Деклараци я
ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер11.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgariaholding.com/media/annual_report_documents/Decl_100o_Zheleva_konsolid_1.doc

Д Е К Л А Р А Ц И Я


на основание чл.100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал.1, т.6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


Подписаната, Данета Ангелова Желева, ЕГН: 6801024579, с лична карта № 162678249, издадена на 27.09.2000 година от МВР – София, в качеството ми на Изпълнителен директор на “Индустриален холдинг България” АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 13081/1996 година,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Доколкото ми е известно

1. Финансовият отчет към годишен финансов отчет за дейността за 2011 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на “Индустриален холдинг България” АД

2. Докладът за дейността към годишен финансов отчет за дейността за 2011 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на “Индустриален холдинг България” АД, състоянието на дружеството и дружествата включени в консолидацията заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправвено дружеството.


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.


27.04.2012 година Декларатор: …..………….…….…..................

/Данета Желева/

Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният /та
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом