Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер82.43 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/genaff/112810.docСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

5685/10 (Presse 9)

(OR. en)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА
Относно:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2991-о заседание на Съвета

Общи въпроси

Брюксел, 25 януари 2010 г.
Председател Г-н Miguel Angel MORATINOS
Министър на външните работи и сътрудничеството на Испания
* 2992 рото заседание по външни отношения е отразено в отделно съобщение за печата (5686/10).
Основни резултати от заседанието на Съвета

Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство.

Съветът реши да изпрати на Европейския парламент за одобрение проект за решение за сключване на споразумение със Съединените щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС.

СЪДЪРЖАНИЕ1

PARTICIPANTS Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРОГРАМА НА ИСПАНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Споразумение между ЕС и САЩ относно изпращането на данни за финансови съобщения Error: Reference source not found

 • Саудитска Арабия — освобождаване на дипломатически персонал от изискването за виза Error: Reference source not found

 • Допълнителни правила за наблюдение на морските граници Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Работа в рамките на другите състави на Съвета Error: Reference source not found

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Химикали — система „REACH“ — процедура по регулиране с контрол Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Биоциди — процедура по регулиране с контрол Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Митническа конвенция относно международния превоз на стоки Error: Reference source not found

МЛАДЕЖ И ОБРАЗОВАНИЕ

 • Швейцария — участие в програми на ЕС Error: Reference source not found

PARTICIPANTS

The governments of the Member States and the European Commission were represented as follows:

Белгия:

Г-н Olivier CHASTEL Държавен секретар по европейските въпроси

България:

Г-н Константин Димитров Заместник-министър на външните работи

Чешка република:

Г-жа Milena VICENOVA Постоянен представител

Дания:

Г-н Per Stig MØLLER Министър на външните работи

Германия:

Г-н Edmund DUCKWITZ Постоянен представител

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Ирландия:

Г-н Dick ROCHE Заместник-министър в кабинета на министър-председателя и в Министерството на външните работи със специална отговорност за европейските въпроси

Гърция:

Г-н Dimitris DROUTSAS Заместник-министър на външните работи

Испания:

Г-н Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ Министър на външните работи и сътрудничеството

Г-н Diego LÓPEZ GARRIDO Заместник-министър за Европейския съюз

Франция:

Г-н Pierre LELLOUCHE Държавен секретар, отговарящ за европейските въпроси

Италия:

Г-н Alfredo MANTICA Държавен секретар в Министерството на външните работи

Кипър:

Г-н Marcos ΚΥPRIANOU Министър на външните работи

Латвия:

Г-н Andris TEIKMANIS Министър на външните работи

Литва:

Г-н Vygaudas UŠACKAS Министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работи и имиграцията

Унгария:

Г-н Péter BALÁZS Министър на външните работи

Малта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Нидерландия:

Г-н Frans TIMMERMANS Министър по европейските въпроси

Австрия:

Г-н Hans-Dietmar SCHWEISGUT Постоянен представител

Полша:

Г-н Mikołaj DOWGIELEWICZ Държавен секретар, Министерство на външните работи

Португалия:

Г-н Luis AMADO Държавен министър, министър на външните работи

Г-н Pedro LOURTIE Държавен секретар по европейските въпроси

Румъния:

Г н Teodor BACONSCHI Министър на външните работи

Словения:

Г-жа Andreja JERINA Държавен секретар в Правителствената служба за растежа и европейските въпроси

Словакия:

Г-н Miroslav LAJČÁK Министър на външните работи

Финландия:

Г-жа Astrid THORS Министър на миграцията и европейските въпроси

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Г-жа Amelie VON ZWEIGBERGK Държавен секретар по европейските въпроси

Обединено кралство:

Г-н Chris BRYANT Заместник-председател на управляващото мнозинство в Камарата на общините и парламентарен секретар


Комисия:

Г-н Karel de GUCHT Член


Генерален секретариат на Съвета:

Г-н Pierre de BOISSIEU Генерален секретар

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРОГРАМА НА ИСПАНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Съветът взе под внимание представената от испанското председателство програма за времето на мандата му (януари—юли 2010 г.).

Приоритетите на председателството са следните:

  насърчаване на икономическото възстановяване и устойчивия растеж в Европа и започване на работа по стратегията „ЕС 2020“ за растеж и работни места;

  пълно прилагане на Договора от Лисабон;

  насърчаване на Европа, основана на права и свободи за нейните граждани;

  укрепване на външната политика на ЕС, за да се превърне ЕС в действителен фактор от световно значение.

Председателството ще постави акцент върху насърчаването на икономическото възстановяване чрез устойчив растеж, насочен към създаването на заетост. Неговата цел е да се засили координацията на равнище ЕС между икономическите политики на държавите-членки, преди да се постави начало на стратегията „ЕС 2020“.

След влизането в сила на Договора от Лисабон на испанското председателство се пада мисията да следи за строгото и пълно прилагане на Договора като пръв свой приоритет.

За да може ЕС да засили ролята и влиянието си в световен мащаб, е необходимо да насърчава тесни връзки с гражданите си и да работи за подкрепата и участието им. За тази цел председателството се стреми да укрепи правата, гражданските свободи и сигурността на гражданите на Европа и да утвърди действително равенство между мъжете и жените.

В областта на външните работи председателството ще си сътрудничи тясно с председателя на Европейския съвет и с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, за да се използват в максимална степен създадените с новия договор възможности. ЕС вече разполага с необходимите средства, за да рационализира и укрепи общата си външна политика и политика на сигурност и да поеме ролята си на реален фактор от световно значение, който утвърждава ценностите и интересите си на международната сцена.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Споразумение между ЕС и САЩ относно изпращането на данни за финансови съобщения

Съветът реши да изпрати на Европейския парламент за одобрение проект за решение за сключване на споразумение със Съединените щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (5305/10).

Саудитска Арабия — освобождаване на дипломатически персонал от изискването за виза

Съветът прие решение, с което се позволява на Франция от 1 февруари 2010 г. да освободи притежателите на дипломатически паспорти от Саудитска Арабия от изискванията на ЕС за виза. Решението изменя Общите консулски инструкции относно визите за дипломатическите мисии и консулските служби (17584/1/09 REV 1).

Допълнителни правила за наблюдение на морските граници

Съветът постигна съгласие по проект за решение, допълващо Кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Frontex (Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници).

Проектът за решение ще бъде изпратен на Европейския парламент в съответствие с процедурата на ЕС по регулиране с контрол. Съветът ще приеме мярката до няколко месеца, при условие че Европейският парламент не се противопостави.

Проектът за решение има за цел да се засили граничният контрол, като се предвидят правила за операциите по морските граници и необвързващи насоки за ситуации на издирване и спасяване и за сваляне на брега в контекста на координирани от Frontex операции по морските граници1.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Работа в рамките на другите състави на Съвета

Съветът взе под внимание доклад на председателството относно работата в рамките на другите състави на Съвета (5405/10).

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Химикали — система „REACH“ — процедура по регулиране с контрол

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент за актуализиране на регламента „REACH“ по отношение на производството, предлагането на пазара и употребата на дихлорометан, масла за лампи и течности за запалване на барбекю и органокалаени съединения.

Чрез процедурата на ЕС по регулиране с контрол регламентът ще измени приложение ХVІІ към Регламент № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на акт, който надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, не е съвместим с целта или съдържанието на основния инструмент или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност.

ОКОЛНА СРЕДА

Биоциди — процедура по регулиране с контрол

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент относно предлагането на пазара на биоциди.

Регламентът ще осигури удължаване до 14 май 2014 г. на действащата дерогация от забраната на биоциди, съдържащи активни вещества, които не са изброени в приложение ІІ към Регламент № 1451/2007, нито в приложение І или приложение ІА към Директива 98/8, когато изтича програмата за преглед на съществуващите активни вещества.

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на акт, който надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, не е съвместим с целта или съдържанието на основния инструмент или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност.

ТРАНСПОРТ

Митническа конвенция относно международния превоз на стоки

Съветът прие решение относно позицията, която ще заеме ЕС във връзка с изменението на Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР).

Измененията се отнасят предимно до подобрения в процедурата за упълномощаване на асоциации да издават карнети ТИР и да бъдат гаранти за тях. Те преструктурират процеса, така че по-лесно да се разбира и прилага процедурата за упълномощаване.

МЛАДЕЖ И ОБРАЗОВАНИЕ

Швейцария — участие в програми на ЕС

Съветът прие решение, с което се одобрява подписването и временното прилагане на споразумение между ЕС и Швейцария за определяне на реда и условията за участие на Швейцария в Програмата „Младежта на ЕС в действие“ и в Програмата за действие за обучение през целия живот (2007—2013 г.) (13104/2/09 REV 2).ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

5685/10 (Presse 9)

BG

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом