Правилник за устройството и дейността на
ИмеПравилник за устройството и дейността на
страница1/2
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер333.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cdg16-sofia.com/files/Pravilnik - Pravilnik za deinostta.doc
  1   2
П Р А В И Л Н И К


ЗА


УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА


ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 16


РАЙОН “ ВИТОША”


АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012г.


ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина № 16, условията за приемане на децата, спецификата в устройството на детското заведение и е съобразен с изискванията и конкретните условия на работа в ЦДГ №16.

Чл.2 С този правилник се уреждат онези положения от устройството, функциите и дейността на детската градина и взаимоотношенията с родителите, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг и/или имат нужда от особена гледна точка на спецификата на детската градина.

Чл.3 Разпоредбите в правилника представляват правила за поведение, които са задължителни, както за служителите и работниците в ЦДГ №16, така и за родителите, записали децата си в ЦДГ №16 и за всички, посещаващи детската градина.

Чл.4 /1/ ЦДГ №16 е общинска детска градина, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост.

/2/ Детската градина е за деца от 3 години до 7 години и постъпването им в първи клас.

/3/ Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

Чл.5 /1/ ЦДГ №16 се състои от 7 групи, разположени в пет приспособени сгради на територията на кв. Павлово и жк.”Бъкстон”, както следва:

Централа – ул. „Мусала” №7 - една група”Ягодка”

Филиал”Пушкин” - бул.”Пушкин” №2 – три групи: „Мечо Пух”, „Звънче” и „Всезнайко”

Филиал БЛ.25 - Бл. 25, жк „Бъкстон” – една група „Шарена дъга”

Филиал „Вихрен” - Бл.39А , ул.”Вихрен” – една група – „Конче Вихрогонче”

Филиал”Бъкстон” - Бл.45, Бул.”Бъкстон” – една група „Слънце”

/2/ Децата са разпределени в групи по възрастов признак, като подлежащите на обучение в първи клас деца посещават Подготвителна група.

/3/ Детската градина гарантира правата, свободата, сигурността и достойнството на всяко дете, създава основа за равни възможности за физическо и интелектуално развитие и възпитаване в дух на толерантност и разбирателство.


ГЛАВА ВТОРА - ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО


Р А З Д Е Л П Ъ Р В И


ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ЦДГ № 16 ТАКСИ

Чл. 6 /1/ Условията и редът за приемане се определят от Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община (приети от Столичния общински съвет на 23.06.2011 г.), като всички деца, кандидатстващи за приемане в общински ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община се регистрират в Информационната система за обслужване на детските градини /ИСОДГ/.


/2/ Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в ОДЗ и ЦДГ. В случай, че родителите /настойниците/ желаят да се регистрират на място в ЦДГ№ 16, профила на детето се създава под управлението на директора, като кандидатстващите задължително попълват писмено заявление с всички данни, необходими за регистрацията и подбора на детски заведения в ИСОДГ. Родителите носят отговорност за коректността на подадената информация.

/2/ В процеса на кандидатстване е възможно допълване на профила на всяко дете, добавяне и преподреждане на желанията на родителите /настойниците/ за определени СДЯ, ОДЗ и ЦДГ, като отново се изисква допълнително заявление до директора на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ.

/3/Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция „Образование". Същият се публикува на сайта на ИСОДГ и се обявява на видно място в детските заведения от директора на ОДЗ или ЦДГ.

/4/ Информация за всяко класиране се изпраща в електронна поща до родителите /настойниците/, направили регистрация по Интернет, публикува се в ИСОДГ и се изнася в списъци пред ОДЗ и ЦДГ.

/5/Отговорност на родителите /настойниците/ е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

Чл.7 /1/ Родителите /настойниците/ или упълномощени от тях лица могат да запишат всяко класирано дете на място в ЦДГ16 в рамките на установения срок за записване. При записване родителят /настойникът/ представя следните задължителни документи: 

  • попълнено заявление по образец /предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ/ . В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.

  • Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

  • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски

  • Директорът на ЦДГ№16, или упълномощено със Заповед от него лице, извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел III, т. 3.1. от настоящите Правила и ако те отговарят на декларираните условия, записва детето. Всяко записано дете се отразява от директора или упълномощеното от него лице в ИСОДЗ до изтичане срока на записване за съответното класиране.

  • Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред.

/2/ При постъпване на детето в ЦДГ№16 , родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и други допълнителни документи, определени от директора.

/3/ Заявления за прием по т.2.2.4 се разглеждат след 15 Септември. Комисия, в състав: директор, учители и медицинско лице от детската градина, разглежда всички подадени заявления и уведомява родителите за взетите решния.

Чл.8 /1/ . В ЦДГ №16 децата се разпределят по възрастов признак по години на раждане:


І – ва възрастова група

от 3 г. до 4 години

ІІ – ра възрастова група

от 4 г. до 5 години

ІІІ – та възрастова група

от 5 г. до 6 години

Подготвителна група за училище

от 6 г. до 7 год. /до постъпване в І – ви клас/

/2/ При записване родителите се запознават с Правилника за дейноста на ЦДГ №16 и подписват декларация за спазване на всички разпоредби относно пребиваването на деца и родители в детската градина.

/3/ при деца със специални образователни потребности, алергии, хронични и наследствени заболявания задължително се представя медицински документ от лекуващият специалист, за адекватна реакция на медицинските сестри.

/4/ Предоставят актуална информация за връзка и се задължават при промяна на адрес и телефон, своевременно да уведомят детската градина, а при промяна в семейното положение, касаещо попечителството на детето, представят необходимите документи.

/5 Приетите деца заемат местата си от 01.09 до 30.09., и/или до един месец от датата на класиране през учебната година.

/6/ Деца в подготвителната група се приемат при наличие на свободни места, като приемането от друга подготвителна група се извършва съгласно изискването в ППЗНП с удостоверение за преместване.

/7/Преместването от един в друг филиал / при наличие на една и съща възрастова група/ може да се извърши само при наличие на свободни места, като родителите подават заявление за преместване.

/8 / При класиране и записване на дете, което посещава друго ОДЗ или ЦДГ към момента на записване, детето се отписва от посещаваното детско заведение към датата на постъпване в детската градина и при записване представя документи за липса на финансови задължения към посещаваното ОДЗ или ЦДГ.

/9/ Деца без бележка от медицинската сестра, удостоверяваща редовност на медицински документи, не се приемат в групите.

/10/ Класирани деца на служители в детското заведение се приемат в групи, различни от групата в която работи родителят.


Чл.9 Децата се отписват:

 1. По желание на родителите, с подадено заявление. При записване в друго детско заведение се издава служебна бележка , че детето няма задължения към детската градина.

 2. Една година преди постъпването им в първи клас, за постъпване в подготвителни групи в детска градина или училище;

 3. При навършване на възраст за постъпване в първи клас.

 4. Като административна последица при незаплащане на такса през учебната година, за повече от два месеца след определената дата.

 5. Като административна последица при повече от три закъснения за взимане на детето от детска градина през учебната година(след 19.00ч). или при повече от три констатирани нарушения от страна на родителите на Правилника за организацията и дейността на детската градина.

 6. При продължително отсъствие (повече от 2 месеца) от детската градина без уважителна причина.

 7. Преместването на дете от задължителната подготвителна група в друга се спазват изискванията на ППЗНП, като се издава удостоверение за преместване.

 8. Отписването на детето се отразява от директора в ИСОДГ.

 9. При преместване(през ваканцията, ремонти и др.) в друго детско заведение и връщането на детето в детската градина се извършва с медицински картон и след изплатени задължения.

 10. Децата, навършили 7 години, които следва да постъпят в І – ви клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното им обучение може да се отложи само с решение на Комисия за комплексно психолого-педагогическо изследванекъм РИО на МОМН – гр.София.

 11. Родителите или настойниците на деца със специфични образователни нужди или с хронични заболявания / определени с Наредба № 1 /23.01.2009г.на МОН – ДВ бр. 1 / 2009г./ следва да подадат молба за отлагане на училищна зрялост в РИО на МОН , според утвърден график по дати, но не по-късно от 30-ти май. /чл.37, ал.1 от ППЗНП /. След представяне на комплексното решение на диагностичната комисия на директора на детското заведение при организационна възможност отложените от училищно обучение деца могат да посещават детската градина още една година.


ТАКСИ / ЗАПЛАЩАНЕ /


Чл.10 /1/ Родителите на децата, които посещават ЦДГ №16 заплащат такси по реда посочен в Наредбата за определяне и администриране на местни данъци и такси и измененията към нея, като спазват обявените дати за издължаване.

/2/ За ползване на целодневна детска градина от родителите или настойниците се събират месечни такси в размер на 60.00 лв. на месец.

/2/ Таксите се събират между 2-ро и 10-то число от 16.00ч. до 19.00ч., като касиерът посещава на място всеки филиал, по предварително определен график.

/3/ След тази дата закъснелите с плащането родители могат да внесат дължимите суми (с начислена лихва) до 15-то число на месеца, всеки ден от 07.00ч. до 11.00ч. в Централната сграда, на ул. „Мусала” №7, или след допълнителна договорка с касиера, на телефон 02 855-00-47 или GSM 0887784868.

Чл.11 Таксата се начислява след спазване всички нормативни изисквания за отчитане присъствието на децата в дневниците, като:

/1/ учителите по групи попълват справка по образец за присъствието на децата за месеца, като с подписа си удостоверяват верноста на подадените данни

/2/ до 9.30ч. на всяко последно число на месеца учителите подават на касиера справката за месечния брой деца, като сравняват и засичат заедно данните със заповедна книга за храна , брой хранодни и месечен оклад за детската градина

/3/. Начисляването на таксите се извършва с помощта на компютърна програма.

/4/ Събирането на такси се извършва само от касиер-домакина в посочените в чл. 10 срокове, срещу издадена квитанция или ордер.

/5/ Учителите не събират пари за такса за детска градина.

/6/ Плащането на таксите може да се извършва и по банков път към Общинска банка АД, клон Денкоглу на IBAN BG98 SOMB 913031 4340 3000, BIC SOMB BGSF само до 10- то число на месеца!

/7/ Справки за платени такси се правят само от касиера в Ценралната сграда.

Чл.12 Отсъствия по домашни причини се извиняват до 30 работни дни (за децата до 5 години), през учебната година- от15.ІХ до 31.V, само при предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детската градина. Съгласно действащите разпоредби( чл.30 ал.4 от ППЗНП), в Подготвителната група се допуска отсъствие само по уважителни причини;

/1/ когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни и други дейности налагащи сформирането на сборни групи, както и ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОМН, включително от 01 юни до 31 август, родителят /настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детската градина и заплаща такса за заявените дни.

/2/ при заболяване, отсъствията се извиняват само, когато медицинските бележки са представени преди начисляването на таксите – т.е до 9.00ч. на последно число на месеца, за който се отнасят.

/3/ Ако отсъствието на детето поради заболяване продължава и в следващия месец, родителите са длъжни в последния ден на предходния месец да представят медицинска бележка, с която да се извинят отсъствията на детето въпреки, че боледуването не е приключило. При завръщане на детето в детското заведение след боледуване се представя медицинска бележка за останалия период на отсъствие. Корекции в следващия месец не се разрешават;

/4/ Поради требването на хранителните продукти за храната на децата, първият ден на отсъствие без уведомление, се води като присъствен, а следващите – неизвинени.

/5/ Ползването на преференции за пълно или частично освобождаване от такса става по реда на Наредбата, като в началото на всяка учебната година се подава декларация (по образец) до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от плащане.

/6/Ползването на тези преференции, започват от началото на месеца, следващ подаването на декларацията;

/7/Съгласно чл.14 от Наредбата за местните данъци и такси, неплатените в срок такси, се събират заедно с  лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

/8/ При незаплащане на таксата до пет работни дни след определения срок, до родителя/настойника се изпраща по пощата с обратна разписка, или се връчва "Покана за доброволно плащане" срещу подпис.

/9/ След изтичане на указания срок в поканата, при установяване, че таксата не е платена, децата се спират от детската градина. Директорът на детската градина съставя "Констативен акт"и изпраща докладна до кмета на района, с прикрепени оригиналите от "Покана" и "Констативен акт";
/10/ Районната администрация окомплектова и изпраща събраните докладни до кмета на Столична община за изготвяне на акт по реда на чл. 9 "б" от ЗМДТ;
/11/ Несъбраните суми ще бъдат принудително събрани от публични изпълнители при Национална агенция по приходите, съгласно чл. 163, ал. 3 от ДОПК.

/12/ Платената такса за месеца не може да бъде по-ниска от 50% от общата сума, независимо от мотива за отсъствие и има характер на абонамент.

/13/ При нормативни изменения, касаещи начина на плащане, детската градина се ангажира своевременно да информира родителите за настъпилите промени.


РАЗДЕЛ ІІ. ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, СФОРМИРАНЕ НА СБОРНИ ГРУПИ, ХРАНЕНЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ.


Чл.13 Организацията на престоя на децата е съобразена с изискванията за безопасни условия на отглеждането, възпитанието и обучението им, както и със спецификата на детската градина.

/1/ Децата се приемат от учителката или пом. възпитателката на групата сутрин от 7.00ч. до 9.00 ч. и се издават до 19.00ч. лично на родителите или упълномощени от тях пълнолетни членове или близки на семейството, които са посочени в подадена за целта декларация. В сградите, където има повече от една група, децата се приемат и издават в дежурни групи през времето от 7.00ч. до 7.30ч. и 18.30ч. до19.00ч.

/2/След 19.00 часа невзети деца се предават на органите на МВР, като се уведомяват социалните служби и Агенцията за закрила на детето;

/3/ Сутрешният прием на децата приключва до 9.00 ч. Не е разрешено родителите или настойниците да нарушават със закъснения логическата последователност на режимните моменти. Изключенията предварително се договарят.

/4/ Родителите или настойниците са задължени да присъстват при извършването на ежедневния сутрешен филтър, установяващ здравословното състояние на детето, хигиенно състояние и липса на паразити.

/5/ Прием на дете се отказва при видими симптоми на здравословно неразположение- температура, хрема, кашлица, зачервено гърло, болки в корема, разстройство, обриви, възпаление на очите и др., като при последващ прием се изисква бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето.

/6/ При всякакви промени в графика на посещение на детето в детската градина, родителите са задължени да уведомяват педагогическия и/или медицинския персонал най-малко един ден предварително, или до 9.00ч. сутринта., както и да предупреждават един ден преди завръщането им в детската градина, за да може да се предвиди храна на детето.

/7/ Требването на хранителни продукти за приготвяне храната на децата се извършва върху брой присъствия от предния ден. Затова, на деца, чиито родители не са предупредили за отсъствие от детска градина, първият ден се води за присъствен!

/8/Приемът на детето след повече от десет дни отсъствие става само с представяне на мед. бележка за контактност.

/9/ Приемът на дете, издадено със здравословни проблеми, става с бележка от личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детска градина.

/10 Заявление за отсъствие на детето по домашни причини се приема, когато е подадено предварително и е заведено във входящия дневник. Допустими са забавяния само при непредвидено възникнал здравословен и/или друг проблем и при спазване изискванията за информиране до 9.00ч.в първия ден на отсъствието.

/11/ При възникване на здравен проблем родителите са длъжни в най-кратък срок да се явят в детската градина или да осигурят близък, който да се погрижи за детето, като повторното му връщане става само с представяне на медицинска бележка от лекар.

/12/ С оглед изискването за безопасно хранене, съгласно НАCCP система и спазване на дневния режим, при идване на детето след 8.50ч., то трябва да бъде закусило, за да се включи веднага в заниманията на групата.

/13/ Детската градина не съхранява и не предлага храна на закъснелите деца!

/14/ На родителите се забранява да съхраняват в гардеробчетата на децата хапчета,храна или опасни предмети. Децата се водят на градина без скъпи накити, бижута и лични скъпи играчки. Учителките и медицинските сестри не носят отговорност за липсата или повреждането им.

/15/ Не се допускат провеждането на продължителни и лични разговори на учителите с родителите.


Сформиране на сборни групи


Чл.14. Сборни групи в определени сгради се сформират:

/1/ По време на официални празници и ваканции, отработващи се дни и др.

/2/ При аварии и други непредвидени ситуации.

/3/ При намаляване броя на децата в групите под нормативно определената посещаемост;

/4/. При възможност се спазва възрастовия признак на разпределение на децата.

/5/. Отсъствията на децата от посещение в сборните групи се водят като служебно извинени.


ХРАНЕНЕ


Чл.15/1/ В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене. Зареждането с хранителни продукти е централизирано

/2/ С влизането в сила на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, от 15.09.2011г. в детската градина се осъществяват четири хранения на децата, в определени часове, в зависимост от възрастта на децата.

/3/ В ЦДГ №16 се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство. При доставките се следи за качеството на приеманите продукти или за изписания на опаковката срок на годност е при най-малкото съмнение за негодност за консумация на продукта, същият се отделя и се връща на фирмата доставчик

/4/ Менюто се изработва от медицинските сестри, в присъствието на домакин и готвач. Одобрява се от директора на детската градина. То се предоставя на вниманието на родителите за цялата седмица. Менюто е единно и задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с Директора.

/5/ Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада до 13.30ч. на предходния ден, в присъствието на домакин и мед. сестра..

/6/ Контролът по качеството на приготвяната храна и цялостното влагане на продуктите в нея се се осъществява от медицинската сестра на детската градина. Създадена е НАССР система за самоконтрол, спазвана от медицинската сестра на детското заведение, дежурния учител и директора

/7/. Раздаването на храната става според броя на децата за деня, която учителите по групи/филиали, заявяват по телефона до 9.00ч. Всеки учител от филиалните сгради, подал по телефона информация за броя на децата, допълнително нанася в заповедната книга за храна подписа се срещу заявената бройка.

/8/. Готвачът разпределя готовата храна в термофорни казани и я предоставя на шофьора за разнасяне по филиалните сгради, придружена с формуляр, описан в дневник. Ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 С до 4С в продължение на 48 ч.

/9/ Храната се транспортира три до четири пъти дневно с автомобил, пригоден за целта, до всяка сграда, при стриктно спазване изискванията за безопасното и транспортиране.

/10/ Помощник-възпитателите приемат храната от шофьора, заедно с придружаващия формуляр, разпределят и сервират под контрола на учителя в групата.

/11/ Контролът по разпределението на готовата храна за филиали се осъществява от мед.сестри или учител по смяна.

/12/ Приготвената храна е една и съща за всички деца.

/13/ Детската градина няма възможност да приготвя отделна храна за деца с констатирани хранителни алергии!

Чл.16 /1/Съгласно изискванията за съхранение на готовата продукция, не се допуска задържането на храни повече от регламентираното за всеки продукт времетраене.

/2/ Детската градина не съхранява и не предлага храна след определените за консумация часове и с оглед предотвратяване на вторично замърсяване, не се допуска консумирането и от децата извън определените за това места.

/3/ Не се допуска внасянето на хранителни прдукти, от персонал и родители, за консумация от децата.

/4/ Изключение се допуска при огранизиране на празници и рождени дни, като всеки внесен продукт трябва да е маркиран със сертификат за годност. В тези случаи учителите са длъжни да заделят проби от внесените храни за съхранение до 48 часа.

/5/ Закуската на закъсняло дете се пази до 8.45 ч., обяда на неявило се дете се разпределя на желаещите деца. Деца, доведени в детското заведение след 9:00 ч. трябва да са закусили в къщи. Храна за в къщи не се дава.


Туризъм , извеждане на децата извън детската градина


Чл.17 Специфичната организация на ЦДГ №16 - разпръснат сграден фонд и липсата на дворни пространства за игра, налага допълнителни мерки за ежедневното извеждане на децата от групите, разположени във филиали :БЛ.25, „Вихрен „ и „Бъкстон”

/1/ В началото на всяка учебна година се преразглеждат и при нужда актуализират маршрутите за извеждане на децата от тези групи в междублоковите пространства и се провежда инструктаж с учители и помощник-възпитатели за опазване живота и здравето им.

/2/ При участие на деца в различни форми на изява в други детски или учебни заведения, се сключва споразумение за осигуряване на безопасното пребиваване на децата и се прилагат всички изисквания в съответствие с Наредба № 2 и Закона за туризма.

Чл.18 Организирането и провеждането на детски и ученически отдих и туризъм се осъществява в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (дв, бр. 43 от 1997 г.) и Закона за туризма


/1/ За всеки организиран отдих и туризъм директорът на детската градина, спазва изискванията на на Наредба №2 за извеждане на децата от детското заведение, като:

- издава заповед за провеждане на формата,

- командирова служителите на детската градина

- организира и контролира информирането на родителите и предоставянето на писмено съгласие

- организира и контролира провеждането на инструктаж на децата и на техните родители,

- контролира застраховането на участниците във формите.

/2/ Преди всяко провеждане на формите на организиран отдих и туризъм директорът на детската градина, уведомява Регионален инспекторат по образованието (РИО София-град) и представя в писмена форма предварителна информация за:

1. формата на организирания отдих и туризъм;

2. общите условия на организирания отдих и туризъм, която задължително включва:

а) начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм;

б) начален, краен пункт и маршрут на пътуването;

в) брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка - когато пътуването включва нощувка;

г) транспортните средства, които ще бъдат използвани, данни за превозвача, а когато превозът на децата и учениците се организира с автобус - и данни за лиценза на превозвача;

д) организацията на храненe на децата и учениците;

3. специфичните условия на организирания отдих и туризъм, в зависимост от формата;

4. лицето, което ще предоставя туристическата услуга, включително и за правото му да осъществява такава дейност - когато отдихът се организира по договор;

5. писмена информация за условията на организирания отдих и туризъм, предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга - когато отдихът и туризмът се организират по договор;

6.Представят се:

а ) копие от заповедта, списъкът на децата и писменото съгласие на родителите,

б) доказателства за проведен инструктаж по чл. 12, ал. 1, т. 4;

в) документи, удостоверяващи правото на лицата, предоставящи туристическата услуга, да извършват съответния вид туристическа дейност - когато отдихът се организира по договор;

Чл.19. В детската градина се предлагат допълнителни педагогически услуги

/1/ Допълните педагогически услуги ( ДПУ) са образователни услуги извън Държавните образователни изисквания.

/2/ ДПУ се осъществяват в детската градина съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 5 от Правилника за прилагане Закона за народната просвета.

/3/.Допълнителните педагогически услуги се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон.

/4/ Педагогически съвет определя видовете ДПУ, които ще се провеждат в ЦДГ №16, след анализ на желанията на родители и преценка на възможностите за провеждането им във всяка от сградите на детската градина.

Чл.20 Фирмите, осъществяващи ДПУ се избират чрез конкурс по документи по следните критерии:

 • високо квалифицирани преподаватели с правоспособност

 • програма за обучение на децата

 • такса за обучение на децата

 • обогатяване на материалната и дидактична база

/2/. Обявата за конкурса се поставя на видно място в сградата на детската градина и в районната администрация, както и на интернет страницата на Дирекция “Образование” Столична община и съдържа описание на ДПУ. Необходимите документи за участие в конкурс са:

 • заявление за участие

 • съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност

 • удостоверение за актуално правно състояние на кандидата / оригинал или нотариално заверен препис /

 • регистрация па БУЛСТАТ

 • свидетелство за съдимост / за преподавателите /

 • свидетелство от психодиспансер / за преподавателите /

 • документи за квалификация и правоспособност на преподавателите и референции

 • оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на услугата / за обучение на едно дете /

/3/. Критерии и методика за оценка на офертите:

  • високо квалифицирани преподаватели с правоспособност

  • програма за обучение на децата

  • такса за обучение на едно дете

  • обогатяване на материалната и дидактична база

/4/.Начин на провеждане на конкурса – по документи от комисия в състав:

 • Представител на районната администрация

 • Представител на родителите

 • Директор

/5/ Директорът сключва договори за ДПУ с физически и юридически лица с избраната фирма.

Чл.21 Родителите на децата писмено заявяват желание за ползване на съответната ДПУ..

Чл.22. За провежданите допълнителни педагогически услуги родителите заплащат отделни такси.

/1/. Събирането на таксите за допълнителните педагогически услуги се извършва от касиера срещу издаден финансов документ на фирмата /ордер /.

Чл.23 /1/ Външните преподаватели отговарят за живота и здравето на децата по време на обучението и при придвижването им от групите / двора / до помещението за обучение и обратно. Взимат децата лично от учителя на групата под брой и ги връщат отново на учителя под брой. Спазват хигиенните правила, комуникират с учителите и служителите само в служебен план.

/2/ Учителите са длъжни да спазват графика за провеждане на ДПУ и да провеждат стриктно и отговорно заниманията с децата. Да не пропускат часове без причина и да не изпращат заместници. Пропуснатите занимания по изключение се отработват допълнително след съгласуване с директора.

/3/ Резултати от провежданите допълнителни дейности се демонстрират на открити занимания или на празниците, организирани от ДГ.

Чл.24. Учебният материал по ДПУ се поставя на родителските табла.


РАЗДЕЛ ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.


Чл. 25. Права на родителите:

 1. Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в детската градина;

 2. Да получат информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в детската градина;

 3. Да получават обективна периодична информация за психо-социалното и емоционалното поведение на детето, както и за резултатите от отделните занимания и обучение;

 4. Да посещават момент от дневния режим в детската градина, след предварителна уговорка с учителя и при спазване хигиенните изисквания на СРИОКОЗ;

 5. Да участват в избирането на родителски комитет в групите, да членуват в Настоятелството и в утвърждаването на техните решения.

 6. Да правят предложение пред тях за подобряване на възпитателната работа, материалната база и взаимодействието със социално - педагогическите фактори.

 7. Да бъдат своевременно информирани за всяка промяна в Правилника за вътрешния ред, свързана с престоя на децата им в детската градина.

 8. Да оказват помощ и съдействие съобразно възможностите си за подобряването на материалната база и възпитателио- образователния процес в детската градина;

 9. Да бъдат изслушвани от ръководството и учителите в детската градина


Чл.26 Задължения на родителите:

 1. Да водят детето чисто, здраво и неопаразитено в детската градина и да го предават и приемат лично в посоченият интервал от време;

 2. Да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Закона за закрила на детето и съобразно правилата на детското заведение.

 3. Да се запознаят и спазват реда, установен в Правилника на детската гразина и да се съобразяват и изпълняват решенията на Настоятелството;

 4. Да довеждат и взимат лично детето си от детската градина(или от възрастен член, или близък на семействогто, за който са уведомили предварително), като изчакват децата си във фоайетата на групите. Външни лица не се допускат в занималните.

 5. Своевременно да уведомяват учителите при възникнало острозаразно заболяване, при отсъствие на детето, както и преди завръщането му в детската градина.

 6. Да изслушват професионалните съвети и препоръки на учителите и директора, които имат пряка работа, наблюдение и оценка на детето;

 7. Да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учтелите по групи или директора.

 8. Нямат право да разпространяват лъжесведения за ЦДГ №16, да уронват авторитета на персонала и да подронват престижа на детското заведение.

 9. Нямат право да бъдат груби и невъздържани , както към собствените си деца, така и към останалите деца и персонала в ДГ. Възникналите проблеми се разрешават, като се спазва добрият тон на общуване, без да се уронва авторитета на работещите и доброто име на детската градина;

 10. При установяване на остро заразно заболяване незабавно да уведомят персонала на детската градина. Да предоставят телефони за връзка с близък, който да се погрижи за детето при нужда.

 11. Нямат право да влизат в конфликт с други родители на територията на детската градина;

 12. Да представят и/или своевременно да уведомяват при промяна на телефонни номера за връзка или смяна на адрес, както и при промяна в попечителството на детето.

 13. При постъпване, да уведомят сестрата и учителя по групи за особености в здравното и психическо състояние на детето - алергии, наследствени заболявания и др. и да представят консултация от съответният специалист за адекватна реакция на медицинската сестра при нужда;

 14. Нямат право да носят антибиотици и други лекарства без разрешение от мед. сестра;

 15. Да заплащат в срок дължимите такси за детската градина.
  1   2

Свързани:

Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и дейността на отдел
Му – Плевен, Правилник за устройството и дейността на отдел „Международни връзки” – pl07 – V01- 29. 09. 2003, стр от
Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и дейността на държавно предприятие
Чл. С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Държавно предприятие "Българо-германски център...
Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...
Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата
Чл. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и...
Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Чл. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Гаранционния фонд, наричан по-нататък "фонда"
Правилник за устройството и дейността на iconПравилни к за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за устройството и дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Проектът на Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София (ту – София) е разработен през 1996 г. от избрана...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом