Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
ИмеФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер57.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.assoc.pension.bg/acts_file/8@fbg_Naredba 19-KFN_pens rezervi.doc
НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване


Приета с Решение № 30-Н от 8.12.2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г.


Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определя редът за създаване на пенсионни резерви от пенсионно-осигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, наричан по-нататък доброволен пенсионен фонд, и които изплащат пожизнени пенсии от него.

Чл. 2. Пенсионните резерви се използват само за изплащане на пожизнени пенсии на пенсионерите, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.

Раздел II

Създаване на пенсионни резерви

Чл. 3. (1) Пенсионноосигурителното дружество, управляващо универсален пенсионен фонд, създава пенсионен резерв за изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост.

(2) Пенсионният резерв по ал. 1 се формира от следните източници:

1. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество;

2. средства по чл. 170, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Чл. 4. (1) Пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд и изплащащо пожизнени пенсии от него, създава пенсионен резерв за изплащане на тези пенсии.

(2) Пенсионният резерв по ал. 1 се формира от следните източници:

1. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество;

2. средства по чл. 245, ал. 3 и 5 КСО.

Чл. 5. (1) Пенсионноосигурителното дружество отчита всеки пенсионен резерв чрез отделна счетоводна сметка.

(2) Източниците, формиращи всеки пенсионен резерв, се отчитат чрез отделни подсметки към съответната счетоводна сметка.

(3) В срок до един месец от датата на установяване на наличието на условията по чл. 170, ал. 3 и чл. 245, ал. 3 и 5 КСО средствата по чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 4, ал. 2, т. 2 се прехвърлят по сметка на пенсионноосигурителното дружество и се отразяват като увеличение на съответния пенсионен резерв.

Чл. 6. (1) Размерът на необходимите средства за съответния пенсионен резерв се определя по проспективен метод и е равен на положителната разлика между настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите с отпуснати пожизнени пенсии и сумата от средствата по индивидуалните им партиди.

(2) Настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите за целите на формиране на съответния пенсионен резерв се изчислява от пенсионноосигурителното дружество на база на технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност за съответната година, поотделно за:

1. изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост от универсалните пенсионни фондове;

2. изплащане на лични пожизнени пенсии за старост и наследствени пожизнени пенсии от доброволните пенсионни фондове;

3. изплащане на лични пожизнени пенсии за инвалидност от доброволните пенсионни фондове.

(3) (в сила от 1.01.2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества прилагат единни технически лихвени проценти и биометрични таблици за смъртност по ал. 2, които сеутвърждават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,ръководещ управление "Осигурителен надзор", поотделно за универсален и задоброволен пенсионен фонд, до 31 декември всяка година.

Чл. 7. Всяко пенсионноосигурително дружество създава съответен пенсионен резерв и започва да изчислява размера му по реда на чл. 6 от началото на годината, следваща годината на отпускане на първата пожизнена пенсия.

Чл. 8. (1) Пенсионноосигурителното дружество извършва преизчисляване на размера на формирания пенсионен резерв към 31 декември всяка календарна година.

(2) Когато размерът на пенсионния резерв в края на годината е по-малък от размера, изчислен по реда на чл. 6, пенсионноосигурителното дружество допълва от собствени средства разликата, като я отразява по сметката на пенсионния резерв до 1 март следващата календарна година.

(3) В случаите, когато достигнатата от универсален пенсионен фонд доходност е по-ниска от минималната доходност, определена по реда на чл. 193 КСО, преизчисляване на пенсионния резерв се извършва и в деня, следващ деня на определяне на размера на средствата по индивидуалните партиди на пенсионерите и след покриване на разликата до минималната доходност.

Чл. 9. (1) Максималният размер на формирания пенсионен резерв за съответния фонд в края на годината не може да бъде по-голям от 110 % от размера, изчислен по реда на чл. 6, с изключение на случаите по ал. 3.

(2) Средствата над максималния размер по ал. 1 с източник постъпленията по чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 2, т. 1 се освобождават от пенсионния резерв и се отразяват по сметка на пенсионноосигурителното дружество до 1 март следващата календарна година.

(3) В случаите, когато в резултат на постъпления в пенсионния резерв по чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 4, ал. 2, т. 2 бъде надвишен максималният размер по ал. 1, разликата не се освобождава в полза на пенсионноосигурителното дружество, а остава по сметката на пенсионния резерв.

Чл. 10. (1) Пенсионноосигурителните дружества представят в срока по чл. 190, ал. 1 КСО едновременно с представянето на годишните финансови отчети на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", справка по утвърден от него образец за състоянието на всеки пенсионен резерв към края на отчетната година.

(2) В случаите по чл. 8, ал. 3 справката по ал. 1 се представя едновременно с представянето на месечните финансови отчети в срока по чл. 186а, ал. 1 КСО.

Раздел III

Административнонаказателна отговорност

Чл. 11. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Пенсионен резерв" представлява сумата от средства, заделени по съответен ред, с които се изплащат допълнителни пожизнени пенсии за старост, лични пожизнени пенсии за старост, лични пожизнени пенсии за инвалидност и наследствени пожизнени пенсии на пенсионерите, които са преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.

2. "Биометрична таблица за смъртност" за целите за изчисляване на размера на пенсионните резерви представлява теоретичен модел, представен под формата на статистическа таблица, характеризираща повъзрастовия режим на преживяване и смърт на определена общност от хора.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Размерът на необходимите средства за пенсионния резерв на пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд, което на основание § 114 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (ЗИДКЗОО) е прекратило прилагането на пенсионни схеми с формирани общи сметки, се определя по проспективен метод и е равен на положителната разлика между настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите и сумата от средствата по индивидуалните им партиди и текущия размер на заделените средства съгласно § 114, ал. 3, изр. първо ЗИДКЗОО.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 192, ал. 2 и чл. 213, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 30-Н от 8.12.2004 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 4. (1) Наредбата влиза в сила от 30 декември 2004 г., с изключение на чл. 6, ал. 3, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.

(2) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърждава в срок до 31 март 2005 г. единни технически лихвени проценти и биометрични таблици за смъртност, които се прилагат от пенсионноосигурителните дружества при изчисляване на пенсионните резерви към 31 декември 2005 г.

(3) При изчисляване на пенсионните резерви към 31 декември 2004 г. пенсионно-осигурителните дружества прилагат технически лихвени проценти и биометрични таблици за смъртност, одобрени и утвърдени по съответния ред преди влизането в сила на тази наредба.

§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Свързани:

Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconМинимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
В съответствие с чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване управителният орган на
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconРъководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества
Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (зддпо) определят правомощията и задълженията на Държавната агенция по...
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconДоброволно пенсионно осигуряване
Доброволното пенсионно осигуряване в дпф “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране...
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване iconИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом