Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница3/3
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер299.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/foraff/122768.doc
1   2   3
Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

По време на работен обяд върховният представител и министрите проведоха обсъждане относно сътрудничеството между посолствата на държавите-членки и делегациите на ЕС в тази област, относно сътрудничеството между върховният представител и министрите и относно подготовката и провеждането на заседанията на Съвета по външни работи.

Босна и Херцеговина

Съветът обсъди положението в Босна и Херцеговина. Върховният представител докладва по-специално за посещението си в Босна и Херцеговина от 13 май. Министрите приветстваха съгласието на президента на Република Сърбия Milorad Dodik да отмени предвидения референдум и изтъкнаха важността на европейската перспектива за бъдещето на Босна и Херцеговина.

Права на човека

Съветът започна да обсъжда приоритетите на ЕС по отношение на протичащия преглед на стратегията на ЕС за правата на човека. Обсъждането ще продължи по време на следващото заседание на Съвета през юни, когато стратегията ще бъде представена за приемане. Върховният представител изтъкна специално, че правата на човека следва да се вградят като пътеводна нишка във всички дейности на ЕС.

Други въпроси

Не бяха повдигнати въпроси в точка „други въпроси“.

МИНИСТРИ НА ОТБРАНАТА

Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО)

Министрите на отбраната направиха преглед на развитието на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и отчетоха постигнатия напредък в последващите дейности след заключенията на Съвета относно ОПСО от декември 2010 г. и януари 2011 г.

Операции

Съветът обсъди текущото състояние на военните операции на ЕС в рамките на ОПСО и разгледа бъдещата им ориентация. Тези операции включват Althea в Босна и Херцеговина, EUNAVFOR Atalanta за борба с пиратството край бреговете на Сомалия, както и мисията на ЕС за обучение на сомалийски сили. ЕС също така изрази готовността си да проведе в рамките на ОПСО операция EUFOR Libya в подкрепа на хуманитарното подпомагане в региона, при искане от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси.

Способности

Съветът обсъди неотдавнашната работа в областта на обединяването и споделянето. Той прие следните заключения:

„1. Във връзка със заключенията си от декември 2010 г. Съветът изтъква отново необходимостта да се превърне финансовата криза и нейното въздействие върху националните бюджети за отбрана във възможност за по-добро сътрудничество в областта на развитието на способностите. Съветът приветства междинния доклад на върховния представител относно ОПСО/„Военни елементи“ като важен принос за тази цел.

2. Съветът настоява за структуриран и дългосрочен подход в обединяването и споделянето, основан на амбициозни цели, обхващащ широк кръг способности и водещ до конкретни резултати. Макар краткосрочните инициативи с бърз резултат да имат полезен стимулиращ ефект, Съветът насърчава държавите-членки да прилагат обединяването и споделянето систематично и на устойчив принцип, поощрявайки многонационалното сътрудничество, включително и на регионална основа, като ключов метод за запазване и развитие на военните способности в Европа за поддържане и засилване на ОПСО.

3. В този контекст Съветът приветства първоначалните данни и констатации от националните анализи на държавите-членки като първа стъпка към повече прозрачност помежду им и повече инициативи за обединяване и споделяне. Тези първоначални констатации, събрани и обобщени от Военния комитет на ЕС с подкрепата на Военния състав на ЕС, показват възможности в различни области, включително в научните изследвания и технологиите, обществените поръчки, поддръжката, логистиката, образованието и обучението. Като част от тези усилия Съветът изтъква необходимостта от допълнително проучване на функционалната специализация.

4. Като изтъква отново водещата роля на държавите-членки в определянето и доброволното ангажиране по конкретни проекти, свързани с обединяването и споделянето, Съветът подчертава добавената стойност на работата, извършвана на равнище ЕС за подкрепа и стимулиране на тези процеси, като се извлича полза от политическия импулс, по-специално чрез конкретизиране на текущото и бъдещото сътрудничество, установяване на добрите практики, модели за сътрудничество и критерии за успех, разработване на други помощни инструменти и предоставяне на експертен опит в други области като оперативната съвместимост и стандартизацията като част от дейността, предприета от различните органи на ЕС.

Съветът насърчава също така Европейската агенция по отбрана да способства и по-нататък за тази дейност, като продължи да оказва подкрепа на участващите държави-членки при определянето на възможности за обединяване и споделяне, включително чрез външна помощ на най-високо равнище, предоставяна от участващите държави-членки на доброволна основа, и като анализира възможните последици за индустрията. Съветът приветства намерението на Агенцията да представи предложения за тази цел.

5. Съветът приветства близките контакти с НАТО във връзка с обединяването и споделянето, включително контактите между личните състави. Той подчертава, че тези контакти е необходимо да се развиват, за да се осигури съгласуваност.

6. Съветът приветства ангажимента на отделни държави-членки да развиват, въз основа на внесени предложения и идеи, бъдещи инициативи във връзка с обединяването и споделянето, като във вече съществуващите проекти се включват нови партньори и/или като се създават нови проекти за сътрудничество, а също и на основата на ангажимента, поет от националните министри на отбраната за установяване на многостранни контакти за тази цел.

7. Съветът редовно ще разглежда напредъка и постиженията, първоначално през есента на 2011 г., включително въз основа на предстоящия доклад на върховния представител относно ОПСО и на получените от държавите-членки данни. Като част от този процес Съветът ще обмисли свикването на извънредна сесия на министерско равнище, на която държавите-членки да имат възможност да заявят намеренията си по отношение на новите инициативи за сътрудничество.“

МИНИСТРИ НА РАЗВИТИЕТО

Судан

Съветът обсъди съвместното програмиране на помощта за развитие за Южен Судан.

Той реши също така да бъдат отпуснати още 200 милиона евро за подпомагане на изграждането на държавните структури и капацитета, както и нуждите за развитие на Южен Судан. Тази сума идва от отменени средства по проекти от предишни Европейски фондове за развитие (9953/11).

След обявяването на декларацията за независимост на Южен Судан, очаквано на 9 юли 2011 г., страната ще се изправи пред множество хуманитарни и социално-икономически предизвикателства, с което външната помощ става още по-належаща.

Цели на помощта за развитие на ЕС

Съветът прие и обсъди първия годишен доклад до Европейския съвет относно целите на помощта за развитие на ЕС. Текстът се съдържа в док. 10593/1/11 REV1.

През 2010 г. размерът на официалната помощ за развитие от ЕС и държавите-членки достигна най-високото досега равнище от 53,8 милиарда евро, с 4,5 милиарда евро повече от 2009 г. Тази сума представлява 0,43 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС, но все още е под междинната цел на ЕС за 2010 г. в размер на 0,56 % от БНД. Въпреки икономическата и финансова криза ЕС продължава да бъде най-големият дарител в света и за 2010 г. осигури над половината от общата официална помощ за развитие.

В доклада се изтъква, че тази помощ сама по себе си няма да може да бъде достатъчна, за да отговори по устойчив начин на нуждите на страните партньори в областта на развитието, и се разглеждат както качествените, така и количествените аспекти на помощта, като например се отчитат ефективността и иновационните механизми за финансиране.

Вода

В отговор на инициативата на унгарското председателство във връзка с водата Съветът обсъди аспекти на политиката за развитие, свързани с водата. Обменът на мнения се основаваше на тематична бележка. (10448/11).

Други въпроси

Кот д’Ивоар

Членът на Комисията Пиебалгс докладва за неотдавнашното си посещение в Кот д’Ивоар.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Иран

Съветът прие законодателни актове за засилване на ограничителните мерки, наложени на Иран, поради тревогите, предизвикани от ядрената програма на тази страна.

Някои допълнителни имена бяха включени в списъците на определените лица и образувания, подлежащи на автономни мерки на ЕС (ограничения за пътуване и замразяване на активи). Също така бе преустановено прилагането на ограниченията за пътуване на едно лице.

Решението и регламентът за прилагането му ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 24 май 2011 г., заедно със списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителните мерки.

Сирия

Съветът прие законодателни актове за засилване на ограничителните мерки, наложени на режима в Сирия. Във връзка с продължаващите репресии срещу цивилното население Съветът реши забраната за издаване на визи и замразяването на активи, наложени на 13 длъжностни лица и съучастници на режима в Сирия на 9 май, да обхване още 10 лица, включително президента Башар ал Асад.

Решението за изпълнение и регламентът за прилагане ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 24 май 2011 г., заедно със списъка на лицата, подлежащи на ограничителните мерки.

Либия

Съветът прие законодателни актове за засилване на ограничителните мерки, наложени на режима в Либия. Допълнителни лица и образувания бяха добавени в списъка на определените лица и образувания, подлежащи на ограничения за пътуване и замразяване на активи.

Решението за изпълнение и регламентът за прилагане ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 24 май 2011 г., заедно със списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителните мерки.

Беларус

Съветът прие законодателни актове за засилване на ограничителните мерки, наложени на режима в Беларус, вследствие на неотдавнашните присъди над бившия кандидат за президент Sannikaw и някои от членовете на политическата опозиция и гражданското общество.

13 нови имена бяха добавени към списъка на определените лица, подлежащи на ограничения за пътуване и замразяване на активи. Решението за изпълнение и регламентът ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 24 май 2011 г., заедно със списъка на лицата, подлежащи на ограничителните мерки.

Казахстан

Съветът упълномощи Комисията да започне с Казахстан преговори по споразумение за засилено партньорство и сътрудничество и публикува следното изявление за протокола на Съвета:

„Приемането от Съвета на указанията за водене на преговори за споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан дава възможност за по-нататъшно развитие на отношенията и засилване на сътрудничеството на ЕС и неговите държави-членки с Казахстан чрез сключването на разширено споразумение. Казахстан е ключов икономически и политически партньор на ЕС, който продължава да предоставя подкрепа за осъществяването на реформи.

Съгласно съвместното изявление, прието от Съвета за сътрудничество ЕС—Казахстан през ноември 2009 г., „по-близките и по-силни двустранни връзки трябва да вървят ръка за ръка с придържането към общите демократични ценности, принципите на правовата държава и спазването на правата на човека“. Във връзка с това Съветът е уверен, че процесът на сключване на бъдещо разширено споразумение ще стимулира Казахстан да постигне напредък в сферата на демократичните и политическите реформи, а именно в утвърждаването на свободата на изразяване и на медиите, свободата на сдружаване и събиране, както и в подобряването на провеждането на изборни процеси, с оглед покриване на международните стандарти. Съветът подчертава, че успешното сключване на разширено споразумение ще зависи от напредъка на реформите в тези сфери.“

Русия

Съветът определи позицията на ЕС за осмото заседание на Постоянния съвет за партньорство ЕС—Русия (министри на външните работи) и взе под внимание подготовката за срещата на високо равнище ЕС—Русия (Нижни Новгород, 9—10 юни 2011 г.).

План за действие на ЕС в Афганистан и Пакистан

Съветът взе под внимание третия доклад относно прилагането на плана за действие на ЕС за Афганистан и Пакистан.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Доклад от ръководителя на Европейската агенция по отбрана

В качеството си на ръководител на Европейската агенция по отбрана (EDA), върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън представи доклад на министрите на отбраната. Този доклад обобщава текущите проекти на EDA, които се осъществяват въз основа на изложените в плана за развитие на способностите (ПРС) приоритети според принципа на икономически ефективното сътрудничество в подкрепа на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В доклада се посочва главно, че Агенцията цели систематичен подход за обединяването и споделянето, в т.ч. разглеждане на гражданско-военното взаимодействие, определяне и насърчаване на най-добрите практики и работа с промишлеността.

Европейска агенция по отбрана (EDA) / Европейска космическа агенция (EКA)

В резултат на мандата за преговори, възложен на Катрин Аштън от управителния съвет на Европейската агенция по отбрана през март 2010 г. в качеството ѝ на ръководител на Агенцията, Съветът одобри административна договореност за установяване на сътрудничество между Европейската агенция по отбрана и Европейската космическа агенция. Административната договореност ще бъде подписана от EDA и EКA на 20 юни 2011 г. по време на международната въздушна демонстрация в Париж — Paris Le Bourget.

Целта на тази договореност е да осигури структурирани отношения и взаимноизгодно сътрудничество между EDA и EКA чрез координиране на съответните им дейности. Сътрудничеството ще цели по-специално проучване на добавената стойност и приноса на базирани в космоса системи за развитието на европейските способности в областта на управлението на кризи и на Общата политика за сигурност и отбрана.

Еднократен доклад за напредъка

Съветът прие еднократен доклад за напредъка, който отразява значителните постижения в развитието на военните способности на ЕС, осъществени под отговорността на Военния комитет на ЕС (ВКЕС) за периода от ноември 2010 г. до април 2011 г. ВКЕС изготвя подобен доклад на всеки шест месеца между прегледите на Каталога на напредъка. Целта му е да информира на политическо равнище за значителните аспекти на напредъка в областта на развитието на военните способности на ЕС, като поставя ударението върху съществуващи дефицити в способностите в цялостния контекст на Приоритетната цел за 2010 г. и по нататък, както и да отправи препоръки относно последиците и възможната стратегия за бъдещето.

EUPOL Афганистан

Съветът прие решение относно референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL АФГАНИСТАН до 31 юли 2011 г.

Сателитен център на Европейския съюз

Съветът прие решение за изменение на Съвместното действие за създаването на Сателитен център на Европейския съюз по отношение на прехвърлянето, считано от 1 юли 2011 г., на някои остатъчни административни задачи от Западноевропейския съюз (ЗЕС) към Сателитния център на Европейския съюз след закриването на ЗЕС на 30 юни 2011 г.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 5183 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10440/11

BG
1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом