План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
ИмеПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
страница3/4
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер460.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Demographic_Plan_2011.doc
1   2   3   4

Мярка 4.4. Провеждане на информационни кампании сред населението за запознаване с нравите, обичаите и културата, а също и с проблемите на имигрантските общности, пребиваващи на територията на страната.


4.4.1.Информационна кампания по повод деня на бежанеца – 20 юни

БЧК

Проект на ВКБООН

Брой участници, брой раздадени брошури

Направление 5: Преодоляване на последиците от застаряване на населението

Мярка 5.1. Идентифициране на областите за въздействие върху последиците от застаряването на населението


5.1.1. Разработване на Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора

МТСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Изготвена национална концепция

5.1.2. Организиране и участие в Кръгла маса по проблемите на демографското развитие и миграцията с участие на страни от Югоизточна и Западна Европа.


МТСП, ЦРЧРРИ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г., външно финансиране

Проведена кръгла маса

Мярка 5.2. Развитие на политика за „активно стареене”


5.2.1. Програма „Помощ за пенсиониране”

МТСП, АЗ

Държавен бюджет за 2011 г.- 1 919 377 лв.

Заетост - 742 лица

5.2.2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ)

МТСП, АЗ

Държавен бюджет за 2011 г.- 900 525 лв.

Заетост - 500 лица

5.2.3. Насърчаване на работодателите да наемат на работа лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл.55б от ЗНЗ)

МТСП, АЗ

Държавен бюджет за 2011 г.- 45 380 лв.

Заетост - 90 лица

5.2.4. Проект “Това е моят шанс да намеря себе си"

МТСП, АЗ

Държавен бюджет за 2011 г.- 718 488 лв.

Заетост – 454 лица, обучение – 300 лица

5.2.5. Програма "Мелпомена"

МТСП, АЗ

Държавен бюджет за 2011 г.- 453 967 лв.

Заетост- 100 лица

5.2.6. Програма "ЕСКУЛАП" (програмата приключва)

МТСП, АЗ

Държавен бюджет - 72 021 лв.

Заетост - 34 лица

5.2.7. Насърчаване на работодатели - микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ)

МТСП, АЗ

Държавен бюджет за 2011 г.- 85 479 лв.

Заетост - 300 лица

5.2.8. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ)

МТСП, АЗ

Държавен бюджет за 2011 г.- 194 322 лв.

Заетост - 798 лица

5.2.9. Схема по ОП „РЧР” „Развитие”

МТСП, АЗ

ЕСФ - 58 333 333 лв.

Заетост- 12 000 лица

5.2.10. Схема по ОП „РЧР” „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица”

МТСП, АЗ

ЕСФ - 152 624 лв.

Заетост - 100 лица

5.2.11. Схема по ОП „РЧР” „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда, чрез активни действия на социалните партньори”

МТСП, АЗ

ЕСФ - 9 300 000 лв.

Заетост- 10 000 лица

5.2.12. Схема по ОП „РЧР” "Вземи живота си в свои ръце”

МТСП, АЗ

ЕСФ - 1 100 000 лв.

Заетост- 1 000 лица

5.2.13. Схема по ОП „РЧР” „Социални иновации в предприятията”

МТСП, АЗ

ЕСФ - 3 788 054 лв.

Брой обхванати лица

5.2.14. Схема по ОП „РЧР” „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”

МТСП, АЗ

ЕСФ - 1 200 000 лв.

Брой обхванати лица

Мярка 5.3. Развитие на системата от социални и здравни услуги и повишаване качество на живот на възрастните хора


5.3.1.Социална закрила на лица и семейства в надтрудоспособна възраст, прилагайки диференциран подход


МТСП, АСП


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой подпомогнати лица и семейства в надтрудоспособна възраст по чл. 9 от ППЗСП

5.3.2. Разкриване на социални услуги за стари хора – Центрове за домашни грижи; Дневни центрове за стари хора; Дом за стари хора

Общини, АСП

БЧК


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой разкрити дневни центрове за стари хора;

Брой разкрити Домове за стари хора

5.3.3. Предоставяне на домашни грижи на възрастни хора и хора с хронични заболявания и увреждания, чрез функциониращите Центрове за Домашни грижи в 8 региона на страната;

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011

Брой бенефициенти на Центрове Домашни грижи за възрастни хора;

5.3.4. Обучение на възрастните хора в лобиране за техните права и активно включване в обществения живот - 2 обучения за възрстни доброволци от 12 региона на страната (Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Смолян, Добрич, Търговище, Русе, Шумен, Габрово, Ямбол и Враца); ;

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.


Брой обучени възрастни хора, проведени кампании и кръгли маси;


5.3.5. Предоставяне на услугата “домашен помощник” на възрастни хора в районите Лозенец, Триадица и Средец, град София по ОП”РЧР”;

БЧК

Проект финансиран от ОП”РЧР”

Брой обслужени граждани

5.3.6. Национална конференция, относно възможностите за предоставяне на здравни и социални грижи в дома на възраснтни хора;

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой участници в националната конференция, брой публикации в медиите

Направление 6: Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета

Мярка 6.1. Подобряване на здравните грижи и здравното състояние на бременните жени и майките


6.1.1. Промяна в Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени бн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.), с което се дава право на безплатна медицинска помощ от специалист акушер-гинеколог на всички бременни жени през целия период на бременността, раждането и послеродовия период.

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.


Извършена промяна в Наредба № 26/2007 г. на МЗ


Мярка 6.2. Насърчаване и развитие на семейното планиране


6.2.1. Дейност на Фонд за асистирана репродукция

МЗ

Фондът е второстепенен разпоредител със средства към МЗ

1.Изразход

вани средства за дейности по фонда;

2.Брой постъпили заявления от пациенти с репродуктивни проблеми;

3.Брой финансирани двойки.

Мярка 6.3. Значително намаляване на броя на абортите и извънбрачните раждания и превенция и лечение на инфекции на репродуктивните органи и ограничаване на риска от разпространение на наркотици и ХИВ в страната


6.3.1. Изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (2008-2015)


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.


1.Задържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната под 1 % ;

2.Задържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ сред младите хора на възраст 15-24г. под 1% .

6.3.1.1. Изграждане на управленски, административен и изпълнителнителски капацитет за превенция на ХИВ в здравния и социалния сектор на национално и общинско ниво


МЗ

Външно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария


1.Брой изградени и функциониращи регионални звена за превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции към РЗИ;

2.Брой изградени и функциониращи местни обществени комитети по СПИН, туберкулоза и СПИ

3.Брой обучени специалисти.

6.3.1.2. Укрепване на националната система за епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка на ХИВ/СПИН и ППИ, изпълнение на ефективна политика на тестуване за ХИВ/ППИ и промоция на доброволното консултиране и изследване за ХИВ


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на МЗ по НП за превенция и контрол на ХИВ и СПИ; външно финансиране от

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

1. Десет функциониращи звена за интегриран биологичен и поведенчески надзор на ХИВ сред групите в най-висок риск (1 централно към НЦЗПБ и 9 регионални към РЗИ);

2. 19 функциониращи кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС);

3. Брой лица изследвани за ХИВ

6.3.1.3. Промоция на здраве и превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред младите хора в риск и сред най-уязвимите групи (инжекционно употребяващи наркотици; проституиращи жени и мъже; лица от ромски общности в риск; лица, лишени от свобода; мъже, които правят секс с мъже).

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на МЗ по НП за превенция и контрол на ХИВ и СПИ; външно финансиране от

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

1.Функциониращи 7 нископрагови центъра за лица, инжакционно употребяващи наркотици;

2.Функциониращи 8 здравно-социални центъра, базирани в ромска общност;

3.Функциониращи 19 мобилни медицински кабинети за работа на терен;

4. Брой НПО, които са подкрепени финансово за изпълнение на дейности по НП за ХИВ и СПИ;

5. Брой лица от уязвимите групи достигнати с нископрагови здравни и социални услуги.

6.3.1.4. Осигуряване на съвременни диагностика, антиретровирусна (АРВ) терапия, мониторинг на терапията, лечение за опортюнистични инфекции за хората живеещи с ХИВ/СПИН.

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на МЗ по НП за превенция и контрол на ХИВ и СПИ; външно финансиране от

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария1. Брой разкрити сектори за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН;

2. Брой ХИВ-позит. лица регист. за проследяване и обхванати с мед. обслуж. в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН;

3. Брой пациенти с ХИВ/СПИН получаващи АРВ терапия.

6.3.2. Изпълнение на програма „Намаляване търсенето на наркотици”:


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой случаи

6.3.2.1. Превенция на употребата на наркотици

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

1.Брой изготвени и реализирани проекти, програми, обучения и тренинги;

2.Брой медийни кампании ;

3.Издадени превантивни материали.

6.3.2.2. Лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотични вещества

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

1.Брой лечебни програми;

2.Брой обхванати лица в лечебни и психосоциални програми.
1   2   3   4

Свързани:

План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г. 1
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
Оциално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом