Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност
ИмеОтчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер66.73 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/bs_fi_r_2010_q3_a9_bg.doc

Българска народна банка

Система за наблюдение на финансови институции (СНФИ)

Указание за надзорно финансово отчитане

Отчетна форма № 10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност”

Честота на представяне – тримесечно и годишно

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕІ.

Общи положения

ІІ.

Честота и изисквания за представяне

ІІІ.

Указания по редове и колони на отчетна форма № 10

ІV.

Връзки в отчетната форма и с балансаІ. Общи положения

Таблица 10 „Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност” е част от Системата за наблюдения на финансовите институции. Таблицата представя видовете финансови пасиви, които при първоначалното им признаване са класифицирани в пасива на баланса в позиция 1.2.4 „Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност”.

Финансовите пасиви предмет на таблицата са разпределени по редове, както следва:

16.6. „Задължения към банки”;

16.7. „Задължения към финансови институции”;

16.8. „Задължения към предприятия (корпоративни клиенти)”;

16.3. „Облигации (вкл. други дългови инструменти );

16.4. „Подчинени пасиви”;

16.5. „Други финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност”.

Видовете финансови пасиви посочени по-горе имат и съответни подразделения, които са посочени по-долу в указанието.

Таблица 10 включва следните колони:

  • Колона 1 “Шифър”;

  • Колона 2 „Наименование”;

  • Колона 3 ”Балансова стойност”(общо);

  • Колона 4 „Балансова стойност (по матуритет) до 1 година”;

  • Колона 5 „Балансова стойност (по матуритет) от 1 до 3 години”;

  • Колона 6 „Балансова стойност (по матуритет) над 3 години”.

Разпределението по колони 4, 5 и 6 е според остътъчния срок до падежа.

За да се постигне унифицираност и сравнимост на информацията, финансовите институции прилагат номерация и обхват в таблицата, идентични с този приложим за банките.

Тримесечната допълнителна отчетна форма СНФИ-БН-ТАБ-10 „Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност” се представя със следното стандартно наименование:

- Т10ГГГГММ, където Т10 е наименованието на таблицата, ГГГГ е текущата година, а ММ – текущ месец (отчетен период).

Местна банка е всяка банка, със седалище на територията на Република България, получила лиценз от БНБ, съгласно чл.2, ал.1, т.1 и т.2. от ЗКИ

Местна финансова институция е всяка финансова институция, с търговска регистрация на територията на Република България, получила лиценз или регистрация от надзорен орган в България.
ІІ. Честота и изисквания за представяне
Таблица 10 се изготвя и представя в БНБ, управление „Банков надзор” от финансовите институции на самостоятелна основа, тримесечно и годишно. Тримесечно, таблицата се представя до 10 – то число на месеца, следващ предходното тримесечие, само в електронен вид. Когато 10-то число е почивен ден, таблицата се представя на първия работен ден след 10-то число.

На самостоятелна основа с годишни данни таблицата се изготвя като част от годишния финансов отчет (ГФО) за надзорни цели, срокът за който се определя допълнително от БНБ.
ІІІ. Указания по редове и колони
1. Указание по колони

Колона 2

Наименование
В тази колона на редове от 16.3 до 16.8, включително, са посочени видовете финансови пасиви, отчитани по амортизационна стойност. Същите се подразделят (без да се спазва поредност), както следва:

16.6 „Задължения към банки” се поразделят на:

16.6.1. Задължения към местни банки;

16.6.2. Задължения към чуждестранни банки;

16.7. „Задължения към финансови институции” се подразделят на:

16.7.1. Задължения към местни финансови институции;

16.7.2 Задължения към чуждестранни финансови институции;

16.8. „Задължения към предприятия (корпоративни клиенти)”

16.3. Облигации (вкл. дългови сертификати) се подразделят на:

16.3.1. Конвертируеми облигации

16.3.2. Неконвертируеми облигации

16.3.3. Други дългови инструменти

16.4. „Подчинени пасиви”;

16.5. „Други финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност”.

16.5.1. в т.ч. по международни програми

Колона 3

Балансова стойност (общо) (k.4+k.5+k.6)
В тази колона се посочва балансовата стойност на финансовите пасиви, отчитани по амортизирана стойност, с която те са отразени в посочените по – долу балансови подпозиции. Балансовата стойност включва и начислената (натрупана) лихва. Сумите се посочват в хиляди левове.
Балансова стойност (по матуритет)

В тази колона се посочва балансовата стойност на финансовите пасиви, отчитани по амортизирана стойност и разпределени в съответните падежни интервали: до 1 година, от 1 година до 3 години и над 3 години.

Колона 4.

до 1 година

Колона 5

от 1 година до 3 години

Колона 6.

над 3 години
2. Указание по редове

Ред 16.6.

Задължения към банки 16.6 = 16.6.1 + 16.6.2
На този ред се посочват задълженията към банки, които са разпределени на местни и чуждестранни банки. Задълженията се разпределят и по матуритет: до 1 година, от 1 година до 3 години и над 3 години. Към тази позиция се отнасят и привлечените от банки средства, произтичащи от репосделки.

Ред 16.6.1 и 16.6.2

Задължения към местни банки и задължения към чуждестранни банки
Тези редове са разбивка на общия ред 16.6 Задължения към банки.

Тук се включват всички задължения, които могат да възникнат към банки.

Ред 16.7.

Задължения към финансови институции
На този ред се посочват задълженията към финансови институции (местни и чуждестранни), разпределени по матуритет, аналогично на ред 16.6. „Задължения към банки”.

Към тази позиция се отнасят и привлечените средства от финансови институции, произтичащи от репосделки (ако има такива).

Ред 16.8.

Задължения към предприятия (корпоративни клиенти)
Посочват се размерът на привлечените средства по матуритет от корпоративни клиенти, местни и/или чуждестранни.

Към тази позиция се отнасят и привлечените средства от предприятия (корпоративни клиенти), произтичащи от репосделки (ако има такива).

Ред 16.3.

Облигации (вкл. дългови сертификати) 16.3. = 16.3.1 + 16.3.2
На този ред се посочват издадените от финансовата институция облигации (конвертируеми и неконвертируеми), както и други дългови инструменти (ако има такива).

На този ред се посочват емитираните от ФИ облигации, разделени на конвертируеми (такива, които могат да бъдат превърнати в акции) и неконвертируеми. Дългово-капиталови (хибридни) инструменти (ако има такива) също се включват тук.

Неконвертируемите облигации са облигации, които не могат да бъдат конвертирани (превърнати) в акции.16.4

Подчинени пасиви
Посочва се балансовата стойност на подчинените пасиви (подчинен срочен дълг), вкл. с начислената (натрупана) лихва, независимо от това дали същите отговарят на изискванията за признаването им като капитал, съгласно Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Ред 16.5

Други финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност 16.5, в т.ч. 16.5.1
Посочват се всички задължения, отчитани по амортизирана стойност, които не са включени в посочената класификация от 16.3 до 16.8., както и задълженията по международни програми и по Европейски фондове.

Ред 16.5.1.

в т.ч. по международни програми
На този ред се посочват всички получени финансирания по Европейски или други международни програми.

Ред 16

Общо 16 = 16.6+16.7.+16.8+16.3+16.4+16.5
Посочва се балансовата стойност в хиляди левове, вкл. с начислените (натрупани) лихви на финансовите пасиви, отчитан по амортизирана стойност.
ІV. Изисквания за равнения на таблицата с позиции/подпозиции от пасива на баланса, между нея и други таблици
1. Изисквания за равнения на таблица 10 с пасива на баланса
1. Стойността, посочена в таблица 10, ред 16, колона 3 следва да е равна на тази, посочена в пасива на баланса, позиция 1.2.4. „Финансови пасиви, отчитани по амортизационна стойност”, к. 3.

2. Стойността, посочена в таблица 10, ред 16.6, колона 3 следва да е равна на тази посочена в пасива на баланса, подпозиция 1.2.4.1 „Задължения към банки”, к. 3.

3. Стойността посочена в таблица 10, ред 16.7, колона 3 следва да е равна на тази, посочена в пасива на баланса, подпозиция 1.2.4.2. „Задължения към финансови институции”, к. 3.

4. Стойността, посочена в таблица 10, ред 16.8, колона 3 следва да е равна на тази, посочена в пасива на баланса, подпозиция 1.2.4.3 „Задължения към предприятия (корпоративни клиенти)”, к. 3.

5. Стойността, посочена в таблица 10, ред 16.3, колона 3 следва да е равна на тази, посочена в пасива на баланса, подпозиция 1.2.4.4 „Облигации (включително дългови сертификати)”, к. 3.

6. Стойността, посочена в таблица 10, ред 16.4, к. 3 следва да е равна на тази, посочена в пасива на баланса, подпозиция 1.2.4.5 „Подчинени пасиви”, к. 3.

7. Стойността, посочена в таблица 10, ред 16.5, к. 3 следва да е равна на тази посочена в пасива на баланса, подпозиция 1.2.4.6 „Други финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност”, к. 3.
2. Връзки в отчетната форма
Ред 16.6., колона 3 = ред 16.6.1.,к.3 + ред 16.6.2., к.3;

Ред 16.7., колона 3 = ред 16.7.1.,к.3 + ред 16.7.2., к.3;

Ред 16.3., колона 3 = ред 16.3.1.,к.3 + ред 16.3.2.,к. 3 + ред 16.3.3, к.3;

Ред 16, колона 3 = ред 16.6.+ ред 16.7.+ ред 16.8.ред + 16.3.+ ред 16.4.+ ред 16.5.Свързани:

Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconОтчетна статистическа форма К
Отчетна статистическа форма к финансови данни по маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на въздушното движение”
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconОтчетна статистическа форма J
Отчетна статистическа форма j финансови данни по летища се попълва от летищните администрации на международните летища
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconОтчетна статистическа форма L
Отчетна статистическа форма L данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на...
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconОтчетна форма I
Отчетна статистическа форма I обем на превозите през летища се попълва от летищните администрации на международните летища само за...
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconОтчетна статистическа форма А
Отчетна статистическа форма а отчет за превозите се попълва от авиационни търговски превозвачи, изпълняващи международни и/или вътрешни...
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconПроизводството е по чл. 74 Тз. Образувано е по исковата молба на Й
Дма не са отчитани по цени на придобиване,а по преоценена такава,е трябвало към 31. 12. 2007 год да бъдат преоценени по силата на...
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconВ сила от 01. 01. 2005 мсс 32 – Финансови Инструменти: Представяне
Принципите в настоящия Стандарт допълват принципите за признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви в мсс 39 Финансови...
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconОтчетна стойност на продадените стоки; и други разходи
Според действащия Закон за счетоводството, разходите се класифицират както следва: разходи по икономически елементи; разходи по дейности;...
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconМеждународен счетоводен стандарт 32
Принципите в настоящия стандарт допълват принципите за признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви в мсс 39 Финансови...
Отчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност iconОтчетната форма включва две таблици
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом