До общински съвет стара загора предложение
ИмеДо общински съвет стара загора предложение
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер14.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://krsz.org/upload/t.07-ARIR - 2011.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАРА ЗАГОРА


ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от Емил Маринов Христов –

Председател на Общински съвет


ОТНОСНО: Избор на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие – Стара Загора


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,


С писмо с вх. № 12-00.0011- 9/11.11.11г. Изпълнителният директор на Агенцията за регионално икономическо развитие, ни уведомява за предстояща сесия на Общото събрание. Съгласно Устава на АРИР-Стара Загора, Общото събрание на организацията избира управителните си органи на всеки две години, което налага избирането на нови представители - на Община Стара Загора и на Общински съвет.


Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните


РЕШЕНИЯ:


На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет


1. Освобождава .................................... ЕГН ........, л.к...............издадена на ........... от РДВР Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора,, ул. .........................................

и

..................................................................., ЕГН ........, л.к...............издадена на ........... от РДВР Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора,, ул. .........................................


като представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие – Стара Загора.


2. Избира за представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие – Стара Загора....................................................................................................................., ЕГН ........, л.к...............издадена на ........... от РДВР Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора,, ул. .........................................

и

..................................., ЕГН ........, л.к...............издадена на ...........от РДВР Стара Загора, адрес:

гр. Стара Загора,, ул. .........................................


ЕМИЛ ХРИСТОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ЕХ/ГВ

Свързани:

До общински съвет стара загора предложение iconДо общински съвет стара загора предложение
Относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията...
До общински съвет стара загора предложение iconДо общински съвет стара загора предложение
Относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията...
До общински съвет стара загора предложение iconДо общински съвет стара загора предложение
Относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията...
До общински съвет стара загора предложение iconДо общински съвет стара загора предложение
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлени имоти в кв. 424 „б” по плана на гр. Стара Загора
До общински съвет стара загора предложение iconДо общински съвет стара загора
С писма входящи №26-00-6 / 07. 01. 2009г и №26-00-15/09. 01. 2009г до Кмета на Община Стара Загора и Председателя на Общински съвет...
До общински съвет стара загора предложение iconОбщински съвет стара загора от Емил Маринов Христов – Председател на Общински съвет относно
Относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в снц „Регионално сдружение за управление на отпадъците Стара Загора”
До общински съвет стара загора предложение iconДо общински съвет стара загора предложение
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията...
До общински съвет стара загора предложение iconДо общински съвет стара загора
Решение №361 / 26. 02. 2009 год от Общински съвет Стара Загора, в раздел IV „имоти за продажба по зос” са предвидени за продажба...
До общински съвет стара загора предложение iconОбщински съвет стара загора от проф. Светлин Танчев кмет на Община Стара Загора относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имотvііі
Относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имотvііі89 кв. 47 по плана на с. Богомилово общ Стара Загора на собственик на сграда...
До общински съвет стара загора предложение iconОбщински съвет стара загора от проф. Светлин Танчев кмет на Община Стара Загора относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІ
Относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот хі225 кв. 13 по плана на с. Арнаутито общ. Стара Загора на собственик на сграда...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом