Подлежаща на разкриване информация
ИмеПодлежаща на разкриване информация
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер105.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aval-in.com/images/u/file/informacia_cl_147_NAR_35_2010.doc
ПОДЛЕЖАЩА НА РАЗКРИВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ


(съгласно изискванията на чл.147 от Наредба № 35/17.10.2006г за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници)

към 31.12.2010 г.


ИП АВАЛ ИН АД спазва Правилата за оценка и управление на риска, както и Наредба № 35/17.10.2006г за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници. Правилата определят основно:

- организационната структура и нивата на отговорност по управлението на риска;

- правилата и процедурите за установяване, управление и наблюдение на рисковете, на които е изложен инвестиционния посредник в краткосрочен и в дългосорочен план;

- правилата и процедурите на инвестиционния посредник за процеса, свързан с оценките, източниците на пазарната информация и преценката за тяхното съответствие и отчетността, както и правилата и процедурите за управление и наблюдиние на позициите в търговскиея портфейл.


  1. Цели и политика на АВАЛ ИН АД във връзка с управлението на рисковете. Стратегии и процеси на управление на ризличните рискове.

Политиката за анализ и управление на риска са неразделна част от общата инвестиционна политика на ИП АВАЛ ИНАД. С оглед развиващата се финансова криза, която не подмина и България, инвестиционните цели на мениджмънта на посредника са насочени към запазване на реализираната доходност, ограничаване на загубите от инвестициите в ценни книжа и водене на умерена политика по отношение на рискa.Процесът по установяването, управлението и наблюдаването на рисковете има за цел да намали влиянието на външните и вътрешните рискови фактори върху дейността на АВАЛ ИН АД, включително на рисковете, произтичащи от макроикономическата среда.

АВАЛ ИН АД, съгласно обхвата на лиценза си, не извършва сделки за собствена сметка (по чл.5 ал. 2 т.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти), и съответно не е изложен на основните рискове, произтичащи от инвестиции във финансови инструменти – пазарен, кредитен и ликвиден риск.


Операционен риск

Основната цел на инвестиционния посредник при управлението на операционния риск е избягването на вероятността от загуби в резултат на неподходящи или неправилни вътрешни процедури, грешки на длъжностни лица или от вътрешни събития. Процесът на управление на този риск включва ясно дифиниране на правата и задълженията на служителите в Правилата за вътрешна организация и вътрешен контрол на посредника , както и други мерки подробно описани в Правилата за оценка и управление на риска.

Ликвиден риск

Управлението на ликвидността на инвестиционния посредник се извършва посредством:

- ежедневно следене и анализ на структурата на активите и пасивите по видове и матуритет;

- ежедневно следене на входящите и изходящите парични потоци; поддържане на оптимален размер на паричните средства и други ликвидни активи с цел посрещане на задълженията на посредника.

При управлението на ликвидния риск, основната цел, която посредникът следва е осигуряването на постоянна възможност на дружеството да посреща задълженията си и предотвратяването на настъпването на ликвидна криза.


Организационна структура и разпределение на отговорностите по управлението на риска

ИП АВАЛ ИН АД осъществява дейност от 1997 година и на основание чл.82 ал.5 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници не разполага с обособен отдел по управление на риска.

Организационната структура в ИП “АВАЛ ИН” АД, гр. София свързана с управлението на риска е триизмерна:

  1. Съвет на директорите;

  2. Изпълнителен директор и прокурист;

  3. Служители, работещи по договор за дружеството, а именно:

Ръководителят отдел „Вътрешен контрол” във връзка с проверката на процеса по управление и измерване на риска, както и Главния счетоводител от отдел Финансово-счетоводен във връзка с ноблюдение на процеса по събиране, обработване и представяне на достоверна, систематизирана и навременна информация за степента на риск, на която е изложено дружеството.

Разпределението на основните отговорности по отношение управление на риска са подробно описани в Правилата за оценка и управление на риска на ИП АВАЛ ИН АД .


Обхват и характер на системата за отчет и измерване на риска

За оценката и управлението на основните видове риск, съответните отдели използват следните методи: историческа волатилност за валутния курс (валутен риск); анализ на структурата на актива и пасива по видове и матуритет, ежедневно следене на входящите и изходящите парични потоци, поддържане на оптимален размер на парични средства и други ликвидни активи с цел посрещане на задълженията на дружеството (ликвиден риск); внедряване на адекватни контролни процедури по отношение на всяка една дейност на инвестиционния посредник и оценка на тяхната ефективност (операционен риск); анализи и прогнози на макроикономическите показатели с цел минимизиране на тяхното отрицателно влияние (макроикономически риск)


2. Информация относно собствения капитал на ИП АВАЛ ИН АД


Обобщена информация за условията и основните характеристики на всички елементи и съставни компоненти на собствения капитал.

Собственият капитал на посредника съгласно Наредба № 35 се състои от следните елементи:

- първичен капитал, състоящ се от:

- сумата на записания и внесен от акционерите капитал;

- резерви във фонд Резервен (съгласно чл.10 ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти) и други резерви;

- неразпределена печалба от минали години;

- одитирана печалба от текущияпериод;

- намаления на първичния капитал: съществена загуба от текущия период и балансовата стойност на дълготрайните нематериални активи.

- допълнителен капитал

- намаления от първичния и допълнителния капитал.


Стойност на първичния капитал – положителни елементи и намаления

Стойността на първичния капитал е 663 653 лв. Положителните елементи на първичния капитал са както следва:

- записан и внесен от акционерите капитал в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева, разпределен в 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев. През 2010 г. не е настъпила промяна в структурата на акционерния капитал;

- резерви във фонд Резервен (съгласно чл.10 ал.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти) - 64 772 лв. и други резерви – 346 857 лв;

- неразпределена печалба от минали години – 1 083 лв;

- одитирана печалба от текущия период – 941 лв.


Елементи, с които се намалява първичния и допълнителния капитал

Първичният и допълнителният капитал се намалява със загубата от минали години (елемент на първичния капитал) и балансовата стойност на нетекущите нематериални активи.

В АВАЛ ИН АД към 31.12.2010 г. няма допълнителен капитал.

Намаления от първичния и допълнителния капитал няма.


Общата стойност на собствения капитал след намаленията и ограниченията по чл.7 ал. 7 от Наредба 35

Общата стойност на собствения капитал, след намаленията и ограниченията по чл.7 ал. 7 от Наредба № 35, е в размер на 663 653 лв. Превишението на собствения капитал над капиталовите изисквания за кредитен риск, кредитен риск на насрещната страна, риск от разсейване и сетълмент риск при свободни доставки, за позиционен, валутен и операционен риск е в размер на 580 501 лв.


3. Информация относно спазването на изискванията по чл. 19 и чл. 142, ал.3 и 4 от Наредба 35

Към 31.12.2010 г АВАЛ ИН АД отговаря на изискванията на чл. 19 ал. 3 от Наредба № 35, а именно стойността на собствения капитал на дружеството надвишава минималния размер на началния капитал по чл. 4 ал.1 от Наредба 35 от 250 000 лв.


Обобщена информация за методите, използвани от инвестиционния посредник за оценка на адекватността на вътрешния му капитал, необходим за извършване на текущата му дейност

ИП АВАЛ ИН АД изчислява необходимия капитал за покриване на позиционния риск, кредитния риск, риска на насрещната страна, сетълмент риска и валутния риск съгласно стандартизирания подход, описан в Наредба № 35, а за операционния риск – подхода на базисния индикатор.


Стойност, представляваща 8 % от стойността на рисково-претеглените експозиции за кредитен риск за всеки клас експозиция, определена по чл.107 от Наредба № 35

Капиталовото изискване за покриване на кредитен риск, кредитен риск на насрещната страна, риск от разсейване и сетълмент риск при свободни доставки е в размер на 10 086 лв.


Минимални капиталови изисквания, изчислени съгласно чл.19 т.1 и 2 от Наредба № 35

Собствения капитал на инвестиционния посредник трябва по всяко време да е равен или да превишава сумата на:

  1. капиталови изисквания за позициите, които посредника държи в търговския си портфейл;

  2. капиталовите изисквания относно цялостната дейност на инвестиционния посредник за операционния риск.

Независимо от по-горните изисквания размерът на собствения капитал на посредника не може да бъде по-малък от 25% от минималния изискван размер на начален капитал по чл.4 от Наредба № 35.


Минимални капиталови изисквания, изчислени съгласно глава ХІІІ раздел І от Наредба № 35 за операционния риск и квалифицирано дялово участие

АВАЛ ИН АД изчислява капиталовите изисквания за операционен риск съгласно метода на базисния индикатор. Дружеството, съгласно обхвата на лиценза си, не извършва сделки за собствена сметка и има в резултат следните капиталови изисквания за различните видове рискове към 31.12.2010 г.:

1. Позиционен риск 0,00 лв;

2. Сетълмент риск 0,00 лв;

3. Кредитен риск на насрещната страна 10086,00 лв;

4. Големи експозиции 0,00 лв;

5. Валутен риск 2057,46 лв;

6. Стоков риск 0,00 лв;

7. Операционен риск 71008,30 лв;

8. Квалифицирано дялово участие 0,00 лв.


4. Информация във връзка с експозицията към кредитния риск на нарещната страна, определена съгласно раздел І от приложение № 3 от Наредба № 35


Предвид лиценза си АВАЛ ИН АД няма сключени сделки с деривативни инструменти, репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин сделки и не е начислявало капиталови изисквания съгласно изискванията на Раздел ІІ от Глава седма на Наредба № 35.


5. Информация относно експозицията за кредитен риск и риск от разсейване


Дефиниции на просрочени позиции и на позиции с понижено кредитно качество, използвания за счетоводни цели.

Към 31.12.2010г инвестиционният посредник няма просрочени позиции и позиции с понижено кредитно качество. Просрочени позиции са всички позиции с неизплатено задължение на датата на договорения падеж. Позиции с понижено кредитно качество са всички просрочени позиции и всички позиции с понижен кредитен рейтинг или доверие към съответния контрагент или емитент.


Описание на методите за корекция в стойностите на резервите

Инвестиционния посредник преценява дали да формира резерви за нисколиквидните позиции, които могат да възникнат вследствие на пазарни събития или в резултат на дейността му, като концентрация на позиции и/или просрочени позиции, и извършва периодично преглед относно тяхната необходимост. Когато корекциите в оценките или резервите водят до съществени загуби за текущата година, с тях се намалява първичния капитал.


Обща стойност на експозициите след счетоводната преоценка на стойността, без да се взема предвид редукцията на кредитния риск и средната стойност на експозициите за отчетния период по класове позиции

Сумата на експозициите, изложени на кредитен риск риск от разсейване, без да се взема предвид редукцията на кредитния риск към 31.12.2010г се равнява на 165 852 лв.  1. Информация за всеки клас експозиция, определена в чл. 107 от Наредба № 35 както следва:


Наименование на признатите АКР и АЕК и причините за всяка промяна

Инвестиционният посредник не извършва сделки за собствена сметка и признаването на АКР и АЕК е ирелевантно.


Описание на процеса по определяне на съотносимата кредитна оценка на емитента и емисията, присъдени от АКР и АЕК на позиции, които не са включени в търговския портфейл.

АВАЛ ИН АД не притежава дългови ценни книжа и няма търговски портфейл.


Стойност на експозициите и стойност на експозициите след редукция на кредитния риск за всяка степен кредитно качество, определено в приложение № 4, както и тези, с които се намалява собствения капитал.

Контрагентите по експозициите на ИП, изложени на кредитен риск нямат присъдени рейтинги от признати рейтингови агенции.

В съответствие с т.1.7.2. от Приложение № 4 към Глава дванадесета, Раздел І от Наредба № 35, инвестиционният посредник приписва 100% рисково тегло на експозициите си към институции и търговски предприятия в размер на 7 100 лв

В съответствие с т.1.8 от Приложение № 4 към Глава дванадесета за експозициите на дребно се приписва 75% рисково тегло. Към 31.12.2010 г експозициите на дребно на посредника са в размер на 92 765 лв

В съответствие на т.1.16.1 и т.1.16.5 от Приложение № 4 към Глава дванадесета, Раздел І от Наредба № 35, инвестиционният посредник приписва 100% рисково тегло. В други позиции са включени дълготрайните материални активи и разходите за бъдещи периоди на стойност 32 820 лв

В съответствие на т.1.6.8 от Приложение № 4 към Глава дванадесета, Раздел І от Наредба № 35, инвестиционният посредник приписва 50% рисково тегло на експозицията към институции в размер на 33 167 лв.  1. Информация за капиталовите изисквания за всеки риск съгласно чл.19 ал.1 и 2 от Наредба № 35

Капиталовите изисквания за кредитен риск, кредитен риск на насрещната страна, риск от разсейване и сетълмент риск при свободни доставки е 8% от рисково претеглените експозиции. При прилагане на метода на базисния индикатор инвестиционният посредник изчислява капиталови изисквания за операционен риск, равни на 15% от базисния индикатор, описан по-долу.  1. Информация за операционния риск, която включва:


Методи за оценка на капиталовите изисквания за операционен риск

ИП АВАЛ ИН АД изчислява капиталовите изисквания за операционен риск съгласно метода на базисния индикатор на Наредба № 35.


Описание на прилаганите от посредника методи по Глава тринадесета, Раздел І – Операционен риск.

АВАЛ ИН АД изчислява капиталовите изисквания за операционен риск равни на 15% от базисния индикатор, който се изчислява като усреднена стойност от сумата на нетния приход, различен от лихви и прихода от лихви на база тригодишен период. Капиталовите изисквания за операционен риск към 31.12.2010 г са в размер на 71 008,30 лв.


9. Информация за преоценките на стойностите и намаленията на експозицията към кредитен риск от разсейване, които се отразяват директно в отчета за доходите

ИП АВАЛ ИН АД не е извършвал преоценки на стойностите и намаленията на експозицията към кредитен риск и риск от разсейване, които да се отразяват директно в отчета за доходите.

Свързани:

Подлежаща на разкриване информация iconСписък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна
Списък на категориите информация в Община д е в н я подлежаща на класификация, като служебна тайна
Подлежаща на разкриване информация iconПримерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки
Статистическа информация за извършената от превозвачите превозна дейност, която не представлява търговска тайна – чл. 3, ал. 3 от...
Подлежаща на разкриване информация iconВътрешна информация
По чл. 28 Ал. 2 От наредба№2/17. 09. 2003Г. За проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от...
Подлежаща на разкриване информация iconСолид инвест адсиц
Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация...
Подлежаща на разкриване информация iconДопълнителна информация
Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация...
Подлежаща на разкриване информация iconДопълнителна информация
Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация...
Подлежаща на разкриване информация iconДопълнителна информация
Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация...
Подлежаща на разкриване информация iconДопълнителна информация
Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация...
Подлежаща на разкриване информация iconДанни за емитента "стара планина холд" ад
Съгласно чл. 94, ал. 2 от зппцк и чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1, б.”а” и б.”г” и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Подлежаща на разкриване информация iconУтвърждавам изпълнителен директор: сотир ушев
Всяко нарушение по отношение на сигурността на информацията например: неупълномощено разкриване на поверителна информация, временна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом