Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия
ИмеИнформационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер50.75 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.ceie.org/files/downloads/natura2000-2/pokana _ 28.04.2009-1.doc
Информационен и учебен център по екология, съвместно с WWF Дунавско- Карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия


Организират на 28 април 2009 г. в град Плевен,


Обществено обсъждане на тема: «Представяне на дейности за управление на земеделските земи в Натура 2000»


гр. Плевен, хотел Балкан, бул. «Русе»No.82


Срещата е в рамките на текущите инициативи по Проект „Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в Натура 2000 зони” финансиран от Програма BBI/MATRA на правителство на Холандия и има за цел обсъждане на резултатит от теренни проучвания на земеделските земи в Натура 2000 – „Обнова-Караман дол” и „Никополско плато”, препоръки за тяхното управление и механизъм за изчисляване на компенсаторни плащания за земеделските стопани от Натура 2000 зоните, за участие в мярка Натура 2000 на ПРСР 2007-2013 г..

Покана за участие е отправена към представители на общинските и местните администрации, земеделските стопани, земеделските кооперации и сдружения. Участието се заявява при организаторите по телефон или факс.


Контакти с организаторите:

Информационен и учебен център по екология – София – тел./факс 02/8669047;

WWF Дунавско-Карпатска Програма-София–тел.факс 02/950 50 40


«Представяне на дейности за управление на земеделските земи в Натура 2000

гр. Плевен, хотел Балкан


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

28 април 2009 г.


09.30 – 10.00 Пристигане на участниците, регистрация, кафе


10.00 – 10.15 Откриване на срещата, представяне на участниците и лекторите, представяне

на темите


10.15 – 11.15 Натура 2000 – представяне на резултати от теренни проучвания в зоните –

«Никополско плато» и «Обнова – Караман дол», представяне на препоръки за

управление на земеделските земи


11.15 -11.30 Кафе-пауза


11.30- 12.00 Въпроси и отговори


12.00-12.30 Състояние на земеделието в Натура 2000 зоните - «Никополско плато» и

«Обнова – Караман дол»


12.30– 13.00 Пример за дейности в Натура 2000 от Холандия


13.00-14.00 Обяд


14.00-14.30 Механизъм за изчисляване на компенсаторни плащания за земеделските

стопани от Натура 2000 зоните


14.30-15.30 Обсъждане на резултатите

Резюме на проект:


Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в зоните от НАТУРА 2000”

на фондация DLO/Wageningen International, Хонландия
и български организации партньориОпределянето на НАТУРА 2000 зони в началото на 2007 г. предизвика силни публични реакции, много хора и местни власти се обявиха срещу въвеждането на екологичната мрежа НАТУРА2000, друга голяма част от българското общество изрази подкрепа за прилагането на природосъобразни предложения и устойчиво развитие на териториите. Проекттът цели да разясни възможностите, които предоставя прилагането на изискванията на мрежата НАТУРА 2000 за защита на природата и развитие на селското стопанство. Положителните страни на въвеждането на изискванията на мрежата в България ще бъдат демонстрирани чрез практически примери и действителен европейски опит. Съществен елемент е повишаване на капацитета за комуникация по отношение на НАТУРА 2000 и политиките за опазване на околната среда. В тази връзка целевите групи на проекта са служителите в регионалните подразделения на МЗГ и МОСВ, представители на областните и местни администрации и регионалните служби по съвети в земеделието, стопани на територии в и около защитените зони и други предприемачи.


Проектът е продължение на множество предишни проекти финансирани от хонландското правителство. Предхождащитe проекти по Програма BBI МАТРА са изготвили ръководства за управление на защитените зони, които ще бъдат използвани в този проект. В рамките на предхождащия туининг проект, с участието на Холандската служба за управление на земята, беше включено изготвянето на агро-екологична схема, което е отлична база за детайлизиране и практическо приложение на агро-екологичните мерки на местно ниво.


Проектът е насочен най-вече към следните проблеми:

  • Липсата на опит при изпълнението на агро-екологичните мерки на местно ниво за подпомагане запазването на биоразнообразието и управлението на сайтовете включени в НАТУРА 2000;

  • Недостатъчните знания на стопаните/фермерите, и собствениците на земи за възможностите, които предлага Планът за развитие на селските райони 2007-2013 г. и и възможностите на НАТУРА 2000;

  • Несъществуващата практика и малкото познания на работещите в сферата на регионалните институции да консултират собствениците на земя относно управлението на защитените територии;

  • Липсата на знания за изискванията към управлението на определените от НАТУРА 2000 земеделски земи и изчисляване на компенсации за земеделските стопани;

  • Разнообразяване на икономическите дейности и предоставяните услуги в зоните от НАТУРА 2000.


Дейността ще се развива в две избрани пилотни области с различни екологични условия, видове и местообитания. Зоните са избрани като се има предвид, че резултатите от проекта трябва да бъдат репрезентативни за местообитамията включени в НАТУРА2000 и да подсигурят разпространение на опита и в останалите райони на България. Двата целеви региона са както следва:


1. Северна България – зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

  • Обнова – Караман дол” BG0000239 – общини Павликени, Свищов (област Велико Търново), общини Левски, Никопол, Плевен, Пордим (област Плевен);

  • Никополско плато” BG0000247 – общини Белене, Гулянци, Никопол (област Плевен);

  • Черната могила” BG0000516 – община Свищов (област Велико Търново).


2. Южна България - зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

  • Кресна - Илинденци” BG0000366 – общини Кресна, Сандански, Симитли, Струмяни (област Благоеврад);

  • Пирин” BG0000209 – прилежащите части от зоната в общини Кресна, Сандански, Симитли, Струмяни (област Благоеврад).


Освен препоръките за управление на пилотните райони фокусирани върху хармонизирането на използването на земята и и опазването на околната среда, ще бъдат изготвени ръководства, които да подпомогнат планирането и реализирането на агро-еколагични мерки в зоните от и около НАТУРА2000. Ръководствата и инструкциите ще бъдат предоставени на представители на националните и местни власти и съюзите на частните собственици и производители, както и на други заинтересовани страни.

Продължителност на проекта: 18 месеца; начало: януари 2008 г.; край: декември 2009 г.


Източник на финансиране: Програма BBI MATRA, Холандско правителсво; размер на финансирането: 218 135 евро.


Партньори: фондация DLO/Wageningen International, Хонландия и българските организации СДП „БАЛКАНИ”, Българска фондация „Биоразнообразие”, WWF-офис България, Информационен и учебен център по екология.


Свързани:

Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище на wwf българия по докладите по Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Енергийната стратегия на р българия...
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Сигнал за незаконно изграждане на ски път в района на център Алеко в Природен парк Витоша и искане за провеждане на теренна...
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище по проект за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите (обн., Дв, бр. 64 от 2011 г.)
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: искане за повторно провеждане на процедурата по обществена консултация на део и дос на спуп на туристическа и ски-зона „Алеко”...
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Общите мерки са разработени по силата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба №8/ 05. 08. 11 год за сечите в горите във връзка с чл. 12...
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Местните власти по места могат да ползват услугите и предимствата на един все по-широко налагащ се в света инструмент за подпомагане...
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconEffie българия 2007 категория : стоки
Клиент: ввф – световен фонд за дивата природа – дунавско карпатска програма България
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия icon"Информационен и учебен център по екология "
Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска...
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconКонкурс за ученици
Международната комисия за опазване на река Дунав в партньорство с неправителствените организации Дунавски екологичен форум, Световен...
Информационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия iconПрограма "Хотелски Мениджмънт"
Бакалавър по International Hospitality Management от chn university, Люварден, Холандия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом