Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
ИмеПрограма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
страница5/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dtg-svishtov.com/dtgbg/docs/sfo/obshtoobrazowatelni.doc
1   2   3   4   5   6

ИЗПИТНА ПРОГРАМА


за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по математика за XII клас

за всички специалности

І. Изпитни теми:

1.Прави в пространството.Права и равнина.

2.Взаимно положение на две равнини.Ъгъл между две прави.

3.Перпендикулярност на права и равнина.

4.Ъгъл между права и равнина.Теорема за трите перпендикуляра.

5. Двустенен ъгъл.

6. Многостен.Призма.

7 .Пирамида.Пресечена пирамида.

8 Цилиндър.

9. Конус.

10.Сфера.Кълбо.

11.Числови системи.

12.Степенуване и логаритмуване

13.Линейни уравнения и неравенства.

14.Квадратни уравнения и неравенства.

15.Формули на Виет.Параметрични уравнения.

16.Функции.Свойства.Линейна функция.

17.Квадратна функция.

18.Тригонометрични функции.

19.Екстремални задачи.

ІІ. Критерии за оценяване.

Изпитна тема №1

1задача: -намиране на l -2т.

-намиране на V -2т.

2 задача: -4т.

3задача:

а) -полагане -0,5т.

-решаване на уравнението -0,5т.

- решаване на крайните уравнения -1т.

б) -намиране на ДМ -0,25т.

-решаване на неравенството -1,75т.

4задача:

а) -съставяне на система -0,5т.

-решаване на системата -1,5т.

б) -построяване на графиките -1т.

-намиране на лицето на получената фигура -1т.

Изпитна тема №2

1задача: -намиране лицето на основата -1т.

-намиране височината на пирамидата -2т.

-намиране на V -1т.

2 задача:-намиране на R+r -1т.

-решаване на правоъгълен трапец -2т.

-намиране на R и r -1т.

3 задача:

а) -полагане -0,5т.

-решаване на уравнението -0,5т.

- решаване на крайните уравнения -1т.

б) -намиране на ДМ -0,25т.

-решаване на неравенството -1,75т.

4задача:

а) -съставяне на система -0,5т.

-решаване на системата -1,5т.

б) -построяване на графиките -2т.

Изпитна тема №3

1 задача: -намиране на l -1т.

-намиране лицето на околната повърхнина -1т.

-намиране на височината на пресечената пирамида

и лицата на двете основи -1т.

-намиране на обема -1т.

2задача: -намиране на h -2т.

-намиране на r -1т.

-намиране на cos на търсения ъгъл -1т.

3 задача:

а) -полагане -0,5т.

-решаване на уравнението -0,5т.

- решаване на крайните уравнения -1т.

б) -намиране на ДМ -0,25т.

-решаване на неравенството -1,75т.

4задача:

а) -решаване на системата -1,5т.

- намиране на най-голямата отрицателна стойност -0,5т.

б) -построяване на графиките -1т.

-намиране на лицето на получената фигура -1т.

Общ брой точки - 16 т. = n

Крайна оценка - 2+ 0,25.n

Изпитна програма

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

Първи чужд език - английски език, X клас

WRITTEN EXAMINATION


1. Clothes, phrasal verbs. Comparison of adjectives. Transformations.

2. Use of Tenses. Present Tenses. Travelling-related words.

3. Modals: permission, necessity and obligation. Animal- related words.

4. Use of Tenses. Past Tenses. Sport-related words.

5. Expressing habitual events in the past: would and used to. Work-related words.

6. Use of Tenses. Future Tenses. Transformations.

7. The Passive. Phrasal verbs made up of ON and OFF.

8. Reported Speech. Transformations.

9. Use of Tenses. Perfect Tenses. Economic Terms.

10. Relative Clauses. Transformations.

11. Phrases with on. Concessive Clauses. Purpose, Reason and Result Clauses.

12. I wish/If only. Transformations.


ORAL EXAMINATION


1. Boy meets girl.

 1. Microsoft v Netscape.

3. Which is your favourite sport?

4. The Best Ad Missed the Boat at Cannes. Speaking about advertising.

5. Describe a person you know well.

6. The Kodak Camera.

7. Do You Know Women Who Have Changed Careers?

8. How to Survive in Business Today.

9. The Pyramids. Speaking about Exotic Places.

10. Describe your hobby.

11. A New Genius? What Do You Think of Geniuses?

12. What Makes Someone Intelligent?

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 1. Устен изпит. /Общо 60 точки/

 • Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..............20 т.

 • Ученикът/Ученичката говори правилно английски. ........................20 т.

 • Ученикът/Ученичката използва правилно съответстващата на въпроса терминология в подходящ контекст. .............................20 т. 1. Писмен изпит. /Общо 60 точки/

  • Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал във формален, семантичен и прагматичен аспект. ............20 т.

  • Ученикът/Ученичката владее правописа и пунктоацията, като американския правопис също се счита за правилен. ................10 т.

  • Ученикът/Ученичката се изразява смислено, последователно и релевантно на поставената тема. ............................. 20 т.

  • Ученикът/Ученичката спазва определения брой думи в съчинението си. ....... 10 т.ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

Английски език – І чужд, спец. „Предприемачество и мениджмънт” за ХІІ клас

І . ИЗПИТНИ ТЕМИ

ORAL EXAMINATION

1.Is Pepsi or Coca-Cola dominant in your home market?

2.Why are goods more expensive in some countries than in others?

3.Name three different industries. What is a holding company?

4.What does customer loyalty mean? Give examples of good customer care.

5.Is it healthy to be angry?

6.Do you like travelling? Which countries have you been to?

7.Do you like watching TV?

8.What kind of TV programmes do you prefer?


WRITTEN EXAMINATION


1.Defining relative clauses. Competition – Terminology.

2.Past Simple: regular and irregular verbs.

3.Business environment - Terminology.

4.Products: Terminology. Writing a formal letter.

5.Present Perfect. Write a CV.

6.Finance - Terminology. Transitive and intransitive verbs. Scale of probability. Finance.

7.Modal verbs: talking about possibility. Present passive. How are businesses affected by their immediate environment?

8.Present perfect simple/ continuous.

9.Past Simple: regular and irregular verbs.

10.Present/Past Passive.

11.Reported Speech.

12.Modality. Modal verbs of obligation, prohibition & permission

13.Phrasal verbs. Be used to + gerund vs. used to + infinitive.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.

1.Устен изпит. /общо 60 точки/

 • Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..............20 т.

 • Ученикът/Ученичката говори правилно английски. ........................20 т.

 • Ученикът/Ученичката използва правилно съответстващата на въпроса терминология в подходящ контекст. .............................20 т.

2.Писмен изпит. /Общо 60 точки/

  • Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал във формален, семантичен и прагматичен аспект. ............25 т.

  • Ученикът/Ученичката владее правописа и пунктоацията, като американския правопис също се счита за правилен. ................10 т.

  • Ученикът/Ученичката е усвоил компетенциите по бизнес и кореспонденция съобразно предвидения в Учебната програма материал. ................25 т.

ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Руски език II чужд, X клас

I.Изпитни теми:

1. Имя существительное.

2. Категория падежа.

3. Падежей без предлогов.

4. Падежей с предлогами.

5. Имя прилагательное.

6. Имя числительное.

7. Глагол.

8. Сочетаемость числительных с прилагательными и существительными.

9. Категории наклонения и времени глагола.

10. Предлоги.

11. Словосочетания.

12. Местоимения.

II. Теми за разговор.

1. Поговорим о школе.

2. Мир молодых.

3. Любите ли вы путешествовать?

4. Санкт Петербург.

5. Зона спорта

III.Критерии за оценяване.

СЛАБ 2Ученикът не разбира: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът не чете:кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът не умее да води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения.Ученикът не може да пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.

СРЕДЕН 3-Ученикът трудно разбира: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът чете с помощ от учителя:кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът се затруднява да води : кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения.Ученикът пише с грешки: бележки,съобщения,план на текст,писма.

ДОБЪР 4-Ученикът разбира кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът добре чете кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът добре води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения. Ученикът добре пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.

Много добър 5 - Ученикът Много добър разбира кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. - Ученикът Много добър чете:кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът Много добър води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения. Ученикът Много добър пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.

ОТЛИЧНО 6- Ученикът отлично разбира: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът чете гладко: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът свободно води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения. Ученикът пише без грешки :бележки,съобщения,план на темата

ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА - РУСКИ ЕЗИК

ХІІІ КЛ.

I.Изпитни теми:

1. Имя существительное.

2. Категория падежа.

3. Падежей без предлогов.

4. Падежей с предлогами.

5. Имя прилагательное.

6. Имя числительное.

7. Глагол.

8. Сочетаемость числительных с прилагательными и существительными.

9. Категории наклонения и времени глагола.

10. Предлоги.

11. Словосочетания.

II. Теми за разговор.

1. Визитная карточка.

2. Рабочее совещание.

3. Деловые встречи.

4. Какими типами рекламы мы пользуемся.

5. Коммерческие предложения.

III.Критерии за оценяване.

СЛАБ 2Ученикът не разбира: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът не чете:кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът не умее да води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения.Ученикът не може да пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.


СРЕДЕН 3-Ученикът трудно разбира: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът чете с помощ от учителя:кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът се затруднява да води : кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения.Ученикът пише с грешки: бележки,съобщения,план на текст,писма.


ДОБЪР 4-Ученикът разбира кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът добре чете кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът добре води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения. Ученикът добре пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.


Много добър 5 - Ученикът Много добър разбира кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. - Ученикът Много добър чете:кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът Много добър води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения. Ученикът Много добър пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.


ОТЛИЧНО 6- Ученикът отлично разбира: кратки съобщения, песни, разговори, кратки репортажи, откъси от приказки, разкази. Ученикът чете гладко: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът свободно води кратък разговор на позната тема,изразява мнения, отношения, чувства, предложения. Ученикът пише без грешки: бележки, съобщения,план на текст,писма.


ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по Френски език – чужд език по професията

за ХІІІ клас

І . ИЗПИТНИ ТЕМИ

EXAMEN ÉCRIT

 1. Différents types de sociétés commerciales.

 2. La communication.

 3. La publicité et la mercatique.

 4. Les impôts.

 5. L’informatique et l’Internet.

 6. La comptabilité et les finances.EXAMEN ORAL 1. Est-ce que les impôts cachés sont vraiment nécessaires à l’État?

 2. Le fisc, d’après vous, est-il parfois injuste à l’égard des contribuables?

 3. Choisissez un produit et faites en la publicité.

 4. Comment la clientèle pourrait-elle être attirée par un grand magasin?

 5. Quels sont les atouts du franchisage?

 6. À qui profite la libre circulation des capitaux?ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.


1.Устен изпит. /Общо 60 точки/

 • Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..............20 т.

 • Ученикът/Ученичката говори правилно френски. ........................20 т.

 • Ученикът/Ученичката използва правилно съответстващата на въпроса терминология в подходящ контекст. .............................20 т.

2.Писмен изпит. /Общо 60 точки/

  • Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал във формален, семантичен и прагматичен аспект. ............25 т.

  • Ученикът/Ученичката владее правописа и пунктоацията ................10 т.

  • Ученикът/Ученичката е усвоил компетенциите по бизнес и кореспонденция съобразно предвидения в Учебната програма материал. ........


ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

Чужд език по професията английски език

спец. Маркетинг за ХІII клас

І . ИЗПИТНИ ТЕМИ


WRITTEN EXAMINATION

1.Direct and indirect question forms. Writing a formal letter.

2.Present Simple and Present Continuous. Avoiding repetition.

3.Should, ought to: making recommendations. What does SWOT analysis mean? What do you understand by the term troubleshooting?

4.Past Simple: regular and irregular verbs. Sequencing ideas.

5.Definite, indefinite and zero articles. Defining relative clauses. What do you know about retailing?

6Going to for future plans and intentions. Will for the future. What are the different aspects of work?

 1. Modal verbs: talking about possibility. Present passive. How are businesses affected by their immediate environment?

 2. Figures and numbers. Transitive and intransitive verbs. Scale of probability. Finance.

 3. Present Perfect. Gerunds and infinitives. Competition and market terms. Write a CV.ORAL EXAMINATION

1.What does customer loyalty mean? Give examples of good customer care.

2.Name three different industries. What is a holding company?

3.Business communication: company presentation. What do you know about Ford and Bic?

4.Business communication: telephoning. What information do bar codes contain? Why are they important?

5Talk about your job?

6.Why are goods more expensive in some countries than in others?

 1. What do you think will happen to inflation in your country in the next six months?

 2. Is Pepsi or Coca-Cola dominant in your home market?ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.


1.Устен изпит. /Общо 60 точки/

 • Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..............20 т.

 • Ученикът/Ученичката говори правилно английски. ........................20 т.

 • Ученикът/Ученичката използва правилно съответстващата на въпроса терминология в подходящ контекст. .............................20 т.

2.Писмен изпит. /Общо 60 точки/

  • Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал във формален, семантичен и прагматичен аспект. ............25 т.

  • Ученикът/Ученичката владее правописа и пунктоацията, като американския правопис също се счита за правилен. ................10 т.

  • Ученикът/Ученичката е усвоил компетенциите по бизнес и кореспонденция съобразно предвидения в Учебната програма аматериал. ................25 т.Изпитна програма

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

Чужд език по професията - английски език, спец. „Икономическа информатика”, ХІІ клас

І . ИЗПИТНИ ТЕМИ

ORAL EXAMINATION


1Talk about your job.

2.What do you think will happen to inflation in your country in the next six months?

3.Business communication: company presentation. What do you know about Ford and Bic?

4.Business communication: telephoning. What information do bar codes contain? Why are they important?

5.Name three different industries. What is a holding company?

WRITTEN EXAMINATION

1.Definite, indefinite and zero articles. Defining relative clauses.

2.Past Simple: regular and irregular verbs. Sequencing ideas.

3.Business environment - Terminology. What are the different aspects of work?

4.Writing a formal letter.

5.What does SWOT analysis mean?

6Present Perfect. Gerunds and infinitives.

7.Write a CV.

8.Finance - Terminology. Transitive and intransitive verbs. Scale of probability.

9. Modal verbs: talking about possibility. Present passive.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.

1.Устен изпит. /общо 60 точки/

 • Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..............20 т.

 • Ученикът/Ученичката говори правилно английски. ........................20 т.

 • Ученикът/Ученичката използва правилно съответстващата на въпроса терминология в подходящ контекст. .............................20 т.

2.Писмен изпит. /Общо 60 точки/

  • Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал във формален, семантичен и прагматичен аспект. ............25 т.

  • Ученикът/Ученичката владее правописа и пунктоацията, като американския правопис също се счита за правилен. ................10 т.

  • Ученикът/Ученичката е усвоил компетенциите по бизнес и кореспонденция съобразно предвидения в Учебната програма материал. .......Изпитна програма

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

РУСКИ ЕЗИК

ХІІІ КЛ.

I.Изпитни теми:


1. Имя существительное.

2. Категория падежа.

3. Падежей без предлогов.

4. Падежей с предлогами.

5. Имя прилагательное.

6. Имя числительное.

7. Глагол.

8. Сочетаемость числительных с прилагательными и существительными.

9. Категории наклонения и времени глагола.

10. Предлоги.

11. Словосочетания.

II. Теми за разговор.

1. Визитная карточка.

2. Рабочее совещание.

3. Деловые встречи.

4. Какими типами рекламы мы пользуемся.

5. Коммерческие предложения.

III.Критерии за оценяване.

СЛАБ 2Ученикът не разбира: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът не чете:кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази.Ученикът не умее да води кратък разговор на позната тема,изразява мнения,отношения,чувства,предложения.Ученикът не може да пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.


СРЕДЕН 3-Ученикът трудно разбира: кратки съобщения, песни, разговори, кратки репортажи, откъси от приказки, разкази. Ученикът чете с помощ от учителя: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът се затруднява да води: кратък разговор на позната тема,изразява мнения, отношения, чувства, предложения. Ученикът пише с грешки: бележки, съобщения, план на текст, писма.


ДОБЪР 4-Ученикът разбира кратки съобщения, песни, разговори, кратки репортажи, откъси от приказки, разкази. Ученикът добре чете кратки съобщения, песни, разговори, кратки репортажи, откъси от приказки, разкази. Ученикът добре води кратък разговор на позната тема, изразява мнения, отношения,чувства, предложения. Ученикът добре пише: бележки, съобщения, план на текст, писма.


Много добър 5 - Ученикът Много добър разбира кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. - Ученикът Много добър чете:кратки съобщения, песни, разговори, кратки репортажи, откъси от приказки, разкази. Ученикът Много добър води кратък разговор на позната тема, изразява мнения, отношения,чувства,предложения. Ученикът Много добър пише:бележки,съобщения,план на текст,писма.


ОТЛИЧНО 6- Ученикът отлично разбира: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки,разкази. Ученикът чете гладко: кратки съобщения, песни,разговори,кратки репортажи,откъси от приказки, разкази. Ученикът свободно води кратък разговор на позната тема, изразява мнения, отношения, чувства, предложения. Ученикът пише без грешки :бележки,съобщения,план на текст,писма.
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconКонспект за изпит по български език и литература
Литература за 10. клас, задължителна подготовка; Клео Протохристова, Николай Аретов, Ренета Божанкова, Роман Хаджикосев, Светла Черпокова;...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconVііі соу с преподаване на чужди езици „А. С. Пушкин – гр. Варна Учебници по Български език и по Литература в горен курс за учебната 2012 – 2013 г
Литература – изд. Просвета, Виолета Герджикова и колектив – задължителна подготовка
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература
Участие в разговор за заниманията по устна реч в групата; практически опит за правилно хващане на молив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом