Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
ИмеДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер36.42 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.infostock.bg/download/KDN/5257/bg/OTCHET_Daniela2010.doc
ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. ГАБРОВО


Настоящият доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. ГАБРОВО е изготвен на основание разпоредбите на ЗППЦК и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

І. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Като ДВИ съм отговорна пред инвеститорите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия, поради което следва да полагам всички възможни усилия за удовлетворяване на интересите и законните права на посочените лица. Следва да оповестявам, ако такава информация ми бъде поискана пред инвеститорите, финансовите медии, финансовите анализатори, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството. Длъжна съм да не разпространявам подвеждаща информация за дружеството. Нося отговорност за недопускане на действия под натиск в рамките на процеса на своята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар;


ІІ. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИ В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ

Изпълнявам своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към компанията, за която работя, инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори.

Следвам пазарните правила и тези на компанията и изпълнявам нарежданията на ръководителите на компанията, като се стремят да избягвам конфликти на интереси

Не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване

Не извършвам дейности, които биха могли да навредят на нормалните пазарни взаимоотношения или да позволят на някой да се възползва от преимуществата си над другите.

Следя и взимам под внимание положението, оценката, нивото на различните компании и други финансови организации спрямо своята. Тези оценки не се използва с цел унижаване на по-ниско оценените компании или за други неоправдани цели. Единствената цел е да се осигури правдоподобна информация за инвеститорите.


ІІІ. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ МЕДИИ И ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

Взаимоотношенията между ДВИ и инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на ДВИ и достоверността на информацията, която се предоставя.

Третирам всички инвеститори въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните от тях ценни книжа, националност, расова принадлежност, възраст или пол.

Винаги извършвам необходимото, за да се убедя в достатъчна степен, че предоставяната информация на инвеститори, финансови медии и финансови аналитици е вярна и основана на принципа на равно третиране.

При използване на информация, предоставена им от външни източници, правя необходимото да се убедя в достоверността на информацията.


ІV. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Разкривам информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, посочени в законодателството.

Като председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съдействам на регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа с цел подобряване на законодателството, етиката и техническото обслужване в сферата на връзките с инвеститорите в духа на справедливост и открито взаимодействие


V. ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2011 Г. ДЕЙНОСТИ ОТ ДВИ

През 2011 г. като Директор за връзки с инвеститорите на „Капитан Дядо Никола” АД, гр. Габрово съм се стремяла да спомагам за осъществяването на надеждна комуникация между настоящите и потенциалните инвеститорите на дружеството от една страна и мениджърите на дружеството. Изпълнявах своите задължения, вменени ми от ЗППЦК и актовете по прилагането му добросъвестно, съгласно ЗППЦК. През 2011 г. съм разкривала в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.


През цялата година повишавах своята професионална квалификация и опит, като участвах в множество семинари и образователни курсове, свързани с Връзки с инвеститорите.

В изпълнение на своята дейност се придържам към спазване на законовите и етични норми за заеманата от мен позиция, като се стремя да поддържам високи стандарти в разкриването на информация, комуникацията с медии, инвеститори и финансови анализатори.


Директор за връзки с инвеститорите


Даниела Пеева

Свързани:

Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Съгласно чл. 116г, ал. 4 от зппцк директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо...
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Съгласно чл. 116г, ал. 4 от зппцк директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо...
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconОтчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; Проект за решение ос приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г
Дневен ред на Редовното общо събрание на акционерите при “Захарни заводи “ад гр. Горна Оряховица
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад за дейността на Дружеството за 2007 година
По т. 2 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconОтче т за дейността на Директора за връзки и инвеститорите на "катекс" ад казанлък за 2008 г
Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между "катекс" и неговите акционери,...
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconОтчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на холдинг "света софия" ад за 2011г
За дейността на директора за връзки с инвеститорите на холдинг “света софия” ад за 2011г
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconОтчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г
Всяко дружество следва да се стреми към връзки с публиката, които позволяват да се установят отношения на доверие, информираност,...
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconЕлхим-искра ад ул. Искра №9, 4400 Пазарджик тел.: +35934444548, факс: +35934443438
Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител,...
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconЕлхим искра ад предложения на Съвета на директорите „Елхим Искра ад пред Общото събрание на акционерите
По точка Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран...
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите iconОтчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г
За свикване на редовно общо събрание на „фонд за инвестиции в недвижими имоти – фини”адсиц, гр. София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом