Оп „Регионално развитие
ИмеОп „Регионално развитие
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер17.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://file.burgas.bg/predpr/info_vtp.doc
ОП „Регионално развитие”

BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Обява

за набиране на проектни предложения по схема за рехабилитация и реконструкция на пътища по линия на


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Регионално развитие”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството открива първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”.


Наименованието на схемата е:

Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”

Целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подобряване на достъпността до основните транспортни дестинации в рамките на районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища.


Общият бюджет на настоящата схема е 501 млн. лева, от които 426 млн. лева представляват съ-финансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Схемата ще бъде отворена до изчерпване на средствата, предвидени по нея.


Конкретният бенефициент по тази схема е Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.


Ще се подкрепят проекти на стойност между 2 млн.лева и 25 млн. лева.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.


Избираемите дейности за подкрепа включват:

• Реконструкция и рехабилитация на второкласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал;

• Реконструкция и рехабилитация на второкласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм.

Свързани:

Оп „Регионално развитие iconПредварителна оценка на плана за развитие на община луковит (2007 2013)
Северен централен район за планиране, Националната политика за регионално развитие, респективно Националната стратегия за регионално...
Оп „Регионално развитие iconНеобходимо е разработването на стратегически план за развитие на субрегионално, но надобщинско ниво, който според новия Закон за регионално развитие да служи
Закон за регионално развитие да служи като основа за разработване на плановете за регионално развитие (на районите за планиране)...
Оп „Регионално развитие iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оп „Регионално развитие iconЕвропейски фонд за регионално развитие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оп „Регионално развитие iconНаредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие
Чл. С наредбата се определят условията и редът за приемане, финансиране и изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие,...
Оп „Регионално развитие iconПрограма " регионално развитие"
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на търговище, финансиран от оп „регионално развитие (2007-2013 г.)
Оп „Регионално развитие iconПравно основание
Функциите на Регионалните съвети за развитие са нормативно уредени със Закона за регионално развитие (зрр)1 и Правилника за прилагане...
Оп „Регионално развитие iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оп „Регионално развитие iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оп „Регионално развитие iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом