Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ИмеОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
страница1/4
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер474.28 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://uspeh.mon.bg/docs/Приложение №11 Указания за възлагане на обществени поръчки прилагани на
  1   2   3   4ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Приложение №11


Указания за възлагане на обществени поръчки прилагане на ниво училище

Настоящите Указания се издават във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, утвърдена със заповед № РД 09-95/21.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и заповед № РД09-121 от 30.01.2012 г. за утвърждаване на списъка с одобрените училища за участие по проект „УСПЕХ” на Министъра на образованието, младежта и науката относно реда за иницииране и извършване на разходи за доставка на материали и консумативии извършване на услуги и Заповед № РД 09-1622/ 08.11.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки. Всяко училище трябва да съобрази настоящте правила с Вътрешните си правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, които са част от СФУК.

Целта на настоящите указания е да подпомогне директорите на училища и екипа на проекта при изпълнение на проектните дейности, свързани с прилагане на ЗОП. Указанията съдържат типови бланки от основните документи, които директорите на училища изготвят, спазвайки изискванията на ЗОП.

За иницииране и извършване на разходи в училище (в съответствие с одобрени предварително финансово разпределение / план /др.) и при изпълнение на финансовата част от Вашите дейности, следва да имате предвид следното относно групите разходи, процедурните стъпки и необходими за представяне в МОМН документи:


ЗОП

Процедура по възлагане на обществена поръчка


Оценка на офертиБез оферти

(доказва се с първичен платежен документ)

Над

66 000 лв. без ДДС

(доставка)

15 000-66 000 лв.

без ДДС


(доставка и услуга)

По-малка от 15  000 лв. без ДДС

(доставка и услуга)


За доставки и услуги със стойност над 500 лв се изисква и договор.

Извършване на и необходими документи:

I. Директорът на училището

изготвя задание, съобразно предмета на поръчката, което включва:

а) пълно описание на обекта на поръчката, включително по обособени позиции;

б) техническите спецификации;

в) методика за оценка на офертата, включително показателите и относителната им тежест, точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата (когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта“);

г) изисквания към участниците или кандидатите за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация;

д) условия за изпълнение на поръчката: срок, начин и място на изпълнение на поръчката; изискуеми минимални гаранционни срокове и обслужване;

е) указание относно възможностите за представяне на варианти на предложенията;

ж) предложение за включване на представители на ЕУП като членове на комисията ;


2. Директорът на училището подготвя и публикува поканата на сайта на Проекта УСПЕХ и Портала за обществени поръчки на АОП по ред, определен с правилника за прилагане на ЗОП.


3. Директорът на училището провежда процедурата и изпраща скенирани копия от документите от проведената процедура до електронната система на Проекта УСПЕХ.

II. Директорът на училището със заповед (Приложение 1) назначава комисия, която да избере изпълнител на поръчката. Комисията подготвя протокол за класиране на офертите и избор на изпълнител/доставчик (Приложение 3).

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от директора. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. Членовете на комисията определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на директора за утвърждаване.

III. Директорът на училището изпраща до електронната система на Проекта УСПЕХ протокола от проведения избор на комисията и график за поръчката.

IV. Директорът на училището сключва писмен договор с определения за изпълнител. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

V. Копие от подписания договор се изпраща по електронната система за контрол по изпълнението.

I. Директорът на училището изготвя и публикува покана с искане за най-малко три оферти на сайта на АОП и УСПЕХ (образецът е публикуван на сайта на АОП като документ Приложение №1). Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП и съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и адрес на възложителя;

2. описание на предмета на поръчката - количество и/или обем;

3. изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;

5. срок за получаване на офертите.

Директорът публикува поканата на Портала за обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на ЗОП и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Възложителят може да публикува съобщение за поканата и в печатни издания, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала. При промяна на първоначално обявените условия възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти.

  • Офертата трябва да съдържа най-малко:

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност, когато е приложимо.

  • Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

II. Директорът на училището със заповед (Приложение 1) назначава комисия, която да избере изпълнител на поръчката. Комисията подготвя протокол за класиране на офертите и избор на изпълнител/доставчик (Приложение 3).

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от директора. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. Членовете на комисията определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на директора за утвърждаване.

III. Директорът на училището изпраща до електронната система на Проекта УСПЕХ протокола от проведения избор на комисията и график за поръчката.

IV. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

V. Копие от подписания договор се изпраща по електронната система за контрол по изпълнението.


I. Директора на училището обобщава подадените от ръководителите на ИИД заявления и подтотвя договор/и за доставка и за външни услуги (наем, транспорт, ползване) на материали и консумативи.


II. Копие от подписания договор и/или съставените фактури се изпращат по електронната система за контрол по изпълнението.

Обекти на обществени поръчки са: доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на материалите и консумативите, както и предоставянето на договорените услуги.

Видове процедури

Обществените поръчки се възлагат чрез:

- провеждане на открита процедура (при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта)

-ограничена процедура (оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор)

- публична покана (за дейности между 45 000 и 240 000 лв. може да се ползва т. нар. публична покана, която допуска да се сключи договор дори да има само един кандидат)

-състезателен диалог (всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти)

*обособена позиция е такава част от обекта на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от обекта на обществената поръчка. Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позициие

  • Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на Проекта УСПЕХ.

  • При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги, се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.

  • Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

  • Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта


Приложение 1

ЗАПОВЕД

На основание ......................,


НАЗНАЧАВАМ:

Комисия в състав:

  1   2   3   4

Свързани:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Европейския социален фонд по схема: bg051PO001 04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Партньорството – ключ за ефективна интеграция на ромите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 „Безграници–...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Фми на су”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Домашен помощник " 30 /тридесет/ бройки по Договор bg051PO001 04-0181-С0001 "Звено за услуги в домашна среда", по Схема за предоставяне...
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Проект bg051PO001 02-0036-C0001 "
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом