От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер152.26 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/Prot-3.doc


П Р О Т О К О Л3

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 28.01.2004 ГОД. ОТ 0940 ЧАСА


От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва:


ИВАН ГЕНОВ НАРЛЕВ

МАРГАРИТА РУСЕВА СЛАВОВА


Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА откри заседанието.

Председателят на Общинския съвет обяви за образувана група на БСП в Общинския съвет както следва: Нели Стоилова - Председател; членове: Йордан Георгиев, д-р Марин Пейчев, Георги Коев, д-р Вилияна Цончева, Любомир Божков, Светлана Боева, Георги Атанасов и Димитър Генов.

Председателят на Общинския съвет предложи на вниманието на общинските съветници предварителния дневен ред, думата бе дадена за мнения и предложения. С 25 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


95


ПРИЕМА следния,


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Предложение от “Силед” АД за извънсъдебно уреждане на всички имуществени спорове с Община Силистра.
Внася: Кмета на общината

 1. Обявяване на имот за публична общинска собственост.

Внася: Кмета на общината

 1. Разпореждане с терени- общинска собственост, върху който би могло да се учреди право на строеж.

Внася: Кмета на общината.

 1. Определяне представител на Общински съвет за постоянната комисия по чл.17, ал.7 от Наредбата за извършване на търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра.

Внася: Кмета на общината

 1. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет.

Внася: Кметът на общината

 1. Определяне на конкретния размер на основната месечна работна заплата на Кмета на общината.

Внася: Председателя на Общинския съвет

 1. Разкриване на спортно училище в Силистра.

Внася: Кметът на общината

 1. Определяне на общински съветници за комисията по чл.9, ал.1 от Наредбата за условията и реда при предоставяне на концесии върху обекти –публична общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

 1. Изграждащо се депо за твърди битови отпадъци и участието на общината.

Внася: Кметът на общината

 1. Определяне представител на общината в сдружение “Толерантност”.
Внася: Кметът на общината
 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост за “Микрофонд” София.

Внася: Кметът на общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост без търг.

Внася: Кметът на общината

 1. Избор на окръжни съдебни заседатели.

Внася: Й.Георгиев-Председател на временната комисия

 1. Утвърждаване на изменения по транспортната схема на общината.

Внася: Кметът на общината

 

Председателят на Общинския съвет даде думата за допълнителни точки към дневния ред. По предложение на инж.Иво Андонов – Кмет на общината с 25 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


96


ПРИЕМА като точка 15 от дневния ред, както следва:

 • “Докладна записка относно промяна собствеността на общински пътища и улици.”


 

По точка първа от дневния ред – Предложение от “Силед” АД за извънсъдебно уреждане на всички имуществени спорове с Община Силистра, думата бе дадена за менения и предложения. Становища изразиха Цветана Игнатова – Председател на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол като предложи допълнение към решението, инж. Иво Андонов – Кмет на общината, Георги Николов – Председател на ПК по икономика и селско стопанство подкрепя предложеното решение по докладната записка. По предложение на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол с 28 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – 2 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


97


 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА дава съгласие Община Силистра да предприеме действия пред Силистренския районен съд за спиране на производството по гражданско дело № 879/2003 г. поради преговори за извънсъдебно споразумение.


 

С 30 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


98


 1. На основание на чл.21, ал.2 от ЗМСМА дава мандат за водене на преговори с представители на “Силед” АД за сключване на споразумение по всички имуществени спорове работна група в състав:

 • Инж.Иво Андонов - кмет на Община Силистра;

 • Адвокат Димчо Кьосев - юрист на Община Силистра;

 • Марияна Чобанова - гл.юрисконсулт на Община Силистра;

 • Общински съветници:

 • Любомир Божков

 • Маргарита Славова

 • Ели Тодорова

 • Димитър Генов

 • Георги Николов

 • Други представители на Община Силистра, определени със заповед на кмета на Община Силистра.


 

С 31 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


99


 1. При постигане на съгласие работната група да внесе проекта за споразумение преди подписването му за утвърждаване от Общински съвет – Силистра.


 

По точка втора от дневния ред – Обявяване на имот за публична общинска собственост, думата бе дадена за мнения и предложения. Становища изразиха Георги Николов – Председател на ПК по икономика и селско стопанство като подкрепя докладната записка, инж.Иво Андонов – Кмет на общината поясни защо имота се обявява за публична общинска собственост, Красимир Коев изрази, че има неизяснен правен казус на имота, Цветана Игнатова – Председател на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол като предложи имота да бъде защититен като статус в публична общинска собственост и концепция за ползване на този имот, Ели Тодорова предложи да се преценят разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Димитър Генов предложи да се отложи въпроса за разглеждане, Михаил Кирязов предложи този въпрос да се разгледа на следващото заседание със предложението на Кмета на общината за използване на сградата, Йордан Георгиев подкрепя решението на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, Марияна Чобанова – гл.юрисконсулт на общината предложи имота да се актува като публична общинска собственост. По предложение на общинския съветник Димитър Генов с 6 гласа “за”, “против” – 18 гласа “въздържали се” – 5 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


100


НЕ ПРИЕМА направеното предложение да се отложи въпроса за обявяване на имот за публична общинска собственост.

 

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване Докладната записка и предложението на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол с 21 гласа “за”, “против” – 2 гласа “въздържали се” – 6 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


101


 1. На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост обявява за публична собственост следния общински имот: “Дом на учителя”, находящ се в гр.Силистра на ул.”Петър Вичев” № 23.

 2. Кмета на Община Силистра да предложи пред Общинския съвет концепция за използването на сградата в траен обществен интерес за силистренските учители на следващото заседание.


 

По точка трета от дневния ред – Разпореждане с терен – общинска собственост, върху който би могло да се учреди право на строеж, думата бе дадена на Руфи Мустафа – Председател на ПК по УТ, благоустрояване, комунални дейности и транспорт. С 24 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


102


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество дава съгласие за провеждане на търг за отстъпено право на строеж за 6 бр. гаражи в кв.3, УПИ ХVІІІ к-с “Дунав” по плана на гр.Силистра със ЗП – 21 м2 за всеки /обща ЗП – 126 м2/.

 

По точка четвърта от дневния ред – Определяне представител на Общински съвет за постоянната комисия по чл.17, ал.7 от Наредбата за извършване на търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. По предложение на Георги Николов – Председател на ПК по икономика и селско стопанство с 24 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


103


ОПРЕДЕЛЯ представител за постоянната комисия по чл.17, ал.7 от Наредбата за извършване на търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра – Йордан Тодоров Георгиев.

 

По точка пета от дневния ред – Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет, думата бе дадена на д-р Вилияна Цончева – Председател на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда. С 25 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


104


На основание чл.92 от КСО и съгласно чл.7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Силистра предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на детето Сенел Синан Нури с ЕГН 0145315580.

 

По точка шеста от дневния ред – Определяне на конкретния размер на основната месечна работна заплата на Кмета на общината, думата бе дадена за мнения и предложения. С 25 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


105


 1. ОПРЕДЕЛЯ основна месечна работна заплата на кмета на Община Силистра – инж.ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ, в размер на 935.00 лв. и месечно възнаграждение за прослужено време, определено по ред и начин, приет за формиране на допълнителните възнаграждения за прослужено време, за Общинската администрация и дейностите към нея, считано от 06.11.2003 година.


 

По точка седма от дневния ред – Разкриване на спортно училище в Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Становища изразиха Драга Неделчева – Председател на ПК по образование и наука като предложи допълнение към докладната записка, Йордан Георгиев – Председател на ПК за младежта, децата, спорта и туризма подкрепя предложението на ПК по образование и наука, Димитър Георгиев подкрепя предложението на ПК по образование и наука, Светлана Великова – Зам.кмет на общината. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване докладната записка и допълнението на ПК по образование и наука с 26 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


106


 1. ПРЕДЛАГА на Министъра на МОН откриване на Общинско спортно училище със седалище гр.Силистра, ул.”П.Мутафчиев” № 20.

 2. ПРЕДЛАГА на Министъра на МОН утвърждаване на държавен план-прием за 2 спортни паралелки от учебната 2004 – 2005 година по спортовете – лека атлетика, джудо, борба, футбол, плуване, стрелба с лък. Приемът да се реализира с ученици от цялата област.
 1. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Силистра да внесе предложение на заседание на Общинския съвет за обезпечаване на материално-техническото, кадрово и финансово осигуряване на бъдещото спортно училище, в съответствие с чл.12, ал.3 на ППЗНП и Решение № 743 на Министерски съвет от 29.10.2003 година.


 

По точка осма от дневния ред – Определяне на общински съветници за комисията по чл.9, ал.1 от Наредбата за условията и реда при предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост, думата бе дадена за мнения и предложения. Становища изразиха Цветана Игнатова като предложи да участва в комисия по Наредбата – Атанас Великов, Руфи Мустафа предложи общинския съветник Йордан Ефремов, Йордан Георгиев предложи общинския съветник Светлана Боева, Ивелин Георгиев предложи общинския съветник Димитър Георгиев, Ели Тодорова предложи себе си за комисията по Наредбата. С 25 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


107


ОПРЕДЕЛЯ общински съветници за комисията по чл.9, ал.1 от Наредбата за условията и реда при предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост, както следва:

 1. Атанас Великов Атанасов

 2. Йордан Ефремов Тодоров

 3. Светлана Николаева Боева

 4. Димитър Любенов Георгиев

 5. Ели Илиа Келесис Тодорова


 

По точка девета от дневния ред – Изграждащо се депо за твърди отпадъци и участието на общината, думата бе дадена за мнения и предложения. Становища изразиха Цветана Игнатова като предложи да се обясни по-вече за участието на Общината в сдружението с нестопанска цел, инж.Веселин Андреев – Зам.кмет на общината поясни на общинските съветници за изграждането на депо в община Силистра.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване Докладната записка с 28 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


108


 1. В изпълнение чл.чл.15, 16 и 17 от Двустранно споразумение между МОСВ и Общините бенифициенти на Инвестицията и интегрираната регионална система за управление на отпадъците и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Община Силистра да участва в СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА по смисъла на ЗЮЛНЦ.

 2. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Общината, инж.Иво Андонов, да я представлява при участието в учредителното събрание на Сдружението, с правото да гласува при приемане на учредителния акт и органите на управление на Сдружението, като го определя за представител на Община Силистра в него.

 3. При невъзможност на инж.Иво Андонов – Кмет на общината да участва в непосредствената дейност на сдружението, за представител на Община Силистра в него се определя инж. Веселен Андреев Андреев – Зам.кмет на общината.


 

По точка 10 от дневния ред – Определяне представител на общината в сдружение “Толерантност”, думата бе дадена за мнения и предложения. Становища изразиха инж.Иво Андонов – Кмет на общината като предложи за делегат общинския съветник Йордан Георгиев и заместник делегат общинския съветник Сунай Ремзи. С 27 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


109


ОПРЕДЕЛЯ представители на общината в сдружение “Толерантност”, както следва:

 1. Йордан Тодоров Георгиев – делегат

 2. Сунай Ремзи Мехмед – зам.делегат


 

По точка 11 от дневния ред – Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост за “Микрофонд” София, думата бе дадена за мнения и предложения. Становища изразиха Георги Николов като предложи допълнение към докладната записка, Йордан Георгиев предложи да се даде думата на г-н Бонев – Изпълнителен директор на фондация “Микрофонд-София” клон Силистра, г-н Бонев поясни на общинските съветници за работата на фондацията. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване Докладната записка и предложение на ПК по икономика и селско стопанство с 26 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се”- няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


110


 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 от Закона за общинската собственост и чл.92 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество учредява безвъзмездно право на ползване на фондация “Микрофонд-София” клон Силистра за срок от 3 (три) години върху следния недвижим имот – частна общинска собственост: стаи № 63 и 66 с обща площ 108,20 кв.м., находящи се на ул.”Симеон Велики” № 23 на шестия етаж в сградата на бившия ГНС (АОС № 87 от 10.06.1997 год.).

 2. Фондация “Микрофонд-София” клон Силистра да поеме задължения при сключване на договора за ползване на общинската собственост да предоставя с предимство кредитирането на кредитоискателите от Община Силистра при условията на Микрофонда.


 

По точка 12 от дневния ред – Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост без търг, думата бе дадена на Цветана Игнатова – Председател на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол. С 25 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


111


На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост отдава под наем на Дирекция “Бюро по труда” – Силистра без търг за срок от 5 (пет) години офис със застроена площ 66 кв.м., находящ се на бул.”Македония” № 167 (АОС № 3047 от 24.10.2003 г.).

 

По точка 13 от дневния ред – Избор на окръжни съдебни заседатели, думата бе дадена на Йордан Георгиев – Председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели. С 26 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


112


ИЗБИРА 25 заседатели към Силистренски окръжен съд, както следва:

 1. Анчо Георгиев Иванов

 2. Борис Иванов Костадинов

 3. Гинка Петрова Стоева

 4. Гоца Кънева Ангелова

 5. Златин Иванов Тодоров

 6. Илия Георгиев Кюшелиев

 7. Калчо Николов Стефанов

 8. Людмил Стоянов Начев

 9. Марийка Ганчева Иванова

 10. Марийка Иванова Драганова

 11. Мария Великова Димитрова

 12. Мария Димитрова Кундурджийска

 13. Момка Петрова Николова

 14. Наталия Радкова Бабаяшева

 15. Петя Маринова Великова

 16. Ради Николов Радев

 17. Светослав Александров павлов

 18. Симеон Иванов Симеонов

 19. Станка Николова Георгиева

 20. Тодор Александров Иванов

 21. Тодор Костов Тодоров
 1. Хасан Яшар Алегбер

 2. Цонка Иванова Стефанова

 3. Юлия Йорданова Георгиева

 4. Юнзюля Алейдинова Чакърова


 

По точка 14 от дневния ред – Утвърждаване на изменения по транспортната схема на общината, думата бе дадена за мнения и предложения. Становища изразиха Руфи Мустафа – Председател на ПК по УТ, благоустрояване, комунални дейности и транспорт като предложи по линия № 2 – нов курс от 1500 ч. и курса от 1700 ч. да се запази; линия № 22 курса от 1800 ч. да се запази и за курса от 540-630 да се изпълнява през летния сезон всеки ден; линия № 6 престоя за Гробищния парк да бъде 30 минути, Светлана Боева предложи линия № 22 да се открие курс от 1530 ч.; курса в 540 ч. да се изпълнява само в делничните дни за периода от 01.11.2003 г. до 31.03.2004 г.; курсът от 1945 ч. да се изпълнява целогодишно; на следващото заседание да се внесе критерии за провеждане на конкурс за възлагане на превозите, Румяна Чанкова предложи за линия № 2 да има по късни курсове и автобусите да бъдат отоплени, Веселин Аврамов предложи за линия № 5 да има курсове с по ранни часове, Ивелин Георгиев предложи транспортната схема да се разгледа на следващото заседание, Ели Тодорова предложи също да се разгледа на следващото заседание, Георги Николов предложи да не се внасят докладните записки в последния момент, Христина Георгиева – Зам.кмет на общината обясни на общинските съветници причините за внасянето на докладната записка, Георги Николов предложи съвместно с транспортната комисия на общината и общинските съветници да се съберат следващата седмица и обсъдят транспортната схема, Димитър Георгиев подкрепя предложението на Георги Николов, инж.Иво Андонов – Кмет на общината предложи да се направи заседание до 10 февруари 2004 г. По предложение на общинския съветник Ивелин Георгиев с 27 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


113


ОТЛАГА разглеждането на Докладната записка относно утвърждаване на изменения по транспортната схема на общината за следващото заседание.

 

По точка 15 от дневния ред – Промяна собствеността на общински пътища и улици, думата бе дадена на Руфи Мустафа – Председател на ПК по УТ, благоустрояване, комунални дейности и транспорт. С 25 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


114


 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.2, т.1 във връзка с чл.14, ал.2, т.1 от Правилника за приложението на Закона за пътищата дава съгласие за промяна в публична държавна на собствеността на следните общински улици и пътища:

 • улица в Промишлена зона “Запад” на гр.Силистра, свързваща участъка от републикански път ІІІ-213 “Силистра-Русе” с централния вход на бившето ЛПК;

 • улица в Промишлена зона “Запад” на гр.Силистра, свързваща централния вход на бившето ЛПК с площадката за фериботния комплекс (до края на съществуващия бетонов път), заедно с част от разделителната ивица, съгласно ПР и зелените площи, находящи се извън оградата на “Лесил” АД;

 • полски път-имот № 000858 по плана за земеразделяне на с.Айдемир;

 • полски-имот № 000516 по плана за земеразделяне на с.Айдемир.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 6761/27337 ид.части от имот № 000460 по плана за земеразделяне на с.Айдемир на държавата (АОС № 2602 от 21.03.2002 г.).


 

Председателят на Общинският съвет покани общинските съветници, кметове и кметски наместници съвместно с общинската администрация на 3 февруари 2004 година от 1500 часа за разискване на транспортната мрежа в залата на Общинския съвет.

 


Поради изчерпване на дневния ред

заседанието бе закрито в 1200 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Д-р М.ПЕЙЧЕВ/


ТЕХН.СЕКРЕТАР:


/Р.ДИМИТРАНОВА/


Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом