Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
ИмеГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер45.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/kazusi/I/Kazus I Grupa I.doc
Национален семинар

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”

Практически занимания за разрешаване на казуси”

29.10.2010г.


Казус за група І

Модератор на група І – Елена Горянова, Началник на Правен отдел в КЗД


Асоциация „Равен шанс” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Основната цел на дружеството е ефективна защита от дискриминация за всички. Асоциацията действа на регионално ниво в област В. и в двугодишния срок от създаването си е реализирало редица инициативи за постигане на целите на сдружението, част от тях финансирани с публични средства от оперативна програма „Административен капацитет” , а друга с доброволния труд на членовете си.

„Първа частна трудова борса” ЕООД е дружество, което предоставя посреднически услуги по заетостта и като такова е регистрирано в Агенцията по заетостта. Трудовият посредник сключва договори с работодатели за намиране на търсения от тях персонал, като обявява свободните работни места на собствената си интернет страница, както и в специално каре в местен ежедневник. „Първа частна трудова борса” ЕООД е публикувало на 15.11.2009г. в местния ежедневник обява за свободно работно място за секретар, жена до 35 години, в просперираща търговска фирма.

Във форума на интернет страницата на Асоциация „Равен шанс” постъпил сигнал от неизвестно лице за така публикуваната обява. В следващите няколко дни имало коментари от различни потребители в същия форум - някои от тях се възмущавали от обявата за работа, други изразявали мнение, че не всяка работа е подходяща за всеки и работодателят има правото да поставя такива изисквания, каквито намери за добре, а трети споделяли заключението си, че нямало полза от работата на неправителствени организации, защото те само харчели средствата на данъкоплатеца, а резултат нямало, след като много често излизали подобни обяви за работа.

І.Асоциация „Равен шанс”, излагайки горните факти, предявила пред Районен съд гр.В искове срещу „Първа частна трудова борса” ЕООД,както следва:

1.за установяване на нарушение на чл.4,ал.1 от ЗЗДискр. , извършено от ответника чрез обявата от 15.11.2009г., която съставлявала пряка множествена дискриминация по признаците пол и възраст по отношение на множество лица по тези признаци;

2.за осъждане на ответника да преустанови нарушението и за в бъдеще да се въздържа от извършването на по-нататъшни подобни нарушения;

3.за осъждана на ответника да заплати на Асоциацията обезщетение за претърпените в резултат на нарушението неимуществени вреди в размер на 9500 лева , ведно със законната лихва от 16.11.2009г. до окончателното изплащане.

4.за осъждане на ответника за заплати на ищеца сторените по делото разноски .

Към исковата молба са представени следните доказателства : извадка от местния вестник с въпросната обява, устав и удостоверение за актуално състояние на Асоциацията, удостоверение за актуално състояние на „Първа частна трудова борса” ЕООД, разпечатка от форума на интернет страницата на ищеца. Ищецът счита, че тези доказателства са достатъчни за прилагането на облекчената доказателствена тежест по чл.9 от ЗЗДискр.

ІІ.Ответникът „Първа частна трудова борса” ЕООД оспорва допустимостта и основателността на предявените искове със следните доводи:

1.По посочената обява не е кандидатствало нито едно лице, което не удовлетворява изискванията за пол и възраст, следователно след като нямало кандидати на никого не е отказван достъп до заетост.Това налагало извода, че нямало конкретно засегнато лице, заради което обявата не съставлявала дискриминация.

2.Изискванията за заемане на длъжността се определяли от клиентите на дружеството – работодателите, търсещи персонал, и в договора за посредническата услуга съществувала клауза, че трудовият посредник не носи никаква отговорност за съдържанието и действителността на обявите за свободни работни места. Отговорността за обявите и критериите за свободните работни места била изцяло на съответните работодатели.

3.Разпоредбата на чл.12 от ЗЗДискр. не се отнасяла за частните трудови посредници.Защото подобна разпоредба съществувала и в Закона за насърчаване на заетостта, но била приложима само спрямо бюрата по труда към Агенцията за заетостта.

4.Алтернативно възрастта и пола били характеристики, нужни за ефективното изпълнение на функциите на тази длъжност, които били свързани с много динамика и напрежение, в каквато ситуация по-възрастните кандидати съмнително биха се справили. От друга страна задълженията на тази длъжност включвали приготвяне и сервиране на напитки на клиентите на търговската фирма, т.е домакинска работа, с която една жена би се справила значително по- сръчно от едни мъж.

5.Асоциацията не е засегнато лице и заради това няма право на иск за неимуществени вреди , заради което този иск въобще не е допустим. Или ако бъда допуснат до разглеждане, същият е неоснователен, защото с публикуването на обявата не са причинени никакви неимуществени вреди на Асоциацията.

6.В производството не следва да се прилага облекчената доказателствена тежест по чл.9 от ЗЗДискр., защото от нея могат да се възползват само жертвите на дискриминация, а Асоциацията не се явява такава.

Ответникът представя следните доказателства: договора за посреднически услуги и заявката на работодателя, търсещ секретарка до 35 г., длъжностна характеристика, досието за постъпилите кандидатури за вакантната длъжности и подбора им. Също така в съдебното заседание води 2 свидетели, с чиито показание се стреми да докаже напрегнатия и динамичен характер на работата в търговската фирма, по –специално натовареността на секретарката .

ІІІ.Въпроси, които следва да се обсъдят и обосноват във всяка една от трите подгрупи в зависимост от функционалното й положение в гражданския процес /подгрупа –адвокати на ищеца, подгрупа- адвокати на ответника, подгрупа на съдиите/ :

1/ Обявата за работа във вестника съставлява ли дискриминация, каква по вид и признаци, след като не е имало конкретно лице, което да е кандидатствало за работа по обявата и да не е допуснато до участие в подбора,заради това, че не отговаря на изискванията ? Ако представлява дискриминация, ответникът носи ли отговорност и ако да защо?

2/ Приложима ли е разпоредбата на чл.9 от ЗЗДискр. в настоящото производство?

3/Искът на Асоциацията за обезщетение за неимуществени вреди допустим ли е?Ако е допустим, то тогава основателен ли е и в какъв размер?

ІV.След обсъждането на горните въпроси и обосноваването им в съответната подгрупа, становищата се излагат пред съдиите подобно като в един съдебен процес, след което подгрупата на съдиите се оттегля на съвещание и решава делото. Подгрупата на съдиите, отчитайки позициите на подгрупите на адвокати на ищеца и ответника, трябва да представи проекта на решение по делото с кратки мотиви по трите въпроса.


V.За предварителна подготовка се препоръчват следните ресурси: ЗЗДискр., Закон за насърчаване на заетостта, Директива 2000/78 , Практика на Съда на ЕО /Съда на ЕС/, например дело С – 54/2007г. ;С-180/95г.; С-177/88г.

Свързани:

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератор на група ІV – Хари Алексиев, член на кзд, и Светослав Илиев, Главен юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група VІ – Лало Каменов, заместник председател на кзд, и Жасмина Милушева, старши юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група ІІІ – Зора Генчева, член на кзд, и Али Зинал, младши експерт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Практическите занимания се извършват в 6 малки групи от 20-25 участника. Всяка група се ръководи от един или двама модератори, които...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дружеството е на първо място по по уникални дневни посещения на сайтовете му всеки месец за периода на последните 12 месеца. На началната...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право 08-10, Април, 2010 г гр. София, хотел «макси парк хотел спа»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом