План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
ИмеПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
страница1/4
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер460.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Demographic_Plan_2011.doc
  1   2   3   4
ПЛАН ЗА 2011 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2020 г.)НАПРАВЛЕНИЕ


МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСИРАНЕ


ИНДИКАТОРИ

ЗА РЕЗУЛТАТ

Направление 1

Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца

Мярка 1.1. Финансови стимули за раждане и отглеждане на дете


1.1.1. Изпълнение на програма „Подпомагане на семейства с деца”:

  • Еднократни парични помощи при бременност по ЗСПД;

  • Еднократни помощи при раждане на дете по ЗСПД;

  • Еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 г. по ЗСПД;

  • Еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 г. от майка-студентка по ЗСПД;

  • Месечни помощи за отглеждане на дете до 1г. по ЗСПД;

  • Месечни помощи за дете до навършване на средно образование, но не повече от 20 г. възраст по ЗСПД;

  • Месечна добавка за деца с трайни увреждания по ЗСПД;

  • Целеви помощи за ученици по ЗСПД;

  • Целева помощ за безплатно пътуване в страната на многодетни майки по ЗСПД.

МТСП, АСП


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой предоставени помощи;

Брой подпомогнати семейства с деца;

Брой случаи.

1.1.2. Изпълнение на програма “Закрила на детето чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”:


МТСП, АСП


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой помощи за превенция на изоставянето;

Брой помощи за реинтеграция;

Брой помощи за деца, настанени в семейства на роднини и близки;

Брой помощи за деца, настанени в приемни семейства.

Мярка 1.2. Утвърждаването на семейството като базов компонент на обществото и насърчаване на родителите за отглеждане на децата в семейна среда


1.2.1. Намаляване на броя на децата в специализирани институции и насърчаване на отглеждането на децата в семейна среда


МТСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.Брой настанени деца в семейство на роднини и близки;

Брой настанени деца в приемни семейства;

Брой деца, настанени в специализирани институции и брой деца, за които е прекратено настаняването.

1.2.2. Изпълнение на заложените за 2011 г. дейности по проект „Детство за всички”


ДАЗД в партньорство с АСП и МТСП

В рамките на проект по ОП „РЧР” и ПРСРИзвършени оценки на деца и младежи в Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ), Домове за деца с физически увреждания (ДДФУ) и Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД);

Създадени Регионални екипи по деинституционализа-

ция (РЕД) за участие в планиране на нови социални услуги.

Мярка 1.3. Съвместяване на родителството с трудово-професионална реализация чрез:


1.3.1. Схема по ОП „РЧР” „Отново на работа”


МТСП, АЗ

ЕСФ -17 920 000 лв.

Заетост - 2 500 лица.

Мярка 1.4. Образование, здравеопазване и социално развитие на децата


1.4.1. Предоставяне на помощи под формата на социални инвестиции в децата по ЗСПД

МТСП, АСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой предоставени помощи;

Брой деца.

1.4.2. Закрила на децата от насилие, включително и насилие в интернет.

ДАЗД

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Популяризиране на добри практики, училищни програми по превенция на насилието, кампании, открити уроци.

1.4.3. Провеждане на обучения по превенция на различни видове рискове за живота и здравето.

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой обучени.

Мярка 1.5. Създаване на условия за подобряване качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции1.5.1. Изпълнение на програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение”

МЗ

Взаимнодопълващо финансиране чрез утвърдения бюджет за 2011 г. на МЗ и ОП „РЧР”

Въвеждане на модел за грижи за деца в семейна среда.

1.5.1.1. Осигуряване на по-добра грижа за децата, отглеждани в ДМСГД, чрез осигуряване на по-голям брой специализиран персонал, полагащ грижи за едно дете.

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет за 2011 г.

Брой служители в ДМСГД, полагащи грижа за едно дете.


1.5.1.2. Създаване на условия за живот на децата от ДМСГД, максимално близки до тези в семейната среда.

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет за 2011 г.

Брой ДМСГД с въведен модел на грижи за децата, близки до семейна среда.

1.5.1.3. Стартиране на проект за замяна на 8 пилотни домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. с нов модел на здравно-социални услуги за деца и семейства от общността.


МЗ

В рамките на проект по ОП „РР” и „РЧР”


Брой ДМСГД със стартиран проект.


1.5.2. Мониторинг и контрол върху спазване правата на децата, настанени в специализирани институции за деца и резидентен тип услуги.

ДАЗД

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой проверки по сигнал за спазване правата на детето;

Брой проверки за спазване на критерии и стандарти на социални услуги за деца.

Направление 2: Увеличаване на средната продължителност на живота

Мярка 2.1. Предприемане на мерки за намаляване на детската смъртност2.1.1. Разширяване обхвата на пренаталната диагностика при бременни жени, с цел предотвратяване раждането на деца с тежки увреждания.

МЗ

В рамките на утвърдените средства по Национална програма за редки болести

Брой бременни жени, на които е извършена пренатална диагностика.


2.1.2. Намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия, чрез кампании, формиращи поведенчески модели в подрастващите участници в пътното движение


БЧК, Държавно обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, държавни институции и неправителствени организации

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой кампании

Брой обхванати участници

2.1.3. Превантивна дейност с деца в предучилищна възраст и ученици от първи до четвърти клас за намаляване броя на децата, жертви на пътно-транспорти произшествия. Провеждане на беседи с деца в предучилищна възраст и ученици от първи до четвърти клас.

ДАЗД

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой проведени беседи.

Брой обхванати деца.

2.1.4. Участие в организирането на състезания, викторини, конкурси, тематични изложби и забавни игри, свързани с прилагането на правилата за безопасност на движението по пътищата.

ДАЗД

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Брой прояви;

Брой участници.

Мярка 2.2. Превенция на по-ранната смъртност при мъжете2.2.1. Изпълнение на Програма СИНДИ (ограничаване на рисковите ф-ри тютюнопушене, алкохолизъм, затлъстяване, хиподинамия, стрес)

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Смъртност по причина и пол на 100 000 население

Мярка 2.3. Превенция на майчината смъртност


2.3.1. Осигуряване на достъп до специализирана акушеро-гинекологична помощ на всички бременни жени и на родилките до 42 дена след раждането – профилактични прегледи и изследвания и акушерска помощ.

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Осигурен достъп на всички бременни жени и родилки до специализирана АГ помощ

Мярка 2.4. Подобряване на качеството на живот2.4.1. Изпълнение на програма „Профилактика на незаразните болести”


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

1.Брой обучителни дейности;

2.Брой участници; 3.Брой масови прояви;

4.Издадени материали.


2.4.2. Изпълнение на програма „Надзор на заразните болести”


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

Процент имунизационен обхват с основни имунизации.

2.4.3. Изпълнение на програма „Извънболнична помощ”

МЗ; НЗОК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

От НЗОК

2.4.4. Изпълнение на програма „Болнична помощ”


МЗ; НЗОК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.

От НЗОК (данни за брой преминали лица през ЛЗ за БП).

2.4.5. Изпълнение на програма „Спешна медицинска помощ ТЕЛЕФОН 150”


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.


1.Брой изпълнени спешни повиквания от екипите на Центровете по спешна медицинска помощ;

2.Брой обслужени лица:

- до 18 г.

- над 18 г.;

3.Брой на болните, при които е предприета спешна хоспитализация –деца и възрастни.

2.4.6. Изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на туберкулоза (2007-2011)МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2011 г.1.Намаляване на заболеваемостта от туберкулоза на 32 на 100 000 население

2.Относителен дял на успешно лекуваните новоотк. случаи с белодр. туберкулоза с микроскопско и/или културелно изследване 84 %

2.4.6.1. Укрепване на инфраструктурата, управлението и координацията на институциите, ангажирани с контрола на туберкулозата в странатаМЗ

В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2011 г.; външно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария


Брой функциониращи регионални лечебни заведения, които отговарят за превенция, диагностика, лечение и контрол на туберкулозата;

2.Брой обучени специалисти


2.4.6.2. Реализиране на адекватен епидемиологичен надзор, своевременна диагностика и ефективно лечение на туберкулозата.


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2011 г.; външно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

1.Брой лаборатории в страната, за които се осигуряват диагностикуми и консумативи по НП;

2.Брой обхванати конт. лица с химиопроф;

3.Брой проведени кампании „Дни на отворените врати” в ЛЗ по туберкулоза;

4.Функциониране на сектор за лечение на пациентите с мултирезистентна туберкулоза.

  1   2   3   4

Свързани:

План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г. 1
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
Оциално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом