Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост
ИмеБългарска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/fin_reports/zapiska
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Б А Л А Н С


ОБОБЩЕНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ


2010 година


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки

и фондове , счетоводната политика, изменение на

основните активи, пасиви, приходи и разходи за

2010 г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

СМЕТКИ И ФОНДОВЕ


Бюджетът на БАН за 2010 година е утвърден с Решение на Общото събрание на БАН от 04.03.2010 година.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година на Българската академия на науките беше утвърдена субсидия в размер на 74 695 135 лв. С изменението на закона от месец юли беше утвърден нов размер на бюджетната субсидия за БАН – 59 756 121 лв.

В последните дни на 2010 година бяха получени 245 000 лева за Института по астрономия с НАО.

Извършени са корекции на бюджета с решения на Общото събрание на БАН : Протокол 44 от 30.07.2010 година и Протокол 50 от 23.12.2010 г.

В изпълнение на точка 8 от писмо ДДС № 10/ 29.12.2010 г. на Министерството на финансите към отчета за касовото изпълнение на бюджета е приложена разшифровка на трансферните операции.

Общият размер на собствените приходи е 27 430 532 лв. От тях над 8 млн. лв. са постъпили по международни програми и споразумения. Основната част от реализираните собствени приходи на поделенията в системата на БАН са от договори за научни разработки. Тези приходи са с целево предназначение, свързани са с конкретни договорни задължения и не могат да се ползват за общоакадемични нужди. В общата сума са включени и приходите на 3 поделения, които работят без бюджетна субсидия.

Разходите по бюджета на БАН и звената и за 2010 г. са извършвани при режим на икономии и недостиг на бюджетни средства, при което за научно­изследователска дейност се разчиташе изцяло на договори за научни разработки и продукция и постъпленията от тях.

Извършените намаления на субсидията не бяха съобразени с обстоятелството, че през последните години работните заплати и осигурителните вноски представляват 80 % от субсидиите на БАН. Работещите в системата на БАН не получиха по 2,5 заплати, като за коледните и новогодишни празници останаха без доходи. Средната месечна брутна работна заплата в системата на БАН по план е 628,47 лв., но за второто полугодие на 2010 година падна под 500 лева. Възнаграждението на учените в страната ни и преди беше едно от най – ниските в света.

Заради лошите условия на труд и все по- ниските доходи БАН загуби част от висококвалифицирания си научен потенциал - над 1 000 души напуснаха системата. Бяха платени над 4,6 млн лева за обезщетения по Кодекса на труда, които не бяха осигурени със субсидията.

Подробен анализ на извършените разходи е направен към отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2010 г.


СЪСТОЯНИЕ И ИЗМЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ

АКТИВИ И ПАСИВИ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ


През 2010 година е проведена реформа в БАН, като от 01.07.2010 година са преструктурирани 39 научни звена, в резултат на което броят на звената в системата на БАН е намален с 22.

В системата на БАН сега има 42 научни института, 7 академични специализирани звена, 12 други специализирани звена и 3 поделения, които работят без бюджетна субсидия.

В резултат на сливането и вливането на звена са извършени счетоводни операции и са натрупани обороти по счетоводните сметки.

През периода няма придобити или продадени сгради. В изпълнение на писмо на Министерството на финансите ДДС № 20 от 2004 г. са извършени преоценки на сградния фонд, от които основно произтичат промените в сметките от група 203 „Сгради”. Продаден е апартамент, собственост на Института по информационни и комуникационни технологии на служител, който е бил наемател.

Салдото по сметка 2071 ”Незавършено строителство, производство и основен ремонт “ към 31.12.2010 г. е 7 002 563,9 лв., по звена на БАН както следва: ИЯИЯЕ – за 5 907 374 лв. - етапни плащания по договори за реконструкция на ядрения реактор до окончателното изплащане и приемане на обекта; незавършена сграда на Институт по металознание в гр. Варна ( район на ТУ Варна ) за 993 170 лв.; ЦУ на БАН – 101 735 лв. – незавършена база Ахтопол, Геофизичен институт – 284 лв. незавършено строителство на сеизмична станция гр. Луковит.

По сметка 2079 " Други ДМА в процес на придобиване " салдото от 2 652 796,79 лв. е на ИЯИЯЕ – договори с изпълнители за реконструкция на ядрения реактор.

Сметка 2102 “Патенти , лицензи, концесионни права и др." - с по голямо салдо е ИЯИЯЕ – лицензия за компютърна програма “Амбър“.


Краткотрайни материални активи

Сметки от група 30 “Материали, продукция, стоки, незавършено производство” са незначително намалени в сравнение с наличностите в началото на годината и отразяват стойността на наличните материали предимно за научноизследователска дейност на звената на БАН.

По сметка 3030 " Продукция " през 2010 г. по-големия размер на наличностите е в Издателство с печатница “ Марин Дринов “ - от осчетоводени по себестойност книги, списания и др. издания.

По сметка 3040 " Стоки " салдото е в размер на 283 456,44 лв., като по-голямата част представлява готова продукция на Академично издателство с печатница в размер на 229 622 лв..

По сметка 4010 “Задължения към доставчици от страната” салдото в края на годината в размер на 248 409,72 лева е от текущи задължения в т.ч. на Дом на учения, на Социално битов комплекс – начислени, но неизплатени към 31.12.2010 г. текущи задължения за ел.енергия, към БТК, Мобилтел и др. доставчици.

Салдата по сметка 4020 “ Доставчици по аванси в страната “ в размер на 400 124 лв. са суми на изплатени аванси по договори за доставки на материали и оборудване, подбробно обяснени в годишните счетоводни отчети на звената.

Сметка 4110 “ Вземания от клиенти в страната “ е с дебитно салдо 1 263 038 лв., представляващо в болшинството от случаите начислени фактури за консумативи , просрочия и др., които трябва да се платят в началото на следващата календарна година .

Остатъка по сметка 4261 ”Вземания от подотчетни местни лица “ е със салдо 103 490,80 лв. – текущи служебни аванси, които следва да се отчетат в началото на 2011 г.

Салдата по сметки 4511 “Разчети за данък добавена стойност”, 4512 “Разчети за данък печалба”, 4513 “Разчети за други данъци и мита, постъпващи по ЦБ“, 4519 “Други разчети с централния бюджет“, 4591 “Разчети за данък по ЗОДФЛ “ са начислени данъци за м. декември 2010 г. и съответно следва да се преведат през м. януари 2011 г.

Сметка 4831 “ Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни лица “ е с кредитно салдо 243 074 лв. – по нея са отразени временни депозити, гаранции и други чужди средства по конкурси за обществени поръчки и конкурси за отдаване на работни помещения под наем.

Салдата по сметки 4961 “ Коректив по вземания от местни лица “ и 4967 “ Коректив по задължения към местни лица “ са от начислени наеми или други очаквани приходи за м. декември 2010 г. и начислени за същия период от време разходи за вода, топло енергия и ел. енергия, съгласно т. 48 и 49 от ДДС 20/2004 г.

По сметка 4999 “ Приходи за бъдещи периоди “ салдата са на Националния природонаучен музей и Археологически институт с музей - стойност на входни билети.

Дебитното салдо в размер на 10 200 лв. по сметка 5112 “ Участия в смесени предприятия в страната “ е на Институт по металознание, съоръжения и технологии – участие в търговско дружество “ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС” и др. с 8 000 лв., ЦЛСНЕИ с 1 000 лв. – дялово участие в сдружение “ Солар енерджи ЕООД“ и новопридобито дялово участие на Института за оптически материали и технологии в „Холобул” ООД.

По сметка 5114 “ Други дялове и акции в предприятия в страната “ салдото е 4 717,65 лв. – по звена на БАН както следва : Институт по океанология Варна с дялово участие в “ ИО – Джес-консулт” ООД от 2 500 лв. и Институт по металознание, съоръжения и технологии с дялово участие от 607,65 лв. в “Прибой – ООД, Институт по механика и Институт за космически и слънчево – земни изследвания.

Задбалансови активи и пасиви

Нарасна значително салдото по сметка 9110 „Чужди дълготрайни активи за съхранение и разпределение” поради придобити активи по проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания. Тези активи се отчитат задбалансово съгласно сключените договори.

Задбалансово са заведени земи и инфраструктурни обекти, а също така активи, които са чужда собственост / сключени договори с външни възложители/. Такива договори се сключват както с международни организации, така и с потребители на интелектуален труд от различни организации и предприятия в страната.

В сметка 9901 кредитният оборот е свързан с извършена преоценка на земя на НИМХ за привеждане на балансовата стойност в съответствие с пазарните условия.

В сметка 9904 “ Книги в библиотеките“ е отчетен библиотечния фонд на Централна библиотека и библиотечния фонд на част от звената на БАН.

Отчет и оборотна ведомост за извънбюджетни сметки и фондове в системата на БАН се изготвя само за изпълнението на договорите по оперативни програми “Административен капацитет” и “Човешки ресурси” от структурните фондове на ЕС. Получени са трансфери за 2010 година в размер на 1 551 152 лева. Разликата със сметка 7529 е поради показани вземания като начално салдо в размер на 19 980 лева, като при получаването средствата са осчетоводени по кредита на същата сметка. Средствата са отчетени, като са изпълнени указанията на ДДС № 06/ 04.04.2008 г.


СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА


Българската академия на науките организира и осъществява счетоводната си политика при спазване изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия от 2003 г, Националните счетоводни стандарти и следните основни изисквания и принципи :

  • движението на счетоводните документи в звената на БАН се осъществява съгласно утвърдени от директорите на звената Правилници за документооборота ;

- утвърден е от Председателя на БАН Индивидуален сметкоплан;

- амортизации не се начисляват /чл. 15 ал. 3 от ЗСч./;

- стопанските и другите счетоводни операции са документално обосновани при извършването им;

- прилага се двустранна форма на счетоводните записвания с автоматична обработка на информацията, която осигурява обективност, точност, пълнота, достоверност и навременност на счетоводната информация;

- разходите за материали, външни услуги, работни заплати и други възнаграждения, начисляване на социални и други осигуровки се отчитат по елементи на разходите;

- счетоводната информация дава възможност за съпоставимост между приходите и разходите от субсидия, собствени приходи и стопанска дейност;

- изготвянето на годишния счетоводен отчет е съобразен с изискванията БДС № 5/ 19.03.2002 г. и ДДС № 10/22.03.2004 г. за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2004 г., ДДС 20/14.12.2004 г. Спазени са процедурите по приключване на раздели 6 и 7 със сметките от групи 11,12 и 13 на СБП. Осчетоводени са разходите и приходите, отнасящи се за 2010 година. Разходите и приходите от стопанска дейност, съгласно ЗКПО са отразени първоначално по сметки от раздел 6 и 7, след което сумите са отнесени по задбалансовите сметки.

За 2010 г. няма промяна в счетоводната политика на БАН.

При спазване на НСС 19 - Доходи за персонала, са анализирани, оценени и начислени неизползваните отпуски за минало време, за които персонала има право на ползване през 2010 г.

Инвентаризациите в звената на БАН се извършват в сроковете определени в чл. 37 от ЗСЧ и ДДС 14/2007 г. Резултатите се оформят в инвентаризационни описи, сравнителни таблици,актове за брак и др.

Изготвени са оборотни ведомости по съответните отчетни групи с данни за състоянието по счетоводните сметки преди операциите по приключването.

Спазени са изисквания на НСС 20 за счетоводно отчитане на дарения и спонсорства.

За отчитане влиянието на промените във валутните курсове са спазени изискванията на НСС 21.


Дирекция „Финансова дейност”

Директор :

/ Наталия Жабленска/


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Декларирам, че файловете с оборотната ведомост за 2010 година в четирите дискети са с еднакво съдържание. Информацията, нанесена на дискетите, е идентична с тази на хартиения носител.


07.03.2011 г. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ Наталия Жабленска /

Свързани:

Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconИнститут за балканистика с център по тракология "проф. Ал. Фол" българска академия на науките
Българска академия на науките и Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta I glazbe
Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките
Българската академия на науките с еик 000662018 и адрес гр. София ул. „15 ноември” №1
Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките
Българската академия на науките с еик 000662018 и адрес гр. София ул. „15 ноември” №1
Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките
Закона за обществените поръчки /зоп/ и глава осма „а от зоп с предмет: „Ремонт на помещения, заемани от Централната библиотека на...
Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките Институт по Астрономия документация за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
«Обновяване на отразяващия слой на оптическата система на 2-метровия телескоп в Националната Астрономическа Обсерватория Рожен на...
Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките

Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките

Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките институт по социология

Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconБългарска академия на науките международна фондация

Българска академия на науките балан с обобщена оборотна ведомост iconИнститут по социология българска академия на науките българска социологическа асоциация
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом