Догово р за организирано туристическо пътуване
ИмеДогово р за организирано туристическо пътуване
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер112.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://agentite.com/wp-content/uploads/2011/02/Договор-ТО-ТА-клиент-Сицилия-55 .doc
Д О Г О В О Р

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ


Днес …………….. в гр. .............................. между: „АБАКС” EООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, жк. Тракия, бл.132, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Янтра” № 13, БУЛСТАТ: BG160035715, лиценз за извършване на туроператорска дейност № РКК-01-6102 10.05.2008г., представлявано от Управителя Горчо Пасев, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, представлявано от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ ................................................................................................ със седалище и адрес на управление гр. ........................, ул. ............................ № ......................... , рег. по ф. д. № ..... / по описа на ............................ съд, ЕИК №…………….., Ид.номер по ДДС……………, за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска / турагентска дейност № ......... / ....... г., представлявано от ........................................................, от една страна

и от друга страна:

наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното:Потребител:

ЕГН:

Дом. адрес:

Лична карта №:

Валидна до:

Издадена от:

Дата на изд.

Тел. за контакти:

дом.

Служ.

Моб.

E-mail:


Трите имена по лична карта или задграничен паспорт /на латиница/:
ЕГН:

Пасп/Л.К. №

Вал до :
ЕГН:

Пасп/Л.К. №

Вал до :
ЕГН:

Пасп/Л.К. №

Вал до :
ЕГН:

Пасп/Л.К. №

Вал до :

От името на записаните в тази бланка и от свое име Потребителят декларира, че и той и записаните са запознати с общите условия, описани на гърба на този лист и ги приемат.

І.Страна / маршрут / на пътуването:Начална дата на пътуването:

Крайна дата на пътуването:

Продължителност на пътуването в дни:ІІ.Основни услуги, включени в общата цена: според програмата

А. Транспорт:

  • самолет (чартърен/редовен, авиокомпания)

Полетно разписание:


  • автобус (марка, категория)

  • параход (име,национална принадлежност, класа):

  • влак (класа):

  • друг вид транспорт:

Начален пункт, час и място на тръгване: по разп

Краен пункт, времето на пристигане:

Час и място на връщане от крайния пункт: по разп

Времето на пристигане:

Б.Настаняване

Местоположение:

Вид/име на обекта:

категория :

брой и вид стаи:

Възрастни:

Деца:

брой нощувки:

Престои от/до:

В. Хранене

Брой и вид (BB, HB, All):

Вид и категория на заведенията за хранене и развлеченияІІІ. Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги, включени в общата цена: според програмата

1. трансфер

2. медицинска застраховка

ІV.Специални изисквания на Потребителя:

Обща цена в лева на пътуването:

единична цена

бр. туристи:

Общо:

ТОТАЛ В ЛЕВА:*Екскурзията Сицилия 55+ се провежда при минимум 65 туриста!


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срещу заплащане, организирано туристическо пътуване по посочената дестинация при условията на този договор.ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. ОБЩА ЦЕНА НА ВСИЧКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДОГОВОРА: ...........................................................................

2. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА:

2.1. Депозит в размер на 50% на човек за автобусните и самолетните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на депозита.

2.2. Остатъкът в размер на 50% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща в срок до 21 (двадесет и един) дни преди датата на отпътуване.

2.3. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозита остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

2.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа, след заплащане на сумата по т.2.1. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.


3. ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ:

Дата

Номер на фактура

Сума в лева

Курс на БНБ

Плащанията на туроператора към чуждестранния съконтрагент са в ..................................

4. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА:


5. ДОГОВОРЕНАТА ОБЩА ЦЕНА НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

5.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

5.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договара, като летищни, пристанищни такси и други.

5.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването.

5.4. Договорената обща цена може да бъде изменяна и всеки друг път от ТУРОПЕРАТОРА, но само по обективни и основателни причини в тази насока, като същото следва да е икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

6. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6.1. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след посочения срок, той дължи на туроператора неустойка в размер на:

6.1.1. Ако направената анулация е от деня, следващ деня на сключване на договор, до 21 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на внесения депозит (50%) .

6.1.2. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70%.

6.1.3. Ако направената анулация е 14 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

11.1.4.При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 6.1.1., 6.1.2. и 6.1.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

6.2. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, незавизимо от спазения паспортен и визов режим, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

6.3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

7. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването (автобусни екскурзии): 17 човека

8. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя, е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

9. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

13. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

13.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела по времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

13.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

14. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРА е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е ЗАД АРМЕЕЦ. и номерът на застрахователната полица е №0000119129

15. Информация за сключената задължителна затраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

16. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрахент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .

17. С подписването на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че предварително му е предоставена информация от ТУРАГЕНТА, респективно ТУРОПЕРАТОРА, съгласно разпоредбите на чл.28 и чл.29 от ЗТ.

18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира сключването на настоящия договор при условията посочени в него, като заявява, че не би имал претенции към ТУРОПЕРАТОРА, респективно ТУРАГЕНТА, в случай на промяна в цената на услугата и евентуалното й редуциране, с оглед взето решение за промоция от типа „Last minute”, което дори би могло да достигне на сума, под реалната себестойност на предлаганата услуга. Под „Last minute” оферта се има предвид такава, направената до 7 дни преди датата на заминаване.

19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си ТУРОПЕРАТОРЪТ да обработва за служебни цели предоставените лични данни, както и да ги предоставят на трети лица при спазване изискванията на закона.


ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

20. ..............................., в качеството му на ТУРАГЕНТ и представител на..........................................- ТУРОПЕРАТОР, е редовно упълномощен за сключването на настоящия договор за организирано пътуване въз основа на Агентски договор N…./………г. и Анекс N……/……..г. към същия.

21. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

22. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

23. Неразделна част от настоящия договор са общите условия, свързани с организирани туристически пътувания на ТУРОПЕРАТОРА, с които Потребителят преди сключването на настоящия договор, декларира че е предварително запознат.


Този договор се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и за турагента, и се подписа на всяка страница, както следва:


За ТУРАГЕНТА, За ПОТРЕБИТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „АБАКС” ЕООД:


/……………………/ /…………………………/Гр. София, ул. Янтра 13, тел: 0359 898 637 171, тел/факс: 0359 2 490 24 94,

Skype: abax-ltd, email: info@abax.bg, www.agentite.com


Свързани:

Догово р за организирано туристическо пътуване iconОрганизирано туристическо пътуване-екскурзия в италия с обща цена
Днес, в град София след предварително проведени разговори, бe сключен настоящият Договор за туристическа услуга в чужбина: Организирано...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconОбщи условия към договор за туристическо пътуване
П. Конкретните условия на тп и сроковете за неговото извършване се указват в настоящия Договор за организирано туристическо пътуване,...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДогово р за организирано туристическо пътуване
Д. Петков” №18, рег по ф д. №42/1991 г по описа на Сливенски окръжен съд, еик №119672739, за който е одобрено издаването на лиценз...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconЗа организирано туристическо пътуване
Адрес
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано туристическо пътуване №000
Турагент: ф д.№ при с адрес: Удостоверение за регистрация № от една страна
Догово р за организирано туристическо пътуване iconОбщи условия за организирано пътуване
Да осигури изпълнението на програмата за организирано пътуване, съгласно условията на договора и приложенията към него
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано пътуване
Днес 15. 12. 2012 в град Русе се подписа настоящия договор за организирано пътуване между
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано пътуване
Днес в град Русе се подписа настоящия договор за организирано пътуване между
Догово р за организирано туристическо пътуване iconОбщи условия за организирано пътуване
Чл. (1) Записването за организирано пътуване е възможно да се осъществи чрез телефон, факс или интернет, чрез туристическия агент...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано туристическо пътуване
Евелин р" еоод със седалище и адрес на управление: Р. България гр. Бургас ул."Пиротска" №31 притежаващо удостоверение за извършване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом