделя) дистанционно обучение свищов (неикономисти и след окс "Проф бакалавър")
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите окс “магистър”, защитили през м. X’ 2010 Г
Окс \"Бакалавър\" iconОкс "Бакалавър"; окс "Специалист" Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Наименование на учебната дисциплина: "Основи на конструирането" Брой кредити: 6
Еит. Дава се възможност за самостоятелна работа и за ефективен професионален диалог и комуникация със специалисти по транспортна...
Окс \"Бакалавър\" iconЗа занятията на 3 курс задочно обучение във всу „Л. Каравелов" в периода от 28. 01. 2008 г до 16. 02. 2008 г. Окс „професионален бакалавър"
Всу „Л. Каравелов” в периода от 28. 01. 2008 г до 16. 02. 2008 г. – Окс „професионален бакалавър”
Окс \"Бакалавър\" iconЗа занятията на 4 курс задочно обучение във всу „Л. Каравелов" в периода от 12. 10. 2009 г до 30. 10. 2009 г. – Окс „ професионален бакалавър"
Всу „Л. Каравелов” в периода от 12. 10. 2009 г до 30. 10. 2009 г. – Окс „ професионален бакалавър”
Окс \"Бакалавър\" iconЗа занятията на 3 курс задочно обучение във всу „Л. Каравелов" в периода от 13. 10. 2008 г до 31. 10. 2008 г. – Окс „професионален бакалавър"
Всу „Л. Каравелов” в периода от 13. 10. 2008 г до 31. 10. 2008 г. – Окс „професионален бакалавър”
Окс \"Бакалавър\" iconОтчет на Транспортен факултет за календарната 2007 година
Транспортният факултет е акредитиран през 2006 год да обучава студенти по окс “бакалавър” и окс “магистър” специалности Транспортна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом