Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп
ИмеДекларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер21.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nesebarinfo.com/files/декл_чл_47_ал._1_2_5_от_ЗОП.doc
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСТО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

ПО ЧЛ.47,АЛ.1,2 И 5 ОТ ЗОП


ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47 ОТ ЗОП


Долуподписаният/ата............................., от гр......................, ЕГН:......................., л.к.№..........., изд. На ..............,от ....................., в качеството си на ................./управител,директор и др/ на ........................../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление:...............................,вписано в търговски регистър при................съд, и с ЕИК по Булстат......................, като /представител или член на управителен орган/ участник /кандидат/ в процедура „публична покана” по реда на ЗОП


ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а/ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителна система,включително изпиране на пари, по чл.253-260 от НК;

б/ подкуп по чл.301-307 от НК;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК.

  1. Не съм обявен в несъстоятелност/за представителите на юридически лица и представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност/.

  2. Не съм в производство по ликвидация/ за представителите на юридически лица и представляваното от мен юридическо лице не е обявено в ликвидация/.

  3. Не съм в открито производство по несъстоятелност, както и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон/ за представителите на юридически лица: представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 740 от ТЗ/

  4. Нямам задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен/за представителите на юридически лица: и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт от компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено юридическото лице.

  5. Не съм свързано лице с възложителя или служител на ръководна длъжност в неговата организация.

  6. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателиня кодекс.


............................ Декларатор:........................

/дата/ /подпис/

Свързани:

Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconСъдържание
Образец №2 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от зоп
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconОбщинапомори е
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от зоп – Образец №4
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconОбразец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп
Долуподписаният/-ната
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconОбразец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Зоп за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от зоп чрез публикуване на публична покана с предмет: “Доставка чрез...
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в
Приложение №6 Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от зоп
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconМинистерство на вътрешните работи медицински институт
Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от зоп –...
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” “д”, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от зоп образец №3
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconРешение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
Образец №5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от зоп
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " строително-ремонтни работи на общински пътища"
Образец №5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от зоп
Декларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп iconПриложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп
При участника, когото представлявам няма лица по чл. 47, ал. 4 от зоп, които са свързани лица с възложителя или със служители на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом