Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
ИмеРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
страница1/4
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер343.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsc.rousse.bg/files/Ex-ante_evaluation_OPR.doc
  1   2   3   4


БИЗНЕС ЦЕНТЪР за подпомагане


на малки и средни предприятия


7000 Русе, Тел.: +359 82 821 472

П.К. 203 Факс:+359 82 821 471

WWW: http://www.bsc.rousse.bg E-Mail: bsc@elits.rousse.bgПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА
НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ
НА Община Русе


(2007 – 2013)


Ръководител на екипа: Катя ГорановаРусе, 19 Юни 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на авторския колектив 3

Списък на използваните съкращения 4


Въведение 6

Общ преглед на структурата и съдържанието на плановия документ 9

Оценка на Увода на Плана за развитие на община Русе, съдържателно отношение 11

Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12

Оценка на стратегическата част, съдържателно отношение 20

Съответствие между анализа на социално-икономическото развитие и анализа на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите 21

Вътрешна и външна съгласуваност на плана за развитие 21

Съответствие с принципите и целите на европейската регионална политика, структурните фондове и Кохезионния фонд 24

Оценка на реалистичността на целите и индикаторите за измерване на резултатите 25

Оценка на очакваното социално-икономическо въздействие на плана и на определените финансови ресурси за изпълнението му 25

Анализ на въздействието на плана върху специфични приоритети, свързани с политиките на ЕС 26

Оценка на описанието на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане на общи цели на развитие на съседни общини 26

Оценка на индикативната таблица 26

Оценка на реда и начина за осигуряване на публичност 27

Заключение и препоръки 27


СПИСЪК НА АВТОРСКИЯ КОЛЕКТИВПредварителната оценка на плана за развитие на Община Русе (2007-2013) е изпълнена от авторски колектив на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе


Ръководител на екипа: Катя Горанова


Експерти социално-икономическо въздействие:

Людмил Христофоров

Христина Каспарян

Калин Минев

Илиян Вълчанов

Илиана Драганова


Експерт регионално развитие и регионална политика:

Катя Горанова

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БВП

Брутен вътрешен продукт

ЕБВР

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗРР

Закон за регионалното развитие


КФ

Кохезионен фонд

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

НПО

Неправителствени организации

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка (2007-2013)

ОПР

Общински план за развитие

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПРР

План за регионално развитие

РПР

Регионален план за развитие

РЦВ

Район за целенасочено въздействие

СЦРП

Северен-централен район за планиране

СФ

Структурни фондове

ФИРР

Финансов инструмент за развитие на риболова

EAGGF

Европейски фонд за насърчаване и гарантиране на селското стопанство

SWOT

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

JASPERS

Съвместен инструмент на ЕС, ЕБВР и ЕИБ за подкрепа на регионални проекти

JEREMIE

Съвместен инструмент на ЕС, ЕБВР и ЕИБ за улесняване достъпа на МСП до финансиране

JESSICA

Съвместен инструмент на ЕС, ЕБВР и ЕИБ за подкрепа на инвестиционни проекти за градската среда

INTERREG

Програма на ЕФРР за интер-регионално сътрудничество

URBAN

Структурна програма на ЕФРР за развитие на градската среда

LEADER

Структурна програма на EAGGF за развитие на селските региони  1   2   3   4

Свързани:

Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconРъководител на екипа: д-р Божидар Данев София, Ноември 2005 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние, и потенциала за развитие на сзрп съдържателно отношение...
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconBg-русе: Покупка обявление за поръчка доставки
Община Русе, пл. "Свобода" №6, За: Катя Павлова-Ръководител на проект, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 506767, e-mail: mayor@ruse-bg...
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconЦентър за социални анализи и работа с рискови групи
Агенцията за хората с увреждания, от екип в състав: г-жа Аннa Атанасова – ръководител на авторския колектив, г-жа Росана Чакърова...
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconПо следите на фалшивите дипломи
Попаднах на листовка с примерен тест по механика за студенти в ту-софия. Начело на авторския колектив на това пособие е професор...
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconМнозинство от невинни, прецакани българи
Изследването беше проведено в градовете Русе (февруари 2006), Златица (юни 2006) и Несебър (септември 2006). Избрахме именно тези...
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconФондация " асоциация анимус"
Супервизиите са индивидуални, екипни и групови. До месец юни 2006 г консултанти от екипа на Фондация “Асоциация Анимус” за периода...
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconНазначен научен ръководител
Разработване на бизнес план за стационарна фотоволтаична инсталация (15mWp) за производство и доставка на електрическа енергия към...
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconСписък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2005 г в законовия срок – 31. 03. 2006 г., и отговарящи на изискванията за форма и съдържание на отчета съгласно чл. 34 от зпп

Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconПетъчна сбирка на екипа!!! петъчна сбирка на екипа!!! петъчна сбирка на екипа!!!
Бих искала да обърна вашето внимание на дневния ред на петъчната сбирка на екипа на 05. 10. 2012 г
Ръководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3 iconКонвергентна програма (2009-2012 г.) януари 2010 Съдържание Съдържание 3 Използвани съкращения 4 Списък на таблиците в текста 5 Списък на фигурите в текста 6
Стойности на потенциалния растеж, на отклонението от потенциалния бвп и принос за потенциалния растеж ( в п п.) 13
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом