Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
ИмеПрограма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
страница2/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dtg-svishtov.com/dtgbg/docs/sfo/obshtoobrazowatelni.doc
1   2   3   4   5   6

II.Критерии за оценка:

1. Литературни компетентности

1.1.      Разбиране на условния характер на художествената литература

1.2.      Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история

1.3.      Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем

1.4.      Умение за интерпретиране на художествения смисъл

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст.

2.1.      Теза, съответстваща на формулирания проблем

2.2.      Целенасочена и задълбочена аргументация

2.3.      Логически последователна аргументация

2.4.      Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части

3. Езикови компетентности

3.1.     Владеене и прилагане на лексикалната норма

3.2.     Владеене и прилагане на граматичната норма

3.3.     Владеене и прилагане на правописната норма

3.4.     Владеене и прилагане на пунктуационната норма


Изпитна програма по Български език и литература- ЗИП - XI клас


I. Изпитни теми

1. Мит и реалност в Ботевата поезия. Сатира. „Гергьовден”, „Патриот”.

2. Фолклорни мотиви в Ботевата поезия – „Хайдути”, „Пристанала”.

3. Мотиви за лудостта и пиянството, свободата и борбата – „В механата”.

4. Домът и пътят в поезията на Ботев.

5. Ботевата публицистика „Смешен плач” – сатирично изобличение на безразличието и пасивността в робския свят.

6. Вазов – Патриарх на българската литература. Родината – център на Вазовия поетически свят – „Отечество любезно”.

7. Вазов – съдник на морала на следосвобожденското общество („Векът”, „Апатия”).

8. Гражданската позиция на Патриарха, защитена в разказа „ Тъмен герой” .

9. „Немили – недраги” и „Хъшове” – един свят, изграден от „подвизи, дрипи и слава”.

10. Захари Стоянов – „Записки по българските въстания”: образи и история.

11. Алеко Константинов – фейлетони. Кривото огледало на българската действителност – „Миш-маш”.

12. Кръгър „Мисъл” – идеи и естетическа платформа.

13. Петко Тодоров – завоевания на модерната литература. („Змейова сватба”).

14. П. П. Славейков. Модернистичната концепция за смъртта в „Псалом на поета”.

15. „На острова на блажените” – поетика и автобиографизъм.

16. Пейо Яворов – философските прозрения на поета в „Безсъници”.

17. П. Яворов – проблеми и мотиви в „Подир сенките на облаците”.

18. Елин Пелин. Темата за любовта в разказите „Кумови гости”, „Пролетна измама” (по избор).

19. Човешките драми, страсти и страдания в повестта „Земя”.

20. Димчо Дебелянов. „Легенда за разблудната царкиня” – ярка символистична творба на поета.


II. Критерии за оценяване


Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.


Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.


Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.


Оценка Слаб 2.00 – се поставя на писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.


Изпитна програма по Математика за IX клас

І. Изпитни теми:

1.Рационални изрази.

2. Рационални уравнения.

3. Формули на Виет.

4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

5. Ирационални изрази.

6. Ирационални уравнения.

7. Подобност.Свойство на ъглополовящата на триъгълник.

8. Правоъгълен триъгълник.Метрични зависимости.

9.Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 90°

II.Критерии за оценяване


Изпитна тема №1

1задача:

а)Решаване на уравнението - 1т.

б)Решаване на уравнението - 1т.

в)Решаване на уравнението - 1т.

г Решаване на уравнението - 1т.


2 задача:Намиране на наредените двойки решения на системата - 4т.


3 задача:Намиране на r -4 т.

4 задача:Намиране на :

- ma -1т.

- la -1т.

- r - 1т.

- R -1т.

Изпитна тема №2


1задача:

а)Решаване на уравнението - 1т.

б)Решаване на уравнението - 1т.

в)Решаване на уравнението - 1т.

г Решаване на уравнението - 1т.


2 задача:

-доказване ,че уравнението има корени - 1 т.

-намиране стойността на израза -3 т.


3 задача:

-доказване на подобност на два триъгълника и съставяне на

вярно отношение -2 т.

-съставяне на система от две уравнения и намиране на страните

на успоредника -2т.


4 задача:

-намиране на cos α - 2т.

-намиране на hc -1т.

-намиране на SABC -1т.


Изпитна тема №3

1задача:

а)Решаване на уравнението - 1т.

б)Решаване на уравнението - 1т.

в)Решаване на уравнението - 1т.


2 задача:Намиране на наредените двойки решения на системата - 3т.

3 задача:

а)доказване на тъждеството -2т.

б)съкращаване на дробта -2т.

4 задача:

-намиране на ортогоналните проекции на катетите -1т.

-намиране на страните на триъгълника -2т.

5 задача:

-намиране на бедрото на трапеца -1,5 т.

-намиране на r на вписаната окръжност -1,5 т.


Общ брой точки - 16т. = n

Крайна оценка - 2+0,25.n


Изпитна програма по Математика за X клас

І. Изпитни теми:


1. Квадратна функция

2. Графики на функции и уравнения

3. Квадратни неравенства

4. Метод на интервалите

5. Дробни неравенства

6. Параметрични уравнения и неравенства

7. Корен n -ти

8. Степен с рационален показател

9. Операции с изрази чрез непосредствено прилагане на свойствата на корен n-ти

10. Логаритъм

11. Свойства на логаритмите

12. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса

13. Основни зависимости между тригонометричните функции

14. Косинусова теорема

15. Синусова теорема

16. Решаване на триъгълник

17. Решаване на четириъгълник

18. Лице на триъгълник

19. Лице на многоъгълник

20. Пермутации, вариации и комбинации

21. Вероятност


ІІ. Критерии за оценяване.


Изпитна тема №1

1задача: 1.Построяване на графиката на функцията 0.5т.

2.Определяне на интервалите на растене и намаляване и най-голяма и най –малка стойност 0.5т.

2 задача: 1.Решаване на неравенството от а) 1т.

2.Решаване на неравенството от б) 1т.

3. Решаване на неравенството от в) 1т.

4. Решаване на неравенството от г) 1т.

3задача: 1.Намиране стойността на израза от а) 1т.

2. Намиране стойността на израза от б) 1т.

3. Намиране стойността на израза от в) 0.5т.

4. Намиране стойността на израза от г) 0.5т.

4задача: 1.Намиране на страната АВ 1т

2.Намиране на страната ВС 2т.

3.Намиране R описаната окръжност 1т.

5задача: 1.Определяне вида на триъгълника 1т

2.Намиране лицето на триъгълника 1т

3.Намиране на R , r и hb

4.Намиране на lc ma 1 т


Изпитна тема №2

1задача: 1.Решаване на неравенството от а) 1т.

2.Решаване на неравенството от б) 1т.

3. Решаване на неравенството от в) 1т.

4. Решаване на неравенството от г) 1т.

2задача: 1.Намиране стойността на израза от а) 0.5т.

2. Намиране стойността на израза от б) 0.5т.

3. Намиране стойността на израза от в) 0.5т.

4. Намиране стойността на израза от г) 0.5т.

5. Намиране стойността на израза от д) 0.5т.

6. Намиране стойността на израза от е) 1т.

3задача: 1.Намиране на бедрото на трапеца 1,5т

2.Намиране на малката основа 2т.

3.Намиране периметъра на трапеца 1т.

4задача: 1. Намиране на страната ВС 1т.

2. Намиране на страната АС 2т.

3. Намиране лицето на триъгълника 1т


Изпитна тема №3

1задача: 1.Решаване на неравенството от а) 1т.

2.Решаване на неравенството от б) 1т.

3. Решаване на неравенството от в) 1т.

4. Решаване на неравенството от г) 1т.

2задача: 1.Намиране стойността на израза от а) 0.5т.

2. Намиране стойността на израза от б) 0.5т.

3. Намиране стойността на израза от в) 0.5т.

4. Намиране стойността на израза от г) 0.5т.

5. Намиране стойността на израза от д) 1т.

6. Намиране стойността на израза от е) 1т.

3задача: 1.Намиране на страната ВС 1т.

2.Намиране на мярката на ъгъл В 1т.

3.Намиране на височината към страната ВС 1т.

4. .Намиране R описаната окръжност 1т.

4задача: 1.Успоредно построяване и намиране лицето на получения

триъгълник 2т.

2. Намиране на лицето на трапеца 1т.

3. Намиране cos  А и cos  В

.Общ брой точки - 16 т. = n

Крайна оценка - 2+ 0,25.n


Изпитна програма по Математика за XI класІ. Изпитни теми:

1.Числови редици

2.Монотонни редици

3.Рекурентно зададени редици

4.Аритметична прогресия-формула за общия член.Свойства

5.Геометрична прогресия-формула за общия член.Свойства

6.Лихва.Погасяване на заеми.Рента

7.Тригонометрични функции на обобщен ъгъл

8.Тригонометрични функции на сбор и разлика на ъгли

9.Преобразуване на тригонометрични изрази

10.Статистика.Представяне на данни,таблици,графики и диаграми


ІІ. Критерии за оценяване.

Изпитна тема №1

1 задача:

-намиране на а1 и d - 2т.

-намиране на n - 2т.

2 задача:

-съставяне на система от уравнения - 2т.

-намиране на а1 и q - 1т.

-намиране на трите числа - 1т.

3 задача:

-намиране на cosα - 1т.

-намиране на sinβ,cosβ - 1т.

-намиране на sin2β,cos2β - 1т.

-намиране на sin(α+2β) - 1т.

4 задача:

 1. - 2т.

б) - 2т.

Изпитна тема №2

1 задача:

-намиране на а1 и q - 2т.

-намиране на n - 2т.

2 задача:

-съставяне на система от уравнения - 2т.

-намиране на а1 и d - 1т.

-намиране на трите числа - 1т.

3 задача:

-намиране на cosα - 1т.

-намиране на sinβ,cosβ - 1т.

-намиране на sin2β,cos2β - 1т.

-намиране на sin(α+2β) - 1т.


4 задача:

 1. - 2т.

б) - 2т.

Изпитна тема №3

1 задача:

-намиране на а1 и d - 2т.

-намиране на n - 2т.

2 задача:

-съставяне на система от уравнения - 2т.

-намиране на а1 и q - 1т.

-намиране на трите числа - 1т.

3 задача:

-намиране на sinα - 1т.

-намиране на sin2α,cos2α - 1т.

-намиране на sinβ,cosβ - 1т.

-намиране на sin(2α-β) - 1т.

4 задача:

 1. - 1т.

б) - 1т.

в) - 2т.

Общ брой точки - 16т.=n

Крайна оценка - 2+0,25.n


Изпитна програма по Биология и здравно образование за IХ класІ. Изпитни теми:

 1. Равнища на организация и подреденост на живите организми.

 2. Екология.Екологични фактори.

 3. Светлината като екологичен фактор.

 4. Температурата като екологичен фактор.

 5. Водата като екологичен фактор.

 6. Въздуха като екологичен фактор.

 7. Почвата като екологичен фактор.

 8. Антропогенни фактори и въздействието им върху околната среда.

 9. Популация - основна форма на съществуване на вида.

 10. Биоценоза -състав и структура.

 11. Функционална структура на биоценозата.

 12. Биотични фактори

 13. Екосистема. Същност и продуктивност на екосистемата.

 14. Поведение.

 15. Индивидуално, социално и размножително поведение.

 16. Биосфера.Същност и продуктивност на биосферата.

 17. Равнища на организация на микросистемата. История на учението за клетката.

 18. Химичен състав на клетка.

 19. Неорганични съединения.

 20. Въглехидрати.

 21. Липиди.

 22. Белтъци -строеж, функции, структура, свойства.

 23. Ензими.

 24. Нуклеинови киселини.

 25. Вируси.

 26. Прокариотна клетка.

 27. Еукариотна клетка.

 28. Немембранни органели.

 29. Едномембранни органели.

 30. Двумембранни органели.

 31. Клетъчно ядро.

 32. Хромозоми.

 33. Съхраняване и предаване на наследствената информация.

 34. Предаване на наследствената информация.

 35. Реализиране на наследствената информация.

 36. Метаболизъм. Обмяна на веществата и поток на енергия.

 37. Фотосинтеза.

 38. Катаболизъм.

 39. Окислително фосфорилиране.

 40. Клетъчно делене. Митоза.

 41. Клетъчно делене. Мейоза.ІІ. Критерии за оценяване.


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconКонспект за изпит по български език и литература
Литература за 10. клас, задължителна подготовка; Клео Протохристова, Николай Аретов, Ренета Божанкова, Роман Хаджикосев, Светла Черпокова;...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconVііі соу с преподаване на чужди езици „А. С. Пушкин – гр. Варна Учебници по Български език и по Литература в горен курс за учебната 2012 – 2013 г
Литература – изд. Просвета, Виолета Герджикова и колектив – задължителна подготовка
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка iconПрограма за ограмотяване и подготовка за училище по български език и литература
Участие в разговор за заниманията по устна реч в групата; практически опит за правилно хващане на молив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом