Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ИмеОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер85.72 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/01/писмо-покана.docПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

35 СОУ « ДОБРИ ВОЙНИКОВ»,

Адрес:гр. София, район „Лозенец”, ул. „Добри Войников” №16,

ПК 1164, , тел:9633731, факс:028662195


Изходящ № 205 от 09.03.2012г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПИСМО – ПОКАНА


за участие в процедура по чл.14, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет:


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл.14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с глава 8а от ЗОП, чл.19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на заповед № УД-173/9.03.2012г. на директора на 35 СОУ »Добри Войников», каним всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:


Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05


Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИД: »Бухалче», «Менделеев», »Жените – нобелистки в науката», »Основи на математическата логика», « Заедно в планината»,»Щастливо детство», «Изкуството на общуването», »Здраве», «Ренесанс», «Заедно в планината», «По суша и море», »Училище на мечтите», »От полюс до полюс», «Приятели на Германия», «Заедно срещу насилието», «Магията на музикално-сценичните жанрове», «Вълшебният свят на изобразителното изкуство», « 35+ - училищно радио». Обща индикативна стойност 8079,00лв

Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИД: »Бухалче», »Основи на математическата логика», »От полюс до полюс», »Здраве», »Щастливо детство», «Изкуството на общуването», «Заедно срещу насилието». Обща индикативна стойност:1856,00лв.


Обособена позиция 3: КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ за нуждите на ИИД : «Бухалче», «От полюс до полюс», »Жените – нобелистки в науката», «Изкуството на общуването», «Менделеев»

по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 4000,00 лв.

Обособена позиция 4:ТУРИСТИЧЕСКИ И СПОРТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ за нуждите на ИД : «Заедно в планината», «От полюс до полюс», «По суша и море», на обща индикативна стойност : 3956,00лв

Обособена позиция 5:СПЕЦИФИЧНИ АКСЕСОАРИ ЗА МУЗИКАЛНО И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО за нуждите на ИД: „Ренесанс”, „”Магията на музикално-сценичните жанрове” - по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност 1164,00.

Обособена позиция 6: КОНСУМАТИВИ за нуждите на ИД: »Бухалче», «Менделеев», »Жените – нобелистки в науката», »Основи на математическата логика», »Щастливо детство», «Изкуството на общуването», »Здраве», «Ренесанс», «Заедно в планината», «По суша и море», »Училище на мечтите», »От полюс до полюс», «Приятели на Германия», «Заедно срещу насилието», «Магията на музикално-сценичните жанрове», «Вълшебният свят на изобразителното изкуство», « 35+ - училищно радио». Обща индикативна стойност: 2819,10лв

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие в конкурса.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в поканата.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера.

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции, предмет на поръчката.

Правно основание: : ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА по чл.14, ал.3, т. 2 от Закон за обществените поръчки и Заповед №.РД 09- 121/ 30.01.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката относно утвърждаване на списък с включените в проекта училища и Приложение 11 към утвърдената със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, Инструкция за изпълнение на проект «Да направим училището привлекателно за младите хора» - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05


 • Срок за изпълнение на поръчката: до 15 дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 • Място на изпълнение на поръчката: 35 СОУ «Добри Войников»,адрес: София, ул. «Добри Войников» №16

 • Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 20 (двадесет) календарни дни.

 • Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва три работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол и връчването на фактурата

 • Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти в тази област.
 • Квалификационни изисквания към кандидатите: Удостоверение за вписване в търговския регистър или друг удостоверяващ легитимността на фирмата/организацията документ.
 • Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 12.03. до 20.03.2012г. от 9.30ч. до 16.30ч. в канцеларията на 35 СОУ «Д. Войников», на адрес София, ул. «Добри Войников» №16

 • Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 35 СОУ «Д. Войников» на 21 март 2012г. в 10.00ч.

 • Разглеждане, оценяване и класиране. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от възложителя условия.

 • Председателят на комисията отваря последователно големите пликове с офертите на всички участници в процедура по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, офертата и участникът се предлагат от комисията на възложителя за отстраняване от процедурата;

 • Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на обособената позиция, за която се кандидатства не се оценява и се предлага на възложителя, също за отстраняване от процедурата.

 • Пликовете с ценовата оферта на участниците, допуснати до участие след извършване на техническата оценка, се отварят по реда на постъпването им . Председателят на комисията или друг упълномощен от него член на комисията, обявява цените, представени в ценовите оферти. Пликовете с ценовата оферта на отстранени от участие участници, не се отварят.

 • При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта.

 • Класирането се извършва за всяка обособена позиция по отделно.

 • Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии:

 • предложена цена (Кц) -60%

 • График ( срок и начин) на доставка(Кс) -20%

 • Качество на предлагания продукт (Кк) – 20 %

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.

Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:

К = Кц + Кс + Кк

1. По показател Кц:

Максималният брой точки по този показател е 60.

Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:

С min

Кц = -------------- х 60

C

където:

“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на поръчката),

“C” е общата цена на участника.

Общата цена се калкулира от комисията.

2. По показател Кс

Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната формула:С

Кс = --------- *20

Сn

където:

Кс – броят на точките на критерия,

С - най-краткият срок на доставка,

Сn- предложението на кандидата за срока на доставка


Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в работни дни, същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата посочена по-горе.

При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на оферирания срок с обосновката от техническата оферта.

3.По показател Kк:

Максималният брой точки по този показател е 20

Кк-документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ обозначение, декларации за произход, еко етикети или покрити стандарти за качество. Наличие на такъв носи 5 т., а липсата му – 0 т. и това важи за всички обособени позиции.

Максималния брой точки се поставят на оферта, която съдържа посочените документи за всички продукти, които се предлагат.

За останалите оферти броя на точките се редуцира пропроцианално.

Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени позиции.

Участниците в процедурата следва да направят предложения по една/ няколко или всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъкци с асортименти към тази покана.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и за коя/и се отнася. Върху малкия плик се отбелязва името на кандидата и означение „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта, а в отделен плик се представя графика ( срок и начин) на доставката.

Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

А/ плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кадидатите

Б/ Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката – график на доставката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; /В срока за доставка задължително се записва да е в календарни дни и цели числа, не се допуска запис "работни дни" или “часове”/

В/ плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника за обособената/те позиция/и за които участва. В плика се поставя попълнено предложение с цени на стоките, за обособената/те позиция/и по предмета на поръчката, като предлаганата цена за всяка обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за съответната позиция. /приложение № 2.

Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от10.00 ч. до 17.00 ч. и в канцеларията на 35 СОУ «Д.Войников».

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

 • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

 • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

 • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;Настоящата покана да се качи на сайта на 35 СОУ «Д. Войников» и на сайта на проект „УСПЕХ“


Дата 09.03.2012г. Директор:..........................

/…………………../

Инвестира във вашето бъдеще!

Свързани:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Европейския социален фонд по схема: bg051PO001 04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Партньорството – ключ за ефективна интеграция на ромите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 „Безграници–...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Фми на су”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Домашен помощник " 30 /тридесет/ бройки по Договор bg051PO001 04-0181-С0001 "Звено за услуги в домашна среда", по Схема за предоставяне...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Проект bg051PO001 02-0036-C0001 "
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом