Бизнес среда на предприятието
ИмеБизнес среда на предприятието
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер29.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.inf46.free.bg/Ikonomika na predpriqtieto (lekciq ot 07.03.2011).doc
07.03.2011

Бизнес среда на предприятието.

  1. Обща характеристика на средата на предприятието.

  2. Косвени фактори на виншната среда (МАКРОСРЕДА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО)

  3. Преки фактори на външната среда (МАКРО СРЕДА)

  4. Вътрешна среда на предприятието (ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА – М. ПОРТЪР)

  5. Съчетаване на външните възможности и заплахи със силните и слаби страни на предприятието.  1. Обща характеристика на средата на предприятието.

Преките фактори ежедневно влияят на средата ни (на работата ни).

Върху функционирането на средата влияят икономически, политико-правни, екологични, технологически, социални фактори.

  1. Косвени фактори на външната среда.

А) Политик-правната среда има два аспекта:

1)политически-стабилността на политическото положение в страната; чрез икономическата политика; стимулиране на износа.

2)правни-търговски закон; данъчно законодателство; трудово право.

Б) Макроикономическа среда-БВП-в абсолютна сума и на глава от населението.

В) Социална среда-включва:

  • Културни фактори- традиции, религиозни и морални норми, ценностна система, културни различия. Културните фактори влияят чрез формиране на потребителските вкусове. Културните фактори жлияят по линия на фирметана култура (Пр. Всеки петък колегите да излизат заедно.).

  • Демографски фактори- численост на населението, полова структура, (структура на населението), раждаемост и смъртност.

Г) Технологични среди- свързват се с инфраструктура и телекомуникации, наличие и достъп до изследователските фондове и програми, патентна активност, защита на авторски права, условия за трансфер на технологии.

Д) Природна среда- релеф, климат, средна годишна температура

Без състояние на екологията.(БЕЗ! В учебника е грешно)


Е)Влияние на екологичните фактори върху предприятието

- ограниченост на ресурсите-разработване на ресурсни спестяващи технологии, технологии за рециклиране и ориантиране към устойчиво развитие

- увеличаващи се разходи за енергия, свързани с цените на активните енергоносители- налага търсене на енегоспестяващи технологии.

- замърсяване на околната среда-въвеждане на тенологии за рециклиране и унищожаване на отпадаци


АНАЛИЗ НА МАКРОСРЕДАТА.

PESTE-анализ

P- Political and legal factions

E – Economic factors

S- Social factors

T- Technological factors

E- Environmental factors  1. Преки фактори на външната среда (макросреда на предприятието)

Има различни подходи за анализ.

Един от подходите е на М. Портър за 5 сили на конкуренцията.
Договорна сила на клиентите:

Клиентите могат да бъдат както потребители така и дистрибутори(посредници).

Заплаха: да свалят цените, да изискват по-високо качество, добър сервиз и други допълнителни услуги.

Клиентите са силни когато има:

-голямо разнообразие и наситеност на пазара;

-ниска потреителска лоялност;

-ниска платежоспособност и чувствителност кум цените;

-ниски разходи за прехвърляне към други доставчици;

-малък брой клщчови клиенти и др.

Конкуренция между фирмите в отрасъла:

Конкуренти-пазарните участници, които предлагат на клиентите продукти(услуги) еднакви или близкидо нашите.

Силната конкуренция между съществуващите фирми води до чести ценови войни между тях, рекламни битки, необходимо е често въвеждане на нови продукти.

Опасност от на нови конкуренти: може да се прецени като се оценят бариерите за мавлизане на пазара. Бариерите са фактори, които могат да затруднят или предотвратят навлизането на нови предприятия в даден отрасъл дори когато основните участници работят при високи нива на печалба.

Бариери:

-техологични предимства на работещите фирми в отрасъла;

-икономии от мащаба за работещите фирми в отрасъла;

-родуктова деферинциация на работещите фирми в отрасъла;

-защитени търговски марки и потребителска лоялност;

-ограничен достъп до дистрибуционни канали;

-ограничен достъп до суровини;

-регулации;

Опасност от поява на нови продукти заместители(субститути)

Заместителите са сходни на нашите продукти, които изпълняват същите илисходни функции.

Появата на продукти заместители, може да доведе до ограничаване на цените на нашите продукти, до намаляване или дори спиране на търсенети им.

Тази заплаха е голяма когато субститутите се отличават с ниски цени, високо качество и клиентите лесно могат да се обърнат към субститутите.

Свързани:

Бизнес среда на предприятието iconПравилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Чл. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Предприятието за управление...
Бизнес среда на предприятието iconОсновен принцип
Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите...
Бизнес среда на предприятието iconИкономика и управление на предприятието
Характеристика на външната среда на предприятието – преки фактори. Модел на Портър за петте конкурентни сили
Бизнес среда на предприятието iconДа изчистим българия за един ден
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /пудоос/ и Изпълнителната агенция по околна среда /иаос/....
Бизнес среда на предприятието iconПредприятието и неговата обществена среда
Определение – включва елементи, фактори, тенденции и събития, които са извън управлението и контрола на предприятието
Бизнес среда на предприятието iconЗаконова и нормативна уредба
Ръководство за действия на предприятието с поверителен характер. Не се изготвя само в началото при учредяването, а от началото до...
Бизнес среда на предприятието iconСтратегии за водене на преговори в мултикултурна бизнес среда
Ключови думи: процес на водене на бизнес преговори, стратегии за водене на бизнес преговори, мултикултурна бизнес среда, културни...
Бизнес среда на предприятието iconКритерии и изисквания за финансиране изграждането на малки вец със средства от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната Среда
Реализирането на проекти с цел изграждане на малки вец със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната...
Бизнес среда на предприятието iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
Бизнес среда на предприятието iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом