Институт на дипломираните експерт-счетоводители




ИмеИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
страница1/3
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер448.78 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://resources.odit.info/Variant-3-final2008.doc
  1   2   3


ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ


ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО, ЮНИ 2008 г.


В А Р И А Н Т 3


КАЗУС 1


Едно предприятие получава през месец януари 2007 година правителствено дарение, което включва земя със справедлива стойност 400 000 лв. и субсидия за изграждане на сграда - спортен клуб на стойност 600 000 лв. До края на 2007 година предприятието е изградило спортния клуб като е усвоило получената субсидия и е вложило допълнително 500 000 лв. собствени ресурси, от които 100 000 лв. - материали, 150 000 лв. – заплати на персонала, 50 000 лв. – осигуровки и 200 000 лв. – други разходи. На 1 януари 2008 година спортният клуб започва да функционира. Възприетият метод на амортизация е линейния метод, предполагаемият срок на използване на клуба е 10 години.

Иска се:

Да се съставят счетоводните статии, които предприятието ще отрази през 2007 и 2008 година, в съответствие с МСС 20 Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ ?


Решение:


През 2007 година

Първи вариант (МСС 20)


През 2007 година


 1. За отразяване на полученото дарение


Дт с/ка Земя 400 000 лв.

Дт с/ка Парични средства 600 000 лв.

Кт с/ка Получено дарение (Финансиране и др.) 1 000 000 лв.



 1. За отразяване на процеса на изграждане на сградата


Дт с/ка Разходи за придобиване на ДМА 1 100 000 лв.

Кт С/ка Парични средства 600 000 лв.

Кт С/ка Материали 100 000 лв

Кт С/ка Персонал 150 000 лв.

Кт С/ка Осигуровки 50 000 лв.

Кт С/ки Доставчици

(Парични средства и др.) 200 000 лв.



 1. За прехвърлянето на Разходи за придобиване на ДМА:


Дт с/ка Сграда

Ан с/ка спортен клуб 1 100 000

Кт с/ка Разходи за придобиване на ДМА 1 100 000


През 2008 година


 1. За начисляване на разходите за амортизации през 2008 година.


Дт с/ка Разходи за амортизации 110 000

Кт с/ка Натрупана амортизации

Ан с/ка Натрупана амортизация на спортен клуб 110 000


 1. За частта от правителственото дарение, която съставлява спортните съоръжения – 1 100 000 лв. и която ще бъде призната през следващите 10 години като приход:


Дт с/ка Получено дарение (Финансиране и др.) 60 000

Кт с/ка Приходи от дарение 60 000


 1. За частта от правителственото дарение, която съставлява земя – 400 000 лв. и която ще бъде призната през следващите 10 години като приход:


Дт с/ка Получено дарение (Финансиране и др.) 40 000

Кт с/ка Приходи от дарение 40 000


Решение: Втори вариант (МСС 20)


През 2007 година


1. За отразяване на полученото дарение


Дт с/ка Земя 400 000 лв.

Дт с/ка Парични средства 600 000 лв.

Кт с/ка Получено дарение (Финансиране и др.) 1 000 000 лв.


 1. За отразяване на процеса на изграждане на сградата


Дт с/ка Разходи за придобиване на ДМА 1 100 000 лв.

Кт С/ка Парични средства 600 000 лв.

Кт С/ка Материали 100 000 лв

Кт С/ка Персонал 150 000 лв.

Кт С/ка Осигуровки 50 000 лв.

Кт С/ки Доставчици

(Парични средства и др.) 200 000 лв.


 1. За прехвърлянето на Разходи за придобиване на ДМА:


Дт с/ка Сграда

Ан с/ка спортен клуб 1 100 000

Кт с/ка Разходи за придобиване на ДМА 1 100 000


 1. За намаляване на дарението от брутната отчетна стойност на сградата. Дарението се признава за приход чрез намалено амортизационно отчисление за срока на полезния живот на амортизируемия актив.


Дт с/ка Получено дарение (Финансиране и др.) 600 000 лв.

Кт с/ка Сграда

Ан с/ка спортен клуб 600 000 лв.


 1. За намаляване на дарението до достигане на балансовата стойност на земята. Тъй като в този случай земята остава без стойност е необходимо да се направи подходящо оповестяване съгласно МСС 20.


Дт с/ка Получено дарение (Финансиране и др.) 400 000 лв.

Кт с/ка Земя 400 000 лв.

През 2008 година


 1. За начисляване на разходите за амортизации през 2008 година.


Дт с/ка Разходи за амортизации 50 000

Кт с/ка Натрупана амортизации

Ан с/ка Натрупана амортизация на спортен клуб 50 000


Тежест точки - 5


КАЗУС 2


На 1 януари 2005 г. имот е предложен за продажба на стойност 10 млн. лв., като плащането е разделено на три равни вноски от по 3,333,333 лв. в рамките на две годишен период, както следва на 1 януари 2005 г., на 31 декември 2005 г.и на 31 декември 2006 г. Продавачът предлага отстъпка в размер на 5% (т.е. 500 х. лв.), ако плащането бъде направено незабавно при осъществяване на продажбата или договор за продажба с отсрочено плащане (при годишен лихвен процент в размер на 5.3588%).

Иска се:

Да се представят счетоводните записвания:

 1. По придобиване на имота на 1 януари 2005 г.; и съответно

 2. По плащанията на 31 декември 2005 г. и на 31 декември 2006 г.


Решение:


От заданието е видно, че следва да се предложат счетоводните записвания при купувача (по придобиването) и че се искат да се представят записвания за няколко плащания, т.е. при отсрочено плащане.

Отстъпката от 5% в условието е дадена за да може да се изчисли така наречената “незабавна” (кешова) цена и да се отдели инкорпорираната ефективна лихва в общата цена по договора при отсрочено плащане.


1. Купувачът следва да отчете придобиването на имота на 1 януари 20Х5 г. със следното записване:

BGN

Дт с/ка Имоти, машини, съоръжения и оборудване 9 500 000

Кт с/ка Парични средства /Банкови сметки/ 3 333 333

Кт с/ка Задължения към доставчици 6 166 667


2.1. Следното записване следва да бъде съставено в края на 20Х5 г.:

BGN

Дт с/ка Разходи за лихви /5.3588 % * 6 166 667/ 330 459

Дт с/ка Задължения към доставчици 3 002 874

Кт с/ка Задължения към доставчици 3 333 333


2.2. Следното записване следва да бъде съставено в края на 20Х6 г.:


Дтс/ка Разходи за лихви 169 541

Дт с/ка Задължения към доставчици 3 163 793

Кт с/ка Парични средства /Банкови сметки/ 3 333 333


Тежест точки - 8


КАЗУС 3


На 01.01.2006 г. предприятие “А” е придобило съоръжение със стойност, включително всички разходи до привеждането му в експлоатация 1 505 000 лв. Не е предвидена остатъчна стойност на актива. Определен е полезен живот на актива 25 години при линеен метод на амортизация. Поради преминаване към МСФО през 2007 година, предприятието е оценило разходите по демонтаж на съоръжението и възстановяване на терена върху който е разположено след 25-годишна експлоатация на 1 000 000 лева. Нормата на дисконта е 5 %. За да определи настоящата стойност на бъдещите разходи в размер на 1 000 000 лева, предприятието е приложило дисконтов фактор 0,295. За 2006 година дисконтовия фактор е 0,310. За 2007 година дисконтовия фактор е 0,465.

Иска се:

Да се направят счетоводните записвания, които засягат промени в активите, пасивите, приходите или разходите на предприятието във връзка с преминаването му към МСФО към 01.01.2007 г. и 31.12.2007 г.


Решение:


Настояща стойност на бъдещите разходи 1 000 000 лева:

1 000 000 х 0,295 = 295 000 лв.


Счетоводни записвания към 01.01.2007 г.

- за отнасяне на настоящата стойност на бъдещите разходи в стойността на съоръжението:

Дт с/ка ДМА /с/ка съоръжения/ 295 000

Кт с/ка Провизии, признати като пасиви 295 00


Годишната амортизация за 2006 г. е трябвало да бъде 72 000 лв. /1 800 000 : 25 г./

Разликата в начислената по-малко амортизация от 11 800 лв. при реминаването към МСФО се коригира за сметка на неразпределената печалба от минали години.


- за доначисляване на амортизация за 2006 г.:

Дт с/ка Неразпределена печалба от минали години 11 800

Кт с/ка Амортизация на ДМА 11 800


Отразяването на увеличението на провизията, която по принзцип се отчита като лихвен разход за 2006 г., при преминаването към МСФО се осъществява за сметка на неразпределената печалба от минали години.


- за корекция на провизията за 2006 г.:

Дт с/ка Неразпределена печалба 15 000

Кт с/ка Провизии, признати като пасиви 15 000


/1 000 000 лв. х 0,310 = 310 000;

310 000 – 295 000 вече начислена провизия = 15 000 лв. корекция на признатата ровизия/


Счетоводни записвания към 31.12.2007 г.

- за начисляване на амортизация:

Дт с/ка Разходи за амортизация 72 000

Кт с/ка Амортизация на ДМА 72 000


- за доначисляване на провизия, която в края на 25-тата година трябва да е в размер на 1 000 000 лева:

Дт с/ка Разходи за лихви 155 000

Кт с/ка Провизии, признати като пасиви 155 000


/1 000 000 лв. х 0,465 = 465 000;

465 000 – 310 000 = 155 000/

Тежест точки - 15


ТЕСТ - ЗАТВОРЕНИ ВЪПРОСИ


Ако в условието не е изрично упоменато, че решениията трябва да бъдат съобразени с българското законодателство, всички решения следва да бъдат съобразени с изискванията на МСФО


1.Съгласно МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, ако себестойността на земята включва разходите за демонтаж, преместване и възстановяване на обекта, тази част от актива земя:

А) е елемент от цената на придобиване на земята и следователно не се амортизира;

Б) се амортизира през периода, през който са получавани изгоди чрез извършване на тези разходи; (МСС 16, т. 59) - 1 т.

В) се отчита незабавно като разход;

Г) се отчита въз основа на възприетата счетоводна политика.


2.Съгласно МСС 17 Лизинг, ако резултатът от продажба с обратен лизинг е финансов лизинг, всяко превишение на прихода от продажбата над балансовата сума:

А) трябва да се признава незабавно за доход във финансовите отчети на продавача лизингополучател;

Б) трябва да се признае незабавно като загуба във финансовите отчети на купувача лизингодател;

В) не трябва да се признава незабавно за доход във финансовите отчети на продавача лизингополучател; (МСС 17 т. 59) - 1 т.

Г) трябва да бъде отразено едновременно както е посочено в т. А и Б.


3.Съгласно МС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, сумата на признатата провизия трябва да бъде най-добрата приблизителна оценка на разходите, необходими за покриване на:

А) бъдещото задължение;

Б) сегашното задължение към датата на баланса; (МСС 37, т. 36) - 1 т.

В) недисконтираната стойност на бъдещите изходящи парични потоци;

Г) условните пасиви.


4.Съгласно МСС 38 Немателиални активи, вътрешно създадената репутация:

А) се признава като нематериален актив;

Б) не трябва да се признава като актив; (МСС 38, т. 48) - 1 т.

В) се оценява по себестойност;

Г) се проверява за обезценка към датата на баланса за всеки отчетен период.


5.Съгласно МСС 40 Инвестиционни имоти, ако ползван от собственика имот става инвестиционен имот, който ще бъде отчитан по справедлива стойност предприятието трябва да прилага МСС 16 Имоти, машини и съоръжения до датата на промяната в ползването. Предприятието трябва да третира всяка разлика към тази дата между балансовата стойност на имота съгласно МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и неговата справедлива стойност:

А) като я признае в печалбата или загубата за периода;

Б) по същия начин както преоценката съгласно МСС 16 Имоти, машини и съоръжения; (МСС 40 т. 61) - 1 т.

В) като корекция на приблизителната оценка на актива;

Г) по преценка на ръководството.


6.Съгласно СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси методът на последната входяща - първа изходяща (lifo) стойност е:

А) включен в препоръчителните подходи на методите за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление;

Б) посочен като допустим алтернативен подход на метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление; (СС№ 2, т. 10) - 1 т.

В) изключен от методите за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление след 01.01.2008 година;

Г) приложим само като метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства.


7. В частта на кои активи се записва придобиването на земя, върху която ще се извърши бъдещо строителство на жилища, предвидени за продажба заедно с идеални части от земята:

А) дълготрайните активи;

Б) краткотрайните активи;(МСС 2) - 1 т.

В) не се отразява до момента на продажбата на жилищата;

Г) не се отразява счетоводно, само се оповестява.


8. На 2 декември 2008 година, предприятие предоставя безсрочно дългосрочен заем на притежавана от него чуждестранна стопанска единица в размер на 500 000 щатски долара. Не се планира, нито е вероятно този заем да бъде уреден в обозримо бъдеще. Обменният курс на БНБ към 2 декември 2008 година е 1,45 лв. за един щатски долар, а заключителният курс към 31 декември – 1,50 лв. за един щатски долар. Как следва да се отчете възникналата курсова разлика на стойност 25 000 лв.?

А) курсовата разлика няма да се признае;

Б) курсовата разлика ще се отчете като текущ приход;

В) курсовата разлика ще се отчете като капиталов резерв; (МСС 21) - 1 т.

Г) курсовата разлика ще се отчете като текущо задължение.


9. Дружба АД притежава 85% от Слънце ООД – и двете дружества не отговарят на критериите за задължителен одит, посочени в т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. Контролиращ акционер в Дружба АД е БлуСън ЛТД Великобритания. Кои дружества ще изготвят консолидиран отчет и кои подлежат на задължителен одит според Закона за счетоводството?

А) само БлуСън ЛТД ще изготви консолидирани отчети и само Дружба АД подлежи на задължителен одит;

Б) Дружба АД и БлуСън ЛТД ще изготвят консолидирани отчети и Дружба АД и Слънце ООД подлежат на задължителен одит; (ЗС) - 1 т.

В) Дружба АД и БлуСън ЛТД ще изготвят консолидирани отчети и само Дружба АД подлежи на задължителен одит;

Г) само Дружба АД ще изготви консолидирани отчети и никое дружество не подлежи на задължителен одит.


10. Към 30.10.2007 г. “Искър” АД притежава 30% от капитала на “Марица” АД и от местата на членовете на Съвета на директорите и отчита дела си като инвестиция в асоциирани предприятия. На 01.01.2008 г. мажоритарният собственик на “Марица” АД лишава “Искър” АД от възможността да назначава членове на Съвета на Директорите. Как ще се отчита тази инвестиция след 01.01.2008 г.?

А) като инвестиция в асоциирани предприятия;

Б) като инвестиция държана за продажба; (МСС 39) - 1 т.

В) като инвестиция в дъщерни предприятия;

Г) зависи от намеренията на ръководството на Искър АД.


11. Промяната на полезният живот на нетекущите материални активи според МСС 8 Счетоводна политика, промени в приблизителни счетоводни оценки и грешки се отчита:

А) перспективно (не се преизчислява сравнителната информация), тъй като се третира като промяна на счетоводна преценка; (МСС 8) - 1 т.

Б) ретроспективно (преизчислява се и сравнителната информация), тъй като се третира като промяна на счетоводна политика;

В) ретроспективно (преизчислява се и сравнителната информация), тъй като се третира като счетоводна грешка;

Г) нищо не се коригира и преизчислява, промяната само се оповестява.


12. В кои случаи се прилага МСФО 3 Бизнескомбинации

А) при придобиване на инвестиция в асоциирани предприятия;

Б) при сделки между дружества под общ контрол;
  1   2   3

Свързани:

Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
Проф. Михаил динев – председател на ус на Института на дипломираните експерт-счетоводители
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconБиография име : п
Членство в професионални организации: Институт на дипломираните експерт счетоводители
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
Емилия станкова, главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите към Министерство на финансите
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconЗакон за независимия финансов одит
Чл. Независимият финансов одит се извършва от дипломирани експерт-счетоводители, чрез членството им в Института на дипломираните...
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconИзвадка от Неофициален раздел: 21 бр от 20 Март 2009 год
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България на основание чл. 26 от Закона за независимия одит обнародва
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconДоклад по чл. 40м от Закона за независимия финансов одит
Дурин и партньори” оод е специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор под №0038 в регистъра на Института на дипломираните...
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconПърва годишна конференция
Любомир Христов, Chfc – Председател на ус на Институт на дипломираните финансови консултанти
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconРешение №465
За изменение на Решение №896 по Протокол №93/23. 11. 2006 г на сос за определяне на експерт-счетоводители за 2006 г
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Насочен към всички, които не желаят да бъдат засегнати и особено мениджъри, компютърни специалисти, счетоводители, инвеститори, финансови...
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconЕтичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание
Съветът на мфс създаде Съвета за етични стандарти за счетоводителите, който да разработва и издава, съгласно собствените му правомощия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом