Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
ИмеПроект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
страница1/14
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер1.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120223/Tryzhna_dokumentacia_ZOP20_OPAK.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Проект № А10-13-17/21.12.2011 с наименование „Оптимизиране процеса на


Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”ОДОБРЯВАМ:………………………

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ:


Проучвания, изследвания и анализи по Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, с финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет»

при следните обособени позиции:


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Извършване на междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие "

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик за периода 2014-2020 г."


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "Подготвителни дейности по разработване на общинския план за развитие за следващия планов период"


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "Разработване и въвеждане на Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик. "


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: "Разработване и въвеждане на вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР"


Одобрена с Решение № 6 от 23.02.2012 г. на кмета

на община Балчик


Балчик, 2012 г.


У К А З А Н И Я


КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


ЗА


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Проучвания, изследвания и анализи по Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, с финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет”

при следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Извършване на междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие "

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик за периода 2014-2020 г."


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "Подготвителни дейности по разработване на общинския план за развитие за следващия планов период"


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "Разработване и въвеждане на Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик. "


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: "Разработване и въвеждане на вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Балчик, гр. Балчик, пл. “21 септември” № 6, тел. 0579 7 20 70, факс: 0579 7 41 17, на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обявява, че с Решение № 6 от 23.02.2012 г. на кмета на община Балчик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучвания, изследвания и анализи по Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, с

финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет” по обособени позиции, при следните условия:

Обект на поръчката: Предоставяне на услуга във връзка с провеждане на „Проучвания, изследвания и анализи по Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, с финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет, включително:

  • Извършване на междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие, като включва задължително следните дейности: Оценка първоначалните резултати от изпълнението; Оценка на степента на постигане на съответните цели; Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; Изводи и препоръки за актуализация на плановия документ.

  • Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик за периода 2014-2020 г., обхващащо фокус група от 1000 човека от три групи: общински служители, структури на гражданското общество и Общински съвет на община Балчик.

  • Извършване на подготвителни дейности по разработване на общинския план за развитие за планов период 2014 – 2020, включващи: Анализ на социално-икономическия профил на община Балчик; Разработване на SWOT-анализ; Формулиране на приоритетите и мерките за новия ОПР; Разработване и представяне на презентация „Визия за развитие на община Балчик 2014-2020 г.”; Изготвяне на обобщен отчет за мненията и препоръките на участниците в дискусионния форум, гражданските форуми и онлайн форума на страницата на община Балчик; Разработване на официален Доклад „Визия за развитие на община Балчик 2014-2020 г.”

  • Разработване и въвеждане на Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик, съдържащи следните компоненти: Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение; Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения; Участие на заинтересованите страни.

  • "Разработване и въвеждане на вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР"


Максимална прогнозна стойност на поръчката: 147 083 (сто четирдесет и седем хиляди и осемдесет и три ) лева без ДДС, от които:

- за обособена позиция № 1 - не повече от 27 917 (двадесет и седем хиляди деветстотин и шестнадесет ) лева без ДДС;

- за обособена позиция № 2 - не повече от 12 083 (дванадесет хиляди и осемдесет и три) лева без ДДС.

- за обособена позиция № 3 – не повече от 95 833 (деведесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три) лева без ДДС.

- за обособена позиция № 4 не повече от 7 917 (седем хиляди деветстотин и седемнадесет) лева без ДДС.

- за обособена позиция № 5 не повече от 3333 (три хиляди триста тридесет и три) лева без ДДС.


Правно основание: чл. 7, т. 1; чл. 14, ал. 1; т. 3; чл. 16, ал. 4 и ал. 8; чл. 64 и чл. 65 от ЗОП.

Вид на процедурата: открита процедура.

Срок за изпълнение на поръчката:

- за обособена позиция № 1 "Извършване на междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие " - 60 дни от датата на сключване на договора;

- за обособена позиция № 2 "Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик за периода 2014-2020 г." - 60 дни от датата на сключване на договора;

- за обособена позиция № 3 "Подготвителни дейности по разработване на общинския план за развитие за следващия планов период"120 дни от датата на сключване на договора;

- за обособена позиция № 4 "Разработване и въвеждане на Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик. "- 40 дни от датата на сключване на договора;

- за обособена позиция № 5 "Разработване и въвеждане на вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР"40 дни от датата на сключване на договора;


Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на община Балчик на адрес:

гр. Балчик, пл. “21 септември” № 6, в срок до 16:00 часа на 05.04.2012 г.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа на 06.04.2012 г., в сградата на общината.

За отваряне на ценовите оферти участниците в процедурата ще бъдат поканени допълнително с писма, изпратени по факс и публикувани на община Балчик.


Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.

За допълнителна информация, въпроси и заявка за присъствие на отварянето на офертите/ценовите предложения се обръщайте към дирекция “Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология”, отдел „Евроинтеграция и международно сътрудничество”, гр. Балчик, пл. “21 септември” № 6, тел: +359 579 71053

СЪДЪРЖАНИЕ


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ДОПУСТИМОСТ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА______________________________

А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ______________________________________

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ ___________________________________________

В. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ________________

ІІ. ГАРАНЦИИ _____________________________________________________________

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ __________

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ____________________________________________

V. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ _________________________________________________________

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ _______________

VІІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ _______________________________

VІІI. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

ПРОЦЕДУРАТА____________________________________________________________

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР _____________________________________________

Х. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ___________________________________________________

ХІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Образец на оферта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Техническо предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Предлагана цена

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Декларация по чл. 47, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 1 и

ал. 2, т. 2 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А – Образец на автобиография

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7Б – Списък на ключовите ксперти

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – Банкова гаранция за участие в процедурата

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - Банкова гаранция за изпълнение на договора

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 – Декларация за автономност на офертата

ПРИЛОЖЕНИЕ13 – Декларация за избягване конфликт на интереси

ПРИЛОЖЕНИЕ 14А – Техническа спецификация, обособена позиция № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 14Б – Техническа спецификация, обособена позиция № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 14В - Техническа спецификация, обособена позиция № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 14Г - Техническа спецификация, обособена позиция № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 14Д - Техническа спецификация, обособена позиция № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 – Общински план за развитие на община Балчик /на електронен носител/

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 - Решение за откриване на процедурата

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 – Обявление за обществената поръчка


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ДОПУСТИМОСТ

1. Общи положения

Настоящата обществена поръчка се организира в изпълнение на проект Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Оперативна програма “Админитративен капацитет” е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007 – 2013 г. Тя е разработена в съответствие с европейската и националната политика за подобряване на институционалния и административния капацитет и е средство за изпълнение целите на:

• Стратегическите насоки за сближаване на Общността, 2007 – 2013 г.

• Актуализираната Лисабонска стратегия, 2005 г.

• Националната програма за реформи, 2006 – 2009 г.

• Националната стратегическа референтна рамка, 2007 – 2013 г.


Стратегическа цел на ОПАК е Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.


Специфичните цели на ОПАК са:

Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система

Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество

Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система


За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на 4 приоритетни оси, които отговарят на сферите на действие, които могат да бъдат подкрепени от ЕСФ.

Приоритетна ос I: Добро управление, в рамките на която се осъществява настоящия проект, отразява необходимостта от укрепване на административните структури и органите на съдебната власт, повишаване на прозрачността и отчетността в работата им, въвеждането на ПЧП и аутсорсинг като механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на държавната политика.

Подприоритет 1.3 Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики цели подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство икоординация с всички заинтересовани страни.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


Основната цел на проекта е оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципите на прозрачност и партньорство с всички заинтересовани страни.

Специфичните цели, към които е насочен проекта са:

- Реализация на всички необходими подготвителни дейности за разработване на Общински план за развитие на община Балчик 2014 – 2020 г.


- Повишаване на професионалните компетенции на служителите в общинската администрация за развитие на умения за стратегическо планиране.


- Проучване и адаптиране на добри практики от държави членки на ЕС в областта на формиране, разработване и изпълнение на регионални политики, планови документи и участието на гражданското общество в този процес.


- Подобряване на механизмите за формиране на конкретните политики в Oбщински план за развитие 2014-2020г. чрез широко консултиране с всички заинтересовани страни на територията на община Балчик и оценка на текущия план за развитие на общината.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconМетодика за оценка на офертите
Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство icon1. Обща информация
Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconОбразец №15 До Областен управител – област Ловеч
Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconОбразец №10 До Областен управител – област Ловеч
Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconНационалната стратегия за развитие на културата и политически проект/и на прехода
Литическа визия за културното развитие, основаваща се на определен политически и обществен консенсус, ще разгледам липсата на конкретен...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconОбщински концепции за прилагане на местни политики в община видин
Първа. Приоритетни направления и области за развитие на нпо – сектора в община видин в процеса на прилагане на политики на местно...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconУсъвършенстване на процеса на снабдяване чрез прилагане на efqm excellence model
Кондев, Г., Усъвършенстване на процеса на снабдяване чрез прилагане на efqm excellence Model, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуващи механизми за информиране и участие на структури на гражданското общество в процеса на вземане на решения в страните...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconПрозрачността в процеса на вземане на решения в министерството на отбраната
Изследователски проект с практическа насоченост в поддръжка на ефективното управление на ресурсите за отбрана и на повишаване на...
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство iconОптимизиране на лекарствената регулацията и бюджет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства
Представяне на компютърен модел за симулиране на регулаторни решения и оптимизиране на резултатите за пациентите и обществото
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом