Харта на клиента
ИмеХарта на клиента
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер149.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://brusartsi.com/assets/Administratsia/Harta na klienta.doc
ХАРТА НА КЛИЕНТА


Общинска администрация Брусарци, като орган на изпълнителната власт осъществява държавната политика на Р. България в сферата на публичните услуги.

Основните цели, които си поставяме с Хартата на клиента, са:

 • да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

С тази Харта искаме да ви запознаем с услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите. Искаме да ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.

Периодично Хартата на клиента се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

Какво можете да очаквате от нас

Ние:

 • Ще се отнасяме с уважение и търпение към вас;

 • Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;

 • Ще бъдем честни с вас и ще се стремим да вникнем в проблема ви, като предложим най-оптималното решение;

 • Ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;

 • Ще предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;

 • Ще се стараем обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;

 • Ще изискваме от нашите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;

 • Ще се стремим да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги.

Вашите отговорности към нас

Очакваме от вас:

 • Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете местата за прием;

 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

 • Да спазвате предварително обявеното приемно време на административните звена, които предоставят услуги;

 • Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомяване своевременно за настъпилите промени;

 • Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите , които ви дават предоставяните услуги или информация.

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:


І. Административни услуги извършвани от дирекция "Административно информационно обслужване и Финансово счетоводни дейности" / АИО и ФСД /:

 1. Издаване на удостоверение за раждане-оригинал;

 2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат;

 3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал;

 4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;

 5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – първи път;

 6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път;

 7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

 8. Издаване на удостоверение за наследници

 9. Издаване на удостоверение за семейно положение

 10. Издаване на удостоверение за родствени връзки

 11. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

 12. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

 13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

 14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

 15. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

 16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

 17. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

 18. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 19. Издаване на преписи на удостоверения или преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

 20. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

 21. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство

 22. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

 23. Издаване на удостоверени е за родителски права

 24. Издаване на удостоверение за многодетна майка

 25. Издаване на удостоверение за брой живородени от майката деца

 26. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство;

 27. Заверка на удостоверение за постоянен адрес.


ІІ. Административни услуги извършвани от дирекция „АИО и ФСД”

 1. Такса” Битови отпадъци”

 2. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

 3. Приемане и обработка на декларации за притежание на МПС

 4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 5. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

 6. Издаване на удостоверение за удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси

 7. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

 8. Удостоверение за данъчна оценка на имот в населените места

 9. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

 10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

 11. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

 12. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

 13. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства

 14. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

 15. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

 16. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

 17. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 18. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

 19. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследствио

 20. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

 21. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

 22. Информация и справки по заявки на предприятия

ІІІ. Административни услуги извършвани от дирекция "ОТС, икономическа политика и хуманитарни дейности”:

А/ Сектор „ОС”:

 1. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот

 2. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти-общинска собственост

 3. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

 4. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

 5. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти-общинска собственост

 6. Учредяване право на надстрояване или пристрояване

 7. Учредяване право на преминаване през терени публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура

 8. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица

 9. Отдаване под наем на обекти и имущество-общинска собственост

 10. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове

 11. Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински не жилищни имоти

 12. Издаване на заверени копия от документ относно общинска собственост

 13. Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот

 14. Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

 15. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост - ЗАВЕРКА НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

 16. Справка по актовите книги

 17. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост

 18. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

 19. Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии

 20. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз


Б/ Сектор „ОТС”

 1. Издаване на скица за недвижим имот

 2. Издаване на виза за проектиране

 3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 4. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет

 5. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план

 6. Применане и одобряване на проект за подробен устройствен план

 7. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

 8. Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП

 9. Допускане(разрешаване)изработването на комплексен доклад за инвестиционна инициатива

 10. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 11. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

 12. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

 13. Издаване на разрешение за строеж

 14. Презаверка на строително разрешение

 15. Издаване на разрешения за поставяве на престваеми обекти

 16. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 17. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

 18. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа

 19. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 20. Съставяне на констативен акт за незаконно строителство

 21. Издаване акт за узаконяване на строеж

 22. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

 23. Окомплектоване на писмо до нотариуса за снабдяване с нотариален акт за собственост на недвижим имот

 24. Съгасуване на идеен инвестиционен проект

 25. Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ

 26. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

 27. Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

 28. Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

 29. Издаване на заповед за смяна на титуляра в разрешението за строеж

 30. Издаване и заверяване на копие от разрешението за строеж

 31. Възстановяване на изгубен одобрен инвестициоен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

 32. Приемане и заверяване на екзекутивна документация

 33. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 34. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 35. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

 36. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

 37. Издаване на удостоверения за доброволна делба

 38. Съгласуване на доброволна делба

 39. Изготвяне на оценка за обезщетяване

 40. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 41. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

 42. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

 43. Изготвяне на копие от реперен карнет

 44. Изготвяне извадка от трасировъчен карнет

 45. Изготвяне на констативни актове за непълноти и грешки в кадастрален план

 46. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

 47. Издаване на удостоверение за попълнен кадастър

 48. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 49. Издирване на собственост на граждани по разписни списъци

 50. Попълване на приложение от данъчна декларация

 51. Изпращане на възражения до Окръжен съд

 52. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция „ОТСИПХД”

 53. Изговяне на извадка от действащ устройствен план

 54. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми

 55. Издаване на заверено препис-извлечение от решение на ОЕСУТ

 56. Издаване на удостоверение за вида и конструкцията на съществуващи сгради

 57. Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

 58. Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища на физически июридически лица

 59. Разглеждане и одобравяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 60. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 61. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа иза това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването


В/ Сектор „Търговия и пенсиониране”

 1. Категоризация на заведения за хранене и развлечения

 2. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

 3. Издаване на удостоверение за удължено работно време на търговски обект

 4. Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

 5. Попълване на осигурителна книжка

 6. Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект

 7. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

 8. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

 9. Такса за ползване на пазариГ./ Сектор „Екология и земеделие”

 1. Издаване на Позволително за ползване на лечебни растения – събиране на билки и преработването им, събиране на генетичен материал

 2. Издаване на Разрешение за отсичане и изкореняване на 5 дървета и до 1дка лози в селскостопанските земи

 3. Разрешение за пръскане с хербициди с въздушна техника

 4. Издаване на превозен билет

 5. Издаване на разрешение за добив на дървесина от земи ОС с решение на ОбС

 6. Измерване и кубиране на дърва

 7. Маркиране на дървесина /дърва/

 8. Регистрация на домашни кучета

 9. Заверка на анкетни карти на земеделски производители

 10. Изготвяне на протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество съгласно ЗОСИ

 11. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

 12. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на удостоверения на водачите

 13. Заверяване на декларация за засети площи от земеделски производители

 14. Издаване на документ от имотните регистри за земеделска собственост


Д./ ЦУИГ - „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

 1. Удостоверение за доход

 2. Приемане на молби за услугата Социален асистент и молби от насочените социални асистенти за назначаването им

 3. Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии

 4. Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президенти за опрощаване на държавни вземания


Е./ ЦУИГ - „ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИЯ”

 1. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

 2. Издаване на удостоверения /по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях докементи/


Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

 • Административно-процесуален кодекс

 • Закон за администрацията;

 • Закон за достъп до обществена информация;

 • Закон за защита на личните данни;

 • Закон за гражданската регистрация;

 • Закон за устройство на територията и наредбите към него;

 • Закон за собствеността;

 • Закон за кадастъра и имотния регистър;

 • Закон за опазване на околната среда;

 • Закон за управляване на отпадъците;

 • Закон за общинската собственост;

 • Закон за приватизация;

 • Закон за задълженията и договорите;

 • Закон за местните данъци и такси;

 • Закон за тютюна и тютюневите изделия;

 • Закон за туризма;

 • Закон за стопанисване и ползване на земеделски земи.

По важни наредби:

 • Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги;

 • Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 • Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Брусарци

Предоставяне на информация и консултации

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и предоставяни услуги чрез информационните табла на партера в сградата на общината – ул. “Георги Димитров“ № 85

Консултации можем да ви предоставим – лично или по телефона, в рамките на установеното приемно време на административните ни звена.

Какви са ползите за вас:

 • Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Общинска администрация и предоставяните услуги;

 • Ако въпросите, които ни поставяне не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;

 • Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

За да се свържете с нас:

по телефона е необходимо да го направите в работното време на Общинска администрация – от 8:00 ч до 16:30 ч. на тел. 09783 / 23-11 или изпратете вашето писмо на факс 09783 / 29-11 или e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

Когато ни посетите:

 • Ако не е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще ви приемат и обслужат в рамките на 10 мин;

 • Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;

 • Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

Когато ни пишете:

 • Адресирайте писмата си на адрес: гр. Брусарци , ул. “Георги Димитров“ № 85.;

 • Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;

 • Ще получите писмен отговор на посочения от вас адрес.

Когато ви пишем:

 • Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

 • Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

 • Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете:

 • Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;

 • Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;

 • Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги – интернет, e-mail;

 • Ще анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвените от нас анкети за обратна връзка с потребителите ни, които можете да намерите на хартиен носител в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общината.

Ако не сте доволни:

 • От изпълнението на стандартите за обслужване;

 • От отношението на конкретен наш служител;

 • Или имате други оплаквания.

Моля ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите !


като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до Секретаря на община Брусарци.

Полезна информация !


Работно време на Общинска администрация:

всеки работен ден от 8:00 ч до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч.

Приемен ден на Кмета на община Брусарци: сряда

Приемно време: от 14:00 ч. до 16:30 ч.

Допълнителна информация за Хартата:


Тази Харта е утвърдена от Кмета на община Брусарци със заповед № РД -998 / 01.07.2008г.

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Общинска администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.

Хартата на клиента можете да намерите на хартиен носител в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общината, където се извършват административните услуги.
Свързани:

Харта на клиента iconХарта на клиента
Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна...
Харта на клиента iconХарта на клиента на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация
Хартата на клиента на административни услуги е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Харта на клиента iconХарта на клиента Район "Южен"
Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента...
Харта на клиента iconХарта на на клиента в община търговище
Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване. Създаването на Хартата е стъпка в посока удовлетворяване...
Харта на клиента iconХарта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения
...
Харта на клиента iconХарта на клиента
Административните услуги, извършвани от Регионален инспекторат по образованието-Търговище и срока на изпълнение
Харта на клиента iconОбщинска администрация върбица
Основната цел на настоящата Харта на клиента е да способства за повишаване качеството на административното обслужване
Харта на клиента iconРепублика българия
Въз основа на тези принципи е разработена настоящата Харта на клиента, с която сме си поставили следните цели
Харта на клиента iconИзпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента
Националната служба по зърното (нсз) е специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните
Харта на клиента iconУтвърждавам : Директор дгс
Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Ние...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом