Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
ИмеКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер52.1 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.pubadmin-su.net/bg/images/Documents/diplomni.doc
Катедра Публична администрация

Изисквания при разработването на дипломна работа


Насоки при избор на тема

Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа.

(1) Намиране на интересен за студента изследователски проблем.

(2) Избраната тема трябва да бъде ясно и кратко дефинирана (в началото на текста);

(3) Цялата дипломна работа трябва да бъде структурирана около намирането на отговор на формулирания изследователски проблем.

(4) Изследванията трябва да имат ясно дефинирани обект и метод.

(5) Дипломната работа трябва да има ясно дефинирана теза


Структура

Дипломната работа съдържа увод, изложение (структурирано в глави), заключение.

Уводът поставя централния изследователски проблем. В него се излагат целта и задачите на дипломната работа. Изследователският проблем и авторовата хипотеза трябва да бъдат кратко и ясно дефинирани.

Изложението съдържа анализа на поставения проблем. Аргументирано и логически последователно се излагат: тезата на автора, направения анализ и резултатите от него и изводите, до които се достига. Резултатите от направения анализ са аргументите, с които се доказва (или отхвърля) дефинираната от автора теза.

Структурата на дипломната работа предполага развиване на отделните части в самостоятелни глави, както и тяхното вътрешно структуриране на подточки.

Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига при своя анализ.

Формален вид

Титулната страница трябва да информира за:

 • Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа

 • Темата на дипломната работа;

 • трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция

 • наименованието на магистърската програма,

 • името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.


След титулната страница следва страницата-съдържание на работата, която посочва съответния раздел на дипломната работа на коя страница се намира.


Предаване на дипломната работа

Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в два екземпляра и резюме. (Възможно е да се предаде в един подвързан екземпляр и на диск)

Препоръчва се дипломната да е с обем между 50 и 70 страници (при стандартна машинописна страница от 1800 знака на страница).

Предава се най-късно две седмици преди датата на защитата. Катедрата определя рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид.

Дипломният ръководител предава писмен отзив за качествата на дипломната работа.


Литературни източници и цитиране

Дипломната работа трябва да демонстрира умение при боравенето с литературни източници. Тя трябва да включва списък на цитираната литература в края на дипломната работа, съдържащ точно описани: автор, произведение, град, издателство, година. (Например: Русо, Ж., Избрани съчинения, том 2, София, 1988)

Ако се цитира статия в сборник, се посочва заглавието и на статията, и на сборника, както и редакторите му. Източниците могат да бъдат семинарни текстове, литература, самостоятелно подбрана от дипломанта, материали от интернет (посочва се точният интернет-адрес).

В текста трябва да има точно позоваване на автор и година на издаване на използваното произведение, както и точната страница. Цитирайте в кавички, когато се позовавате на конкретен пасаж или думи от даден текст. Когато авторовата мисъл се цитира буквално, тоест в кавички, се посочва конкретната страница. Например, (Русо 1988: 57), т.е. в скоби след цитираните в кавички думи се посочва автора и годината на изданието, което сте ползвали, а след двоеточието е посочена конкретната страница). Пълните библиографски данни на цитираното произведение се посочват в списъка с цитираната литература.

Ако преразказвате близо до текст и в този смисъл цитатът не е точен, но е очевидно заимстван отнякъде, то цитирането да става с позоваване от типа (вж. Русо 1988: 28 – 34).

При включени таблици и графики им се дава заглавие и се посочва източникът. Тук важат същите правила за цитиране.

Ползването на доклади следва същия тип позоваване – с кавички и конкретна страница на текста от дадения документ, като в цитираната литература се посочва откъде е достъпен даденият цитиран източник.

Цитирането или позоваването на уебстраници съответно предполага точното цитиране на местонахождението на текста в дадения сайт. В списъка на цитираната и ползвана литература се посочват само входните портали към дадените сайтове. Например, ако се позовавате на студентската публикация от есето-победител в конкурса „Бризби” на катедра ПА за 2008 г., ще посочите http://www.pubadmin-su.net/bg/images/Documents/ese4-2007.pdf . В цитираната литература ще посочите само адреса на дадената уебстраница, а именно http://www.pubadmin-su.net/bg/

Наличието на данни и друг вид обемен илюстративен материал е добре да бъде „изнесен” в края на текста като приложение. Наличието на повече от едно приложение предполага тяхното номериране.


Административен ред за заявяване на дипломна теза

 • Дипломантът сам избира областта на интерес, както и приблизителната тема.

 • Обръща се към преподавател, който да бъде научен ръководител на работата.

 • Научни ръководители за разработване на магистърски тези могат да бъдат хабилитираните преподаватели (професори и доценти), както и асистенти със защитена докторска степен.

 • След съгласуване кандидат-дипломантът писмено заявява до ръководителя на катедрата темата, по която е желае да разработи магистърска теза. Препоръчително е потенциалният научен ръководител да е дал своето съгласие, като го удостовери с подпис.

 • Темата се разглежда и утвърждава на заседание на катедрения съвет. (Заседанията на катедрата се състоят веднъж месечно в първия понеделник на всеки месец). Тази молба може да се подаде най-късно два месеца преди датата за защита.

 • По одобрената тема кандидатът може да работи най-малко до първата държавна сесия, на която подлежи на дипломиране или тогава, когато е успял да завърши своя труд.

 • Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти” на ФФ (при г-н Мехмедов), каб. 46Полезни съвети

 • Магистърската теза се различава от отчет или доклад. Изложението в дипломната работа не представлява преглед по темата на дадената работа. Добър начин да се избегне това е като се започне с формулиране на проблема. Какво се защитава в дадената работа?

 • Покажете, че познавате теорията. Представете познанията си с оглед на избраната от вас тема. Логично е това да бъде направено в Първата глава на работата.

 • Наличието на обемен илюстративен материал е добре да бъде представен в края на текста като приложение.С пожелание за успех в работата на всички дипломанти:

Катедра Публична администрация, 2009

Свързани:

Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconМеждународный славянский институт москва
Държавната изпитна комисия се определя съответната квалификация на дипломанта. При разработването на дипломна работа едно от основните...
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconОбучение
Практически насоки при разработване, изпълнение и отчитане на проекти по оп конкурентоспособност. Изисквания на оценителите и насоки...
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconДипломна работа
Тема: Агресивност и здравна локализация на контрола при работещи в частни фирми
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconДипломна работа
Тема: Народната приказка и нейното място в детската градина при 4-5 годишните деца
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconCv лични данни
Защитена дипломна работа на тема: „Отчетно информационни проблеми при фирменото управление на производството”
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconСофийски университет „св кл охридски" катедра "публична администрация"
Диалогичният характер на преподаването на материала рефлектира и върху самото провеждане на изпита: задаваната тема предполага „напречен...
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconДипломна работа Тема: "Кинезитерапия при консервативно лечение на коксартроза в ранен период"
Биомеханичен, кинезиологичен анализ на тазобедрената става в норма и патология. 8
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconРешение от 04. 09. 1995 г и 2009 г
Евгения Иванова Делчева, обявен за нуж-дите на катедра „Публична администрация и регионално развитие” при Университета за национално...
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема icon2007/2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен
Социоеволюция и социоконструиране. Социални статуси и социални роли. "Социалната снежинка"
Катедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом