Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
ИмеПрограма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
страница6/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dtg-svishtov.com/dtgbg/docs/sfo/obshtoobrazowatelni.doc
1   2   3   4   5   6

ИЗПИТНА ПРОГРАМА


за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Биология и здравно образование

за Х клас

І. Изпитни теми:

 1. Организмът като единно цяло.

 2. Наследственост и изменчивост.

 3. Монохибридно кръстосване.

 4. Дихибридно и анализиращо кръстосване. Закони на Мендел.

 5. Взаимодействие на гените. Взаимодействие на алели на един ген(Алелни взаимодействия).

 6. Взаимодействие между алели на различни гени(Неалелни взаимодействия).

 7. Изменчивост. Модификационна изменчивост.

 8. Генотипна изменчивост.

 9. Наследствени болести при човека. Хромозомни болести.

 10. Молекулни болести.

 11. Размножаване при животните и човека.

 12. Гаметогенеза и оплождане.

 13. Индивидуално развитие.

 14. Що е живот? Развитие на идеята за произхода на живота.

 15. Съвременни идеи за произхода на живота.

 16. Теория на Дарвин за еволюцията на организмите.

 17. Изменчивост и наследственост.

 18. Борба за съществуване и естествен отбор.

 19. Представи на Дарвен за вид и видообразуване.

 20. Микроеволюция. Елементарни еволюционни събития и сили.

 21. Видообразуване. Съвременни схващания за видообразуване.

 22. Критерии за вид.

 23. Съвременни схващания за еволюцията. Макроеволюция.

 24. Основни насоки и пътища на еволюцията.

 25. Еволюция на човека. Антропогенеза.

 26. Палеонтологична история на човека.

 27. Човешки раси.

 28. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични и сравнителноембриологични доказателства. Палеонтологични доказателства.ІІ. Критерии за оценяване.

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.


Изпитна програма

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

По Физика и астрономия

За X клас

I. Изпитни теми:

 1. Разпространение,отражение и пречупване на светлината. Закон на Снелиус. Пълно вътрешно отражение.

 2. Интерференция на светлината-опит на Юнг. Принцип на Хюйгенс-Френел. Природа на светлината.

 3. Дифракция и дисперсия на светлината.Дифракционна решетка.

 4. Топлинни източници на светлина. Абсолютно черно тяло. Закони на Стефан-Болцман и Вин. Топлинно излъчване на Слънцето.

 5. Луминесцентни източници на светлина.Основни белези на луминесценцията.Луминесцентни лампи-предимства.

 6. Лазерни източници на светлина./ЛАЗЕРИ/ Основни свойства.Устройство на лазера.Видове лазери.Приложение на лазера в медицината,козметиката и др.

 7. Инфрачервени,ултравиолетови и рентгенови лъчи.Приложения в медицината,криминалистиката,археологията и военното дело.

 8. Фотоефект-обяснение на явлението.Фотоклетка-графика.Закони при фотоефекта.

 9. Фотони-светлинен квант-фотон.Обяснение на законите при фотоефекта.Уравнение на Айнщайн за фотоефекта.

 10. Атомен модел на Бор.Първи,втори и трети постулат на Бор.

 11. Ядрени сили-три основни свойства.Масов дефект-формула.Формула на Айнщайн за връзка между маса и енергия.

 12. Радиоактивност.

-обяснение на явлението.

– разпадане ,

- разпадане,

- лъчи.

 1. Основи на ядрената енергетика.Делене на уранови ядра-верижна реакция.Ядрени реактори-контролируема верижна реакция.

 2. Ядрен синтез-сливане на леки ядра.Реакции на ядрен синтез.

 3. Звезди.Разстояние до звездите.Вътрешен строеж на звездите.Маса на звездите.Основен източник на енергия в звездите.Светимост.Спектрална класификация на звездите.

 4. Диаграма ,,Спектър-светимост’’.Еволюция на звездите.

 5. Галактики.Нашата Галактика.Видове галактики-според формата.

 6. Минало и бъдеще на Вселената.II. Критерии за оценяване:

Тегли се една тема , която се оценява с максимален брой точки- 10т

и един тест ,който съдържа:

- 10 задачи със структуриран отговор с 4 възможни отговора, от които само един е верен.

- 5 задачи със свободен отговор.

В първите 10 задачи от теста , всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Верните отговори от въпросите със свободен отговор се оценяват с 2 точки.

За грешен отговор , за посочване на повече от 1 отговор или за непосочване на отговор , точки не се присъждат и не се отнемат .

Максималният брой точки за теоретичния въпрос и теста са 30т.

От 1 – 6 точки – Слаб 2

От 7 – 12 точки – Среден 3

От 13 – 18 точки – Добър 4

От 19 – 24 точки Мн. Добър 5

От 25 – 30 точки отличен 6


Изпитна програма

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по География и икономика за Х клас

І. Изпитни теми:

1. Географско положение на България - територия и граници.

2. Съвременен релеф на България.

3. Полезни изкопаеми.

4. Климат - фактори и елементи.

5. Климатично райониране.

6. Води.

7. Почви.

8. Растителност и животински свят.

9. Дунавска равнина.

10. Старопланинска област.

11. Задбалкански котловини. Софийско поле.

12. Средногорие. Витоша, Средна гора

13. Краище.

14. Горнотракийска низина.

15. Осоговско-Беласишки планини и долината на р.Средна Струма.

16. Рила, Пирин и долината на р.Места.

17. Родопи.

18. Черно море. Българско черноморско крайбрежие.

19. Брой, разпределение и движение на населението.

20. Структура на населението.

21. Селища и урбанизация.

22. Държавно устройство и административно-териториално деление на България.

23. Национално стопанство: структура, фактори за териториално развитие и показатели.

24. Първичен сектор на националното стопанство. Структура и тенденции за развитие.

25. Растениевъдството в България : площи, производство и регионална култура.

26. Животновъдството в България : развитие и регионална структура.

27. Вторичен сектор на стопанството.

28. География на енергетиката.

29. География на промишлеността:структуроопределящи производства.

30. Лека и хранителна промишленост. Строителство.

31. Третичен сектор. География на транспорта.

32. Вътрешна и външна търговия на България.

33. География на туризма.

34. Други отрасли на третичния сектор.

35. Югозападен район.

36. Западен Тракийско-Родопски регион.

37. Източен Тракийско-Родопски регион.

38. Югоизточен регион.

39. Североизточен приморски регион.

40. Североизточен придунавски регион.

41. Северен централен регион.

42. Северозападен регион.

ІІ. Критерии за оценяване.


Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.


Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.


Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.


Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност. Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.


Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.


Изпитна програма за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Eтика и право за Х клас

І. Изпитни теми:

 1. Що е етика ?

 2. Свобода.

 3. Съвест.

 4. Достойнство.

 5. Недобронамереност.

 6. Уважение.

 7. Приятелство.

 8. Идеал и смисъл.

 9. Човекът и неговите права.

 10. Собственост.

 11. Задължения.

 12. Граждански общности.

 13. Поява , същнст и форми на държавата.

 14. Конституция.

 15. Избори.

 16. Парламент.

 17. Управление.

 18. Съд.

 19. Международен правов ред.

 20. Войната и мирът.

ІІ. Критерии за оценяване.

Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията на всички познания, умения и компетентности, получава оценка Среден3

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4

Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5

Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6

ИЗПИТНА ПРОГРАМА

по Химия и опазване на околната среда - Х клас

 1. Видове химични процеси. Характерни особености.

 2. Термохимия - закономерности.

 3. Скорост на химичните реакции.

 4. Катализа - механизъм на каталитичните процеси.

 5. Химично равновесие - фактори влияещи върху химичните процеси.

 6. Дисперсни системи - видове.

 7. Истински разтвори - същност на разтварянето.

 8. Видове разтвори - разтворимост.

 9. Свойства на разтворите.

 10. Колоидни разтвори.

 11. Разтвори на електролити - механизъм на електролитната дисоциация.

 12. Киселини, основи и соли отт гледище на електролитната дисоциация.

 13. Реакции между водни разтвори на електролити.

 14. Соли. Хидролиза на солите.

 15. Окислително - редукционни процеси.

 16. Галваничен елемент - електролиза.

 17. Олово и съединянията му - физиологично действие.

 18. Цинк и съединянията му - физиологично действие.

 19. Мед и съединянията му - физиологично действие.

 20. Желязо и съединянията му - физиологично действие.

 21. Корозия.

 22. Индустриално получаване на металите и рискове за околната среда.

II. Критерии за оценяване:

Тегли се една тема , която се оценява с максимален брой точки- 10т

и един тест ,който съдържа:

- 10 задачи със структуриран отговор с 4 възможни отговора, от които само един е верен.

- 5 задачи със свободен отговор.

В първите 10 задачи от теста , всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Верните отговори от въпросите със свободен отговор се оценяват с 2 точки.

За грешен отговор , за посочване на повече от 1 отговор или за непосочване на отговор , точки не се присъждат и не се отнемат .

Максималният брой точки за теоретичния въпрос и теста са 30т.

От 1 – 6 точки – Слаб 2

От 7 – 12 точки – Среден 3

От 13 – 18 точки – Добър 4

От 19 – 24 точки - Мн. Добър 5

От 25 – 30 точки - Отличен 6

ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЗА Х КЛАС

І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА

Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойкаКРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точкаОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Момичета 16 г.

Тест точки

Бягане

50 м.

Скок дължина от място

Бягане

300 м.

Изправяне от тилен лег


Пъргавина


Ловкост

0

Над 9,2

До 155

Над 86

До 46

Над 9,8

Над 25,1

1

8,8 – 9,2

156 – 167

80 – 85

47 - 58

9,4 – 9,8

23,7 – 25,1

2

8,6 – 8,7

168 – 175

76 – 79

59 – 66

8,9 – 9,3

21,7 – 23,6

3

8,3 – 8,5

176 – 183

72 – 75

67 – 74

8,5 – 8,8

19,7 - 21,6

4

8,0 – 8,2

184 – 195

66 – 71

75 – 85

8,1 – 8,4

18,2 – 19,6

5

Под 8,0

Над 195

Под 66

Над 85

Под 8,1

Под 18,2Момчета 16 г.

Тест точки

Бягане

50 м.

Скок дължина от място

Бягане

600 м.

Хвърляне на плътна топка 3 кг.


Пъргавина


Ловкост

0

Над 7,7

До 200

Над 155

До 620

Над 9,2

Над 24,7

1

7,4 – 7,6

201 - 213

145 – 155

621 – 704

8,8 – 9,2

22,8 – 24,7

2

7,2 – 7,3

214 – 221

138 – 144

705 – 760

8,3 – 8,7

21,3 – 22,7

3

7,0 – 7,1

222 - 229

131 – 137

761 – 816

7,9 – 8,2

19,8 – 21,2

4

6,7 – 6,9

230 - 242

121 – 130

817 – 900

7,5 – 7,8

18,8 – 19,7

5

Под 6,7

Над 242

Под 121

Над 900

Под 7,5

Под 18,8Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:


40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00

30 т. - мн. добър 4,50

ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по “Информационни технологии” за Х клас,

специалност „Оперативно счетоводство“ и „Икономическа информатика”І. Изпитни теми:

1. Същност и предназначение на базите от данни. СУБД. Типове данни в Access 2003.

2. Редактиране на данни в базата. Видове релации в Microsoft Access

3. MS Access - сортиране на записи, филтриране на записи

4. MS Access - генериране на заявки, създаване на формуляри, създаване на отчети

5. Мрежова терминология. Видове локални мрежи

6. Интернет – структура, организация и услуги. Търсене на информация в Интернет


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки


2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки


Оценяване според брой точки:

оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60
Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

ИЗПИТНА ПРОГРАМА


за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Информационни технологии за ІХ клас


I. Изпитни теми:

 1. Настройка на работния екран на MSWord. Добавяне на ленти и бутони

 2. Мерни единици. Защита на файл

 3. Създаване на шаблон на фирмена бланка. Колонтитули

 4. Циркулярни писма

 5. Създаване на рекламна брошура

 6. Създаване на чертежи в Word

 7. Използване на готови геометрични обекти и графични шаблони. Специални символи

 8. Промяна на графичните обекти. Печат. Създаване на pdf файл

 9. Създаване и анализиране на диаграми

 10. Форматиране на клетки в зависимост от определено условие. Сортиране на данни

 11. Задаване на условие за валидност на данни

 12. Задаване на защита на различни нива: таблица, лист, поле

 13. Използване на основни вградени функции за търсене в ЕТ

 14. Филтриране на данни по комплексни критерииII. Критерии за оценяване:

№ по ред

Критерии за оценяване

Максимален брой точки

1

Дефиниране на основните проблеми

5

2

Разбира приложението на разглежданата тема

15

3

Дава примери

10

4

Разработване на темата

30Начин на оценяване:

 • 0-24 точки – Слаб ( 2 )

 • 25-34 точки – Среден ( 3 )

 • 35-44 точки – Добър ( 4 )

 • 45-54 точки – Много добър ( 5 )

 • 55-60 точки – Отличен ( 6 )Изпитна програма

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Физика и астрономия, IX клас

I. Изпитни теми:

1 .Електрично поле. Закон на Кулон . Величини характеризиращи електричното поле

2 .Проводници и диелектрици в електростатично поле. Поляризация на диелектрици.

3 .Кондензатор и величини характеризиращи кондензатора – капацитет и пробивно напрежение.

4 .Постоянен електричен ток. Величини, характеризиращи електричния ток – формули и измерителни единици.

5 .Закони в електричеството – закон на Ом за част от веригата ; закон на Ом за цялата верига ; закон на Джаул – Ленц .

6 .Начини за свързване на потребители- схеми и закономерности.

7 .Електричен ток в метали , електролити и газове.Електролиза . Закон на Фарадей.

8 .Магнитни явления и магнитно поле. Магнитна индукция- величина характеризираща

магнитното поле( формула, измерителни единици).

9 .Принцип на действие на електродивигатели за постоянен ток. Устройство и предназаначение на всяка част .

10 .Електромагнитна индукция. Опити на Фарадей .

11 .Променлив ток. Характеристики на променливия ток и напрежение. Ефективни стойности на тока и напрежението.

12 .Производство на електроенергия . Трансформатори. Пренасяне на електроенергия до потребителите

13 .Хармонични трептения – пружинно и математично махало. Формули за връщаща сила и период .

14 .Механични вълни. Видове. Основни характеристики на вълните – скорост , честота, дължина на вълната,връзка между тях.

15 .Явления при механичните вълни – интерференция и отражение . Стояща вълна

16 .Звукови вълни в различни среди . Източници и приемници на звук . Шумово замърсяване на околната среда

17 .Радиовълни. Свойства на радиовълните .

18 .Приложение на микровълните.

II. Критерии за оценяване:

Тегли се една тема , която се оценява с максимален брой точки- 10т

и един тест ,който съдържа:

- 10 задачи със структуриран отговор с 4 възможни отговора, от които само един е верен.

- 5 задачи със свободен отговор.

В първите 10 задачи от теста , всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Верните отговори от въпросите със свободен отговор се оценяват с 2 точки.

За грешен отговор , за посочване на повече от 1 отговор или за непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат .

Максималният брой точки за теоретичния въпрос и теста са 30т.

От 1 – 6 точки – Слаб 2

От 7 – 12 точки – Среден 3

От 13 – 18 точки – Добър 4

От 19 – 24 точки - Мн. Добър 5

От 25 – 30 точки - отличен 6

ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по “ИНФОРМАТИКА”

за IX клас

специалност: “Продавач - консултант”


1. Информационни дейности и процеси. Данни. Единици за измерване

2. Бройни системи

3. Булева алгебра

4. Историческо развитие на изчислителната техника. Видове компютри

5. Компютърен процесор

6. Памет на компютъра

7. Периферни компютърни устройства

8. Технически носители – видове и приложение

9. Същност и основни функции на операционните системи

10. Файлови системи. Йерархична структура на ФС

11. Операционни системи с команден интерфейс. ДОС

12. Структура и команди на ДОС

13. Операционни системи с графичен интерфейс. Windows XP

14. Системни и приложни програми на Windows XP

15. Текстообработка – MSWord 2003. Приложение

16. Електронни таблици – MS Excel 2003. Приложение

17. Бази от данни и СУБД. MS Access 2003. Приложение

18. Интернет услуги

19. Вируси и антивирусни програми

20. Алгоритми – свойства и начини на описание

II. Критерии за оценяване.

по ред

Критерии за оценяване

Максимален брой точки

1

Дефиниране на основните проблеми

5

2

Разбиране за приложение на разглеждания въпрос

15

3

Примери

10

4

Разработване на темата

30


Начин на оценяване:

 • 0-24 точки – СЛАБ ( 2 )

 • 25-34 точки – СРЕДЕН ( 3 )

 • 35-44 точки – ДОБЪР ( 4 )

 • 45-54 точки – МНОГО ДОБЪР ( 5 )

 • 55-60 точки – ОТЛИЧЕН ( 6 )


ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка по немски език за X клас II чужд

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Schiftliche Prȕfung

1. Modalverben :wollen duerfen

2.an , auf ,in + Akkusative oder Dativ

3. Komparativ und Superlativ

4.Personal pronomen mit Dativ

5. aus , bei , von zu + Dativ

Mȕndliche Prȕfung

1. Nȕrnberg – unsere Stadt

2.Im Atelier fȕr Mode und Design

3.Eine Stadt im Dreilaelandereck:Basel

4. Stadt und Land

5Arbeiten in Basel

6.Bochum, Die Zeche Helene

II . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Устен изпит /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..... 10т.

-Ученикът/ Ученичката говори правилно немски. .............................. 10т.

- Ученикът/Ученичката използва правилно съответващата на въпроса терминология в подходящ контекст .................................................. 10т.

2. Писмен изпит. /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал. ................................................................... 10т.

- Ученикът/Ученичката владее правописа и пуктоацията........10т.

- Ученикът/Ученичката е усвоил/а компетенциите съобразно предвидения в учебната програма материал. ................................... ........10т.


ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по математика за XI клас


І. Изпитни теми:

1.Числови редици

2.Монотонни редици

3.Рекурентно зададени редици

4.Аритметична прогресия-формула за общия член.Свойства

5.Геометрична прогресия-формула за общия член.Свойства

6.Лихва.Погасяване на заеми.Рента

7.Тригонометрични функции на обобщен ъгъл

8.Тригонометрични функции на сбор и разлика на ъгли

9.Преобразуване на тригонометрични изрази

10.Статистика.Представяне на данни,таблици,графики и диаграми

ІІ. Критерии за оценяване.

Изпитна тема №1

1 задача:

-намиране на а1 и d - 2т.

-намиране на n - 2т.

2 задача:

-съставяне на система от уравнения - 2т.

-намиране на а1 и q - 1т.

-намиране на трите числа - 1т.

3 задача:

-намиране на cosα - 1т.

-намиране на sinβ,cosβ - 1т.

-намиране на sin2β,cos2β - 1т.

-намиране на sin(α+2β) - 1т.

4 задача:

 1. - 2т.

б) - 2т.

Изпитна тема №2

1 задача:

-намиране на а1 и q - 2т.

-намиране на n - 2т.

2 задача:

-съставяне на система от уравнения - 2т.

-намиране на а1 и d - 1т.

-намиране на трите числа - 1т.

3 задача:

-намиране на cosα - 1т.

-намиране на sinβ,cosβ - 1т.

-намиране на sin2β,cos2β - 1т.

-намиране на sin(α+2β) - 1т.

4 задача:

 1. - 2т.

б) - 2т.

Изпитна тема №3

1 задача:

-намиране на а1 и d - 2т.

-намиране на n - 2т.

2 задача:

-съставяне на система от уравнения - 2т.

-намиране на а1 и q - 1т.

-намиране на трите числа - 1т.

3 задача:

-намиране на sinα - 1т.

-намиране на sin2α,cos2α - 1т.

-намиране на sinβ,cosβ - 1т.

-намиране на sin(2α-β) - 1т.

4 задача:

 1. - 1т.

б) - 1т.

в) - 2т.

Общ брой точки - 16т.=n

Крайна оценка - 2+0,25.n


ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка по немски език за XI клас II чужд

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Schiftliche Prȕfung

1. Modalverben :wollen duerfen

2.an , auf ,in + Akkusative oder Dativ

3. Komparativ und Superlativ

4.Personal pronomen mit Dativ

5. aus , bei , von zu + Dativ

Mȕndliche Prȕfung

1. Nȕrnberg – unsere Stadt

2.Im Atelier fȕr Mode und Design

3.Eine Stadt im Dreilaelandereck:Basel

4. Stadt und Land

5Arbeiten in Basel

6.Bochum, Die Zeche Helene

I I . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Устен изпит /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..... 10т.

-Ученикът/ Ученичката говори правилно немски. .............................. 10т.

- Ученикът/Ученичката използва правилно съответващата на въпроса терминология в подходящ контекст .................................................. 10т.

2. Писмен изпит. /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал. ................................................................... 10т.

- Ученикът/Ученичката владее правописа и пуктоацията........10т.

- Ученикът/Ученичката е усвоил/а компетенциите съобразно предвидения в учебната програма материал. ................................... ........10т.

Изпитна програма История и цивилизация за ХІ клас

Специалност „Икономическа информатика”

І.Изпитни теми

1. Славяните и прабългарите във Великото преселение на народите.

2. Българското ханство на Долни Дунав през VІІ – VІІІ в.

3. Българската държава през първата половина на ІХ в.

4. Християнизиране на българите.

5. Създаване на славянската писменност и книжнина.

6. Векът на цар Симеон Велики (893 – 927)

7. Българската епопея в двубоя с Византийската империя.

8. Българският народ под византийска власт.

9. Възстановяване и утвърждаване на българското царство( 1186 – 1207 )

10. Възход на българското царство в Европейския югоизток през царуването на цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241)

11. Българското царство през втората половина на ХІІІ в.

12. Четиринайсети век в българската история.

13. Залезът на средновековната българска държавност.

14. Държавно – административно устройство на България.

15. Българската църква – уредба, официална идеология и ереси.

16. Старобългарската култура (VІІ - ХІV в.)

17. Налагане на османския политически и социален ред.

18. Българското общество през ХV - ХVІІ век.

19. Съпротива срещу османските завоеватели (ХV - ХVІІ век)

20. Начало на българското Възраждане.

21. Икономически промени в българските земи през ХVІІІ и ХІХ век.

22. Зараждане на национално самосъзнание.

23. Изграждане на българска светска просвета през ХІХ век.

24. Движение за самостоятелна българска църква.

25. Политически движения и въоръжени изяви на българите до средата на ХІХ век.

26. Културата на българското Възраждане.

27. Начало на организирано революционно движение.

28. Политически организации и идейни течения през 60 - те години на ХІХ век.

29. Създаване на българският революционен централен комитет.

30. В.Левски и вътрешната революционна организация.

31. Революционното движение през 1873 - 1875 г.

32. Избухване на Априлското въстание от 1876 г.

33. Последици от Априлското въстание.

34. Подготовка на Руско - турската война (1877 - 1878 )

35. Начало и ход на войната.Възстановяване на българската държава.

36. Прохождането на възстановена България.

37. Берлинският договор, Балканите и българският национален въпрос.

38. Либерали и консерватори на политическата сцена ( 1879 - 1881 )

39. Князът, Конституцията и политическите сили.

40. Източна Румелия - втора България.

41. Съединението и неговата военна защита.

42. От "българската криза" до "българския Бисмарк".

43. Българското общество, партийте и демокрацията в края на ХІХ и началото на ХХ век.

44. Българите извън България в порив към свободата ( 1878 - 1912 )

45. Първа балканска война.

46. Междусъюзническа война.

47. България в перипетиите на Първата световна война.

48. Следвоенната криза в България.

49. Самостоятелно управление на БЗНС.

50. Мъчителният път към гражданския мир (1923 - 1931 )

51. От демокрация през преврат към авторитаризъм ( 1931 - 1939 )

52. България в годините на втората световна война.

53. България, Балканите и Европа (1878 - 1944)

54. Развитие на българското стопанство (1878 - 1939)

55. Българското културно присъствие в Европа ( 1919 - 1944 )

56. Управление на Отечествения фронт (1944 - 1948 )

57. Политическата система в България (1949 - 1956 )

58. Политическия режим на Тодор Живков (1956 - 1989 )

59. Международни отношения и външна политика на България (1944 – 1989

60. Българската икономика в най - ново време.

61. Култура и културна политика на България след Втората световна война.

62. Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика.

ІІ. Критерии за оценяване.

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки

Изпитна програма


за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по История и цивилизация за Х клас
І. Изпитни теми:


1. Първа световна война – безпрецедентно насилие над човека и морала.

2. Съдбата на народите и държавите в първите следвоенни години.

3. Руската империя и революцията на болшевиките.

4. Версайско – Вашингтонска система от договори.

5. С А Щ и западноевропейските държави след войната.

6. Индустриалните държави през 20 – те години на ХХ век.

7. Голямата депресия”

8. Идеология и политика на фашистката държава.

9. Наследниците на Руската империя.

10. Балканите – земя на общности и нации.

11. Българската нация и държава в европейското семейство.

12. “Пробуждането на бедните” във века на демокрацията.

13. Култура и чувствителност в съвременния свят.

14. Версайско – Вашингтонската система в действие / 1924 – 1938 г./.

15. Стихиите на експанзионизма мирно време /1938 – 1939 г./.

16. Светът в тревожните дни на предвоенната криза.

17. Първи етап на Втората световна война.

18. Нови фронтове в Европа, Азия и Световния океан / 1941 – 1942 г./.

19. Прелом в хода на Втората световна война / 1943 – 1944 г./.

20. Гневът на народите срещу фашизма.

21. Победа на антихитлеристката коалиция във Втората световна война.

22. Морални и политически реалности на следвоенния свят.

23. Начало на нова конфронтация /1945 - 1955 г./.

24. Япония се възражда и просперира.

25. Общи процеси и тенденции в развитието на индустриалните държави.

26. Американската демокрация в най – ново време.

27. Западноевропейските държави през втората половина на ХХ век..

28. От Е И О към Е С.

29. С С С Р – проблеми и противоречия през 50 – те и 80 – те години.

30. Историческата съдба на източноевропейските държави / 1950 – 1989 г./.

31. Модели на обновление и демократизация в страните от Източна Европа.

32. Дипломация на конфронтация и сътрудничество.

33. Втора студена война.

34. Духовност и култура в края на ХХ век.

ІІ. Критерии за оценяване.

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconКонспект за изпит по български език и литература
Литература за 10. клас, задължителна подготовка; Клео Протохристова, Николай Аретов, Ренета Божанкова, Роман Хаджикосев, Светла Черпокова;...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconVііі соу с преподаване на чужди езици „А. С. Пушкин – гр. Варна Учебници по Български език и по Литература в горен курс за учебната 2012 – 2013 г
Литература – изд. Просвета, Виолета Герджикова и колектив – задължителна подготовка
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература
Участие в разговор за заниманията по устна реч в групата; практически опит за правилно хващане на молив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом