Национална програма "отново независим" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата
ИмеНационална програма "отново независим" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер137.75 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/projects/Drugs.doc
УТВЪРЖДАВАМ,


МИНИСТЪР НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:


ХРИСТИНА ХРИСТОВА


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТНОВО НЕЗАВИСИМ”


І. ПРЕДПОСТАВКИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Изграждането на гражданско общество и утвърждаването на демократичните принципи в страната обуславят необходимостта от насърчаване на интеграцията на лица, които срещат трудности на пазара на труда чрез повишаване на тяхната пригодност за заетост и възможностите им за реализация на пазара на труда.

Особени затруднения за включване в активния трудов и социален живот, което да създаде условия за независим и достоен живот, срещат безработни, регистрирани в Д”БТ”, които са били зависими към наркотични вещества.

По данни на Националния център по наркомании към Министерство на здравеопазването броят на редовно злоупотребяващите с наркотични вещества в България е около 30 000 с тенденция за нарастване. Това са хора, които в продължение на 3, 4 и повече години са с нарушена връзка с обществото, загубили са трудови навици и са демотивирани за социализация. Част от тях преминават успешно курс за лечение за зависимост към наркотични вещества и могат да се върнат към пълноценен живот. Съгласно данните на НЦН средногодишно за страната техният брой е не повече от 150. Ограничените възможности за реализацията им на пазара на труда са следствие от:

 • Липса или загуба на трудови навици и умения. Зависимостта към наркотични вещества е предпоставка и причина за продължителна изолация и ограничени възможности за създаване и придобиване на трудови навици;

 • Липса на мотивация за трудова реализация;

 • Въздържане на работодателите да назначават на работа такива безработни;

 • Наличие на устойчив отрицателен стереотип в обществото.
ІI. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТАПовишаване пригодността за заетост и осигуряване на работа на безработни в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, и пълноценното им интегриране в обществото.


III. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА1. Осигуряване на субсидирана заетост на безработни в трудоспособна възраст, регистрирани в Д “БТ”, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества и намаляване на безработицата;

2. Повишаване пригодността за заетост чрез професионално обучение на лицата, обект на програмата.

3. Повишаване степента на информираност на обществото за трудовата реализация на хора, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, с цел промяна на обществените нагласи и стереотипи към тях;

4. Насърчаване на работодателите за наемане на работа на безработни от целевата група.

5. Усъвършенстване на механизма за съвместни действия и координация между ангажираните институции и организации за ускоряване ресоциализацията на безработни от целевата група.

IV. ОБЕКТ, ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

 1. Райони на приложение


Програмата се прилага във всички общини на страната.


2. Лица, обект на програмата


Обект на програмата са безработни лица в трудоспособна възраст, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”.

Подборът на лицата за работа по програмата се извършва от Дирекция “Бюро по труда”, въз основа на документи за преминат успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества.


3. Организации, които могат да бъдат работодатели по програмата


Работодатели по програмата са всички работодатели по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.


4. Ред и условия за реализация на програмата


Програмата се реализира в 2 модула:


Модул 1 “Обучение за безработни, обект на програмата”


Обучението се организира за да осигури професионални знания и умения на безработните, обект на програмата, за да могат да заемат работни места, заявени от работодатели в ДБТ.

Обучението по програмата се организира в съответствие с разпоредбата на ЗНЗ и ППЗНЗ.

По Модула могат да бъдат организирани:

 • мотивационно обучение за безработни, регистрирани в Д “БТ”, успешно преминали курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и трудова реализация;

- обучение за професионална квалификация на безработни, регистрирани в Д “БТ”, успешно преминали курс на лечение за зависимост към наркотични вещества.


Модул 2 “Заетост”


На разкритите работни места по Модул 2 “Заетост”, работодателите наемат безработни лица, обект на програмата, на постоянен трудов договор или за срок не по-малък от 18 месеца.

Приоритетно в този модул се включват безработни лица, успешно преминали обучение за придобиване на професионална квалификация по Модул 1.

На разкритите работни места по програмата могат да се наемат последователно повече от едно безработно лице, успешно преминало курс на лечение за зависимост към наркотични вещества.

 1. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА


 1. Законосъобразност – програмата е разработен на основание чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и в изпълнение на чл. 16, т. 6 от него.

 2. Осигуряване на равен достъп до програмата.

 3. Прозрачност и гласност – ангажиране в реализацията на програмата на различни управленски, икономически и обществени структури.

 4. Ресурсна осигуреност (финансова и кадрова) – финансиране от държавния бюджет, наличие на персонал и опит при провеждане на обучение.

 5. Перспективност – дейностите на програмата са съобразени с принципите на политиката на Европейския съюз за равни възможности на рискови групи на пазара на труда и са насочени към създаване на еднакви възможности за заетост с цел насърчаване на интеграцията на лица, които срещат трудности на пазара на труда.

 6. Гарантиране изплащането на месечно възнаграждение на включените в програмата лица и всички задължителни доплащания по Кодекса на труда, дължимите вноски за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, както и възнагражденията за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда и парични обезщетения по чл. 40, ал. 4 от КСО.

 7. Гарантиране изплащането на стипендия на лицата, обект на програмата, които участват в курсове за професионална квалификация, за срока на обучение в размер, ежегодно определян в НПДЗ, пропорционално на дните на присъствие на занятия. За безработните, обект на програмата, които участват в курсове, провеждани в други населени места, различни от местоживеенето им, се осигуряват средства за транспорт и квартирни за срока на обучението.

 8. Предотвратяване на всяка форма на дискриминация и недопускане на дискриминация, основана на етническа принадлежност, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност и други признаци. 1. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 • Провеждане на информационна кампания с цел информиране и мотивиране на целевата група.

 • Определяне на безработните, обект на програмата, от поделенията на Агенцията по заетостта.

 • Предоставяне на посреднически услуги за включване в обучение и/или устройване на работа на лицата, обект на програмата.

 • Мотивиране на целевата група за активно поведение на пазара на труда.

 • Организиране на професионално ориентиране, информиране и консултиране на безработните, обект на програмата, с цел трудовата им реализация.

 • Организиране и провеждане на обучение за професионална квалификация на лицата, обект на програмата.

 • Идентифициране на работодатели, желаещи да разкрият работни места за безработните, обект на програмата.

 • Организиране и провеждане на обучение по заявка на работодател, който ще разкрие работно място за безработно лице, обект на програмата.

 • Разкриване на работни места за срока на програмата за безработни, регистрирани в ДБТ, преминали успешно курс за зависимост към наркотични вещества.

 • Осигуряване на средствата за работни заплати и осигуровки за наетите по програмата безработни, преминали успешно курс за зависимост към наркотични вещества.

 • Включване на социалните партньори при реализиране на програмата (Национален център по наркомании към Министерство на здравеопазването, общински администрации, неправителствени организации, представителни организации на синдикатите и на работодателите и др.).


VII. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА


 1. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 • Министърът на труда и социалната политика утвърждава програмата на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за Насърчаване на заетостта. При необходимост издава заповед за изменения и допълнения на програмата.

 • МТСП осигурява необходимите средства за реализация на програмата от бюджета на МТСП за активна политика.

 • Осъществява обща координация, контрол по изпълнението на програмата и оценка на резултатите.

 • Оказва методическа помощ при реализиране на програмата.
 1. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 • Събира и обобщава информацията по области за броя на безработните, обект на програмата;

 • Разпределя средствата по критерии, утвърдени от министъра на труда и социалната политика и на база заявените потребности по Модул 1 и Модул 2.

 • Оказва методическо ръководство, координация и организация по прилагане на програмата.

 • Осъществява контрол по изпълнението на програмата.


3. ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА”


 • Оказва методическа помощ и съдействие на Дирекциите “Бюро по труда” по изпълнението на програмата.

 • Обобщава по области заявените от ДБТ потребности от средства, необходими за изпълнение на програмата.

 • Разпределя на Дирекции “Бюро по труда” необходимите средства за реализация на програмата.

 • Организира реализирането, контрола и оценката на резултатите от програмата на регионално равнище.

 • Координира връзките между институциите на регионално ниво.


4. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”


 • Организира информационни срещи за разясняване на програмата на местно ниво с потенциални участници.

 • Идентифицира безработни, регистрирани в Д “БТ”, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, извършва подбор, в съответствие с изискванията за заемане на заявените работни места и насочва безработните към тях.

 • Заявява потребностите от средства, необходими за изпълнение на програмата, в Дирекциите “Регионална служба по заетостта”.

 • Организира професионалното ориентиране, информиране и консултиране на безработните, обект на програмата, с цел трудовата им реализация.

 • Организира провеждането на мотивационно обучение и курсове за професионална квалификация, в съответствие със заявените потребности на работодателите и сключва съответните договори.

 • Ежемесечно изплаща транспортни и квартирни разходи и стипендии на безработните, обект на програмата, които участват в курсове за професионална квалификация.

 • Сключва договор за съвместна дейност с работодателя за предоставяне на средства за наетите по програмата безработни.

 • Превежда необходимите средства въз основа на сключени договори с работодателите и обучаващите институции.

 • Контролира работодателите и работниците за спазване условията на договора и на програмата.

 • Съдейства на контролните органи за извършване на проверки по изпълнение на програмата.


5. ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ


 • Адаптират съществуващи и/или разработват и предлагат подходящи програми за обучение на безработни, регистрирани в Д “БТ”, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества.

 • При необходимост партньорите по програмата провеждат обучение на преподаватели от обучаващите организации (обучаващи) за работа с безработни, обект на програмата.

 • Провеждат обучение на безработни, обект на програмата.


6. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”


 • Осъществява специализирана контролна дейност по смисъла на чл. 76 от Закона за насърчаване на заетостта при реализация на програмата.


7. КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


 • Съдейства за реализацията на програмата.

 • Осъществява наблюдение и контрол на реализацията на програмата.


8. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


 • Съдейства за реализацията на програмата, в съответствие с чл. 86, ал. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

 • В съответствие с основните си функции, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества.

 • Води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества.9. РАБОТОДАТЕЛ ПО ПРОГРАМАТА


 • Заявява в Дирекция “Бюро по труда” потребностите от разкриване на работни места за безработни, обект на програмата.

 • Сключва договор за съвместна дейност с Дирекция “Бюро по труда” за предоставяне на средства по програмата.

 • Разкрива работни места, на които наема безработни лица, обект на програмата за срока й.

 • Сключва индивидуални трудови договори с безработните, обект на програмата, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

 • Изплаща трудовите възнаграждения за фактически отработено време на наетите по програмата лица, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

 • Осигурява финансови средства извън субсидията за обезпечаване на разкритите работни места по програмата.

 • Предоставя необходимата информация, свързана с реализацията на програмата.10. ПАРТНЬОРИ


Министерството на здравеопазването, неправителствени организации, национално представени организации на работниците и на работодателите, общинската администрация и др. оказват съдействие в процеса на реализация на проекта, в сферата на своите компетенции.


VIII. ФИНАНСИРАНЕ


Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет, на основание чл. 16, т. 6 и чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта в размер, съгласно определените с Националния план за действие по заетостта за 2005 г. размери, както следва:


  1. Модул 1:

За безработни, успешно преминали курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, включени в обучение за професионална квалификация по програмата се осигуряват средства за:

1. Мотивационно обучение в размер, определен в НПДЗ.

2. Обучение за професионална квалификация в размер, определен в НПДЗ.

3. Стипендии за лицата, включени в обучение за професионална квалификация, в размер, определен в НПДЗ.

4. Транспорт и квартира за включените в обучение за професионална квалификация за срока на обучението в размер, определен в НПДЗ.


II. Модул 2:


На работодател, осигурил заетост на безработни, обект на програмата, насочени от Дирекция “Бюро по труда”, се предоставят средства за:

1. Трудово възнаграждение, при пълно работно време или часова работна заплата при непълно работно време в размер, определен в НПДЗ, за действително отработеното време;

2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1;

3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;

4. Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за Националната здравно осигурителна каса върху средствата по т. 1, 2 и 3, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от КСО.

5. Паричните обезщетения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Средствата се изплащат на работодателя за наетите лица на едно работно място по програмата до 18 месеца.

Необходимите средства за реализиране на програмата са съгласно Приложение 1.

Работодателите осигуряват средства за:

 • материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, в т.ч. за материали, суровини и др., необходими за осъществяване на дейността;

 • обезпечаване на всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от Държавния бюджет и осигуровките върху тях.


IX. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА


Програмата е със срок на действие 2006 г.

X. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


В резултат от реализацията на дейностите по програмата през 2005 г. се очаква:


 • Да преминат мотивационно обучение 50 безработни, обект на програмата.

 • Да бъдат обучени в курсове за обучение 20 безработни, обект на програмата.

 • Да бъде осигурена заетост и социално осигуряване за 50 безработни, обект на програмата, с всички права и задължения по Кодекса на труда;

 • Създаване на условия за ре-интеграция в обществото на лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества.ХI. МОНИТОРИНГВ хода на реализацията на програмата се извършва мониторинг и оценка за въздействието на програмата и постигането на нейните цели.

Отговорните за изпълнението на програмата институции :

 • правят оценка на изпълнението на програмата на основата на събраната информация;

 • изготвят отчет относно постигането на целите на програмата, изразходването на средствата по нея, като се посочват срещнатите трудности при реализацията;

 • извършват оценка на ефективността на програмата;

 • предоставят резултатите от извършената оценка на ефективността на програмата на Министъра на труда и социалната политика;

 • предлагат на Министъра на труда и социалната политика продължение на програмата и при необходимост разширяване и/или променяне на механизмите и обхвата й на основа резултатите от мониторинга и оценката.Приложение 1

ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТНОВО НЕЗАВИСИМ”за 2005 г.


1. Мотивационно обучение


60 лв. x 50 човека = 3 000 лв.


2. Модул 1 “Обучение за безработни, обект на програмата”:


2.1. Обучение за придобиване на професионална квалификация:


450 лв. х 20 човека = 9 000 лв.


2.2. Квартирни, транспортни, стипендии


285 лв. за 10 човека = 2 850 лв.


3. Модул 2 “Заетост”:


Трудово възнаграждение – 150 лв.

50 човека х 8,5 месеца х 218 лв.

(трудови възнаграждения и осигуровки) = 92 650 лв.


ВСИЧКО за 2005 г.: 107 500 лв.


за 2006 г.


2. Модул 1 “Обучение за безработни, обект на програмата”:


70 човека, преминали мотивационно обучение; 30 човека преминали обучение за придобиване на професионална квалификация; квартирни, транспортни, стипендии за 20 човека

Всичко: 24 900 лв.


3. Модул 2 “Заетост”:


Трудово възнаграждение – 70 човека х 12 месеца (трудови възнаграждения и осигуровки) = 186 480 лв.


ВСИЧКО за 2006 г.: 211 380 лв.
Свързани:

Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconНационална програма " компютърно обучение на младежи" (2003 2006 г.)
Предпоставки и необходимост от реализация на националната програма “компютърно обучение на младежи”
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconНационална програма " нова възможност за професионално развитие" г
Предпоставки и необходимост от реализация на националната програма нова възможност за професионално развитие”
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconПрограма за насърчаване на заетостта и професионално обучение в областта на пчеларството предпоставки и необходимост от реализация на програмата
Делът на земеделския сектор в брутната добавена стойност на българската икономика е повече от 17%, като заетостта в земеделски дейности...
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconПредпоставки и необходимост от реализация на програмата
По този показател България няма аналог в страните от Европейския съюз. Този показател е най-висок в Гърция ( 19,9 %). Това показва...
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconНеобходимост и предпоставки за реализация на проекта
Европейския съюз е важна задача в предприсъединителния период. В редица програмни документи на ес се отбелязва, че въпросът за равнопоставеността...
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconІ. предпоставки и необходимост от реализация на проекта
Необходимо е усилията да се насочат към постигне на по-добро съответствие между придобитите от младежите вид и степен на образование...
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconНационална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата
А всеки учещ придобива необходимите му ключови компетентности с различна скорост в зависимост от възможностите, интересите и потребностите...
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconНационална програма роден език и култура зад граница необходимост от програмата
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България...
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconНационална програма роден език и култура зад граница необходимост от програмата
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България...
Национална програма \"отново независим\" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата iconПрограма за реализация на концепцията за финансова децентрализация
Програмата за реализация на Концепцията за финансова децентрализация се изпълнява чрез оптимизиране на финансовите потоци между държавата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом