Програм а за развитие на туризма в община иваново
ИмеПрограм а за развитие на туризма в община иваново
страница1/5
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер0.71 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivanovo.bg/docs/programaTurizam.doc
  1   2   3   4   5П Р О Г Р А М А


ЗА


РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА


В ОБЩИНА ИВАНОВО


2005 - 2015 г.


ВЪВЕДЕНИЕ

===================


Програмата за развитие на туризма на община Иваново, област Русе е разработена на основа целите залегнали в предизборната платформата на мандат 2003-2007 г. Те са реално продължение на започнатото през предходните мандати. Те са разширени, обогатени и доразвити.На тази Програма трябва да се гледа като на общ ориентир и детайлизиране на Програмата за устойчиво развитие на общината, приета през 1999 г., в частта “туризъм”, като източник за генериране на конкретни проекти и аргумент за обосноваване на тези проекти в изискваните от държавата или от финансиращите институции планови документи, каквито са общинските планове и стратегии за развитие.


м. 31 март 2005 г. Ромео Георгиев

с. Иваново кмет на Община Иваново


Част 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА


Общата характеристика включва сравнително подробно описание на реалните и потенциални ресурси за развитието на туризма в Община Иваново. Използвани са различни източници на информация – предишни проучвания; Общински, областни и регионални планове, програми, стратегии; анкети и анализи.


Община Иваново е от селскостопански тип в териториално устройствено отношение. Тя е учредена с Указ на ДС 2295/26.12.1978 г., когато в нея влизат селищата по долината на р. Русенски, Черни Лом и р. Дунав. С Указ на ДС 3005/9.10.1987 г. към общината се присъединяват част от селата на селищна система Щръклево. През 2003 г. с Указ № 423/17.09.2003 г. към нея са присъединени две села от община Цар Калоян.

Общината е с кратък живот на самостоятелно функциониране.


  1. Граници, географско положениеОбщина Иваново е разположена в Североизточна България и в Северозападната част на област Русе. Тя граничи с р. Дунав на север и общините Русе, Ветово, Цар Калоян, Две могили и Борово.

Транспортно-географското положение е благоприятно поради пресичането на територията на общината на 2 от европейските транспортни коридори (№ 7 и № 9), които осигуряват връзката между районите на Балтийско и Северно море, от една страна и Средиземно и Черно море от друга. През територията на общината минават важни артерии – ж.п. линия Русе-Горна Оряховица-София и шосейни пътища Русе-София и Русе-Варна, свързващи Централна Европа с Черноморието и Азия.  1. Топография


Община Иваново има площ около 495 454 дка /над 17% от област Русе/. По този показател тя е сред средно големите общини.

Административният център на Общината – с. Иваново, е разположен върху равнинен терен с привидно еднообразен релеф на височина около 270 м над морското равнище. Застрояването му започва с построяването на ж.п. линията Горна Оряховица-Русе през 1895 г. Намира се на 5 км от старото селище и река Русенски Лом.

Релефът на общината е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което благоприятства земеделието и не създава проблеми при изграждане на техническата инфраструктура. Заема част от Източната Дунавска равнина.

Средната надморска височина е от 60 м., като варина от 16.4 м. на брега на р. Дунав северно от с. Пиргово до 276.3. м югоизточно от с. Табачка. Около 65 % от територията на общината е с наклон над 3 градуса, което благоприятства развитието на селското стопанство и не е пречка за транспортната дейност.

Въпреки малката надморска височина са налице ареали с полупланински облик и висока пейзажна атрактивност (Поломието).

Климатът е умереноконтинентален. Лятото е сухо и горещо. Средната годишна температура е около 12о, средната юлска 20-22о, а средната януарска – от 0 до - 3о. Средногодишното количество на валежите е 550-650 мм.

Най-значим хидроресурс за общината са водите на река Дунав. Речната мрежа е сравнително гъста. Реките Русенски, Бели, Мали и Черни Лом имат ограничено стопанско използване, което е силно повлияно от особеностите на климата и карстовата основа . Режимът им е дъждовно-снежен. Текат в каньоновидни долини, Тяхното всичане е моделирало различни форми които имат неповторима атрактивна гледка и представляват съществен туристически ресурс за общината. Общата дължина на реките е 47 км, а площта на водосборните басейни 16 хил. кв. м. Заливните тераси на реките имат потенциал от подпочвени води.

Почвите са разнообразни (чернозем – 91%, сиви горски, алувиални и алувиално-ливадни) и подходящи за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. По терасите на реките те са алувиално-ливадни. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци. Върху черноземите се отглеждат предимно зърнени култури.

Растителност и животински свят. Община Иваново попада в Източна Дунавска равнина, в която преобладава степната растителна формация. Природните условия са предопределили образуването на три вегетационни растителни типа. Върху алувиално-ливадните почви с високо ниво на подпочвени води и по-влажен микроклимат край р. Дунав са разпространени влаголюбиви растителни видове – върба, бяла, черна и канадска топола др.

Горите са с площ 43 602 дка, което е 11% от общата територия. Основните дървесни видове са чер, летен, зимен дъб; акация, липа, орех, топола, бряст, келев габър и др. Храстите са представени от смрадлика, глог, шипка, трънка, дрян, къпина и др., а от тревистите растения – житни треви, кувило, коприва, кокиче, минзухар, синчец, бръшлян и др.

Представенни са и земеделски култури.


1.3. Население


Общината е от V-ти функционален тип с 11 150 души население.

Населените места на община Иваноно са 13 - с. Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен, Щръклево, с център с. Иваново.

В етническата структура на населението на общината преобладават българите /83.5%/, следвани от турците /9.4%/, ромите /5.9%/ и други националности /1.2%/ основно татари в с. Тръстеник/.


1.4 Основни икономически сектори и производства


Промишленост


Промишлеността е слабо застъпена. Заетостта в този отрасъл е 1/3 от населението. По-голямата част е в частния сектор. Развита е преработващата индустрия. На територията на общината предприятията функционират като самостоятелни в отделни селища.

В общината има изградени 6 бр. частни предприятия и 112 бр. еднолични търговци и частни юридически лица. Заетата численост в обществения сектор е 600 души.


Най-голямо предприятие на територията на община е “Прециз интер-холдинг”АД с. Иваново – производство на безшевни електрозаварени тръби с различни профили.

“Прециз агро” с. Иваново – производство на селскостопанска продукция (зърнени култури и лозарство).

“КООП-Красен”АД с. Красен – гъбопроизводство и преработка.

“Роял колбас”АД с. Иваново – месопреработка.

ЕТ “ДИН-Пиргос” с. Пиргово – дървопреработка и мебелно проезводство.

Шивашки цехове в с. Тръстеник и с. Щръклево.


Селско стопанство


Основен отрасъл в общината е земеделието. В него е заето голяма част от трудоспособното население.

Около 80% (396 363 дка) от територията на общината е земеделска, а заедно с горите, относителният дял е около 94%. Това, съчетано с климатичните и почвени условия, благоприятства развитието на земеделието. Общината е известна като производител на зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица; технически култури – слънчоглед, цвекло. Общината е известна с винените си лозя и производството на лозопосадъчен материал (пепиниерство), с овощарство – вишни и праскови, а в недалечното минало и ябълки.

Относителният дял на произвежданата продукция е: 83% зърнени култури, 13% технически култури, 2% фуражни култури, 2% лозя и овощни градини.

В структурата на собствеността на земята преобладава частната – над 62%. Общинската земя е около 20%, а държавната – 15%.


Наличието на много добра фуражна база позволява да се развива животновъдство – свиневъдство, говедовъдство и птицевъдство.

Наличието на водни площи около р. Дунав (с.о. Стълпище- Рибно стопанство) позволява развитието на промишлено рибовъдство.

Наличието на чиста и защитена територия - на пчеларство.


Гори


Горското стопанство е представено от 14% горски терени. Наличието на дървесна маса позволява развитието на дърводобива. В Пророден парк “Русенски Лом” се намира Ловно стопанство.


1.5. Услуги


Транспорт и инфраструктура

Приз територията на общината преминават два от основните европейски коридора и железопътна линия с международно значение. Река Дунав е северната граница на общината. На територията на общината се намира Летище Щръклево. Тук са на лице възможности за развитие на всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен.

Общината се обслужва от частни автобусни превозвачески линии. Има линейно ветрилообразено, насочена към град Русе, шосейна и жп мрежа. Радиалните връзки са слабо развити поради лимитиращата роля на релефа. Замразен е строежа на пряк път между с. Иваново и с. Щръклево, чрез който ще се осъществи кратка и пряка връзка между главен път Русе-София и главен път Русе-Варна. В резултат на това връзката между част от селищата на общината се осъществява през град Русе. В основни линии конфигурацията на шосейната мрежа има пръстеновиден характер, като пръстенът изключва селищата, разположени в западната част. Този пръстен предопределя транспортната достъпност до центъра, която е в рамките на 30 мин. изохрон.

Републиканската пътна мрежа в общината обхваща пътища с дължина 86.9 км.

Изградената улична мрежа в общината обхваща междуселищни пътища и улици с обща дължина 285 км.

На територията на общината е изградена и добре развита железопътна инфраструктура – има една гара (Иваново) и три гарови спирки (Божичен, Кошов и Табачка) – от ж.п линията Русе-Горна Оряховица-София/Солун, Истамбул/.

Тук е изградено летище за съвместно базиране на ВВС и Гражданска авиация. Летищен комплекс Щръклево е с развита материално-техническа база. На областно ниво се предвижда възстановяване и реконструкция на летище Щръклево, с оглед отварянето му за вътрешни и международни чартърни полети за бизнес и делови пътувания и използването му за граждански цели.


Телекомуникации


Всички населени места в общината са телефонизирани и радиофицирани. Телекси постове са свързани с автоматичната телефонна централа в град Русе и им е предоставена възможност за автоматично избиране на абонати от цялата световна телекомуникационна мрежа. Програмите на националното радио се излъчват по изградената кабелна мрежа за всички населени места. Изградена е клетъчна телефонна мрежа.


Водоснабдяване


Всички селища в община Иваново са водоснабдени чрез – местни водоизточници и водоснабдителните системи Батин-Две могили, Батин-Русе, Красен-Щръклево. Те са разнообразни по своя вид и дебит – шахтови и тръбни, кладенци, възходящи и низходящи дренажи и каптажи. С тези водоизточници се задоволяват битовите и промишлени нужди на общината. Водоснабдени са 13-те населени места (100%).

Канализационна мрежа липсва във всички села, с изключение на една улица в централното селище Иваново. В населените места се използват септични ями и попивни кладенци.

Хидромелиорацията е представена от неизползвани, съществуващи от преди, напоителни системи. Силно развитата напоителна система за земеделските земи, по икономически причини не се използва.


Енергийна обезпеченост


Енергийната система на общината е добре развита. Всички селища и райони са електрифицирани. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. През територията на общината преминава газопровод. Възможностите, които предоставя не са усвоени.


Търговия и услуги


Търговската дейност се осъществява чрез обекти за хранене, магазинна мрежа за хранителни и промишлени стоки, пазари. В по-големите селища е добре развита, за разлика от малките.

Относителният дял на търговската дейност е 5% от приходите в обществения сектор.

На територията на общината няма изградени хотели. Има общински туристически бази с места за настаняване, частни пансиони, вили и домове предлагащи възможностите на селската къща. Те са разположени в селата, в Поломието и на брега на река Дунав.


1.6. Здравеопазване и социални грижи


Терапевтичната дейност в общината се осъществява в селски здравни служби в рамките на здравното осигуряване. Структурата е добре развита и разполага с необходимия ресурс за извършването й.

Социалната политика на държавата на територията на общината се осъществява от Общинска служба за социално подпомагане (ОССП). Тя изпълнява функциите на Общински съвет в сферата на социалните грижи. Организира и провежда мероприятия, насочени към подпомагане на всички граждани, които не са в състояние сами да се справят в обществото.


1.7. Образование


Образователната система в общината е добра – 6 Основни училища (с. Щръклево, Красен, Иваново, Пиргово, Тръстеник, Сваленик); 6 Детски градини (с. Щръклево, Красен, Иваново, Пиргово, Тръстеник, Сваленик).


1.8. Култура и културно-историческо наследство


Дейностите в областта на културата в община Иваново се осъществяват от неправителствени организации – читалища. Издръжката им е съвместна субсидия от Общинския бюджет и собствени приходи.

На територията на общината работят 12 читалища.

Важно място в културния живот на общината заемат утвърдените културни традиции и културно-историческото наследство.

Община Иваново е богата на културно-исторически паметници. Тук са Археологическите резервати “Скални църкви при Иваново” - включен от ЮНЕСКО в списъка на културно-историческото наследство със световно значение и “Средновековен град Червен” – с национално значение и особено голям потенциал за развитието на туризма. В общината има 120 археологически паметници, над 50 бр. монументални, над 20 бр. архитектурни, природни и др.


1.9. Религия


В Община Иваново са регистрирани, съгласно Закона за вероизповеданията две (2) вероизповедания:

 • Източно православно;

 • Мюсюлманско.Част 2. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ


Стратегическото планиране изисква де се анализира ситуацията и да се набележат положителните тенденции, на които може да се разчита, както и заплахите и проблемите, които трябва да се преодоляват за постигане на главната стратегическа цел, изразена във визията и мисията на туризма в Община Иваново през следващите десет години.

Анализът на състоянието на туризма в Общината показа основните силни и слаби страни на неговите аспекти, залегнали в стратегическите цели.


S.W.O.T. – анализ на туризма в Община Иваново


Силни страни

Слаби страни

 1. На ресурсите:

  1. Уникалната природа и привлекателните ландшафти с културно-историческо и природно значение

  2. Благоприятният климат и води.

  3. Географското положение – гранично и кръстопътно.

  4. Запазени и поддържани традиции.

 1. На ресурсите:

  1. Липса на планове за управление и недостатъчна управленска култура.

  2. Липса на културна институция, на територията на общината, за стопанисване на културно-историческото наследство.

  3. Несъвършенства в управлението и осигуряване на устойчивост в земеделието и горското стопанство.

  4. Миграцията и близостта на големия град, с изградената туристическа инфраструктура и капацитет.

1.5. Недостиг на систематизирана информация за ресурсите и програмите.

 1. На местната политика

  1. Наличие на Програма за устойчиво развитие на Община Иваново.
 1. На местната политика

  1. Липса на утвърдена цялостна общинска политика за туризма.

  2. Липса на интеграция с регионалните институции работещи в областта на културния, екологичен и др. видове туризъм.

2.3. Липса на Общинска програма за развитие на селския туризъм.

3. На местната власт и администрация

  1. . Наличие на “Център за екология, култура и туризъм” с функциониращи звена “Култура” и “Туристически информационен центар”.
 1. На местната власт и администрация

  1. Недостатъчен опит на общинската администрация за развитие на туризъм.

  2. Неотработено взаимодействие между Общинска администрация и ведомствата, стопанисващи обектите намиращи се на територията на общината.

  3. Липса на Общинска програма за обучение и възпитание за проявяващите интерес в областта на туризма – подрастващи и възрастни.

 1. На инфрастуктурата

4.1. Бърз и лесен достъп до селищата на общината и туристическите обекти и зони.


4. На инфраструктурата

4.1. Наличие на недостатъци в управлението на твърдите битови отпадъци в Общината.

4.2. Наличие на полуразрушена и загрозяваща инфраструктура.

4.3. Затруднено поддържане на пътната мрежа в района на общинските селища и подходите към туристическите обекти.

4.4. Липса на система за предлагане и ниско ниво на туристическите услуги.

4.5. Недостатъчна информационна система /указателни знаци, информационни табла и т.н./

 1. На частния сектор

  1. Увеличаващи се инвестиции в областта на селския туризъм.
5. На частния сектор

5.1. Липса на експертна помощ и информация.

5.2. Липса на опит в местния бизнеса в областта на туризма.

5.3. Липса на система за предлагане.

 1. На неправителствените организации

  1. Наличие на неправителствени организации, работещи в областта на културния и фестивален туризъм, на екотуризма, на селсксия туризъм.
 1. На неправителствените организации

  1. Недостатъчната комуникация между НПО по проблеми на туризма.

  2. Липса на ясни цели в областта на туризма.

  3. Недобра комуникация с местната власт.

  4. Недостатъчни умения на НПО за развитие на туризма.
 1. На финансирането

  1. Успешни финансирания на проекти по донорски програми.
 1. На финансирането

  1. Недостатъчна информация относно възможностите за финансиране в областта на туризма.

  2. Липса на общински фонд за набиране на средства от туристическа такса.

  3. Привличане на български и чуждестранни частни бизнеси за инвестиране в общината в областта на туризма.

 1. На предлагането на пазара

  1. Създаден капацитет за предлагане на туристически услуги.
8. На предлагането на пазара

  1. Недостатъчно високо качество на услугите в селищата на общината.

  2. Липса на туристически продукт, предлаган на пазара.

  3. Недостатъчен интерес от страна на туроператори и туристически агенции към предлаганите туристически атракции.

 1. На популяризирането, рекламата и маркетинга

  1. Съществува практика за популяризиране на туризма в общината.
 1. На популяризирането, рекламата и маркетинга

  1. Липса на маркетингова кампания за създаване на цялостна идентичност на общината.

  2. Липса на координация за разнообразяване на преживяванията на туристите.

  3. Липса на ресурси за целенасочена реклама.

  4. Липса на информация за очакванията и потребностите на клиентите.

  5. Недостатъчно участие на панаири и пазарни събития.

Възможности

Опасности

1. Социално-икономическата и политическа обстановка са благоприятни за развитието на туризма като средство за развитие на местните общности.

1. Макроикономическа и политическа дестабилизация .

2. НПО и Сдруженията на малкия и среден бизнес се превръщат в реални партньори на местната власт.

2. Международен тероризъм.

3. Насърчителна държавна политика по отношение на малкия и среден бизнес /МСБ/ и земеделието.

3. Приход към пазарна икономика – риск за инвестициите.

4. Международни тенденции – Транс-гранично сътрудничество с Република Румъния; Сътрудничество в Дунавските страни.

4. Взаимно конкуриращи се нужди от финансова подкрепа – системите на социално осигуряване и образованието, развитието и подобряването на селската инфраструктура.

5. На пътя между Европа и Азия – засилен туристически интерес.
6. България – сигурна и непозната страна.
7. Българският туризъм е във възход.  1   2   3   4   5

Свързани:

Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година
Програмата за развитие на туризма в община Мездра е създадена на основание чл. 10 от Закона за туризма и съобразно задачите на Общинската...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н
Програмата за развитие на туризма в Община Роман е създадена на основание чл. 10 ал. 1 от Закана за туризма в съответствие с приоритетите...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограм а за развитие на туризма на община пещера
Град Пещера (н в. 450 м ) се намира в предпланината, на границата с Горнотракийската низина. Общината граничи на север и северозапад...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограм а за развитие на туризма на община пещера
Град Пещера (н в. 450 м ) се намира в предпланината, на границата с Горнотракийската низина. Общината граничи на север и северозапад...
Програм а за развитие на туризма в община иваново iconПрограма за развитие на туризма на територията на община златоград за 2012 2015 г. I. Увод
Програмата за развитието на туризма в община Златоград е дългосрочен оперативен документ за реализация на основните приоритети и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом