Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели
ИмеДипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели
страница1/8
до читателя
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/NEOFIT BOZVELI.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


Факултет по психология и предучилищна педагогика

Катедра по предучилищна педагогика


Дипломна работа

Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели


Дипломант:………………… Научен ръководител:………………

фак. №


1999 г.


Неофит Бозвели
Знанието е сила. Знанието е мъдрост. То вдъхва на човека увереност в бъдещите дни, подготвя го да стане герой и защитник на отечеството. Знанието е създало законодателите, философите, борците за щастието на родината, превъзходните писатели. С науката е сътворено всичко, което е било достойно за уважение.


Неофит Бозвели

Съдържание

Неофит Бозвели 2

Съдържание 3

Предговор 4

Глава първа 10

Биографичен очерк за Неофит Бозвели – Хилендарец 10

1. Родом котленец 10

2. Послушник в Хилендарския манастир 12

3. Неофит Бозвели – борец срещу гръцкото духовенство в името на националността 17

Глава втора 37

Педагогическата дейност на Неофит Бозвели 37

1. Кратки исторически сведения за град Свищов 37

2. Учител и просветител в Свищов 39

3. Анализ на “Славянобългарско детеводство” 44

3. 1. Пътят на книгата от автора до читателя 44

3.2. “Славянобългарското детеводство” – енциклопедично съчинение 52

Глава трета 66

Научно творчество и педагогически идеи на Неофит Бозвели 66

1. Учебници, учебни помагала, ръководства 66

2. Неофит Бозвели като национален трибун 69

2.1. “Просвещени европеец” 69

2.2. “Мати Болгария” 72

3. Педагогически възгледи на Неофит Бозвели 78

Заключение 86

Литература 89Предговор


Културно-просветното развитие на Европа е непрекъснат процес на взаимно проникване и сътрудничество между народи и държави.

Българският народ остава в европейския живот и по време на кървавото турско робство главно чрез взаимодействието със съседите си (югозападните славяни, гърците, власите) и посредством своето активно участие в общобалканските процеси.

Именно съчувственото и съучастническото отношение на близките нации помага за спасяването на изчезващата българска народност, всестранно поддържа червената нишка на българското Възраждане – захваната в началото на XVI в. от Софийската школа с житието на св. Георги Софийски Нови (1515), укрепена с въстанието на Тодор Балина (1598) и здраво вплетена в историческите процеси чрез стратегията на Паисий Хилендарски (1762) относно борбата за национален език, национална църква и национална държава.

През XVIII в. Европа установява нови икономически и политически условия, които налагат на българите значително да повишат образователното си равнище, за да останат и полезно участват в общоевропейския живот. За целта най-достъпни и по териториално разположение, и по финансови изисквания се оказват новогръцките училища, които гарантират широки перспективи за реализация в икономическия, политическия и културния живот на Балканите. Ролята на новогръцкото образование се засилва след създаване на по-горната училищна степен – елинското училище, в което водещи учебни предмети са философия, богословие, филология, физика и др.

Елинските училища приемат и деца с негръцки произход, главно за да се укрепва гръцкото влияние сред другите етнически групи и най-вече върху българите.

Постепенно гръцката култура и образованост стават главния мост за българите по пътя към европейската цивилизация. Много български интелектуалци се гърчеят – забравили своя род и език те се приобщават към по-развитата гръцка нация. Така започват да дават плод опитите на гръцката патриаршия да елинизира българите – дори в български градове възникват гъркомански партии.

Затова такива големи български просвещенци като Емануил Васкидович, Неофит Бозвели, д-р Иван Селимински, Христаки Павлович и др. въстават срещу гръцкото господство в името на националността.

Проблемът за националното самосъзнание е отново актуален проблем, ако отчетем целите на войната в съседна Югославия. На този фон очевидно всяко изследване върху историята на българското училище от епохата на българското Просвещение може да бъде полезно, а и особено актуално по отношение верската търпимост между хората.

Макар и като второстепенен мотив, искам да представя и един биографичен факт – аз също съм родена в Дупница и от малка съм слушала за нашия велик съгражданин.

В Българската история и в историята на българското образование има много изследвания за Неофит Бозвели-Хилендарец. Разбира се този голям интерес е оправдан като се има предвид личността и делото на Неофит Бозвели. Най-обширни и задълбочени са изследванията на проф. М. Арнаудов /1; 2; 3; 4; 5/. М. Арнаудов основно е проучил документацията на българското Възраждане, специално е изследвал живота и делото на Неофит Бозвели и в известен смисъл сполучливо пресъздава образа на българския просвещенец. Оригинални проучвания за Неофит Бозвели е осъществил още дядо Славейков /12/, проф. Ив. Шишманов /15/, Б. Пенев /9/ и др. В по-ново време интерес към творчеството на Неофит Бозвели проявяват проф. Ж. Атанасов /6/, Ив. Игнатов /7/, В. петрова /10/, Ст. Таринска /13/ и други /11; 8; 14/.

Трябва да се признае научността на посочените изследвания и достоверността на ползваните архивни източници. Обаче следва да се има предвид, че много от тези проучвания са извършвани в условията на тоталитарно управление, което сигурно е повлияло на оценките и изводите. Затова едно ново проучване върху епохата, делото и живота на Бозвели–Хилендарец има своите основания и научни перспективи.

Съобразно резултатите от направеното предварително теоретично проучване на източниците и научната литература дават основание за предмет на настоящата дипломна работа да бъдат определени педагогическите възгледи и дейност на Неофит Бозвели. Цел на настоящото историко-педагогическо изследване е разкриване на историческата значимост на личността и творчеството на Неофит Бозвели.

Историческото познание може да съдейства на всеки човек по-добре да разбере себе си, защото му дава примери от живота на предците. Същевременно едно изследване за Неофит Бозвели не само ще обогати моята педагогическа подготовка, а може и да окаже възпитателно и образователно въздействие и върху моите съграждани и колеги.

Съобразно предмета и целта на изследването, негови основни задачи са:

  1. Да се изследва епохата и личността на Неофит Бозвели, като се наблегне на патриотизма в борбата му срещу гръцкото духовенство.

  2. Да се проучи и анализира откъм исторически аспект педагогическата дейност на Неофит Бозвели, като се открие развитието му към сътворяването на “Славянобългарско детеводство”.

  3. Да се направи педагогически анализ на научното творчество и образователните идеи на Неофит Бозвели.

Методология на моето историко-педагогическо изследване са историческия и хронологическия подход, чрез които се навлиза в характерните особености на епохата от позицията на съвременната историческа и педагогическа науки.

Друг метод представлява проучването на периодичния печат и литературните източници, чрез които се изгражда научната база на изследването, натрупва се фактическия материал.


Организация на изследването

Подготвителен етап – от януари 1998 – проучване творчеството на Неофит Бозвели, запознаване с материали, публикувани в печата. Изграждане на концепция.

Основен етап – разработване на отделните глави, установяване на връзката между тях. Подготовка за обобщение, изводи, заключение – до май 1999 година.

Заключителен етап – цялостно оформяне, техническа обработка, представяне за защита.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconДипломна работа
Тема: готовността на учениците от начална училищна възраст за самостоятелна познавателна дейност
Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconГр. Варна, ул. "Неофит Бозвели" 48; ап. 18

Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconВторо средно общообразователно училище „неофит бозвели - варна

Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconРешение №920
За отстъпване безвъзмездно право на ползване на филиал на нч “Неофит Бозвели” върху общински недвижим имот, находящ се в жк “Левски...
Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconНеофит Бозвели" Район „Подуяне"
Чл. 46. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка...
Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconДипломна работа
Както е многообразна човешката дейност, така многообразни са и обществените взаимоотношения
Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconДипломна работа
Втора: Методически указания за анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирмата 14
Дипломна работа Тема: Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом