*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора
Име*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер102.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/konspekti/TEMI_turisum_i_marketing1.rtf


Маркетинг в туризма


*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора.

Определение за маркетинг - пазарно ориентирано управление на фирмата (в туризма), чиято цел е удовлетоворение на конкретните потребности на туристите, от една страна и получаване на печалба за предоставящия туристически предукти субект (фирма)

[определение на Д-р Йордан Ѝорданов].

Маркетингът е начин на мислене, философия, концепция и структорно определяща функция на управлението. Маркетингът е и начин на действие. Маркетинговата практика е дейност на туристическото предприятие с изключително значение за неговото пазарно присъствие. Маркетингът и неговите инструменти помагат на фирмата са се справя с неговата външна маркро- и микросреда.

Фактори, действащи върху развитието на туристическата фирма могат да бъдат контролирани или ограничавани при нужда, чрез разични видове меркетингови стратегии или политики. Инструментите, с които работи маркетинга, включват елементите на т.н. маркетингов микс. В маркетинг-микса (инструментариума) влизат 4 основни компонента:

1. продукт

2. цена

3. място (за реализация, дистрибуция)

4. комуникация (промоция)

Това е известната теория на четирите “P”- та (“П“-та): product, price, place, promotion.

В сферата на търсизма освен тези четири “п”-та са приети още два компонента, които доказват особеностите на маркетинга в туризма. Към четирите инструмента на маркетинг-микса са добавени още хора и сервизна дейност (people & service).

Инструментите на маркетинг-микса се използват за въздействие върху потребителите (туристите), в частност за мотивирането им да купуват или потребяват нашите туристически продукти (програми, пакети) на атрактивни за тях цени (с различни видове бонуси и отстъпки), чрез различни форми за дистрибуция (пласмент). В това число чрез преки или косвени посредници на базата на балансирана комунационна (промоционална и рекламна) политика.

Хората в туристическия бизнес, като водещ фактор, са носители на маркеринговото въздействие, защото директния маркетинг на т.н. контактуващ персонал изисква гама маркетингови умения за всички наети в туристическия бизнес хора.


Маркетинг микс според фазата

Графика на жизнения цикъл на туристическия прогукт


Фази на жизнения цикъл на маркетинговия микс

Инструментите на маркентинговия микс се използват по различен начин в различните фази на жизнения цикъл на продукта. Всяка фаза налага различен микс (комбинация) от елементите с цел въздействие или поддържане на определен ритъм на реализация на конкретния продукт (туристичеки пакет), на пр. пакети за посещение на Вироша като планински курорт за българи и чужденци с по-нисък интерес от този към Банско, Боровец, Пампорово. С използване на по-добра продуктова, ценова и промоционално-рекламна стратегия и политики, Витоша може да се превърне и заради близостта си до летище София, в по-търсено за зимни програмни зони място. Развитието на маркетинга в туризма днес е свързано с преход от пазар на продавача, към пазара на куповача на туристическия продукт. Фирмерната политика в туризма не се определя вече от производството, а от пазара. Един човек (потрепбител/турист) има различни потребности в различни ситуации. Особеностите на продукта като елемент от маркетинг микса в сферата на туристическите услуги, предполага:

- услигите да осогуряват някаква послезност

- услугите да се произвеждат на мястото на ползването им

- услугите не могат да се складират, те често са индивидуализирани и неповторими

- услугите често са трудоемки и често се стандартизират

- хотелът или ресторантът имат, по същество или вид продукт (настаняване и хранене), до 90% от инвестицията, като капитал е вложен в сградата и инфраструктурата.

В хотела, ресторанта или транспортната агенция не е възможно натрупването на запаси. Центата за всеки продукт може да се плати по различен начин на различно място, но насрещната и програма услуга или пакет се предоставят на конкретно място : хотела, ресторанта, пистата, плажа.

Непълният капацитет или неизползвания потенциял са загуба в за предприемачите в туризма. Високите постоянни разходи (заплати, ток, наем) изискват непрекъсната експлотационна готовност или натовареност. Критичната точка на ефективната

натовареност на капацитета е 70%. Основен фактор, мотивиращ покупката на туристическото пътуване (ваканция или програма с процедури) е местоположението/дестинацията на обекта.

Конкуренцията в туристическия бизнес днес е между доставчиците, както за вниманието на клиентите, така и за техния интерес с цел провличане към асортимента на нашата фирма. Много стари продукти могат да бъдат обновени (допълнени), но без предлагане на иновации в продуктите и технологиите е невъзможно оцеляването в днешната кокурентна среда. Шансът на малките и средни предприятия в туризма, използващи маркетинга като управленски подход и форма за възпитание или култивиране на потребление на нови нетрадиционни услуги, индивидуални и групови програми, имат прогресиращо значение на пазара. В битката с големите играчи в туризма, малките и средни предприятия успяват заради гъвкавостта си и целелнасочения си маркетинг, концентриран към определени цели- групи туристи (сегменти). За това “големите риби изяждат малките, но само тези, които плуват бавно” - е популярен израз, от който се боят и китовете и акулите в туризма.


Планиране на маркетинга и рекламата

Маркетинговата организационна функция на фирмите в туризма е ориентирана към задоволяване нуждите на пострбителите възоснова на проучване на потребителското търсене в рамките на отделните сегменти (групи) на целевия пазар. Изхождайки от принципа, че пазарът се състои от куповачи, чиито потребности и потребителско поведение са твърде различни. Много туристически фирми се стремят са създават продукти за целия пазар и се опитват да правят маркетинг на всеки продукт за всеки пазар. Пазарът се подразделя на потребителски групи, имащи общи или близки изисквания и критерии по отношение вида и качеството на туристическия продукт. Предприятието може да се съобрази с техните потребности и желания, чрез фирмената мисия или концепция, които се проявяват във фирмените пакети - продукти с услуги, техните ценови нива, начините на дистрибуция и формите на промоция или реклама. Това дава на предприятието по-големи гаранции за успешен палсмент на своя асортимент. Става въпрос за ориентиране към целеви групи, при които мениджънта преминава през фази :

- сегментация на пазара

- определяне на целевия пазар

- позициониране на пазара

При сегментирането на пазара се разбира разчленяването на еднородни части: нисши, сегменти, прозорци. Целта на това сегментиране е приспособяване на фирменото предлагане към изискванията и очакванията на определен потребителски кръг. След сегментирането трябва да се определи целия пазар на фирмата. Тъй като е сравнително нова част от маркетинговия инструментариум, целевите групи следва да се изучават на базата на конкретни маркетингови и пазарни проучвания. Целевия пазар, т.е. групите потребители могат да бъдат диференцирани в рамките на активния и пазивния туристически преиод (сезон). През активния се насочваме към по-платежоспособната клиентела в рамките на летните и зимните ваканции и отпуски, а в останалото време към средния клас и други социални групи от обществото и страните от Европейския съюз.

Позиционирането на фирмата на пазара има за цел да покаже, кои са най-добре приетите продукти и услуги на туристическата фирма от потребителите. Целта е търговския знак да стане популярен и да привлича вниманието, различавайки съзнанието на потребителите от тези на конкуренцията. Пазарният имидж на дадената фирма и нeйните продукти в туризма (Tui, Neckerman, Balkanturist) е реалното позициониране на представата за качествено обслужване в съзнанието на туристите. Това е т.н. пазарна уникална позиция на туристическия продукт (пакет, програма, услуга, процедура), която е обослована от неговите качества, цена и послезност за клиента.


Видове маркетингови политики

Маркетинговите инструненти, разглеждани като форми за въздействие върху потребителите, действат заедно и по отделно под формата на фирмени стратегии, познания и отлично познаване на възможностите на 6-те елемента на маркетинкг микса. В този смисъл стратегическото значение имат четирите полотики - в това число продуктова политика, политика на цените и ценообразуването, дистрибуционна (пласментна) политика и комуникационна (промоционална) политика. Избора на продукти насочени към туристическото търсене е основен белег за фирмената маркетингова дейност. Резултата от усилията на фирмения песонал е разработване на видове услуги групирани в програми и пакети съответно от доставчиците и посредниците в тусриситческото предлагане. Освен трите вида основни услуги, в туризма съществуват десетки допълнителни продукти, които по целесъобразност се включват във ваканционни, уийкенд, специализирани, хоби и други програми и пакети насочени конкретно към представителите на сегментите или целевите групи, към които е насочена маркетинговата дейност на фирмата. Жизненият цикъл на всеки продукт или услуга преминава през четирите фази, като маркетинговите инструменти са различни в рамките на всяка една от тях, с което се цели по-дулготрайното задържане на фирмения продукт на пазара.

Българските курорти нямат достатъчно богат асортимент от допълнителни услуги в курортните центрове и зони, което е причина за по-слабия интерес от страна на по- платежоспособните туристи и целевите им групи.

Политиката на ценообразуването и цените е втората по значение форма на проявление на маркетинговото управление на бизнеса. Целите на ценовата политика се свързват с възмовностите за конкуриране с другите участници. В българия за съжаление се прилага ценова стратегия (по принцип) и политика на ниските пакетни цени, което се налага от монопола на международни туропрераторски фирми, определящи на българския туристически пазар.

Формирането на цените е на базата на закона на търсенето и предлагането, на законите на кокуренцията или на битката за пазарен пробив и пазарно присъствие на базата на по-добри съотношения между качество и цена.

Отбиви и отстъпки от цените в туристическия бизнес се правят във връзка със стимолиране на покупки на туристически пакети и програми от групови (корпоративни) клиенти. Доставчиците отстъпват част от печалбата си на посредниците, които я приемат като комисионна за придвижване на туристичекия продукт до крайния потребител.

Канали за реализация (дистрибуция) - те са пътя за придвижване на продукта от доставчиците към крайните клиенти, с помощта или без на туристически посредници :

В маркетинга фирмена комуникационна система се изгражда на базата на маркртингова комуникационна система (МИС). Обема на данните и информацията като цяло, предполага най-малкото два субекта, при които единият изпраща, другия получава и обратното. Управлението на информационните потоци в туристическото предприятие е едно от основните задължения на предприемачите и мениджърите. МИС е изключително важна структура, която съществува с оглед подготовката или разработването на тактически и стратегически управителски решения. МИС е в основата на маркртинговите проучвания като изключително важен инструмент при анализа, оценката, планирането, организацията и контрола на туристическата дейност. Маркетинговите специалисти във фирмата селектират от общия поток само нужната на фирмата база данни, според нуждите и конкретните задачи, свързани с маркетинг мениджънта (управлението чрез маркетинг). За да говорим за комуникационна политика е важно да кажем, че тя има четири съставни компонента:

1) рекламата

2) PR - връзки с обществеността

3) лични продажби

4) стимулиране на продажбите

Често пъти се използва и названието и промоционална политика, това не е проблем, но промоцията е важен компонент на комуникационната полотика и е тясно свързана с рекламната дейност. Представянето е свъзано с провеждането на кампании (мероприятия) в рамките на цялостната рекламна дейност на туристическото предприятие.

Рекламата винаги е платена за разлика от обявите. Прекламната политика на туристическото предприятие има за цел да формира в клиента впечатление (интерес) за покупка (за туристическо пътуване), като заявителя (поръчителя) разглежда рекламни форми. Изпълнението на идеите на собственика за въздействие върху потенциалните клиенти в съвременния бизнес е невъзможно без реклама. Това е едно от целите на маркетинговата дейност и тя няма едноактно значение. Тя е постоянна задача на маркетинговите специалисти или на фирмените партньоти (външни) на туристическото предприятие. Най-важния рекламен продукт са каталозите, фирмените печатни дипляни, брошури, флаери. Паралелно се тази форма интернет предлага отлични възмовности за рекламо въздействие върху различни сегменти на пазара.

Маркетинговият и рекламният бюджет представляват финансови планове за приходите и разходите, за реализация на маркртинговата (рекламната) дейност на фирмата. Средствата за маркетинг и реклама се отделят от печалбата на фирмата и представляват процент от нея. Всяка фирма има собствена политика по отношение на обема на тези средства. Като например малкия хотел изразходва 6-10% от собственият си доход за реклама докато големите туроператори разходват големи проценти за същата дейност. Хотела прави своите разчети (сметки) за приходи през годината на базата на финансови показатели в рамите, на които се залага ефект върху продажбите на туристически услуги от макетингова дайност. Тази задача е трудна, но се изпълнява от специалистите по маркеринг и продажби на базата на проучвания и анализи, на пр. на активността на продажбите преди и след рекламната кампания.


Маркетингово проучване

Маркетинговото и пазарно проучване често се бъркат. Вторто е съставка от първото. В края на краищата маркетинговото проучване е нужно за събирането и обработката на информация за подкотовка на оправленски решения, както и за прогнози, концепции и планови програми.

Видове маркетингови проучвания - според нуждите на фирмата за даден етап. Видовете туризъм предопределят и съдърванието на маркртинговите проучвания. В рамките на маркетинговото проучване се изследват и анализират различни видове информации свързани по 2 метода: първично и вторично проучване.

При единия случай (вторичния) се използва налична или съществуваща информация - списания, книги, вестници, медийни предствяния, доклади, отраслеви и статистически данни.

При първичните проучвания (на место) свързани с посещения и изследване на условията на конкретните територии, зони, дестинации, места.

Докато вторичните са наричат кабинетни (офисни), първичните са полеви, осъществявани на конкретното място - обект на интерес. Интересите на туристи и проучванията на туристи от Скандинавия, най-често се извършва чрез посещения на туристически борси и изложения в тези страни. Събитането на информация чрез анкети, допитвания на място или във връзка с рекламни и промоционални мероприятия е друга форма на първично проучване.


Свързани:

*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconПрофесионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
...
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция
Общата организация на пазара, което включва намаление на интервенционната цена, производителите се компенсират с увеличение на директните...
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconРегламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара
Нова законова рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти...
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconСегментиране на пазара. Процедура за сегментиране. Историческа рамка. Основни понятия, дефиниции. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА сегментиране на пазара. Видове сегментиране. Конкурентната среда. Сегментиране. Избор на целеви пазар
Сегментирането възниква към края на 40-те начало 50-те. Свързва се с неорганизирания пазар. Това е опит да се навлезе по-навътре...
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconДипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова
Същност и цели на сегментацията и позиционирането на продукта на пазара. Диференцираният подход при изучаване на потребителското...
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconКонцепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти
Системен подход – има непосредствена връзка и изразява пазара като елемент на възпроизводствена система
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconФорма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да
Категория на електрическото и електронното оборудване, което лицето пуска на пазара
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconЛицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със
Отговарят за разделното им събиране и маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора
Цел на режима: Общата организация на пазара в сектор “Суров тютюн” цели да осигури определено ниво на доходите на тютюнопроизводителите,...
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора iconСегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов
Резюме: Основната цел от провеждането на изследването на пазара на дистанционно обучение в България е да се идентифицират отделните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом