Докладна записка
ИмеДокладна записка
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер206.22 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2010/08/r03.doc

До Общински съвет


гр.Елхово


Докладна записка


от Петър Андреев Киров

 • кмет на община Елхово


ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет на община

Елхово за първото шестмесечие на 2010г.


Уважаеми дами и господа,

общински съветници,

В изпълнение на чл.25 ал.1 от Закона за общинските бюджети, предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнението на сборния бюджет на общината за първото полугодие на 2010г.

С решение №405/32/4 по Протокол №32/ 10.02.2010г. бе приет сборния бюджет на община Елхово за 2010г. в размер на 8 069 737лв., в т.ч. държавни дейности 4 429 422лв. и местни дейности 3 640 315лв.

Към 30.06.2010г. бюджетът е в размер на 8 982 964лв. или за първото шестмесечие е реализирано увеличение спрямо първоначално приетия бюджет с 913 227лв. или 11%. Постигнатото увеличение се дължи на получени трансфери от ПУДООС за капиталови обекти, трансфери по програмите за временна заетост, други целеви трансфери, увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ и други.

Като цяло отчетът за касовото изпълнение на сборния бюджет на общината към 30.06.2010г. е в размер на 3 241 218лв. или 36% от годишния план.


І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Приходна част:

Изпълнението на приходната част на държавните дейности представлява 37 % спрямо годишния план или 1 809 909лв. и включва:

1.1. Взаимоотношения с Централния бюджет – 2 341 691лв.

   1. Обща субсидия – при годишен план 4 069 472лв. към 30.06.2010г. са постъпили 2 258 809лв., което представлява 55,5% от плана.

   2. Други целеви трансфери – изпълнението по този параграф е 53,3% или 82 882лв. Тук постъпват като трансфери средствата за превоз на ученици до 16-годишна възраст, безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за междуградски пътнически превози.

1.2.Трансфери между бюджетни и между бюджетни и

извънбюджетни сметки – 276 263лв.

   1. Трансфери от Министерство на труда и социалната политика – за възнаграждения и осигуровки на работещите по Програмите за временна заетост. Получените средства са в размер на 99 201лв., от които за община Елхово – 93 451лв. и за училища – 5 750лв.

   2. Трансфер от Министерство на финансите, „Централно звено за финансиране и договаряне” по Програма ФАР – представляващ балансово плащане в размер на 177 062лв. по проект „Строително-ремонтни работи с енергоспестяващ ефект на сграда ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Елхово”.

1.3. Собствени приходи – административни услуги извършени от разпоредителите с делегирани бюджети, други неданъчни приходи, курсови разлики, получени дарения - в общ размер на 523лв.

1.4. Операции с финансови активи и пасиви

   1. Друго финансиране – за погашения по главницата на дългосрочен заем от Фонд ”Енергийна ефективност” са преведени средства в размер на 30 504лв., представляващи 50% от заложения годишен план.

1.4.2. Остатъкът в началото на периода по левови и валутни банкови сметки е в размер на 445 174лв.

1.4.3 Остатъкът към 30.06.2010г. за делегираните от държавата дейности е в размер на 1 223 238лв.

2. Разходна част

Изпълнението на разходната част на държавните дейности е 37% спрямо плана за 2010г., а в стойностно изражение е 1 809 909лв.

По видове разходи – най-голям относителен дял от общите разходи заемат разходите за заплати и осигурителни вноски – 1 303 200лв. /72%/, следвани от разходите за издръжка, стипендии, други целеви трансфери, субсидии за организации с нестопанска цел и лихви по заем – 483 330лв. /26,7%/. Извършените капиталови разходи към 30.06.2010г. са на стойност 23 379лв. или 1,3% и включват следните обекти:

 • ОР покрив над кабинет „Английски език” – ІV етаж и кабинет „Физика” – ІІІ етаж ОУ”Св.св. Кирил и Методий” – 2 990лв.

 • Закупуване на 5бр. компютърни конфигурации и 1бр. принтер – Г”Св.Кл.Охридски”, гр.Елхово – 4 998лв.

 • Закупуване на 5бр. компютърни конфигурации - ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – 4 500лв.

 • Закупуване на 2бр. лазерни принтери - ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – 873лв.

 • Реконструкция и модернизация на изкуствено осветление в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – доизграждане на оставащата част – кабинет „Физика”, кабинет „Биология” и коридорите – 8 989лв.

 • Закупуване на 1бр. лаптоп – ОУ”Х.Димитър”, с.Гранитово – 1 029лв.

По функции разходната част изглежда така:

За функция “Образование” разходваните средства са 1 215 306лв. или 67,15% от всички държавни разходи. Функция “Общи държавни служби” е втора по относителен дял – 13,52%. Разходваните средства са 244 701лв. Трета по относителен дял е функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 10%, като разхода е 181 407лв. и включва разходите по дейност „Програми за временна заетост” на стойност 99 201лв. Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” са разходвани 90 152лв., от които 73 794лв. за дейност “Читалища”. Относителният дял на тази функция е 5%. Разходът за функция “Здравеопазване” е 32 828лв. или 1,81% от държавните средства. За функция „Отбрана и сигурност” усвоените средства са 25 780лв. или 1,42%. Относителният дял на функция “Икономически дейности и услуги” е 1%, където са разходвани 17 200лв. Функция “Разходи, некласифицирани в другите параграфи” е с най-нисък относителен дял, където разходваните средства са 2 535лв. в края на отчетния период.


ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Приходна част:

  1. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1.1.1. Имуществени данъци

Като цяло изпълнението на имуществените данъци към 30.06.2010г. е 289 254лв. или 68%. Постъпленията от патентния данък са 29 054лв. и е налице лек спад в нивото на събираемост спрямо същия период на миналата година когато са 30 501лв. От данък върху недвижимите имоти постъпленията са 86 385лв. или с 9 941лв. повече спрямо миналата година, а изпълнението е 72% от годишния план. Най-висок е процента на събираемост на данък върху превозните средства – 75%. В стойностно изражение това са 120 118лв. и са с 10 286лв. повече, в сравнение с 2009г. Постъпилите средства от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин през 2010г. са в размер на 52 812лв., което представлява 53% от планираните средства. Спрямо същия период на миналата година обаче постъпленията от него са намалели с 36 452лв., поради нереализиране на сделки на територията на общината. Събраните други данъци са в размер 885лв. и представляват несъбрани стари задължения от отменения пътен данък.

Спрямо същия период на миналата година от имуществени данъци са събрани 306 448лв. или през 2010г. са намалели с 17 194лв.

1.1.2. Неданъчни приходи

Общото изпълнение на постъпленията от неданъчни приходи е 60% от заложения план или 731 713лв. Спрямо миналата година те са с 233 657лв. по-малко когато са биле 965 370лв. Намалението се дължи основно на липсата на постъпления от продажби на земя. През 2010г. са постъпили 133 139лв., докато към 30.06.2009г. те са 331 796лв.

Изпълнението на приходи и доходи от собственост е 62% или 184 566лв. От тях най-голям дял заемат продажбите на услуги, стоки и продукция, които са в размер на 74 276лв. Планът за тях е 70 000лв. или е реализирано преизпълнение. Следват ги приходите от наеми на имущество. Постъпленията от тях са 72 539лв. а изпълнението на годишния план е 59%. За същия период на миналата година постъпленията от наеми на имущество са 70 241лв. Процентът на изпълнение на приходите от наеми на земя е 24% или 22 894лв. Постъпленията по приходи от лихви по текущи банкови сметки са на 66% изпълнени – 3 313лв. при план 5 000лв. Приходите от лихви по срочен депозит са в размер на 11 544лв. и годишния план от 10 000лв. е изпълнен.

Събраните общински такси за периода са в размер на 455 882лв. при годишен план 673 143лв., или имаме 68% изпълнение. Най-висок процент на изпълнение /75%/ имат приходите от такса битови отпадъци. При планирани 474 563лв. за годината, към 30.06.2010г. постъпленията са 357 916лв., като в т.ч. събраните недобори са в размер на 34 063лв. Събраните недобори за същия период на миналата година са били в размер на 18 223лв., а общия размер на таксата е бил 335 992лв. или с 21 924лв. по-малко спрямо тази година. Следваща по изпълнение такса са другите общински такси – 62% или 36 948лв. Тук се включва такса за ползване на общински мери и пасища от земеделските производители, от която към 30.06.2010г. са събрани 15 599лв. От такса за ползване на целодневни детски градини са постъпили 21 011лв. или 45% от плана. Таксите за извършени административни услуги са в размер на 14 175лв., което представлява 47% от планираните. Събраните такси за ползване на домашен социален патронаж са 17 881лв. /41%/, таксата за ползване на пазари, тържища, тротоари 4 337лв. /43%/ , таксите за технически услуги 2 709лв. /39%/. Най-нисък дял в тази група приходи заемат туристическите такси, таксите за притежаване на куче, таксите за ползване на полудневни детски градини, които общо са 905лв.

Приходите от продажба на земя за периода са 133 139лв. при реализирани 2 броя сделки за продажби на дворно място в град Елхово и с.Маломирово. Изпълнението на плана е на 40%. Спрямо миналата година постъпленията са по-малко с 198 657лв. През 2009г. са постъпили 331 796лв. при реализирани 6 броя сделки за продажба на дворни места в града.

Постъпленията от глоби, неустойки и наказателни лихви са в размер на 4 184лв. или 28% от плана. Внесеният ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност са съответно 58 581лв. и 10 660лв. Постъпленията от дарения за провеждане на Празника на града през тази година са в размер на 14 300лв., а през миналата са били 16 180лв.

  1. Взаимоотношения с Централния бюджет

   1. Обща изравнителна субсидия - Със Закона за държавния бюджет за 2010г. са планувани 1 101 200лв. за подпомагане на общинските дейности. Преведените средства са 563 950лв. или 51,21% от плана.

   2. Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ОР на ІV-класната пътно мрежа - Утвърдените средства по план са 318 800лв., които за отчетния период не са усвоени.

   3. Целеви трансфери – при годишен план 1 470лв. не са усвоени средства.

  2. Трансфери между бюджетни и между бюджетни и извънбюджетни сметки

   1. Получени трансфери 3 975лв. - От МТСП – Фонд „Социално подпомагане” по проект „Обществена трапезария” – 1 225лв. и от Национална агенция “Пътна инфраструктура” към МРРБ са постъпили 2 750лв.

   2. Трансфер от ПУДООС в размер на 252 575лв., включващ следните обекти: „Почистване и облагородяване на зелени площи ул.”Ал.Стамболийски”, гр.Елхово” - 4 999лв.; „Почистване и облагородяване на зелени площи ул.”Морава”, гр.Елхово” - 4 345лв.; „Чистота, функционалност и естетика - Да превърнем двора на детската градина в желано място за отдих” на ЦДГ”Надежда”, гр.Елхово – 1 500лв.; „Реконструкция хранителен водопровод с.Раздел” - 157 814лв.; „Реконструкция водопроводна мрежа гр.Елхово - ул. ”Ал.Стамболийски” клон 78” – 48 765лв. и „Канализация ромски квартали 131 до 142 гр.Елхово” – 35 153лв.

1.4. Временни безлихвени заеми

1.4.1. Предоставени заеми – за реализация на проект „След училище към правилния избор” по ОП”Развитие на човешките ресурси” на Общински детски комплекс. Съгласно решение на Общински съвет № 453/35/6 по Протокол №35/28.05.2010г. са одобрени 23 000лв., но към 30.06.2010г. са предоставени 19 700лв. като временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки.

1.4.2. Възстановени заеми – 93 000лв.: След получаване на балансовите плащания и в сроковете определени съгласно решения на Общински съвет са възстановени следните безлихвени заеми: 1. От проект „Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора” - 19 000лв. 2. От проект „Образование за всички – път към по-добро бъдеще” - 64 000лв. 3. От проект „Училище и още нещо ...” на Г”Св.Кл.Охридски” - 10 000лв.

1.5. Операции с финансови активи и пасиви

1.5.1. Остатъкът в началото на периода по левови банкови сметки е в размер на 674 726лв.

1.5.2 Остатъкът към 30.06.2010г. за местните дейности е в размер на 1 158 184лв.

 1. Разходна част:

Към 30.06.2010г. изпълнението на разходната част е 1 367 393лв. или 35% от плана.

По видове разходи - За заплати, граждански договори и осигурителни вноски са разходвани 141 686лв. или 10,4%. Издръжката е 853 407лв. или 62,4% от общите разходи и капиталови разходи на стойност 372 300лв. или 27,2%. За сравнение през 2009г. разходите за текуща издръжка са 831 112лв., а капиталовите разходи 1 917 667лв.

Извършените капиталови разходи за първото шестмесечие са в размер на 372 300лв. Средствата са разходвани за следните обекти:

- Основен ремонт покрив сграда стадион – 4 999лв.

- Електрически стол за УНГ кабинет – 918лв.

- Канализация ромски квартали 131 до 142 / ПУДООС/ – 35 152лв.

- Реконструкция водопроводна мрежа гр.Елхово ул. ”Ал. Стамболийски” клон 78 /ПУДООС/ - 48 765лв.

- Реконструкция хранителен водопровод с.Раздел /ПУДООС/ – 157 814лв.

- Изграждане ДТБО на общините Елхово и Болярово – 4 912лв.

- Благоустрояване ул.”Ж.Маринов”, с.М.Манастир – 60 000лв.

- Изграждане приют за кучета – 3 000лв.

- Закупуване кухненско оборудване ЦДГ”Надежда” – фурна с две камери – 1 288лв.

- Проект „Създаване на услуги за отдих, спорт и туризъм” по Програма ТГС – 6 000лв.

- Проект „Закриване и рекултивация на ДБО, гр.Елхово” – 33 336лв.

- Проект „СМР с енергоспестяващ ефект на ОДЗ”Невен”– 12 300лв.

- Изготвяне проектна документация – актуализация енергийни обследвания ОДЗ”Невен” – 3 816лв.

По функции разходната част на местните дейности изглежда така:

Най-висок относителен дял в местните дейности заема функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 40,5% или 554 513лв. За дейност “Чистота” са разходвани 173 239лв. и внесен ДДС – 24 025лв. или общо 197 264лв.; дейност “Осветление на улици и площади” – 73 133лв.; дейност “Озеленяване” – 20 893лв..; дейност “Други дейности по благоустрояване и опазване на околната среда” – 3 624лв., дейност “Водоснабдяване и канализация” – 244 317лв.; дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 1 059лв. В дейност „Управление на дейностите по отпадъците” се отчитат разходите по проект за рекултивация и закриване на старо депо за твърди битови отпадъци – 33 336лв. Капиталовите разходи в тази функция са на стойност 279 979лв.

Втора по относителен дял – 16,2% е функция “Икономически дейности и услуги”. Тук се включват дейностите: “Други дейности селско и горско стопанство, лов и риболов” с разход 48 214лв.; “Ремонт, поддържане пътища” – 113 906лв.; “Общински пазари” – 4 949лв.; “Други дейности по икономиката” – 54 832лв. Разходите за тази функция са 221 901лв. С най-висок относителен дял към общия обем разходи е дейност “Ремонт, поддържане пътища” – 51% през първото шестмесечие на годината. Капиталовите разходи за функция “Икономически дейности и услуги” са в размер на 85 116лв.

Функция “Образование” е с 14,3% относителен дял към разходите за общински дейности. Извършените разходи са 194 882лв. и по дейности са разпределени както следва: дейност “Полудневни детски градини” – 11 256лв.; за дейност “Други дейности по образованието” – 11 453лв.; дейност “Извънучилищни дейности” – 4 340лв., а издръжката на дейност “Целодневни детски градини” за периода е 166 545лв.

Единадесет процента е относителния дял на функция “Общи държавни служби” към общия обем разход за местни дейности през първото шестмесечие на годината. Разходваните средства са 150 707лв. Функцията включва издръжката на дейност “Общинска администрация” и заплатите и издръжката на дейност “Общински съвет”.

Функция „Здравеопазване” заема пето място по относителен дял със своите 100 918лв. разходи или 7,4%. Разходът представлява предоставена финансова помощ на МБАЛ”Св.Иван Рилски” – 100 000лв. и капиталов разход за „Медицински център №1 – гр.Елхово” – 918лв.

За функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” са разходвани 72 117лв., което представлява 5,3% от средствата за местни дейности. Към 30.06.2010г. разходваните средства в дейностите към тази функция са както следва: дейност “Спортни бази” – 23 627лв.; дейност “Обредни домове и зали” – 14 547лв.; дейност “Други дейности по културата” – 33 943лв., като в т.ч. за организиране и провеждане на Празника на град Елхово са разходвани 16 017лв.; за национални празници – 2 396лв.; за Балкански пленер “Яница” – 2 954лв.; за събори по селата 4 500лв.; за вестник “Елховска дума” – 2 579лв.; честване на 35-годишнина на ОДЗ”Невен” – 998лв. и други.

Следваща по относителен дял е функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – с около 4,6%. За периода са разходвани 62 831лв. както следва: дейност “Домашен социален патронаж” – 40 688лв.; проект „Обществена трапезария” към същата дейност още 4 592лв.; дейност “Клуб на инвалида, пенсионера” – 3 455лв.; дейност “Програми временна заетост” – 712лв.; дейност “Други дейности по социалното осигуряване, подпомагане и грижи” – 13 384лв.

С най-нисък относителен дял е функция „Отбрана и сигурност” – 0,7% или 9 524лв. Местно финансиране в нея представлява дейност „Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия, аварии и катастрофи”. Извършените разходи са по взети решения на Кризисния щаб за координиране на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Елхово на проведени заседания във връзка с усложнената обстановка по поречието на р.Тунджа; възстановяване на пропаднал път с.Чернозем и други.

ІІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ


За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са разходвани 63 916лв. Средствата са за заплати и осигуровки на персонала в общинска администрация от местно финансиране – 54 252лв., за наети по Програмите за временна заетост – 5 499лв., за дофинансиране 1бр. медицински персонал в здравен кабинет – 2 691лв. Дофинансиране представляват и средствата предоставени на училищата за маломерните паралелки - Г”Св.Кл.Охридски” – 1 074лв.

ІV. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ – код 7444


Състоянието по извънбюджетните сметки към 30.06.2010 г. е както следва:

1. Фонд за покриване разходите от приватизация – Преходният остатък по сметката е 25 907лв. Постъпилите средства са в размер на 65лв. от лихви по текущи банкови сметки. Разходи не са извършвани. Остатъкът в края на периода е 25 972лв.

2. Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи – Преходният остатък е 13 360лв. Постъпленията по този фонд са в размер на 34лв. от лихви по текущи банкови сметки. Към 30.06.2010г. разходи не са извършвани. Остатъкът в края на периода е 13 394лв.


V. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ – ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД – код 7443

От 01.05.2008г. се въведе нов код 7443 за извънбюджетни сметки на общините за получаване, разходване и отчитане на средства от определени европейски фондове.

А. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Наличността към 01.01.2010 г. по извънбюджетната сметка за Оперативните програми е в размер на 30 463лв.

През периода 01.01 – 30.06.2010г. са настъпили изменения, както следва:

1. проект „Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с различни увреждания и самотно живеещи хора” по ОП”Развитие на човешки ресурси”:

- балансово плащане от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 14 172лв.

- възстановяване на временен безлихвен заем предоставен от общината в размер на 19 000лв.

2. проект „Образование за всички – път към по-добро бъдеще” по ОП”Развитие на човешките ресурси”:

- второ междинно плащане от Министерството на образованието, младежта и науката в размер на 38 595лв.

- балансово плащане от Министерството на образованието, младежта и науката в размер на 24 815лв.

- възстановяване на временен безлихвен заем предоставен от общината в размер на 64 000лв.

3. проект „Училище и още нещо ...” по ОП”Развитие на човешките ресурси” на Г”Св.Кл.Охридски”:

- балансово плащане от Агенция за социално подпомагане към МТСП - 9 569лв.

- възстановяване на временен безлихвен заем в размер на 10 000лв.

4. По НП "Информационни комуникационни технологии в училище" за безплатен интернет на учители са получени следните суми:

- Общинска просвета 810лв. / в т.ч. за Общински детски комплекс – 270лв., за ОДЗ”Невен” – 135лв. и ЦДГ”Надежда” – 405лв./;

- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – 1 699лв.,

- ОУ”Паисий Хилендарски”, гр.Елхово – 3 042лв.;

- ОУ”Св.П.Хилендарски”, с.Бояново – 270лв.

5. проект „След училище към правилния избор” по ОП”Развитие на човешките ресурси” на Общински детски комплекс:

- авансово плащане по проекта в размер на 23 441лв.

- получен временен безлихвен заем съгласно решение на ОбС в размер на 19 700лв.

6. лихви по текущи банкови сметки - 58лв.

7. други неданъчни приходи - 532лв.

Разходваните средства са в размер на 59 217лв. и са разпределени по проекти както следва:

- проект „След училище към правилния избор” – 53 396лв.

- по НП” Информационни комуникационни технологии в училище” – 5 821лв.

Общият остатък по ОП ”Развитие на човешките ресурси” към 30.06.2010г. е в размер на 14 949лв.


Б. РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Наличността към 01.01.2010 г. по извънбюджетната сметка за РА към ДФ ”Земеделие” е в размер на 43 682лв.

През периода 01.01 – 30.06.2010г. е изпълняван спечелен проект от предходната година - проект „Лидер” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Изменението за този период е следното:

- лихви по текущи банкови сметки в размер на 49лв.

- разходваните средства са в размер на 38 545лв.

- остатъкът по проекта към 30.06.2010г. е 5 186лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:


І. На основание чл.25 ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.47, ал.1 от Наредба №10 на Общински съвет приема отчета за изпълнението на сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2010г. съгласно Приложение №1, 2 и 3.


ІІ. На основание чл.8 ал.4 от от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за второто тримесечие на 2010г. в размер на 60лв.


ІІІ. На основание чл.8 ал.4 от от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на председателя на Общински съвет за първото шестмесечие на 2010г. в размер на 295лв.


КМЕТ: .........................................

/Петър Киров/


Дами и господа,

Във връзка с настъпили промени от първоначално приетия бюджет предлагам на Вашето внимание актуализация по сборния бюджет. Актуализацията включва:

1. Увеличение на приходната част с целево получени средства – дарения и трансфери;

2. Увеличение на приходната част с преизпълнение на собствените приходи спрямо годишния план;

3. Разпределение на средства по т.1 и 2 по дейности в разходната част;

4. Увеличение на разходната част поради:

   • включване на нов обект в Поименния списък за капиталови разходи и промяна в стойността на включените до момента;

   • дофинансиране бюджета на държавна дейност “Защитено жилище”.

Предлаганият нов обект за включване в Поименния списък е закупуване на рентгенова уредба за МБАЛ”Св.Иван Рилски”. В общинска администрация е постъпила с вх. 20-00-15/ 26.04.2010г. докладна записка от управителя на болницата, с която ни информира за получаването на заключение и лицензия от Национален център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването за рентгенова уредба тип TUR-D използвана в отделение „Образна диагностика”, че същата може да функционира до 30.10.2010г. при липсата на такава апаратура ще бъде прекратен договора с РЗОК за повече от 30 клинични пътеки. Стойността на рентгеновата апаратура е 50 000лв. Поради негативното влияние което ще окаже липсата и върху населението на общината предлагаме тя да бъде закупена чрез отпадане на друг обект от Поименния списък за капиталови разходи, а именно: Асфалтиране и подмяна тротоари ул.”Хан Крум”, гр.Елхово

Числеността на персонала в държавната дейност „Защитено жилище” е 3,5 щатни бройки. Определена е съгласно методика на Министерството на труда и социалната политика на база капацитета на дейността. За осигуряване нормалното и функциониране до 30.06.2010 г. по НП”ОСПОЗ” бяха назначени 3 – ма души, чрез които се попълваше графика за даване на 24-часови дежурства. След изтичането на програмата оставащите 3,5 щатни бройки са недостатъчни за обезпечаване на дежурствата. Поради това предлагаме под формата на дофинансиране със собствени приходи да бъдат назначени 2 щатни бройки на длъжност пазач – невъоръжена охрана. За гореизложеното е постъпила докладна записка от управителя на Защитено жилище на 02.07.2010г.

5. В изпълнение на решение на Общински съвет - прехвърляне на заложените оборотни средства по проекти за предоставяне на временни безлихвени заеми по проект „..............в размер на 23 000лв. от разходната част в приходната част на бюджета.

При разработване на бюджет 2010 бяха заложени средства като оборотни за реализация на проекти в местната дейност „Други дейности по икономиката”.


Дами и господа,

Съгласно чл.13 ал.3 от Закона за държавния бюджет за 2009г., промени по поименния списък за капиталови разходи могат да се извършват след 30.VІ.

Необходимите корекции към настоящия момент са за включване на обект „Палцова косачка 1бр. и моторни коси 3бр.” за 10 000лв. съгласно решение №296/23/6 по протокол №23/28.05.2009г. на Общински съвет.

Постъпила е докладна записка от директора на ЦДГ”Надежда” с вх.№67-00-107/03.07.2009г. за промяна разпределението на предоставения преходен остатък от миналата година. Желанието е след извършване на строително-ремонтните работи на сградата да бъдат поставени мрежи за проветряване на помещенията и обезопасяването им, поставяне на щори и смяна на осветителни тела на първи и втори етаж на обща стойност 9 500лв. за сметка на други планувани разходи от преходния им остатък.

За нуждите на Домашен социален патронаж в поименния списък беше включено закупуването на хладилници 2бр. и хладилни витрини 2бр. за 3 000лв. След реализация на доставката в размер 2 676лв. остават 324лв., които да бъдат използвани за закупуване на бойлери по предписание на РИОКОЗ-Ямбол.

От директора на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” постъпи докладна записка с вх.№67-00-103/ 26.06.2009г. Училището има предписание от миналата година от РИОКОЗ-Ямбол за привеждане на осветлението съгласно БДС в училищния корпус. Частичната подмяна на осветителните тела ще възлезе на 16 000лв., които се предлага да бъдат за сметка на остатъка от реализиран вече обект в поименния списък: ОР кинозала /подмяна столове/ .

Съгласно писмо с изх.№08-00-1661/08 от 24.04.2009г. на Министерство на финансите във връзка с Постановление №72/30.03.2009г. на община Елхово се завишава целевата субсидия за капиталови разходи с 700 000лв. за обект: „Подобряване на инфраструктурата на гимназия „Св.Климент Охридски” и на професионална гимназия „Стефан Караджа”, Елхово”.

Поради постъпване на средствата по банковата сметка на общината се налага промяна в източника на финансиране, т.е. прехвърляне на заложения план от колона „Други източници” в колона „Собствени средства” на поименния списък за капиталови разходи на следните обекти: „СМР с енергоспестяващ ефект ОУ”П.Хилендарски” по Програма ФАР – 186 658лв.; „Изграждане дренажна система на регионално депо за твърди битови отпадъци” /ПУДООС/ - 1 320 000лв. и „Залесяване на силно ерозирали площи в района на с.Лесово” /САПАРД/ - 336 559лв.

Поради реализацията на част от средствата заложени за разработване на проекти се налага разпределение по съответните им дейности.

Корекциите в поименния списък за капиталови разходи на община Елхово са представени в Приложение №2.


Дами и господа,

В държавен вестник бр.56 от 23.07.2010г. е публикуван Закон изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010г. С него се намаляват предоставяните на общините субсидии и трансфери за финансиране на държавните и местни дейности, като част от антикризисните мерки на правителството. За община Елхово намаление е в общ размер на 248 276лв. и включва:

1. намаление на общата субсидия за финансиране на държавните дейности с 114 676лв.

2. намаление на изравнителната субсидия за финансиране на местните дейности с 83 800лв.

3. намаление на целевата субсидия за капиталови разходи с 19 500лв.

4. намаление на целевата субсидията за основен ремонт на ІV-класната пътна мрежа с 28 300лв.

5. намаление на средствата за зимно поддържане и снегопочистване с 2 000лв.

Намалението на общата субсидия за държавните дейности обхваща функциите „Общи държавни служби”, „Образование” и „Почивно дело, култура и религиозни дейности”. Увеличени са средствата за функция „Здравеопазване”. Намалението за функция „Образование” и увеличението за функция „Здравеопазване” произтича от промяната в натуралните показатели при първоначално разработения бюджет и средствата са съответно 26 984лв. и 3 503лв. За функция „Общи държавни служби” намалението е с 69 833лв., а за „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 21 362лв., в т.ч. за дейност „Музей” – 6 603лв. и дейност „Читалища” – 14 759лв.

Намалението на изравнителната субсидия за местните дейности предлагаме да бъде за сметка на отпадане заложени обекти в поименния списък за капиталовите разходи и редуциране текущата издръжка на някои дейности.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2010г. при разработване на първоначалния бюджет бе планувана да бъде за един обект, а именно: „Реконструкция водопровод ул.”Ал.Стамболийски” - клон 78 и клон 125”. За да може да се реализира обекта предлагаме намалението на държавните средства да бъде осигурено от собствените приходи на общината.

Целевата субсидия предназначена за основен ремонт на ІV-класната мрежа бе предвидена за път Трънково и път Славейково-Лалково. Намалението ще бъде за сметка на извършване по-малко на строителни работи по тях.

Извън изискваните съгласно Закона за държавния бюджет за 2010г. промени, предлагам на Вашето внимание и актуализация включваща:

1. Увеличение на приходната част с целево получени средства – дарения и трансфери;

2. Увеличение на приходната част с преизпълнение на собствените приходи спрямо годишния план;

3. Разпределение на средства по т.1 и 2 по дейности в разходната част;

4. Увеличение на разходната част поради:

   • включване на нов обект в Поименния списък за капиталови разходи и промяна в стойността на включените до момента;

   • дофинансиране бюджета на държавна дейност “Защитено жилище”.

Числеността на персонала в държавната дейност „Защитено жилище” е 3,5 щатни бройки. Определена е съгласно методика на Министерството на труда и социалната политика на база капацитета на дейността. За осигуряване нормалното и функциониране до 30.06.2010 г. по НП”ОСПОЗ” бяха назначени 3 – ма души, чрез които се попълваше графика за даване на 24-часови дежурства. След изтичането на програмата оставащите 3,5 щатни бройки са недостатъчни за обезпечаване на дежурствата. Поради това предлагаме под формата на дофинансиране със собствени приходи да бъдат назначени 2 щатни бройки на длъжност пазач – невъоръжена охрана. За гореизложеното е постъпила докладна записка от управителя на Защитено жилище на 02.07.2010г.

5. В изпълнение на решение на Общински съвет - прехвърляне на заложените оборотни средства по проекти за предоставяне на временни безлихвени заеми по проект „..............в размер на 23 000лв. от разходната част в приходната част на бюджета.

При разработване на бюджет 2010 бяха заложени средства като оборотни за реализация на проекти в местната дейност „Други дейности по икономиката”.


Дами и господа,

Съгласно чл.12 ал.3 от Закона за държавния бюджет за 2010г., промени по поименния списък за капиталови разходи могат да се извършват след 30.VІ.

Предлаганият нов обект за включване в Поименния списък е закупуване на рентгенова уредба за МБАЛ”Св.Иван Рилски”. В общинска администрация е постъпила с вх. 20-00-15/ 26.04.2010г. докладна записка от управителя на болницата, с която ни информира за получаването на заключение и лицензия от Национален център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването за рентгенова уредба тип TUR-D използвана в отделение „Образна диагностика”, че същата може да функционира до 30.10.2010г. при липсата на такава апаратура ще бъде прекратен договора с РЗОК за повече от 30 клинични пътеки. Стойността на рентгеновата апаратура е 50 000лв. Поради негативното влияние което ще окаже липсата и върху населението на общината предлагаме тя да бъде закупена чрез отпадане на друг обект от Поименния списък за капиталови разходи, а именно: Асфалтиране и подмяна тротоари ул.”Хан Крум”, гр.Елхово.

Останалите обекти, които предлагаме да отпаднат поради намаление на изравнителната субсидия за местни дейности са:

Поради постъпване на средствата по банковата сметка на общината се налага промяна в източника на финансиране, т.е. прехвърляне на заложения план от колона „Други източници” в колона „Собствени средства” на поименния списък за капиталови разходи на следните обекти: „Реконструкция хранителен водопровод с.Раздел” - 157 814лв.; „Реконструкция водопроводна мрежа гр.Елхово - ул.”Ал.Стамболийски” клон 78” - 48 765лв. и „Канализация ромски квартали 131 до 142 гр.Елхово” – 35 153лв. Средствата са от ПУДООС.

Поради реализацията на част от средствата заложени за разработване на проекти се налага разпределение по съответните им дейности.

Корекциите в поименния списък за капиталови разходи на община Елхово са представени в Приложение №2.


Свързани:

Докладна записка iconДокладна записка
Докладна записка и мотиви за приемане на наредба №3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат,...
Докладна записка iconДокладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г
Относно т Докладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г от Сабри Юсеин– председател на Общински съвет –Джебел относно: Сформиране...
Докладна записка icon7. Докладна записка №360/18. 06. 2010г от Стойко Стоянов секретар на община Несебър, относно именуване на цдг с. Оризаре
Докладна записка №358/18. 06. 2010г от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен принос и покриване...
Докладна записка icon6. Докладна записка №311/18. 05. 2010г от Виктор Борисов – зам. Кмен на община Несебър, относно отпускане на гориво за специализирано полицейско управление – гр. Бургас
Докладна записка №309/18. 05. 2010г от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно изменение на решение №896 от Протокол №24/23....
Докладна записка iconДокладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет
Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян...
Докладна записка iconДокладна записка №598/12. 06. 2008 г от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър. 8
Докладна записка №617/20. 06. 2008 г от Благой Филипов – Председател на Общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на общинския...
Докладна записка iconДокладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България
Докладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България” относно: Отмяна на решение по т. 3...
Докладна записка iconДокладна записка №723/05. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за дейност „Общинска администрация. 8
Докладна записка №712/03. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Наредба №4 за реда и условията...
Докладна записка icon10. Докладна записка №238/19. 04. 2010г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно промяна на статут на терен собственост на община Несебър от публична в частна общинска собственост
Докладна записка №218/14. 04. 2010г от Красимира Тодорова – зам. Кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска...
Докладна записка iconНа общински съвет-радомир от заседание
На община Радомир, докладна записка, вх.№ С-1061/27. 02. 2009 г. Вносител: Красимир Борисов-кмет на община Радомир и приемане годишен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом