Икономически отношения между Република България и Република Молдова
ИмеИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер69.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sme.government.bg/uploads/2012/04/Икономически-отношения-между-Република-България-и-Р
Икономически отношения между Република България и Република Молдова

Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към интегриране в ЕС.

1. Стокообмен

Стокообмен между Република България и Република Молдова

(млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2006

35.0

23.7

11.3

+12.4

2007

76.5

53.6

22.9

+30.7

2008

77.1

50.8

26.3

+24.5

2009

65.6

50.7

14.9

+35.8

2010

84.3

68.4

15.9

+52.5

2011

95.8

74.99

20.8

+54.2

Данните за 2010 г., сравнени с тези от 2009 г. показват:

 • Стокообменът се е увеличил с 28.7%;

 • Износът на България се e увеличил с 35.1%;

 • Вносът от Молдова се e увеличил с 6.7%;

 • Традиционното положително за България салдо се e увеличило с 46.9%;

 • Молдова се нарежда на 40-о място в износа и на 59-о във вноса на България;

 • Молдова заема 0.3% от износа ни и 0.1% от вноса.

Резкият спад на българския износ за Молдова след 1997 г. се дължи на преустановяване практиката да се изнасят български вина през Молдова за Русия.

При структурен анализ за последните 5 години се забелязва, че най-голям е износът при група стоки:  нефтопродукти, тютюни, медикаменти, опаковки - основно стъклен амбалаж, бои, лакове и др. Вносът се формира от суровини - валцдрат, полупродукти и пръти от желязо и стомана природен гипс, селскостопански продукти и продукти на хранителната промишленост - семена от слънчоглед, плодове и плодови консерви и др.

Средно за периода 2000-2010 г. се наблюдава:

 • износ главно на промишлени изделия за потребителски цели;

 • внос главно на суровини, селскостопански стоки и продукти на хранителната промишленост.

През 2010 г. взаимният стокообмен се е увеличил с 28.7%, при ръст на общия стокообмен на страната с 16.4%, като износът се е увеличил с 35.1%, при увеличение на общия износ с 27.2% и увеличаване на вноса със 7%, при увеличаване на общия внос с 9%.
През първите 6 месеца на 2011 г. взаимният стокообмен се е увеличил с 23.2%, като износът се е увеличил с 14.2%, а вносът - със 78.2%.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в българския износ за Молдова през 2010 г.

Групи стоки, износ

Отн. дял (%)

Тютюни

24.9

Нефтопродукти

15.4

Медикаменти

9.8

Пластмасови едножични влакна

7.7

Машини за преработване или производство на храни и напитки

4.2

Перилни препарати

4.1

Стъклен амбалаж

2.0

Резервоари, цистерни и вани

1.7

Запушалки

1.3

Маркучи от каучук

1.3

Етикети от хартия или картон

1.2

Електрически акумулатори

1.1

Водещи стоки в българския внос от Молдова през 2010 г.

Групи стоки, внос

Отн. дял (%)

Нефтопродукти

17.1

Стъклен амбалаж

16.5

Олио

13.3

Телефонни апарати

12.2

Семена от слънчоглед

12.2

Броячи за течности и газове

8.8

Природен гипс

3.7

Соево масло и негови фракции

3.0

Сушени плодове

1.8

Семена за посев

1.4

Тестени сладкарски продукти

1.3

Рапично или синапено масло

1.2

3. Инвестиции

По данни на БНБ за периода 1996-2010 г. Република Молдова е инвестирала в Република България 6.9 млн. евро. От общата сума на инвестициите от Молдова най-голям е размерът на тези в сферата на и финансите.

4. Туризъм

Молдовските граждани заемат около 30-о място в класацията на чуждестранни туристи, посещаващи България през последните години, през 2010 г. – 24 място. Една от причините за намаляване на туристопотока от Молдова през 2000 и 2001 г. е въвеждането на визов режим. През 2010 г. туристопотокът от Молдова се е увеличил с 23.80% при увеличаване на общия туристопоток с 5.40%. През първите шест месеца на 2011 г. 20 968 граждани на Република Молдова са посетили Република България с цел туризъм. Туристопотокът от Молдова се е увеличил с 33.9% при увеличение на общия туристопоток със 7.0%, при което Молдова заема 17 място.

5. Договорно-правна база

Основа за развитие на българо-молдовските икономически отношения са следните спогодби:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество, в сила от 23.04.2007 г.;

 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, в сила от 11.06.1997 г.;

 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, в сила от 24.03.1999 г.;

 • Договор за сътрудничество в областта на туризма;

 • Спогодба за взаимни пътувания на гражданите, в сила от 22.12.2000 г.;

 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари;

 • Спогодба за сътрудничество в областта на въздушните съобщения;

 • Спогодба за принципите на сътрудничеството в областта на железопътния транспорт;

 • Спогодба между правителствата на България, Русия, Украйна и Молдова за сътрудничество в областта на транспортирането на ядрени материали между РБ и РФ през територията на Украйна и територията на Република Молдова, ратифицирана;

 • Конвенция за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията, 16.09.1998 г.;
  Ветеринарно-санитарна конвенция;

 • Договор между съответните министерства за сътрудничество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

 • Спогодба за сътрудничество между КЗК на България и Министерство на икономиката и реформите на Молдова;

 • Протокол за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Молдова;
  Спогодба за взаимна административна помощ в митническата област, 16.01.2003 г.

6. Междуправителствена комисия

Междуправителствена българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество

С влизане в сила на новото Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Молдова от 23.04.2007 г., Междуправителствената комисия се запазва като важен орган за подпомагане решаването на проблемите между двете държави. На 26-27.02.2009 г. в Кишинев беше проведено V заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия. Българската част на Комисията беше ръководена от г-н Явор Куюмджиев, заместник-министър на икономиката и енергетиката, а молдовската – от г-н Павел Бучацки, министър на информационното развитие.

По време на заседанието беше разгледан широк кръг от въпроси на българо-молдовските икономически отношения: взаимна търговия и икономическо сътрудничество, включително в областта на промишлеността и инвестициите, енергетика, туризъм, селско стопанство, транспорт, комуникации и информационни технологии, социална защита, култура, стандартизация и метрология. Бяха набелязани направленията за по нататъшното развитие на двустранното сътрудничество.

Резултатите от работата на Комисията са отразени в подписания от двамата председатели Протокол от заседанието, който е утвърден от Министерския съвет на Република България.

С Решение на Министерския съвет от 1 октомври 2009 г. и със съответна заповед от 2 декември 2009 г. за председател на българската част на Комисията е определен г-н Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
В Министерство на икономиката, енергетиката и туризма официално не е постъпвала информация за определяне на председател на молдовската част на Комисията.
Според устна информация от посолството на Република Молдова в Република България, за председател на молдовската част на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество е определен г-н Октавиан Калмик, заместник-министър на икономиката.


 

Свързани:

Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconЗакон за ратифициране на договора между република българия и република молдова за социално осигуряване
Член единствен. Ратифицира Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване, подписан на 5 декември...
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconПроект списък
Република Молдова, която ще съпровожда Президента на Република Молдова Н. Пр г-н Владимир Воронин по време на официалното посещение...
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconАдминистративно споразумение за прилагане на договора между република българия и
На основание член 27, алинея 1 от Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване от 5 декември 2008...
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconРепубликабългари я национален осигурителен институт
Относно: Прилагане на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване от 5 декември 2008 г
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconОтношения между република българия и република македония
На 15 януари 1992 г. България първа официално призна Република Македония като независима и суверенна държава
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconСдружение за развитие на бизнес и културни отношения между република индия и република българия
Обръщение от Н. Пр г-н Дивябх Манчанда – извънреден и пълномощен посланик на Република Индия в София
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconПрограма 30 10. 00 Регистрация
Сдружение за развитие на бизнес и културни отношения между Република Индия и Република България
Икономически отношения между Република България и Република Молдова iconДоговор между република българия и република молдова за социално осигуряване
Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 27 май 2009 г. Дв, бр. 42 от 2009 г. В сила от 1 септември 2009 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом