Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и
ИмеМинистерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер54.32 Kb.
ТипРешение
източникhttp://anticorruption.government.bg/cms/files/mod_file/RMS61.doc


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис


Р Е Ш Е Н И Е N 61

от 2 февруари 2006 година


За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:


1. Създава Комисия по превенция и противодействие на корупцията, наричана по-нататък “комисията”, в състав:Председател:

- министърът на вътрешните работи

Заместник-председатели:

- министърът на правосъдието

- министърът на държавната администрация и административната реформа

Членове:

министърът на финансите

министърът по европейските въпроси

заместник-министър на образованието и науката

заместник-министър на здравеопазването

председателят на Сметната палата

директорът на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол към министъра на финансите

директорът на Агенцията за финансово разузнаване към министъра на финансите

изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

директорът на Агенция “Митници” към министъра на финансите

секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет

директорът на дирекция „Стратегическо планиране и управление” в администрацията на Министерския съвет

директорът на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” в администрацията на Министерския съвет.

2. Министърът на образованието и науката и министърът на здравеопазването определят поименно заместник-министрите - членове на комисията.

3. При изработването на държавната антикорупционна политика комисията предлага решения за:

а) приоритетите на антикорупционната дейност на правителството през съответната година;

б) най-ефективните подходи за ефективно противодействие и превенция на корупцията в различните обществено-политически области;

в) необходимите контакти с международни партньори и други.

4. Комисията осъществява контрол и координация по изпълнението на стратегията и на Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, като:

а) анализира и обобщава информацията относно предприетите мерки и действия срещу корупцията, както и за резултатите и ефективността от борбата с корупцията;

б) одобрява системата от индикатори за изпълнение на стратегията и ефективността на антикорупционните мерки на държавните институции и обобщава информацията от тях;

в) изготвя отчет на изпълнението на стратегията и програмата на всеки 6 месеца;

г) предлага на министър-председателя да възложи извършването на проверки на дирекция “Главен инспекторат”;

д) сътрудничи с институции на гражданското общество при провежданите от тях периодични проучвания, оценяващи разпространението на корупцията в страната и нагласите на гражданите и бизнеса към качеството и резултатите от дейността на държавната администрация.

5. Комисията отчита дейността си пред Министерския съвет.

6. Председателят на комисията:

а) представлява комисията;

б) насрочва заседанията, определя дневния ред и ръководи заседанията на комисията;

в) организира и контролира изпълнението на решенията на комисията.

7. В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя или от определен от председателя член на комисията.

8. За подобряване на координацията по превенцията и противодействието на корупцията към комисията се създава Координационен съвет, в чийто състав влизат председателите на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание, на Комисията за борба с корупцията в съдебната система към Висшия съдебен съвет и на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет и по един член на трите комисии.

9. За подпомагане работата на комисията към нея се създава работна група, ръководена от директора на дирекция „Главен инспекторат” в администрацията на Министерския съвет.

В състава на работната група се включват:

секретарят на Съвета по сигурността;

директорът на дирекция „Стратегическо планиране и управление” в администрацията на Министерския съвет;

директорът на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции в администрацията на Министерския съвет;

ръководителите на инспекторатите в министерствата.

10. Комисията провежда редовни и извънредни заседания.

Редовните заседания на комисията се провеждат веднъж месечно.

Извънредно заседание на комисията може да бъде свикано от председателя по негова инициатива или по предложение на заместник-председателя или на трима от членовете при наличие на важни обстоятелства, изискващи приемане на решение.

Заседанията на комисията са закрити.

11. Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на комисията не по късно от 5 работни дни преди датата на заседанието.

Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред не по късно от 3 календарни дни преди датата на провеждане на заседанието.

12. В заседанията на комисията участва националният омбудсман.

За участие в заседанията на комисията по отделни въпроси могат да бъдат канени народни представители, министри и ръководители на други административни структури, представители на неправителствени организации, други длъжностни лица и експерти.

На заседанията на комисията присъстват определени от председателя служители от дирекция “Главен инспекторат” на Министерския съвет и стенограф.

13. Комисията провежда заседание, ако присъстват половината от нейните членове.

По изключение отделен член на комисията може да се представлява от упълномощен от него представител.

14. В изпълнение на своите задачи комисията приема решения.

Решенията се вземат с явно гласуване с мнозинство от присъстващите на заседанието членове на комисията.

15. За всяко заседание на комисията се съставя протокол, в който се отразяват обсъжданията, констатациите и взетите решения.

Протоколът от заседанието се подписва от председателя и от секретаря на комисията и се съхранява в нейния архив.

16. Практическата реализация на решенията на комисията се осъществява от ръководителите на инспекторатите в административните структури в системата на изпълнителната власт, подпомагани от дирекция “Главен инспекторат” в администрацията на Министерския съвет.

17. Допълнителни оперативно-организационни правила за работата на комисията и правилата за работа на работната група се определят с решение на комисията.

18. Организацията на работата на комисията се осъществява от секретар – директорът на дирекция “Главен инспекторат” в администрацията на Министерския съвет.

19. Административното и техническото обслужване на комисията се осъществява от дирекция “Главен инспекторат” в администрацията на Министерския съвет.

20. Отменя решения N 77 и 397 на Министерския съвет от
2002 г.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров


Свързани:

Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconСтратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008
Езултати за ограничаване на корупцията и оценката от изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията 2001...
Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconЗаседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията област ввелико търново
Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconПрограма за изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 07. 31. 12. 2007 г
Програма за изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията
Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconОтчет на изпълнението на Стратегията за
Основната цел на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията е да ограничи корупцията в страната,...
Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconПравителственият отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г
...
Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconПроект Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията на Община за 2008-2009 г
Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията на Община за 2008-2009 г
Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconОбластен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията велико търново

Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconОбластен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията област ввелико търново

Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconПлан за действие
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Бургас
Министерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и iconУтвърдил: областен управител
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията-Габрово за периода 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом