Литература зп български език
ИмеЛитература зп български език
по избор
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер84.84 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://petkanov.eu.server19.host.bg/wp-content/uploads/2012/04/12.doc

КОНСПЕКТИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – 12 КЛАС


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП


Български език


 1. Автобиография.

 2. Молба.

 3. Дискурс.


Литература


 1. Христо Смирненски – стихотворения. „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, „Цветарка”.

 2. Гео Милев – поемата „Септември”.

 3. Атанас Далчев – стихотворения. „Амазонка”, „Повест”, „Хижите”, „Стаята”, „Книгите”.

 4. Елисавета Багряна – стихотворения. „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”, „Кукувица”.

 5. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, „Шибил”, „Белите рози”.

 6. Никола Вапцаров – стихотворения. „История”, „Писмо”, „Вяра”, „Не бойте се, деца”.

 7. Димитър Димов – романът „Тютюн”.

 8. Димитър Талев – „Железният светилник”.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП – Задължително избираема подготовка


 1. Христо Смирненски–Цикълът „Децата на града”; „Приказка за стълбата”; „Зимни вечери”

 2. Гео Милев – Проза – „Фрагментът”; „Небето”; из „Експресионистично календарче”

 3. Септемврийска литература –

 • Антон Разцветников – стихосбирката „Жертвени клади”

 • Антон Страшимиров – романът „Хоро”

 1. Светослав Минков – Диаболична проза; разказът „Сламеният фелдфебъл”

 2. Елесавета Багряна – стихосбирката „Звезда на моряка”

 3. Йордан Йовков – повестта „Земляци; „Индже”; „Вълкадин говори с бога”; „Серафим”

 4. Георги Караславов – романът „Снаха”

 5. Никола Вапцаров – „Прощално”; „Кино”; цикълът „Песни за родината”

 6. Димитър Димов – романът „Осъдени души”

 7. Димитър Талев – Женски образи в романа „Железният светилник”

 8. Съвременна българска поезия – автор по избор

 9. Съвременна българска проза – автор по избор

 10. Атанас Далчев – „Фрагменти”МАТЕМАТИКА


 1. Граници на функции. Сложна функция. Граница на сложна функция. Основни граници.

 2. Производна на функция. Производна на сложна функция.

 3. Локални естремуми. Изпъкнали и вдлъбнати функции. Инфлексна точка.

 4. Асимптоти. Графика на функция.

 5. Обем на призма и пирамида.

 6. Обем на повърхнина на цилиндър.

 7. Обем и повърхнина на конус. Пресечен конус.

 8. Лица на сфера. Обем на кълбо.

 9. Статистическа вероятност.

 10. Комплексни числа. Имагинерна единица. Действия с комплексни числа.

 11. Тригонометричен вид на комплексно число.

 12. Уравнение на права.

 13. Конични сечения. Уравнение на окръжност.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 1. Екологоустойчиво развитие на света.

 2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси.

 3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и Латинска Америка.

 4. Безработицата като социално явление.

 5. Бедността като социално-икономическо явление.

 6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство.

 7. Типология на страните в света.

 8. Световни икономически организации.

 9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на стопанството, обществото и екологията.

 10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България.

 11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и земеделието.

 12. Безработицата и социалната политика на България.

 13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България – характеристика на регион по избор.

 16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България – характеристика на регион по избор.

Литература: География и икономика–12 клас–Нено Димов и колектив, изд.„Просвета-София”


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 1. Хипотези за произхода на живота.

 2. Хипотеза на Опарин и Дис. Бернол.

 3. Еволюция на растенията.

 4. Еволюция на гръбначните животни.

 5. Изменчивост и последователност.

 6. Изкуствен отбор.

 7. Борба за съществуване.

 8. Естествен отбор.

 9. Характеристика на мутациите.

 10. Видът – концепция и критерии за вид.

 11. Макроеволюция –

 12. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Видове.

 13. Хидросферата като среда на живот.

 14. Наземно-въздушна среда на живот.

 15. Ледосферата като средство на живот.

 16. Адаптация на организмите към факторите на средата за живот.

 17. Антропогенно замърсяване на околната среда.

 18. Последствия от замърсяване на атмосферния въздух.

 19. Основни видове замърсяване на водата.

 20. Растителни ресурси на биосферата и тяхното опазване.

 21. Животински ресурси на биосферата и тяхното опазване.

 22. Заплахи за биологичното разнообразие и системи от защитеви територии в България.

 23. Международни природозащитни конвенции.ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 1. Структурна теория.

 2. Алкални и циклоалкални.

 3. Алкени.

 4. Алкини.

 5. Арени.

 6. Алкохоли и феноли.

 7. Алдехиди и кетони.

 8. Карбоксилни киселини.

 9. Изомери.

 10. Мазнини.

 11. Сапуни.

 12. Въглехидрати – монозахариди, дизахариди, полизахариди.

 13. Амиди и амини.

 14. Аминокиселини.

 15. Полимери.


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


 1. Движение и енергия:

 • Механика

 • Енергия

 1. Електричество и магнетизъм:

 • Електричество и магнетизъм

 • Еднородно електростатично поле

 • Проводници и диелектриди в електричното поле

 • Постоянен електричен ток

 • Електричен ток в различни среди

 • Магнитно взаимодействие и магнитни материали

 • Електромагнитна индукция и променлив ток

 1. Трептения и вълни:

 • Хармонично трептене

 • Механични вълни

 • Електромагнитни вълни

 1. Светлина:

 • Разпространение, отражение и пречупване на светлината

 • Вълнови явления при светлината

 • Видове лъчения и техните източници

 • Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците

 1. от атома до Космоса:

 • Атоми и атомни преходи

 • Атомно ядро и ядрени реакции

 • Елементарни частици

 • Еволюция на звездите

 • Поглед към Вселената


СВЯТ И ЛИЧНОСТ


  1. Природа и общество.

  2. Глобализацията – тревога и надежда.

  3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността.

  4. Културно наследство.

  5. Култура и индивидуализъм.
  1. Подготовка за интервю (кастинг).

  2. Разработване на идеен проект за малко предприятие.

  3. Публичното дискутиране.

  4. Защита на основните човешки права.

  5. Модерният човек.

  6. Човешки различия.

  7. Националната държава и малцинствата.

  8. Европейска икономическа интеграция.

  9. Европейски пазар. Разширяване на Европейския съюз.

  10. Членство на България в ЕС.

  11. Има ли конфликт на Балканите.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП


 1. Създаване на славянобългарската държава.

 2. Укрепване на България през първата половина на ІХ век.

 3. Покръстването на България при княз Борис.

 4. България и делото на Кирил и Методий.

 5. Златният век при Симеон Велики.

 6. Борбата на българския народ срещу византийските завоеватели в края на Х и началото на ХІ в.

 7. Българският народ под византийската власт (1018 – 1187).

 8. Възстановяване на българската държава при Асеновци (1185 – 1207).

 9. Могъщество на България при Иван Асен ІІ (1218 – 1241).

 10. Въстанието на Ивайло (1277 – 1280).

 11. Падане на България под османска власт (1371 - 1396).

 12. Българското общество под османска власт (ХV – ХVІІІ в.).

 13. Паисий Хилендарски и начало на Българското Възраждане.

 14. Софроний Врачански – последовател на идеите на Паисий Хилендарски.

 15. Движение на новобългарската просвета.

 16. Борба за църковна независимост през ХІХ в.

 17. Георги Раковски и начало на организираното революционно движение.

 18. Васил Левски – създаване на ВРО.

 19. Априлско въстание 1876 година.

 20. Руско-турската война и Освобождението на България (1877 – 1878).

 21. Изграждане на Трета Българска държава.

 22. Национално-освободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия.

 23. Управление на Стефан Стамболов.

 24. Войни за национално обединение (1912 – 1918).

 25. Обществено-политически живот в България след 1918 година.

 26. Управление на БЗНС (1920 – 1923).

 27. Деветоюнски преврат и управление на Сговора (1923 -1931).

 28. Българският национален въпрос между двете световни войни (1918 – 1939).

 29. Политически режим 1934 – 1938 година.

 30. България по време на Втората световна война 1939 – 1944 година.ФИЛОСОФИЯ – ЗИП


 1. Що е религия?

 2. Мит и религия.

 3. Съществува ли Бог?

 4. Религията на Древен Египет.

 5. Религия на Месопотамия.

 6. Религията на Древна Гърция.

 7. Религията на Древния Рим.

 8. Свещените книги и Десетте Божи заповеди.

 9. Конфицианството.

 10. Основни принципи на Будизма.

 11. Християнството. Образът на Исус Христос.

 12. Ислям.

 13. Християнството и исляма – прилики и разлики.

 14. Религията и човешката култура.

 15. Секти.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 1. Същност на ОС. Видове операционни системи.

 2. Файлова структура и организация на данните.

 3. Потребителска настройка.

ПРОГРАМИРАНЕ

 1. Азбука на езика Турбо Паскал. Структура на програмата в Т.Р.

 2. Типове данни в Турбо Паскал. Оператори за диалогов режим.

 3. Алгоритмични операции и изрази в езика.

 4. Оператори за цикъл в програмирането.

 5. Вложени цикли.

 6. Авариен изход от цикъл.

 7. Управление на клавиатурата и екрана. Отработване на символи.

 8. Създаване на прозорци.

MS - DOS

 1. Описание на DOS. Конфигурация на паметта.

 2. Специфични опции и системни променливи в DOS.

 3. Драйвери на устройствата. Инсталиране на резидентни програми.

 4. Основни команди в DOS. Работа в DOS.

МАСИВИ И ТИПОВЕ В Т.Р.

 1. Същност на масивите – Видове.

 2. Едномерни масиви.

 3. Многомерни масиви.

 4. Стандартни програми за обработване на символни нозове.
 1. Дефиниране на тип. Изборен тип.

 2. Ограничен тип.

 3. Програми за създаване на типове.

ПОДПРОГРАМИ

 1. Структура на подпрограмите. Същност.

 2. Параметри на подпрограмите. Рекурсия.

 3. Разширен синтаксис за извикване на функция.


РУСКИ ЕЗИК


 1. Москва деревянная.

 2. Москва белокаменная.

 3. София.

 4. Что такое сарафан?

 5. Соперник сари сарафана.

 6. Золотые луны в серебряном море.

 7. Что такое этикет.

 8. Самое популярное лакомство.

 9. Ресторан на бульваре.

 10. Как одеваются московские девушки?

 11. Работа на лето.

 12. Самый современный город Росеии.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


НЕМСКИ ЕЗИК


Свързани:

Литература зп български език iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Литература зп български език iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Литература зп български език iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Литература зп български език iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Литература зп български език iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Литература зп български език iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Литература зп български език iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Литература зп български език iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Литература зп български език iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Литература зп български език iconБиография на
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; специалност Славянска филология; магистър по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом