Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
ИмеПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер56.93 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tugab.bg/downloads/mejd/Prilozhenie_V.5.doc
Приложение V.5

Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”


пълно име на изпращащата институция

официален адрес


Наречена за кратко от тук нататък „институцията” представлявана от (име, фамилия, длъжност) от една страна и


(име, фамилия)

Официален адрес , наричан/а за кратко от тук нататък „бенефициент” от друга страна


СЕ СЪГЛАСИХА


За условията и анексите, изложени по-долу


Приложение 1 - Споразумение за обучителна практика и Ангажимент за качество на Еразъм студентска практика

Приложение 2 - Общи условия

Приложение 3 - Студентска Харта Еразъм

Приложение 4 - Модел на краен отчет за проведена практика


които са неделима част от това споразумение (споразумението)


Условия


Член 1- Цел на гранта


    1. Институцията ще осигури финансова помощ със средствата предоставени от Европейския съюз на бенефициентите за реализиране на практика по програма Еразъм, в рамките на Програмата за учене през целия живот.

    2. Бенефициентът приема гранта и се ангажира да реализира практиката по начина описан в Приложение 1, на своя отговорност.

    3. Бенефициентът декларира, че е запознат и приема сроковете и условията посочени в настоящето споразумение.Всяко изменение или допълнение към настоящото споразумение трябва да бъде направено в писмена форма.


Член 2 – Продължителност


2.1 Споразумението влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни;

2.2 Практиката следва да започне на ( …..) и да завърши (….)


Член 3 – Финансиране


3.1 Финансирането със средства, отпуснати от ЕС, което трябва да послужи, за съфинансиране на практиката, е с максимален размер от …..евро.

3.2 Крайният размер на гранта ще бъде определен посредством умножаване на реалната продължителност на мобилността в месеци по месечна ставка в евро. Бенефициентът трябва да осигури доказателства за точните дати на стартиране и приключване на практиката.


Член 4- Плащане


    1. В рамките на 45 дена на влизане в сила на споразумението институцията изплаща на бенефициента транш в размер на ……евро, което представлява от 80% до 100% от договорирания грант.

    2. В случай на изплащане на бенефициента транш в размер по малък от 100% от договорирания грант, финалният отчет на бенефициента ще бъде третиран като искане за извършване на балансово плащане на гранта. Институцията следва да извърши балансовото плащане до 45 дни от приемане на отчета.


Член 5 – Отчитане


Бенефициентът трябва да предостави финалния си отчет използвайки официалните формуляри до 30 дни след края на практиката.


Член 6 – Банкови данни


Плащанията по настоящото споразумение следва да бъдат направени към бенефициента по следната банкова сметка.


Банка

Адрес на клона

Държател на сметката

Пълен банков номер


Член 7 – Юрисдикция


Грантът се управлява съгласно клаузите на настоящото споразумение, следвайки правилата на ЕК и на второ място съблюдавайки законодателството на Република България. Бенефициентът може да заведе дело, отнасящо се до решенията на институцията, отнасящи се до прилагане на клаузите по настоящото споразумение и до отговорностите по изпълнението му към компетентния съд, в съответствие с националното законодателство.


За Бенефициента За Инаституцията

Име\ Фамилия Име\ Фамилия

Длъжност


Подпис Подпис


Дата, Място Дата, Място


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И АНГАЖИМЕНТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА ЕРАЗЪМ


Приложение 2


ОБЩИ УСЛОВИЯ


Член 1: Отговорности


Всяка от страните по това споразумение освобождава от задължения другата отговорност за понесени от нея или нейния персонал щети, в резултат от изпълнение на настоящото споразумение, освен в случай, че тези щети не са резултат на умишлено лошо администриране от една от страните или от страна на нейния персонал.


Център за развитие на човешките ресурси, Европейската Комисия и техния персонал не могат да бъдат държани отговорни за щети понесени по време на реализиране на практиката. В този смисъл Център за развитие на човешките ресурси, както и Европейската Комисия няма да толерират подобни искания за обезщетение, произтичащи от подобни искове.


Член 2 : Прекратяване на споразумението


В случай, че бенефициентът не изпълни нито едно от задълженията си, произтичащи от споразумението и въпреки последствията, предвидени от закона, институцията има право да прекрати или откаже споразумението без никакви правни последствия, в случаите когато не е предприето никакво действие от страна на бенефициента в рамките на един месец от получаване потвърждение, посредством регистрирано писмо.


Ако бенефициентът прекрати споразумението преди предвидения в него край или ако той\тя не успее да изпълни споразумението, в съответствие с неговите правила, бенефициентът следва да възстанови полученото до момента финансиране.


В случай на прекратяване на споразумението от страна на бенефициента поради форсмажорни обстоятелства , включващи непредвидими ситуации и събития, излизащи извън контрола на бенефициента, които не могат да бъдат отдадени на грешка или небрежност от негова страна, бенефициентът следва да получи финансиране, отговарящо не реалната продължителност на практиката. Средствата надвишаващи полагаемото финансиране за реалния период следва да бъдат възстановени.


Член 3 : Защита на личните данни


Всички лични данни, съдържащи се в споразумението трябва да бъдат обработвани в съответствие с Решение № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета за защита на личността, отнасящи се до обработването на лични данни от страна на лица и институции, работещи за Европейския съюз и свободното движение на подобни данни. Тази информация трябва да се обработва единствено във връзка с изпълнението и допълнителните дейности по споразумението от страна на изпращащата институция , Център за развитие на човешките ресурси и Европейската комисия, без да се изключва възможността информацията да бъде предоставена на лица, отговорни за контрола и одита не дейностите, в съответствие с Европейското законодателство (OLAF).

Бенефициентът може , при предоставяне на писмена молба, да получи достъп до личните си данни и да поправи непълна и невярна информация. Той\тя следва да адресира своите въпроси, отнасящи се до личните данни до изпращащата институция и\или до Център за развитие на човешките ресурси. Участникът може да депозира оплакване срещу начина, по който се оперира с неговите лични данни в (Националния орган за защита на личните данни), когато се отнася за дейността на изпращащата институция и\или до Националната агенция или до European Data Protection Supervisor , в случай, че се отнася до начина на използване на личните данни от страна на Европейската комисия.


Член 4 : Контрол и одит


Страните по този договор се задължават да осигурят детайлна информация, поискана от Европейската комисия, Център за развитие на човешките ресурси или от външен орган, определен от Европейската комисия или Център за развитие на човешките ресурси да провери дали практиката и всички клаузи на споразумението са били извършени правилно.

Свързани:

Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconДоговор за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Наречена за кратко от тук нататък „институцията” представлявана от (име, фамилия, длъжност) от една страна и
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconЕразъм дневник
В края на 2006 г европейската образователна програма „Еразъм” навърши 20-годишния си Рожден ден! От началото на 2007 г тя продължава...
Приложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом