Седмична програма понеделник вторник соц свят бел
ИмеСедмична програма понеделник вторник соц свят бел
страница1/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.23 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/bc52c735-404a-4dc6-a38e-0d8d7fe6caa4/Snejka_razpredelenie.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЪРВИ ЮНИ” - ЛОВЕЧ


Утвърдил: ……………………………………

ПЕТЯ СТАНЧЕВА - ДИРЕКТОР


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА


ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК

1.Соц. свят 1.БЕЛ

2.Математика 2.Физ.к – ра

3.Музика ----------------

-------------------- 1. Математика

1. БЕЛ 2. Изобр.из-во

2 . Физич. к – ра

СРЯДА

1 . Математика

2 . Изобр. Из – во

-------------------

3 . БЕЛ

4 . КТБД


ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК

1 . БЕЛ 1 . Прир . свят

2 . Физ . к – ра 2 . КТБД

------------------ -----------------

1 . Прир . свят 1 . Соц . свят2 . Музика 2 . Игрова к -ра


ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЪРВИ ЮНИ” - ЛОВЕЧ


Утвърдил: ……………………………………

ПЕТЯ СТАНЧЕВА - ДИРЕКТОР


ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2009/10 ГОДИНА


месец СЕПТЕМВРИ 2009 год .

трета седмица/14.09.2009 – 18.09.2009г/

ЗРС

подготвителна група

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ :БЕЛ

ЯДРО :Диалог. свързана реч.

Граматически правилна реч.

ТЕМА : „ Моето лято ’’

ОБРАЗ. ЗАДАЧИ :

1. Разговор за преживяванията на децата

през лятото. Диагностика на говорните умения

ТЕМА : „Запознаване”

ОБРАЗ. ЗАДАЧИ :

2. Разговор за уточняване индивидуалните

постижения на децата .

трета възрастова група

Участие в разговор . Диагностика – входно ниво .


ЗНС

1 . Слушане на художествени произведения

по темата .

2 . Игри : „ Аз съм писател ‘‘, „ Запознаване”

„ Искам да разговаряме”.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ:МАТЕМАТИКА

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО: Количествени отношения

Пространствени отношения

Времеви отношения

Геометрични фигури

Диагностика

 1. Работа за оценка входно ниво на децата за формиране на количествени отношения .

 2. Оценяване на формираността на детските представи за пространствени и времеви отношения, основни геометрични фигури.


трета възрастова група

Диагностика – входно ниво

1 . Умения за групиране на предмети и разполагането им в пространството.

2 . Установяване на равенство и неравенство.

ЗНС

 1. Игри за сравняване – „Кое е излишно ? ‘‘

 2. Игри за съотнасяне – „Къщичка на фигурки ‘‘, „Игри с обръчи и и геометрични фигури ‘‘ , лото , лабиринти

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦ . СВЯТ

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО : Общуване с околните и

самоутвърждаване.

ТЕМА : „Моите нови летни приятели”

ОБРАЗ. ЗАДАЧИ : Опознаване на социалното единство и принадлежност към обшността на хората .Представи за норми на етикета .

трета възрастова група

Диагностика – входно ниво

ЗНС

Разглеждане на снимки от лятната почивка

на семейството и негови познати .

ОБРАЗО. НАПРАВЛЕНИЕ :ПРИР. СВЯТ

ЗРС

подготвителна група

ЯДРО: Естествена физическа среда и природни явления

ТЕМА : „Морето и планината ‘‘

ОБРАЗ.ЗАДАЧИ:Системат. на знанията за

характерни географски места . Прилики и

разлики .

трета възрастова група

Диагностика – входно ниво

ЗНС

Разглеждане на картинки с пейзажи – морски

и планински .

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : ИЗОБР. ИЗ-ВО

ЗРС

подготвителна и трета група

ЯДРО :Изобразително творяество

Рисуване на спомен от лятото с материали по избор

ЗНС

Разговор за материалите и техниките , които

ще използват децата .

ОБРАЗ . НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЗРС

подготвителна и трета група

ЯДРО:Обработване и съединяване на материалите

ТЕМА : „Морето и аз ‘‘

ЗАДАЧИ : Усъвършенстване конструктивния

опит за създаване на модел по образец от хартия чрез техниката – оригами . Умения за прегъване , приглаждане и налагане на квадратен лист хартия .

ЗНС

Подготовка на хартията за изработване на

Оригамата .

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : ФИЗ . КУ-РА

ЗРС

подготвителна и трета група

ЯДРО : Естеств.- прил. двигат . дейност

ТЕМА : „Бягай, скачай ‘‘

ЗАДАЧИ : 1. Установяване равнището на двигателните качества бързина, динамична сила, издръжливост.

2. Формиране на умение за праволинейно бягане и стартиране при слухов

сигнал .

ЗНС

Игри с бягане и скачане .

ОБРАЗ. НАПРАВ. : ИГРОВА КУ-РА

ЗНС

Разучаване на нови игри с другите деца,

които са научили през лятото от други приятели . хора . Споделяне на опит .


четвърта седмица/21.09 – 25.09.2009г/

ОБРАЗОВ . НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЗРС

подготвителна и трета група

ЯДРО : Художествена литература

Семантична страна на речта

ТЕМА : Звуци и букви

ЗАДАЧИ :

 1. Възприемане на стехотворението и заучаване наизуст .

 2. Затвърдяване и разширяване на представите за звук и буква и зависимостите между тях .

ЗНС

 1. Игри – Думи на поета ‘‘, „ Продължи след мен ‘‘, „ Мога сам ‘‘

 2. Игри – „ Познай животното ‘‘, „ Изговори звук ‘‘, „ Намери буквата ‘‘.

ОБРАЗ. НАПРАВ :МАТЕМАТИКА

ЗРС

подготвителна и трета група

ЯДРО : Количествени отношения

Измерване

ТЕМА : Диагностика – входно ниво

ЗАДАЧИ :

 1. Оценяване на познавателните умения за сравнение , подреждане , групиране.

 2. Установяване уменията за измерване по височина , ширина , дължина .

ЗНС

Игри с група предмети , кубчета , играчки .

ОБРАЗ. НАПРАВ.: Социален свят

ЗРС

ЯДРО : Предметна среда

Здравословна и социална среда. подготвителна група

ТЕМА : Аз съм малък ученик

ЗАДАЧИ : Запознаване на децата с учебните помагала, книжки и поведение подгатвящо ги за училище. Хигиена на учене.

трета възрастова група

Диагностика – входно ниво.

ЗНС

Посещение на ученици в ДГ и разказване за изискванията в училище.

ОБРАЗ. НАПРАВ.: Природен свят

ЯДРО : Естеств. физ. среда и природни я – ния

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Сбогом лято

ЗАДАЧИ : Систематизиране знанията на децата за настъпващите есенни дни, намаленоти слънцегреене и промените в края на лятото.

трета възрастова група

Диагностика – входно ниво.

ЗНС

Наблюдаване на промените в двора на детската градина – листа , трева , температура.

ОБРАЗ. НАПРАВ.: Изобразит. из – во

ЯДРО : Художествено пресъздаване

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Веселите букви

ЗАДАЧИ : Усъвършенстване уменията на децата за очертаване по кунтур . Избор на любима буква със закачлив елемент и избор на материали.

трета възрастова група

Диагностика – входно ниво

ЗНС

Игри за въображение : Представи си......,

Аз съм буква........ и др.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Конструиране и моделиране

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Моите символи

ЗАДАЧИ : Обогатяване и усъвършенстване конструкторския опит за работа с хартия. Спазване на технолигичните етапи на работа Умение за преобразуване материала в изделие с конкретно предназначение.

ЗНС

Игри с еталони за очертаване и комбинирането им в нови форми.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : ФИЗ. КУ – РА

ЯДРО : Спортно – подготвителна двигат д – ст

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Играй с топка

ЗАДАЧИ : 1. Формиране на двигателно умение за владеене на топка с ръце. Видове. Захвати и подавания.

2.Формиране двигателни умения

за владеене на топка с крака .Търкаляне . повеждане , ритане .

трета възрастова група

Диагностициране входното ниво на децата за умението им да владеят топката с ръце и крака.

ЗНС

Игри с топка : - подаване по колони; топки по кръга; търкулни топката; непослушна топка; хвърли и догони.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : ИГРОВА К-РА

ЯДРО : Драматизация , етюди , артистично игрово пространство.

ЗНС

подготвителна и трета група

„ Аз съм буква ‘‘- Влизане в роли и изпълнение на етюди. Свързване на булви с определен образ. Звукоподражания.


М. ОКТОМВРИ 2009 г.

първа седмица / 28.09.- 02.10.2009 г./

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЯДРО : Свързана реч, Звукова култура, Подготовка за четене и писане, Граматически правилна реч, Моторика.

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Търсим приятели

ЗАДАЧИ :1.Участие в разговор за заниманията по устна реч в ДГ; обогатяване на слуховия опит за гласните а , е , и; практически опит за правилно хващане на молив.

2. Уточняване и отбелязване мястото на гласен звук в дума чрез назоваване. Обогатяване на опита за завършване на кратко просто разширено изречение.

трета възрастова група

ЗАДАЧИ : Съставяне на разказ по картинки и умение за използване на сложни съставни и съчинени изречения.

ЗНС

 1. Игри – Търся си приятел , Познай буквата на този звук , Нарисувай във въздуха.

 2. Обучаващи игри – Един изговаря, а друг отбелязва, Търся само гласен звук.

ОБРАЗ. НАПРАВ : МАТЕМАТИКА

ЯДРО :Количествени отношения

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Групи от обекти

ЗАДАЧИ:

1Разпознаване,назоваване и редуване на обекти по един признак. Комплектоване на еднакви предмети или изключване на обект.

2.Образуване на група от предмети по един признак. Допълване на групи с обекти чрез добавяне, насочване.

ЗНС

Работа с мозайки, пластмасови фигурки, жетони. Игри – Кое не е като другите ; Чудното

прозорче и др.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Социален свят

ЯДРО : Общуване с околните и самоутвърждаване.

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Да се запознаем

ЗАДАЧИ : Представи за проява на грижи към близки и роднини ; представи за норми на етикета, за връзка и взаимодействие ; сравняване с еталони на повадение, превързаност и обич.

трета възрастова група

ГЛОБАЛНА ТЕМА : Моят род

ПОДТЕМА : Моето семейство

ЗАДАЧИ : Запознаване с членовете на семейството; родни връзки и взаимоотношения; запознаване с професийте на всички членове от семейството. Дидактични игри и упражнения.

ЗНС

Разглеждане на семейни снимки.

Игри – Семейство , Любими занимания

Словесни игри за отгатване на професии.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Природен свят

ЯДРО : Животински свят

ЗРС

подготвителна група

ТЕМА : Сбогом птички

ЗАДАЧИ : Изграждане на представи за частите на тялото и поведенчески прояви на птиците.

трета възрастова група

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА :Прелетни птици

ЗАДАЧИ : Запознаване с видовете прелетни птици ; характерни белези ; начин на хранене и живот . Дидактични игри и упражнения.

ЗНС

Наблюдение на отлитащи ята ; игри за класификация ; изобразителни игри .

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Изобразит. из – во

ЯДРО : Изобразително творчество

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Моят приятел

ЗАДАЧИ :1. Конкретизиране представите за пейзажния жанр.

2.Отразаване на характери особености на човешката глава.

3. Формиране на композиционни умения за разположение на изображението в изобразителното поле/ за подготвителна група /

ЗНС

Изобразителни игри. Разглеждане на портрети.

Анализ на мимики и художествена деформация

Моят весел приятел.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : КТБД

ЯДРО : Конструиране и моделиране

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Ще зсрадвам моя приятел

ЗАДАЧИ : Изработване на подарък за приятел.

Използване на материали по избор – сглобява елементи, извършва лесно и с интерес техническите действия, работи правилно с инструментите, пази себе си и околните от нараняване.

ЗНС

Разговор за идейни предложения за подарък с цел доставяне на радост.

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : Физ . ку – ра

ЯДРО : Естествено – приложна двигат. д –ст.

Спортно- подготвителна двигателна дейност.

Игрова двигателна дейност.

ЗРС

подготвителна и трета група

ТЕМА : Открий мястото си !

ЗАДАЧИ : Формиране на двигателно умение за ориентиране в пространството . Видове строеве и престроявания. Развиване на двигателното качество бързина .

ЗНС

Игри за престрояване- Открий мястото си. Игри за овладяване и водене на топка .- Подай ми топката , Малък майстор и др.

ОБРАЗ. НАПРАВ. : Игрова култура. ЗНС.

ЯДРО : Игрова среда и игрова култура.

подготвителна група

ТЕМА : С Моливко в детската градина

ЗАДАЧИ : Запознаване с игровите съоръжения в ДГ . Игри за наблюдателност. Внимание към обстановката на действие.

трета възрастова група

Дидактични игри и упражнения по темата.


втора седмица/05.10.- 09.10.2009г/

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЯДРО : Свързана реч; Звукова култура; Речник; Моторика; Граматически правилна реч.

ЗРС

подготвителна и трета група

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon1. Същност на съвременните ио: в съвр свят ио се разглеждат като колективни трудови отношения, като отношения м/у държ-та, най-често представл от
Соц сътрудничество и соц взаимодействие са често употреб термини за означ на ио. Те обаче, са по-тесни по смисъл от понятията “соц...
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconRotary club Smolyan District 2482 Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. "Кипарис алфа" Смолян, бул. „България" №3а
Седмична сбирка – понеделник 18. 00 Х. “Кипарис алфа” Смолян, бул. „България” №3а
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconИкономика и соц стратификация
Соц стратиф. Е образуване на слоеве в обществото, а именно класи, съсловия, соц групи, които са неравни помежду си. Или соц стр е...
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
София на 28 и 29 март 2011г. /понеделник и вторник/, в залата на 4-ти етаж на фнтс -ул. „Г. С. Раковски” 108
Седмична програма понеделник вторник соц свят бел icon29. 11. 2010 понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconЧас понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСреден курс 5а понеделник вторник сряда

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconСедмично разпределение на занятията понеделник вторник

Седмична програма понеделник вторник соц свят бел iconПравила за отчитане на отстрел на хищници Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч
Отчитането на отстреляните хищници става в сградата на Сдружението всеки понеделник и вторник от 15,00 17,00ч
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом