Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
ИмеГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер45.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/kazusi/III/Kazus III- Grupa III.doc
Национален семинар

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”

Практически занимания за разрешаване на казуси”

29.10.2010г.


Казус за група ІІІ

Модератори на група ІІІ – Зора Генчева, член на КЗД, и Али Зинал, младши експерт в КЗД


Сафуан Каршоли е роден на 26.03.1963 г. в окупираната през 1948г. част от Палестина. В последствие цялото му семейство се е изселило в Сирийската арабска република, където им били издадени документи за палестински бежанци и съгласно подписаното споразумение за създаване на Палестинска автономия той няма право да се завърне в Палестина. През 1982 г. Сафуан Каршоли е пристигнал в България с цел обучение,в последствие завършил висше образование по специалността „машинен инженер” и през 1992г. сключил граждански брак с българска гражданка, от която има три деца. От 1984 г. насам не е напускал територията на България и не е осъществявал никакви контакти със своите близки и роднини – палестинци.Част от роднините му живеят в друга държава –членка на ЕС и имат издадени от съответната държава удостоверение за пътуване на чужденец зад граница. През 1998г. му е издаден паспорт/травел документ от Палестинската автономия с валидност до 05.09.2001г.На основание чл.25,т.2 от ЗЧРБ /брак с български гражданин/ Каршоли е получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България през 1999г. През 2001г. му е издадена лична карта на постоянно пребиваващ чужденец, в която е записано, че е без гражданство, а графата за национален документ за самоличност е без каквито и да е записвания.Но този документ не му дава право да пътува зад граница и да посети своите роднини извън България. През 2007 г. Каршоли е подал в ОДМВР гр.Р заявление по образец за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец без гражданство на основание чл. 59,ал.,1,т.6 от ЗБДС / сега 59,ал.1,т.8 от ЗБЛД/, защото искал да напусне България, за да пътува до други държави,където живеят роднините му, след което отново да се върне в страната.В хода на разглеждане на заявлението по указание на Дирекция Миграция Каршоли е уведомен , че е имал издаден травел документ от Палестина и заради това трябва да представи копие от валиден травел документ. В отговор Каршоли е представил удостоверение от Посолството на Палестина в България, от което е видно, че посолството няма правомощията да издава паспорти, а подновяването можело да се извърши само в Палестина. През 2009г. Началникът на група Миграция към ОДМВР гр.Р е уведомил Каршоли, че исканият от него документ не може да му бъде издаден, защото липсвала правна възможност за това, тъй като имал издаден травел документ от Палестина.

І.Излагайки горните факти, Каршоли подава жалба до Административен съд гр.Р против отказа за издаване на документа, в която претендира :

1.Отказът е постановен в нарушение на материалния закон - чл.59,ал.,1,т.6 от ЗБДС / сега 59,ал.1,т.8 от ЗБЛД/, защото същият бил лице без гражданство и имал право на издаването на удостоверение за пътуване зад граница, не е посочено правно основание за отказа и моли за отмяната му .

2.В същата жалба излага оплаквания, че отказът представлява дискриминация на основата на признак гражданство и противоречи на забраната на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. и чл.6, ал.2 от Конституцията на Република България, заради което и на основание чл.73 от ЗЗДискр. настоява съдът да се произнесе и по това оплакване, наред с останалите за нарушения на ЗБЛД, да отмени оспорвания отказ и да задължи административният орган да му издаде исканият документ. На основание чл. 204, ал.2 от АПК във връзка с чл. 74, ал.2 от ЗЗДискр. в своята жалба Каршоли е предявил иск срещу Министерство на вътрешните работи за обезщетение за неимуществени вреди в резултат на извършената спрямо него с отказа на Началника на група „Миграция” при ОДМВР гр.Р дискриминация за сумата от 5000 лева.

Към жалбата си представя удостоверение от Посолството на Палестина в България, от което е видно, че Каршоли е палестинец без гражданство.

ІІ.Началникът на група „Миграция” и Министерство на вътрешните работи се представляват по делото от един юрисконсулт, който изразява следното становище:

1.Иска съдът да раздели производството по делото- жалбата в частта й по чл.73 от ЗЗДискр. и иска по чл.74,ал.2 от ЗЗДискр. да бъдат отделени в отделно производство, защото в рамките на същото щели да се установяват други факти и обстоятелства, което би затруднило общото им разглеждане с жалбата против отказа.

2.Оспорва жалбата против отказа за издаване на искания документ с довода, че Каршоли имал издаден от Палестина травел документ и заради това нямал статута на лице без гражданство.Предвид това той не отговарял на изискванията за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство, установени в чл.44,ал.2,т.3 от Правилника за издаване на български документи за самоличност /отм. ДВ бр.12/2010г./. В разпоредбата на чл.40,ал.3 от новоприетия Правилник за издаване на български лични документи изискванията/ДВ бр.12/2010г./ били същите.

3.Оспорва оплакването за дискриминация с доводите, че на нито един палестинец не е издавано удостоверение за пътуване на чужденец зад граница, т.е не било налице дискриминационно третиране.На следващо място след като законът не позволява и не регламентира издаването на искания документ, то отказът не може да съставлява дискриминация. Настоява за отхвърляне на иска за обезщетение с мотива, че отказът не е дискриминация.

ІІІ.Въпроси, които следва да се обсъдят и обосноват във всяка една от трите подгрупи в зависимост от функционалното й положение в процеса /подгрупа –адвокати на оспорващия, подгрупа- адвокати на ответниците , подгрупа на съдиите/ :

1.Следва ли производството по чл.73 от ЗЗДискр. да се отдели от това по оспорването на отказа за издаване на искания документ и защо? /Какво по вид е производството по чл.73 от ЗЗДискр., има ли разлики между него и това по чл.71 от ЗЗДискр.?Какъв е предмета на съдебния контрол по реда на чл.73 от ЗЗДискр. и на този по реда на оспорване на административни актове пред съд ?/

2.Отказът представлява ли дискриминация и каква по вид ? Преценката дали отказът е съобразен със ЗБЛД и ПИБЛД влияе ли върху преценката дали отказът е дискриминация?

3. Ако съдът установи, че отказът е издаден в нарушение на ЗБЛД и това му дава основание да го отмени само на това основание, то длъжен ли е да разгледа и да уважи/да не уважи оплакването по чл.73 от ЗЗДискр. за противоречие на отказа със забраната за дискриминация и иска за обезщетение по чл.74,ал.2 от ЗЗДискр.?

ІV.След обсъждането на горните въпроси и обосноваването им в съответната подгрупа, становищата се излагат пред съдиите подобно като в един съдебен процес, след което подгрупата на съдиите се оттегля на съвещание и решава делото. Подгрупата на съдиите, отчитайки позициите на подгрупите на адвокати на жалбоподателя и ответника, трябва да представи проекта на решение по делото с кратки мотиви по трите въпроса.

V. За предварителна подготовка се препоръчват следните ресурси: КРБ, ЗЗДискр., Закон за българските документи за самоличност, Правилник за издаване на българските документи за самоличност, Закон за чужденците в Република България, Договор за функционирането на ЕС, Регламент 265/2010, Регламент 562/2006, Директива 2003/109, Директива 2004/38.
Свързани:

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератор на група ІV – Хари Алексиев, член на кзд, и Светослав Илиев, Главен юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група VІ – Лало Каменов, заместник председател на кзд, и Жасмина Милушева, старши юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
В. и в двугодишния срок от създаването си е реализирало редица инициативи за постигане на целите на сдружението, част от тях финансирани...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Практическите занимания се извършват в 6 малки групи от 20-25 участника. Всяка група се ръководи от един или двама модератори, които...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дружеството е на първо място по по уникални дневни посещения на сайтовете му всеки месец за периода на последните 12 месеца. На началната...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право 08-10, Април, 2010 г гр. София, хотел «макси парк хотел спа»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом