Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
ИмеПрограма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
страница3/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dtg-svishtov.com/dtgbg/docs/sfo/obshtoobrazowatelni.doc
1   2   3   4   5   6

Изпитна програма по Химия и опазване на околната

за IХ класІ. Изпитни теми:


1. . Строеж на атома и периодична система

2.Химична връзка – видове.

3. Структурна теория – същност и видове въглеродни вериги.

4.Наситени въглеводороди – хомоложен ред, изомерия, своиства и получаване.

5.Ненаситени въглеводороди, алкени – изомерия, свойства и получаване.

6.Ненаситени въглеводороди, алкини – изомерия, свойства и получаване.

7. Хидроксилни производни – етанол – свойства, получаване.

8. Многовалентни алкохоли – глицерол – свойства, получаване.

9. Карбонилни производни на въглеводородите – алканали, хомоложен ред, свойства и получаване.

10. Карбонилни производни на въглеводородите – алканони, хомоложен ред, свойства и получаване.

11. Карбоксилни киселини – оцетна киселина.

12. Въглехидрати – монозахариди- глюкоза.

13. Въглехидрати – дизахариди – захароза.

14. Въглехидрати – полизахариди – целулоза, нишесте.

15. Мазнини.

16. Сапуни и синтетични миещи вещества.

17. Амини – хомоложен ред, свойства , получаване

18. Белтъци.

19. Бензен – строеж и свойства

20. Фенол – строеж и свойства.

21. Анилин – строеж и свойства.

22.Ароматни карбоксилни киселини.

23. Полимери.

24. Пластмаси.

25. Химични влакна.

26.Каучук.


ІІ. Критерии за оценяване.


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.

Изпитна програма по Психология и логика за ІХ клас


І. Изпитни теми:


1. Предмет и структура на съвременната психология.

2. Основни психологическии концепции. Научно-изследователски, психодиагностични и корекционни методи на психологията.

3. Природата на нашето Аз. Самооценка.

4. Процесът на опознаване на себе си.

5. Формиране на представата за себе си.

6. Защити на Аз-а.

7. Приятелите.Група на връстниците.

8. Видове юношески групи.

9. Привличане и сближаване.

10. Полови схеми, митове и нагласи.

11. Структура на пола.

12. Развитие на сексуалното влечение.

13. Емоционално привличане, любов и секс.

14. Контрацепция.

15. Сексуално насилие.

16. Семейството като фактор за личностно развитие.

17. Семейната система.

18. Аз като родител.

19. Жизненият хоризонт.

20. Училище, работа, кариера.

21. Сезоните на живота.

22. Човек, индивид, личност.

23. Движещите сили на поведението – потребности и мотиви.

24. Нива на морална зрялост.

25. Емоционалния живот на човека.

26. Личностни различия.

27. Комуникативни умения.

28. Решаване на конфликти.

29. Зависимост към психоактивни вещества.

30. Наркотици.

31. Секти и психорелигии.

32. Зависимост от риск.

33. Образът на света и ученето при човека.

34. Възприятие

35. Памет.

36. Ученето.

37. Рационалност

38. Логика и мислене

39. Думи и понятия

40. Умението да правим определения

41. Правила за правилност на съжденията.

42. Основни логически закони

43. Съчетаване на мисли (Съждения)

44. Причинността

45. Извеждане на ново знание (Умозаключения)

46. Самостоятелно мислене и предразсъдъци

47. Методи на логическо мислене.

48. Тези и мнения. Представяне на теза в писмен вид

49. Аргументация – същност и структура.

50. Видове аргументи.

51. Приемане и отхвърляне на чужди аргументи.

52. Аргументацията – основа на убедителността.

53. Въпроси и отговори.

54. Спор, дискусия, дебат.


ІІ. Критерии за оценяване


Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2.

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията за познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3.

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4.


Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и

компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5.


Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6.


Изпитна програма по Философия за ХІ класІ. Изпитни теми: 1. Дефиниция за философията. Дялове на философията.

 2. Методи на философията.

 3. Битие и време.

 4. Причина и случайност.

 5. Природата – Мит, Космос, Символ.

 6. Природата като дом на живота.

 7. Дейностите. Трудът и играта.

 8. Предметите и потребителят.

 9. Бог – абсолютният творец на света

 10. Човекът като единство на душа и тяло.

 11. Екзистенцията – болката, страхът, смъртта.

 12. Екзистенцията – самотата, изборът, любовта.

 13. Комуналният човек.

 14. Човекът – индивидуалист.

 15. Глобалните интереси на човека като жител на земята.

 16. Софистът и скептикът.

 17. Мистикът и романтикът.

 18. Прагматикът.ІІ. Критерии за оценяване.


Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията на всички познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4

Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5

Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6


Изпитна програма по Немски език за IX клас II чужд език

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Schiftliche Prȕfung

1. Praepositionen mit Akkusativ

2. Possessivartikel mit Akkusativ

3. Modalverben – koennen ,muessen

4.Praesens:Konjugation, Vokalwechel

Mȕndliche Prȕfung

1. Meine Familie und ich Interviews machen

2.Uhrzeit , Wochentage

3.Der Muensterplatz in Freiburg

4.Lebensmittel bestellen. Preise

5.Leute in Hamburg. Frueher und heute

6.Der Tag von familie Raptis

I I . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Устен изпит /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..... 10т.

-Ученикът/ Ученичката говори правилно немски. .............................. 10т.

- Ученикът/Ученичката използва правилно съответващата на въпроса терминология в подходящ контекст .................................................. 10т.

2. Писмен изпит. /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал. ................................................................... 10т.

- Ученикът/Ученичката владее правописа и пуктоацията........10т.

- Ученикът/Ученичката е усвоил/а компетенциите съобразно предвидения в учебната програма материал. ................................... ........10т.


Изпитна програма по Немски език за Х и XI клас - II чужд език


I. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Schiftliche Prȕfung

1. Modalverben :wollen duerfen

2.an , auf ,in + Akkusative oder Dativ

3. Komparativ und Superlativ

4.Personal pronomen mit Dativ

5. aus , bei , von zu + Dativ

Mȕndliche Prȕfung

1. Nȕrnberg – unsere Stadt

2.Im Atelier fȕr Mode und Design

3.Eine Stadt im Dreilaelandereck:Basel

4. Stadt und Land

5Arbeiten in Basel

6.Bochum, Die Zeche Helene

I I . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Устен изпит /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..... 10т.

-Ученикът/ Ученичката говори правилно немски. .............................. 10т.

- Ученикът/Ученичката използва правилно съответващата на въпроса терминология в подходящ контекст .................................................. 10т.

2. Писмен изпит. /Общо 30 точки/

- Ученикът/Ученичката владее граматиката и дава вярни отговори на лингвистичния материал. ................................................................... 10т.

- Ученикът/Ученичката владее правописа и пуктоацията........10т.

- Ученикът/Ученичката е усвоил/а компетенциите съобразно предвидения в учебната програма материал. ................................... ........10т.


Изпитна програма по Английски език І чужд език- IX клас

Специалност”Продавач – консултант”

І . ИЗПИТНИ ТЕМИ

WRITTEN EXAMINATION

 1. Present Simple (positive, negative, questions and short answers)

 2. Present Continuous (positive, negative, questions and short answers)

 3. Present Simple vs. Present Continuous.

 4. Past Simple: regular and irregular verbs. (positive, negative, questions and short answers)

 5. Subject pronouns.

 6. Object pronouns.

 7. Possessive adjectives.

 8. Possessive pronouns.

 9. Prepositions.

 10. Countable/uncountable nouns.

 11. A/an and some and any ,much and many

 12. Have to /don’t have to

13. Comparative and superlative adjectives

14. will/won’t

15. too+adjective

16. Adverbs

17. be going to (intentions and predictions)

18. must/ mustn’t

19. should/shouldn’t

20. First Conditional

when / if

21. Present Perfect

ever/never

ORAL EXAMINATION


1.Things we like doing. An unusual hobby.

2. School life . At home –at school. A school in Britain.

3.A helping hand. Hard work and no money.

4.A healthy life. Getting fat or keeping fit? What is British food?

5.My hero. The woman who lived in a tree.

6. Good friends.The start of a great friendship. Culture in mind: Using mobile phones.

7. If I had…The secrets of success .Why are they so successful? Jobs. The 1900 House.

8. New ideas. 4Tune new music. Culture in mind : Pop idols.

9 .The languages we speak- More than one language.

10 . We're going on holiday.Welcome to Ireland-the perfect place for a holiday.

Culture in mind: Adventure holiday in paradise.

11.What will happen ?

12. Never give up! We can't give up!Culture in mind: New Americans .

13 .Good intentions . New Year's resolutions.

14 .You shouldn't do that! What do you know about other cultures?

Culture in mind: Tips for the tourist in Britain.

15.How brave. Face to face with a gorilla.

16 .It's a mad world .Have you ever seen anything like it?

John Evans, the Headbalancer . Culture in mind : Elvis lives!

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. 1. Устен изпит. /Общо 60 точки/

 • Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..............20 т.

 • Ученикът/Ученичката говори правилно английски. ........................20 т.

 • Ученикът/Ученичката използва правилно съответстващата на въпроса терминология в подходящ контекст. .............................20 т.

 1. Писмен изпит. -оценката се изчислява по формулата-

брой изкарани точки от теста на ученика x 6

максимален брой точки от теста


Изпитна програма по Английски език І чужд език- XI клас

Специалност”Икономическа информатика”


І . ИЗПИТНИ ТЕМИ

WRITTEN EXAMINATION


1.Articles; determiners; too/ enough; partitives ; countable/ uncountable nouns

2.Present Simple and Present Continuous ; Stative Verbs ; Used to- Be used to /Get used to ;word formation ; forming adjectives

3.- ing form or infinitive ; reported speech ;introductory verbs ; word formation ; forming negative adjectives

4.Present Perfect ; Present Perfect Continuous ; word formation ; adjective endings

5.Adjectives ; adverbs ; comparisons ; word formation ; adjective suffixes

6.Modal verbs ; word formation ;derivatives


ORAL EXAMINATION


1.Crossing Barriers

2.Moods and feelings

3.Making a living

4.Make yourself at home

5.Modern Living

6.Going Places

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.

 1. Устен изпит. /Общо 60 точки/

 • Ученикът/Ученичката дава точни отговори съобразно темата на въпроса ..............20 т.

 • Ученикът/Ученичката говори правилно английски. ........................20 т.

 • Ученикът/Ученичката използва правилно съответстващата на въпроса терминология в подходящ контекст. .............................20 т.

 1. Писмен изпит. -оценката се изчислява по формулата-

брой изкарани точки от теста на ученика x 6

максимален брой точки от теста

Изпитна програма по История и цивилизация за ІХ клас Специалност ”Продавач – консултант”

І. Изпитни теми:


1. Завладяването на Рая

2. Реформацията

3. Разделена Европа

4. Държавата – това съм аз!

5. Триумфът и залезът на полумесеца

6. Северната империя

7. Европа на контрастите

8. Нидерландска независимост

9. Парламентът срещу краля

10.Идеите на Просвещението

11.Създаване на САЩ

12.Франция срещу абсолютизма

13.От монархия към република

14.Европа под звездата на Наполеон

15.Един неспокоен мир

16.Светът на бюргера

17.Европейските политически модели

18.Време на икономически подем

19.Европа в пламъците на революцията

20.Източен въпрос

21.Просвещението на Балканите

22.Европеизация на Османската империя

23.Пробуждането на българите

24.Духовна независимост

25.Нови граници в Централна Европа

26.Последната война в САЩ

27.Пътят към свободата

28.Съюзи и раздори в голямата политика

29.Машината променя света

30.Уредба на Княжеството

31.Икономически напредък

32.Войната на Балканите

33.Световната война

34.Катастрофата


ІІ. Критерии за оценяване.


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.


Изпитна програма по География и икономика

за ІХ клас Специалност ”Продавач – консултант”

І. Изпитни теми:

1. Развитие и съвременна структура на географската наука.

2. Картографията и географското познание.

3. Географски информационни системи.

4. Геосферен строеж на Земята.

5. Природни компоненти на Земята.

6. Природни зони на Земята.

7. Природноресурсен потенциал на света.

8. Енергийни и минерално-суровинни ресурси.

9. Поземлени, биологични и водни ресурси.

10. Суровинно-енергиен и екологичен проблем.

11. Население на света.

12. Структура на населението.

13. География на селищата.

14. Урбанизация.

15. Демографски проблем и демографска политика.

16. Политическа организация на обществото и съвременна политическа карта на света.

17. Световни и регионални международни организации.

18. Световно стопанство.

19. Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност.

20. Първичен сектор.Земеделие.

21. Продоволствен проблем.

22. Вторичен сектор.Енергетика.

23. Металургия и машиностроене.

24. Химическа промишленост.

25. Лека е хранително-вкусова промишленост.

26. Третичен(обслужващ) сектор.

27. Транспорт и съобщения.

28. Външноикономически връзки.

29. Полюси на световното стопанство.

30. Географски региони в Европа.

31. Западноевропейски регион. Германия.

32. Франция.

33. Великобритания.

34. Източноевропейски регион. Русия (Руска федерация)

35. Балкански страни.

36. Географски региони в Азия.

37. Япония.

38. Китай.

39. Австралийски съюз.

40. Географски региони в Америка.

41. Съединени американски щати.

42. Бразилия.

43. Географски региони в Африка.

44. Южноафриканска република.


ІІ. Критерии за оценяване.


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.

Изпитна програма по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЗА ІХ КЛАС

І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА


Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.


ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ


1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ


За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира
 • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойкаКРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точкаОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ


Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:


Момичета 15 г.Тест точки

Бягане

50 м.

Скок дължина от място

Бягане

300 м.

Изправяне от тилен лег

0

Над 9,2

До 155

Над 83

До 45

1

8,8 – 9,2

156 – 166

77 – 82

46 - 56

2

8,6 – 8,7

167 - 174

74 – 76

57 – 63

3

8,3 – 8,5

175 – 182

70 – 73

64 – 70

4

8,0 – 8,2

183 - 193

65 – 69

71 - 80

5

Под 8,0

Над 193

Под 65

Над 80Момчета 15 г.Тест точки

Бягане

50 м.

Скок дължина от място

Бягане

600 м.

Хвърляне на плътна топка 3 кг.

0

Над 8,4

До 184

Над 162

До 470

1

7,8 – 8,4

185 - 198

152 – 161

471 – 542

2

7,5 – 7,7

199 – 208

146 – 151

543 – 590

3

7,2 – 7,4

209 - 218

139 – 145

591 – 638

4

6,9 – 7,1

219 - 232

130 – 138

639 – 710

5

Под 6,9

Над 232

Под 130

Над 710Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:


40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00

30 т. - мн. добър 4,50

Изпитна програма по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ХІ КЛАС


І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА


Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.


ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ


1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ


За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира
 • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойкаКРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точкаОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ


Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:


Момичета 17 г.Тест точки

Бягане

50 м.

Скок дължина от място

Бягане

300 м.

Изправяне от тилен легПъргавинаЛовкост

0

Над 9,2

До 156

Над 88

До 46

Над 9,8

Над 25,1

1

8,8 – 9,2

157 – 169

81 – 88

47 - 58

9,4 – 9,8

23,7 – 25,1

2

8,6 – 8,7

170 – 177

77 – 80

59 – 66

8,9 – 9,3

21,7 – 23,6

3

8,3 – 8,5

178 – 185

72 – 76

67 – 74

8,5 – 8,8

19,7 - 21,6

4

8,0 – 8,2

186 – 198

66 – 71

75 – 85

8,1 – 8,4

18,2 – 19,6

5

Под 8,0

Над 198

Под 66

Над 85

Под 8,1

Под 18,2Момчета 17 г.Тест точки

Бягане

50 м.

Скок дължина от място

Бягане

600 м.

Хвърляне на плътна топка 3 кг.ПъргавинаЛовкост

0

Над 7,7

До 206

Над 154

До 680

Над 9,2

Над 24,5

1

7,3 – 7,7

207 – 219

144 – 154

681 – 770

8,8 – 9,2

22,6 – 24,5

2

7,1 – 7,2

220 – 228

137 – 143

771 – 830

8,3 – 8,7

21,1 – 22,5

3

76,9 – 7,0

229 – 237

130 – 136

831 – 890

7,9 – 8,2

19,6 – 21,0

4

6,6 – 6,8

238 - 250

120 – 129

891 – 980

7,5 – 7,8

18,6 – 19,5

5

Под 6,6

Над 250

Под 120

Над 980

Под 7,5

Под 18,6Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:


40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00

30 т. - мн. добър 4,50


Информационни технологии за ІХ клас, специалност

Продавач - консултант”


I. Изпитни теми:

 1. Настройка на работния екран на MSWord. Добавяне на ленти и бутони

 2. Мерни единици. Защита на файл

 3. Създаване на шаблон на фирмена бланка. Колонтитули

 4. Циркулярни писма

 5. Създаване на рекламна брошура

 6. Създаване на чертежи в Word

 7. Използване на готови геометрични обекти и графични шаблони. Специални символи

 8. Промяна на графичните обекти. Печат. Създаване на pdf файл

 9. Създаване и анализиране на диаграми

 10. Форматиране на клетки в зависимост от определено условие. Сортиране на данни

 11. Задаване на условие за валидност на данни

 12. Задаване на защита на различни нива: таблица, лист, поле

 13. Използване на основни вградени функции за търсене в ЕТ

 14. Филтриране на данни по комплексни критерииII. Критерии за оценяване:

№ по ред

Критерии за оценяване

Максимален брой точки

1

Дефиниране на основните проблеми

5

2

Разбира приложението на разглежданата тема

15

3

Дава примери

10

4

Разработване на темата

30

Начин на оценяване:

 • 0-24 точки – Слаб ( 2 )

 • 25-34 точки – Среден ( 3 )

 • 35-44 точки – Добър ( 4 )

 • 45-54 точки – Много добър ( 5 )

 • 55-60 точки – Отличен ( 6 )
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconКонспект за изпит по български език и литература
Литература за 10. клас, задължителна подготовка; Клео Протохристова, Николай Аретов, Ренета Божанкова, Роман Хаджикосев, Светла Черпокова;...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconVііі соу с преподаване на чужди езици „А. С. Пушкин – гр. Варна Учебници по Български език и по Литература в горен курс за учебната 2012 – 2013 г
Литература – изд. Просвета, Виолета Герджикова и колектив – задължителна подготовка
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература
Участие в разговор за заниманията по устна реч в групата; практически опит за правилно хващане на молив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом