Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист
ИмеПравна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер49.32 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://rein-bg.eu/index_htm_files/pravna_reglamentacia_na_samofakturiraneto_saglasno_ZDDS_v_sila
Правна регламентация на самофактурирането съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2011 г.

Милена КИРИЛОВА – юрист


   

   

   Европейската практика по ДДС познава случаи, при които фактура за целите на ДДС да се издава не от доставчика, а от получателя по доставката – т.нар. „самофактуриране”.
Тази европейска практика инициира законодателна промяна в нашия ЗДДС и ППЗДДС в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 3, предложение второ от Директива 2006/112/ЕО.
Съгласно чл. 113, ал. 11 ЗДДС фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително писмено споразумение между него и доставчика. Условията и редът за приемането на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, се определят с ППЗДДС.
Условията за самофактуриране от получателя на доставката са, както следва (чл. 79а, ал. 1 и сл. ППЗДДС):

- Наличие на предварително писмено споразумение между него и доставчика с всички изискуеми реквизити, сключено за срок не по-дълъг от 12 месеца.
- Лицата, сключили споразумението за самофактуриране, трябва да са установени на територията на страната данъчно задължени лица, регистрирани по ЗДДС, и да извършват независима икономическа дейност не по-малко от две години преди датата на сключване на споразумението.
- Преди издаване на фактура или известие към фактура при самофактуриране получателят по доставката следва да извърши проверка за валидна регистрация по закона на доставчика към момента на изискуемостта на данъка. Във фактурата или известието към фактура се посочва обозначението "самофактуриране".
- Получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.
- Самофактурирането може да бъде приложено само за определени доставки – чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС.
- В случай на неиздаване на фактура от получателя в уговорения в споразумението срок в законоустановения срок доставчикът е длъжен да документира, декларира и отчете доставката.
- Ако в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 от ЗДДС от получателя по доставката.
- Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.
- За сключването и прекратяването на споразумението се уведомява компетентната ТД на НАП в законоустановените срокове.

Реквизитите на споразумението съгласно чл. 79а, ал. 3 ППЗДДС са:
1. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя;
2. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика;
3. срок, за който се сключва споразумението;
4. съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за сметка на доставчика;
5. начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури;
6. съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението, освен в случаите на ал. 2;
7. задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрация по ДДС или при преобразуване на търговското дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон или при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон или прехвърляне на фирма на едноличен търговец по реда на чл. 60 от Търговския закон и реда за уведомяването и приемането на същото.
Ако в споразумението не е предвидено друго, доставчикът следва изрично да потвърди на получателя приемането на издадената при условията на самофактуриране фактура или известие към фактура.

За какъв период може да бъде сключено писменото споразумение между страните?
Изричният текст на чл. 79а, ал. 8 ППЗДДС регламентира, че срокът, за който се сключва споразумението, не може да е по-дълъг от 12 месеца.
Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.
Получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.

Анулиране на погрешно съставените или поправени документи при самофактуриране
Когато в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 от ЗДДС от получателя по доставката. За погрешно съставени се смятат и издадените от получателя фактури и известия към тях, които не са приети от доставчика, в съответствие с предвидения за това ред.

Кои данъчно задължени лица могат да сключват предварителното писмено споразумение?
Споразумение могат да сключват само регистрирани по закона лица, за които са налице едновременно следните условия:
1. установени са на територията на страната;
2. извършват независима икономическа дейност не по-малко от две години преди сключване на споразумението;
3. не е налице обстоятелство по чл. 176а, ал. 1 от ЗДДС.
Следователно споразумението между доставчик и получател за целите на самофактурирането може да бъде сключено от местни данъчно задължени лица, регистрирани по ЗДДС и установени на териториторията на България.

За какви доставки може да се прилага самофактуриране?
По силата на изричния текст на разпоредбата на чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС самофактурирането не се прилага за следните доставки:
1. с поетапно изпълнение (СМР услуги);
2. за които получателят по доставката е лице, платец на данъка по реда на чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС в режим обърнато данъчно задължение;
3. на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
4. на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС;
5. за които е приложима нулева ставка на данъка (вътреобщностните доставки на стоки, доставките на стоки, изпращани извън Общността, т.е. износ, международен транспорт и др.
Следавателно възможността за самофактуриране, регламентирана в разпоредбата на чл. 113, ал. 11 от ЗДДС, се отнася само до доставки, които са с място на изпълнение на територията на РБългария между местни данъчно задължени лица.

Следва ли да се уведоми компетентната ТД на НАП за сключеното споразумение?
В съответствие с разпоредбата на чл. 79а, ал. 13 ППЗДДС споразумението се представя от доставчика пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от подписването му. Споразумението може да бъде представено пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика и от получателя, ако е нотариално заверено или при наличие на нотариално упълномощаване от доставчика.

Кога споразумението може да бъде прекратено?
Съгласно разпоредбата на чл. 79а, ал. 14 ППЗДДС споразумението може да бъде прекратено при:
1. изтичане на срока;
2. прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по ЗДДС на доставчика;
3. по взаимно съгласие на страните;
4. едностранно.
Страната, прекратила споразумението, уведомява за прекратяването компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика в 3-дневен срок, както изисква нормата на чл. 79а, ал. 15 ППЗДДС.

   Съгласно разпоредбата на чл. 79а, ал. 1 ППЗДДС в случаите на самофактуриране доставчикът не се освобождава от отговорност за задълженията по отношение на документиране на доставките и свързаните с това задължения по ЗДДС и ППЗДДС.

 

Свързани:

Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconРегламентация и систематизиране на банковите сделки
Банковите сделки и тяхната правна регламентация се разглеждат в глава 29 от Търговския закон. Те са разпределени в няколко групи
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconНсбс организира курс за обучение на спедиторски кадри по автомобилна спедиция  От 27. 10. до 31. 10. 2008
Правна регламентация на фигурата и дейността на спедитора. Основни положения относно ззд. Спедиционен договор /сключване, действие...
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconСпециализирана прокуратура
Народното събрание – Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник бр. 1 от 04. 01....
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconВ сила oт 29. 04. 2011 Практика Отменяне на Последващ апв зкпо, зддс
Вас на Р. Б. Първо отделение, в съдебно заседание на осми март две хиляди и единадесета година в състав
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconВъзможностите на защитата във връзка с експертизите в наказателния процес на република българия
Нпк. Реалното проявление на всеки принцип обаче зависи от конкретната правна регламентация на отделните процесуални институти, т...
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconПлан-конспект по „Банкови сделки
Правна и нормативна регламентация на банковите сделки. Възможности за систематизиране на банковите сделки
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconВтора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I
Приет с пмс №35 от 14. 02. 2011 г., обн., Дв, бр. 15 от 18. 02. 2011 г., в сила от 18. 02. 2011 г., изм и доп., бр. 59 от 08. 2011...
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconПроизводството по делото е образувано с жалба на "Г." Е
Директора на Дирекция “Контрол” при тд на Н. С., с което за административно нарушение по чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 3 от зддс във вр...
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconПериодичните издания като обект на интелектуална собственост
Предмет на изследване в настоящата статия са периодичните издания като интелектуален продукт. Актуалността на избраната тема се потвърждава...
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 22. 12. 2009 г и се прилага за проекти, подадени след тази дата, доп. Дв, бр. 37 от 2010 г., в сила...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом