Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г
ИмеПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г
страница1/7
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер0.6 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://orion.superhosting.bg/~kardjali/docs/registri/OS/programa_2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2012 Г.


I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност през 2012 г. Тя е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и включва:

  1. Описание на имотите-общинска собственост, които общината има намерение да предложи за продажба, за придобиване и способите за придобиване и за разпореждане.

  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под наем.

  3. Прогноза за очакваните приходи от управление и разпореждане с общинско имущество и необходими разходи за поддръжка.


II. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА№ по ред

Имот

Местонахождение

Площ/ кв.м.

1.

УПИ І, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.330 с площ 715 кв.м., с начин на трайно ползване:ниско застрояване/до 10 м./ по кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2307 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. № 3512/30.09.08 г., парт.44, Акт 123, том ХІІІ, дело 3189;

гр.Кърджали

715.00 кв.м.

2.

УПИ ІV, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.323 с площ 750 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска общинска собственост № 2293 от 24.07.2008 г., вписан в Служба по вписванията под  Дв. Вх.№ 3094/28.08.08 г., парт. 44, Акт 12,том ХІІ, дело 2802;

гр.Кърджали

750,00 кв.м.

3.

УПИ V, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.324 с площ 1118 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2296 от 28.07.2008 г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. № 3093/28.08.08 г., парт.44, Акт 11, том ХІІ, дело 2801;

гр.Кърджали

1118,00 кв.м.

4.

УПИ VІ, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.325 с площ 1101 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2301 от 12.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията под  Дв. Вх. № 3509/30.09.08 г., парт 44, Акт 120, том ХІІІ, дело 3186;

гр.Кърджали

1101,00 кв.м.

5.

УПИ VІІ, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.326 с площ 895 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост АОС № 2302 от 12.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията под  Дв.вх. № 3467/29.09.08 г., парт.44, Акт 88, том ХІІІ, дело 3145;

гр.Кърджали

895,00 кв.м.

6.

УПИ VІІІ, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.327 с площ 850 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска  собственост № 2305 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. № 3511/30.09.08 г., парт. 44, Акт 122,том ХІІІ, дело 3188;

гр.Кърджали

850,00 кв.м.

7.

УПИ ІХ, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.328 с площ 850 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2306 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. № 3510/30.09.08 г., парт.44, Акт 121, том ХІІІ, дело 3187;

гр.Кърджали

850,00 кв.м.

8.

УПИ ІХ, кв.30 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Байкал”, ул.”Ген.Чернозубов”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.337 с площ 2726 кв.м. и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2308 от 07.10.2008 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх. № 3911/24.10.08 г., парт.44, Акт № 187, том  ХІV, дело3517;

гр.Кърджали

2726,00 кв.м.

9.

УПИ VІІ, кв. 199 по ПУП на гр. Кърджали, кв. “Байкал”, ул. “Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.242 с площ 3551 кв.м. с начин на трайно ползване: за машиностроителната и машинопреработващата промишленост, ведно с построените в него: двуетажна промишлена сграда с идентификатор 40909.103.242.1 със ЗП 465 кв.м., едноетажна масивна промишлена сграда с идентификатор 4090.103.243.2 със ЗП 62 кв.м. по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2705 от 10.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 1307 от 27.05.2010 г., парт. 44,8638, Акт 85, том 5, дело 933;

гр.Кърджали

3551,00 кв.м.-земя

и сгради:1) 465кв.м. 2) 62 кв.м.

10.

УПИ І, кв. 123 по ПУП на гр. Кърджали, кв. “Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.245 с площ 4 309 кв.м. по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2675 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Кърджали под Дв. вх. № 781 от 30.03.2010 г., парт. 8061,44, Акт 125, том 3, дело 546.

гр. Кърджали

4309,00 кв.м.

11.

УПИ ІІ, кв. 123 по ПУП на гр. Кърджали, кв. “Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.246 с площ 1091 кв.м. по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2678 от 22.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 783 от 30.03.2010 г., парт. 8063,44, Акт 127, том 3, дело 548.

гр. Кърджали

1091,00 кв.м.

12.

УПИ І-6236, кв. 237 по ПУП на гр. Кърджали, кв. “Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с площ 939 кв.м., с идентификатор 40909.119.215 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, АОС №2827 от 06.04.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 804/13.04.2011 г., парт. 12670,акт 62, том 3, дело 478;

/отменена с Решение № 207 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 31.07.2012 г./

гр. Кърджали

939,00 кв.м.

13.

УПИ ІІІ-6236, кв. 237 по ПУП на гр. Кърджали, кв. “Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с площ 875 кв.м., с идентификатор 40909.119.212 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, АОС №2828 от 07.04.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 821/13.04.2011 г., парт. 44,12709, акт 72, том 3, дело 487;

/отменена с Решение № 207 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 31.07.2012 г./

гр. Кърджали

875,00 кв.м.

14.

УПИ ІV-6236, кв. 237 по ПУП на гр. Кърджали, кв. “Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с площ 756 кв.м., с идентификатор 40909.119.211 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, АОС №2829 от 07.04.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 825/13.04.2011 г., парт. 44,1273, акт 75, том 3, дело 491;

/отменена с Решение № 207 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 31.07.2012 г./

гр. Кърджали

756,00 кв.м.

15.

УПИ V-6236, кв.237 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.218 по кадастрална карта на гр.Кърджали, с площ 2 447 кв.м., ведно със сграда с идентификатор 40909.119.118.1 и застроена площ 1035 кв.м.

/отменена с Решение № 207 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 31.07.2012 г./

гр.Кърджали

2447,00 кв.м. – земя и сграда със ЗП – 1035,00 кв.м.

16.

УПИ VІ-6236, кв. 237 по ПУП на гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с площ 1029 кв.м., с идентификатор 40909.119.216 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, АОС №2830 от 07.04.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 822/13.04.2011 г., парт. 44,12710, акт 73, том 3, дело 488;

/отменена с Решение № 207 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 31.07.2012 г./

гр. Кърджали

1029,00 кв.м.

17.

Поземлен имот в гр. Кърджали, кв. “Студен кладенец”, бивш казармен район, парцел ІХ, кв. 238 по ПУП на гр. Кърджали, с идентификатор 40909.119.261, с площ 2 595 кв.м. по Кадастрална карта на гр. Кърджали, АОС №2795 от 22.12.2010г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 3650/27.12.2010 г., парт. 10971, акт 172, том 13, дело 2682;

гр. Кърджали

2595,00 кв.м.

18.

УПИ І-6236, кв.239 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.220 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, с площ 5 439 кв.м., АОС №2826 от 06.04.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. № 809/13.04.2011 г., парт. 44,3075, акт 66, том 3, дело 481;

/отменена с Решение № 207 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 31.07.2012 г./

гр.Кърджали

5439,00 кв.м.

19.

УПИ ІІІ, кв. 193 по ПУП на кв. „Възрожденци” – ІІ част, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.338 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Възрожденци” с площ 388 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2863 от 06.07.2011 г. вписан в службата по вписванията под Дв. вх. № 1717 от 15.07.2011 г., парт. 14867, Акт 90, том 6, дело 1133.

гр. Кърджали

388,00 кв.м.

20.

Поземлен имот,  находящ се в гр.Кърджали, ул.”Първи май” с идентификатор 40909.126.933, с площ 4361 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид застрояване по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2602 от 02.12.2009 г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. № 4131/17.12.2009 г., парт. 6725,44, Акт 123, том 16, дело 3215/2009 г.;

гр.Кърджали

4361,00 кв.м.

21.

Поземлен имот с идентификатор 40909.124.433, находящ се в гр. Кърджали, кв. „Веселчане” с площ 109 кв.м. и начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ по Кадастрална карта на гр. Кърджали актуван с акт № 2943/09.12.2011 год. вписан в Служба по вписвания-Кърджали с Дв. Вх. № 3320 от 15.12.2011 год., Парт.13771, Акт № 23 том 12, дело 2293/2011 год.

гр.Кърджали

кв.”Веселчане”

109,00 кв.м.

22.

Гараж № 2, находящ се в жил. блок № 2, ул.”Средец”, № 15, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.106.456.1.70 със застроена площ 24,80 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1873/25.04.2007г., вписан в Службата по вписванията под Дв.вх. №1778/21.05.07г., парт.44, Акт 75, том VІІ, дело 1531;

гр.Кърджали

24,80 кв.м.

23.

Гараж № 24, находящ се в жил.блок № 2, ул.”Средец”, № 15, гр.Кърджали, съставляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.106.456.1.93 със застроена площ 24,15 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1895/03.05.2007г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. №1964/04.06.07, парт 44, Акт 16, том VІІІ, дело 1700;

гр.Кърджали

24,15 кв.м.

24.

Гараж № 29, находящ се в жил.блок № 2, ул.”Средец”, № 15, гр.Кърджали, съставляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.106.456.1.98 със застроена площ 23,15 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1900 от 04.05.2007 г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. № 1948/02.06.07 г., парт.44, Акт 3, том VІІІ, дело 1685;


гр.Кърджали

23,15 кв.м.

25.

УПИ ХІІ, кв. 5 по ПУП на Зона за краткотраен отдих “Енчец”, находящ се в землището на с. Брош, Община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.20, с начин на трайно ползване за “друг вид застрояване” по Кадастралната карта на Зона за краткотраен отдих “Енчец”, с площ 349 кв.м, актуван с АЧОС № 1859 от 20.04.2007 год. вписан в Служба по вписванията под Дв. Вх. № 1691/15.05.2007 год. парт. 44, Акт 16, том VІІ, дело 1455/2007 г.

с. Брош

349,00 кв.м.

26.

УПИ ІІ-21, кв. 6 по ПУП на с. Долно Зелениково, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 771 кв.м., актуван с акт № 2942/09.12.2011 год. вписан в Служба по вписвания-Кърджали с Дв. Вх. № 3323 от 15.12.2011 год., Парт.17865, Акт № 26 том 12, дело 2295/2011 год.

с.Долно Зелениково

771,00 кв.м.

27.

УПИ ІІ - 28, 29, кв. 11 по ПУП на с. Пеньово, община Кърджали с площ 532 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2835 от 19.04.2011 г. вписан в службата по вписванията под Дв. вх. № 962 от 02.05.2011 г., парт. 13083, Акт 166, том 3, дело 585.

с. Пеньово

532,00 кв.м.

28.

Имот с пл.сн. № 9, кв.8 по плана на с.Бленика, Община Кърджали с площ 3573 кв.м. и сграда на бивше училище, представляваща двуетажна масивна постройка със застроена площ 309 кв.м., актуван с Акт за общинска собственост № 2494 от 22.05.2009 г., вписан в Служба по вписвания под Дв. вх. № 1632 от 28.05.2009 г., парт. 44,3489, Акт 20, том 7, дело 1268;

с.Бленика

3573,00 кв.м. – земя

и сграда със ЗП – 309 кв.м.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconС имоти общинска собственост
Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 ал. 8 на Закона за общинската...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconОбласт кърджали програм а
За управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община черноочене през 2012 г
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconЗа изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община панагюрище през 2012 год. № по ред
Управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община панагюрище през 2012 год
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconОбласт кърджали
Относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Черноочене през 2012 г
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г в Община
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г в Община мадан
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г в Община
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г в Община мадан
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 Г
Закона за общинската собственост, чл. 4, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом