Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
ИмеОтчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
страница1/6
Дата на преобразуване21.10.2012
Размер0.84 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Strategic_documents/Strategies/OSiPlanDejstvie/app
  1   2   3   4   5   6
Приложение №1


ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2006 г. КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2000-2006 г.


IV.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

  1. Преодоляване на кризите във водоснабдяването

Действие

Изпълнени дейности през 2006 г.

Източник на финансиране

Ефект

Изграждане на многогодишни изравнители (язовири) в кризисни райони по отношение водоснабдяването им

Приключи възстановяването на малък язовир “Стан” в местността “Алята” /ППР/ - общ. Нови пазар.


Общински приходи

Увеличаване запасите на вода за питейно-битово водоснабдяване в най-силно засегнатите райони

Реконструкция на водопроводните мрежи на селищни водоснабдителни системи

Стартираха тръжните процедури за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи по избор на строител на ВиК мрежите в градовете Смолян, Шумен и Варна по проектите “Подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна”.


Приключи тръжната процедура и е сключен договор за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите в град Балчик.


Изграждана е нова водопроводна мрежа в общините: Антон, Бойчиновци, Елхово, Лъки, Макреш, Мездра, Ружинци, Якимово, Стара Загора, Горна Оряховица, Петрич.


Реконструирана е водопроводната мрежа на селищната водоснабдителна система в общините: Алфатар, Брегово, Гърмен, Каварна, Кнежа, Мездра, Мизия, Провадия, Ружинци, Сепарева баня, Враца, Смолян, Нови пазар, Николаево, Омуртаг, Криводол, Силистра, Банско, Чепеларе, Симитли, Неделино, Твърдица.


През 2006 г. са финансирани проекти за изграждане и реконструкция на канализационни мрежи в следните общини: Бойчиновци, Елхово, Хисар, Кнежа, Лъки, Ветрино, Видин, Павел баня, Смолян, Цар Калоян;

Алфатар, Баните, Банско, Белица, Благоевград, Петрич, Сандански, Приморско, Белослав, Провадия, Суворово, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Белоградчик, Димово, Кула, Криводол, Оряхово, Добрич, Каварна, Тервел, Ардино, Кирково, Момчилград, Троян, Берковица, Лом, Велинград, Белене, Искър, Плевен, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Русе, Нова Загора, Девин, Неделино, Рудозем, Чепеларе, Ботевград, Ихтиман, Самоков, гр. София, Казанлък, Стара Загора, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Тополовград, Шумен.


ИСПА,

ДБ


Общински бюджет,

СИФ


ПУДООС,

Общински бюджет,

ВиК,

САПАРД


Общински бюджет


ПУДООС

Намаляване загубите на питейна вода от водопроводните мрежи и подмяна на канцерогенни етернитови тръби с ППВП.


Задоволяване потребностите на населението с питейна вода.


Изграждане на инфраструктура за събиране и третиране на отпадъчните води.Довършване изграждането на малки обекти от местно значение за питейно битовото водоснабдяване

През 2006 г. са финансирани малки водоснабдителни обекти в множество общини: Благоевград, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, Айтос, Бургас, Карнобат, Белослав, Варна, Елена, Горна Оряховица, Белоградчик, Грамада, Роман, Крушари, Тервел, Момчилград, Кюстендил, Рила, Сапарева баня, Ябланица, Берковица, Вълчедръм, Вършец, Лом, Медковец, Монтана, Брацигово, Пазарджик, Септември, Стрелча, Перник, Радомир, Никопол, Асеновград, Стамболийски, Завет, Исперих, Самуил, Алфатар, Главиница, Златоград, Смолян, Ковачевци, Нова Загора, Ботевград, Етрополе, Правец, Самоков, Челопеч, Раднево, Попово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Венец и Върбица.


Довършване изграждането на малки обекти от местно значение за питейно битово водоснабдяване: възстановяване на водохващане в община Попово; корекция на р. Провадийска, ремонт на мост, укрепване свлачище, изграждане на отводнителни канавки в община Провадия; изграждане на подпорни стени в община Рудозем.


ПУДООС


РБ,

Общински бюджет


Подобряване социално битовите условия на населението, намаляването загубите на вода, увеличаване запасите на вода за питейно-битово водоснабдяване в най-силно засегнатите райони.


Осигуряване на резервно водоснабдяване от подземни води в районите с критично състояние на питейното водоснабдяване

Изграждане на предпазна дига и корекция на р. Ботуня в регулационните граници на с. Ракево, община Криводол.


Изграждане на предпазна дига и корекция на р. Лева в регулационните граници на гр. Криводол, община Криводол.


Възстановяване на дере в с. Цонево, община Дългопол.


Почистване на речното корито на р.Нечинска, р. Киселевска бара, р. Лом , на сухото корито в землище Василовци, отводнителни канали в с. Смирненски, с. Крива бара, община Брегово.


Почистване на бреговете на р. Баниски лом и Черни лом, община Две могили.


Почистване коритото на р.Чичилска, община Кула.


Почистено и продълбочено е речно корито Сърнин дол в гр. Мездра.


Почистване на затлачен отводнителен канал и изграждане на отводнително съоръжение, община Елхово.


“Възстановяване на водовземно съоръжение – бент на река Искър, при гр. Искър – ІІ етап” и “Възстановяване заустването на дъждовен колектор и изграждане на подпорна стена, гр. Искър” - община Искър.ПКЗНБАК,

Общински бюджет


Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

Осигуряване на райони в критично състояние с питейна вода.


Предприемане на мерки за ограничаване ползването на вода с питейно-битови качества за други цели

За ограничаване ползването на питейни води в определени населени места са: издавани заповед на кмета; монтирани са водомери и други.


ВиК

Икономично и целенасочено ползване на питейните води.
1.2.Осигуряване на вода за напояване.

Действие

Изпълнени дейности през 2006 г.

Източник на финансиране

Ефект

Намаляване загубите в хидромелиоративните системи


Изготвени проектни разработки за основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти


Извършвани основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти.

ДБНамаляване загубите на вода от хидромелиоративните системи.Стимулиране внедряването на водоспестяващи технологии при напояването и за закупуване на поливна техника

Реконструиране и възстановяване на помпени станции и деривации по река Дунав, и други реки в страната за напояване.

РБ

Възстановяване и подобряване напоителната инфраструктурата.1.3. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси

Действие

Изпълнени дейности през 2006 г.

Източник на финансиране

Ефект

Редовно информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси на местно и национално ниво, както и за начините и методите за пестеливо използване на вода

Редовно информиране на обществеността на национално и местно ниво чрез средствата за масова информация (национални и местни медии и информация на съответни табла, разположени в общините).


Периодично актуализиране на информация на Интернет страницата на МОСВ.


ДБ,

Общински бюджет

Осигуряване на актуална информация за населението.

Използване на икономически регулатори за пестене на вода от домакинствата и фирмите

През 2006 г. продължи прилагането на икономически регулатори за пестене на вода: чрез цената на услугата; чрез деференциран подход при определяне на таксата за физическите и юридическите лица.

Формиране на икономии на водни ресурси.

Пълно въвеждане на измервателни уреди за отчитане консумацията на вода от гражданите и фирмите

Басейновите дирекции (БД) са отговорните институции в процеса на издаване на разрешителните за водоползване, вкл. условието за монтиране на устройства за измерване. Изпълнението на условието се контролира от БД.

Задължавани са частните лица, фирми и организации да поставят измервателни съоръжения – условие заложено в издаваните разрешителни, както за водоползване, така и за ползване на водите.

Формиране на икономии на водни ресурси.1.4. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води


Действие

Изпълнени дейности през 2006 г.

Източник на финансиране

Ефект

Проектиране и изграждане на канализационни системи и ГПСОВ

Приключи строителството на ГПСОВ Горна Оряховица.

Продължи строителството на ГПСОВ Благоевград и ГПСОВ Пазарджик.

Приключи процедурата и се подписа договор за строителен надзор на изграждането на ГПСОВ в градовете Ловеч, Монтана, Севлиево.

Проведени са търгове за избор на фирми и е сключен договор за строителство на ГПСОВ в градовете – Ловеч, Монтана, Бургас, Меден Рудник, Севлиево, Шумен, Варна и Смолян.

Приключена е тръжната процедура за избор на строителен надзор за ГПСОВ Балчик и е сключен договор.

Приключена е тръжната процедура за избор на консултант и е подписан договор за изпълнение на проект “Проучване на ВиК мрежите и подготовка на инвестиционни проекти за градовете Попово, Търговище и Бургас – Меден Рудник”.

По проектите “Подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна” са подготвени тръжните документи и стартираха тръжните процедури за избор на техническа помощ за изпълнение на мерките, за избор на строителен надзор и подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите.

Проведена е тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване на ВиК дружествата – Смолян, Шумен, Варна и Добрич (клон Балчик).

В изпълнение на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите на воден цикъл за 13 града на България – Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Велико Търново, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин” са приключили дейностите по следните договори:

 • Рамков договор за подготовка на молби за финансиране на проекти на водния сектор на Сливен и Русе;

 • Рамков договор за подготовка на молби за финансиране на проекти от водния сектор на Бургас и Габрово;

 • Рамков договор за подготовка на молби за финансиране на проекти от водния сектор на Враца и Кюстендил;

 • Рамков договор за техническа помощ при подготовката на горецитираните проекти.


Подготвена е тръжната процедура за 13 ВиК Дружества – Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Благоевград, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин.


През 2006 г. са подписани финансовите меморандуми за мерките за Кюстендил и Сливен.


Проведен е първият етап от тръжната процедура – съставяне на къса листа от фирми за избор на Консултант по проект “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група А – Бургас, Габрово, Русе, Сливен, Враца и Кюстендил”.


Проведен е първият етап – съставяне на къса листа от процедурата за избор на Консултант по проект “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група Б – Велико Търново, Кърджали, Перник, Пловдив, Видин, Добрич и Ямбол”.


По проект “Техническа помощ за подготовка на проект за подобряване на канализационната система на град София” е сключен договор за техническа помощ за подготовка на Молба за финансиране на инвестиционната мярка.


Подготвено е тръжно досие за избор на консултант за втора фаза на проект “Техническа помощ за подготовка на проект за подобряване на водния сектор на град София”.


През 2006 г. продължи изграждането, както и допълнителното строителство с цел разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи градски пречиствателни станции за отпадъчни води. Започна и изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води Копривщица.

Започнат е строеж на ГПСОВ Рудозем.


По ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PE/003 – проектиране и започване на строителството на ГПСОВ Стара Загора и ГПСОВ Димитровград.


По ИСПА Мярка 2005/BG/16/P/PE/004 – Интегриран воден проект за град Русе е отбелязан следния напредък:

 • Подготвени са необходимите тръжни документи и обявите за провеждане на открити международни тръжни процедури за избор на изпълнители на договори за строителство са публикувани в Официалния журнал на Европейската комисия през декември 2006 г., както следва - Лот 1 (Рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа) и Лот 2 (Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа); изграждане на ПСОВ Русе; изграждане на главен водопровод.

 • Подготвени са необходимите тръжни документи и обявите за провеждане на ограничени международни процедури за избор на изпълнители на договори за услуги са публикувани в Официалния журнал на Европейската комисия през декември 2006 г., както следва - Лот 1 (Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на водоснабдителната мрежа); Лот 2 (Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на канализационната мрежа); Лот 3 (Строителен надзор на изграждане на главен водопровод в гр. Русе; строителен надзор на изграждането на ГПСОВ Русе; местна техническа помощ за изпълнение на интегриран воден проект в гр. Русе; доставки за обновяване на помпени станции за питейна вода.


По ИСПА Мярка 2005/BG/16/P/PE/003 – Интегриран воден проект за град Бургас е отбелязан следния напредък:

 • Обявите за провеждане на тръжни процедури за изпълнение на договори за строителство и строителен надзор са публикувани в Официалния журнал на Европейската комисия през декември 2006 г., както следва - Лот 1 (Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл. Обновяване на резервоар “Изгрев”); Лот 2 (Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа); Лот 3 (Обновяване на ПСОВ-изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчни води); местна техническа помощ за изпълнение на интегриран воден проект в гр. Бургас; изграждане на нов главен водопровод от резервоар “Лозово” да хотел ”Мираж”.
ИСПА,

ДБ,

ЕИБ


ПУДООС


ФАР


ИСПА,

ЕИБ


ИСПА,

ЕБВР,

ДБ


ИСПА,

ЕБВР


Намаляване на обема и дела на непречистените отпадъчни води, зауствани във водните обекти и подобряване качеството на водите.


Изграждане на инфраструктура за събиране и третиране на отпадъчните води. Подобряване на качеството на подпочвени води и предотвратяване замръзването на почвите.Осигуряване на пречистването на 95% от промишлени отпадъчни води

Комплексните разрешителни (КР) заместват разрешителните за заустване на отпадъчните води за инсталациите, за които се издават. Чрез КР се поставят условия за заустване на отпадъчните води. През 2006 г. са издадени 39 КР за инсталациите на следните предприятия: “МЕТИЗИ” АД, гр. Роман; “ОГНЯНОВО К” АД, ЗНХВ “Пуклина”; “ОГНЯНОВО К” АД, завод “Огняново”, гр. Пазарджик; „КАЛЦИТ” АД, гр. Асеновград; “ТЕРРА 2000” ООД, гр. Плевен, обект “Керамичен цех”, гр. Луковит; “ТОПЛОФИКАЦИЯ ВАРНА” ЕАД, гр. Варна; “ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново; “ТЕРА” АД, гр. Червен бряг; “МИЗИЯ” ООД, гр. Велико Търново; “Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено; “Кумазит Керамика” АД, клон с. Подвис; TEЦ “Девен” АД; “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, филиал “Тенево”; “Кераминжинеринг” АД, клон КЗ “Багренци”; “Колхида метал” АД, гр. Перник; “Стомана индъстри” АД, гр.Перник; “Арсенал” Завод-4, гр. Мъглиж; “Монтюпе” ЕООД, гр.Русе; “Еловица” АД, гр.Габрово; “Арсенал “ АД Завод 3, гр. Казанлък; “Керамат”АД, гр. Каспичан, цех Каспичан; “Керамат” АД, гр. Каспичан, цех “Ветрище”; “Дуропак – Тракия Папир” АД, гр. Пазарджик; “Ембул Инвестмънт” АД, гр. Стара Загора; “Йонтех“ООД, гр. София, площадка с. Цар Асен; “Галко“АД, гр. Радомир; “Марицатекс“АД, гр. Пловдив; “Енергия” АД, гр. Търговище; “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе”; “ОЦК ” АД, гр. Кърджали; “БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ” АД, гр. Монтана; “Костенец-ХХИ” АД, гр. Костенец; “Рубин” АД, гр. Плевен; “Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Дивдядово; “Керамик ГТ” АД, гр. Генерал Тошево; “Енергоремонт-Кресна” АД, гр. Кресна; “Стройкерамика” ООД, гр. Монтана; ЕТ “Старт Иван Йорданов” площадка. с. Александрово; Депо за неопасни отпадъци - гр.Елхово.


През 2006 г. са издадени 13 решения за неиздаване на КР на следните оператори: “НОВО СТЪКЛО” ЕАД, гр. Нови Пазар; “Камибо” ЕООД, гр. Враца; “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих; “Балкан-проджекти-мениджмънт” ЕООД, гр. София; “Майр-Мелнхоф Никопол” АД, гр. Никопол; “Булмет и Ко” ООД, гр.София; “Завод за хартия Мизия”АД, гр. Мизия; “Стар 7” ООД, гр. Плевен; “Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман; “Миролио България “ ЕООД, гр. Сливен; “Колхида- Сливен” АД, гр. Сливен; “Лесилхарт”АД, гр. Силистра; “Фабрика за хартия Стамболийски” гр. Стамболийски.


Актуализирани са 9 КР на следните оператори: “МОНБАТ” АД, гр. Монтана; “ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Търговище; “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, гр. Бургас; “НЕОХИМ”АД, гр. Димитровград – площадка “А”; “МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ” АД, гр. Бургас; “ОРГАХИМ” АД, гр. Русе, Източна площадка; “СИБИ” ООД, гр. Севлиево; “Идеал Стандарт-Видима” АД, гр.Севлиево, “Панхим” АД, гр. Стара Загора.


Изменено е комплексното разрешително на “БРИКЕЛ” ЕАД, гр. Гълъбово. Открита е процедура по изменение на КР на ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград във връзка с причинено значително замърсяване на околната среда от работата на инсталациите.


През 2006 г. са открити 6 процедури за преразглеждане на КР на следните оператори: “КЦМ”АД, гр. Пловдив – 2 процедури;

“Кумерио Мед” АД, гр. Пирдоп; “ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД, гр. Бургас; “БРИКЕЛ” ЕАД, гр. Гълъбово и ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград.


средства на фирми –оператори на промишлени инсталации

Подобряване качеството на водите в следствие по-високия процент обработени отпадъчни води.

Проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване


Проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване в общини: Симитли, Сепарева баня и Твърдица.
Други действия

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, напълно хармонизиран с изискванията на ЕС.


Извършва се ежедневна оценка и прогноза за състоянието на реките и язовирите в България.


Във връзка с ангажиментите на страната по Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво развитие на р. Дунав Министерство на държавната политика при бедствия и аварии има отговорностите и задълженията по овладяване и ликвидиране на аварийни разливи на нефт и други вредни и опасни вещества по течението на р. Дунав.


През 2006 г. специализирани формирования на отделите аварийно спасителни дейности в Главна дирекция „Национална служба гражданска защита” са участвали при ограничаване и ликвидиране на замърсявания от инцидентен (авариен) разлив на нефтопродукти по течението на р. Дунав.


Изготвени са проектни разработки и са извършвани за основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти.
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при МС.


ДБ


Съкращаване на процедурите по издаване на разрешителни.


Предотвратяване на наводнения, причинени от комплексни и значими язовири и от основните реки в България.


Противодействие на инцидентни (аварийни ) нефтени разливи по течението на екологичните и икономическите последствия.


Намаляване загубите на вода от хидромелиоративните системи.IV.2. ДОСТИГАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

2.1.Разработване и прилагане на програми за управление на КАВ (достигане на установените норми) в съответните райони “горещи точки” на територията на страната, в т.ч. по поречието на Долен Дунав.

Действие

Изпълнени дейности през 2006 г.

Източник на финансиране

Ефект

Изработване на локални програми за достигане качеството на атмосферния въздух (КАВ) в районите “горещи” точки

Приключи изпълнението на проект “Разработване на съвместна програма за управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в граничния българо-румънски регион по Долен Дунав” и са разработени Програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух и за достигане на утвърдените норми за следните двойки градове: Свищов – Зимнич, Никопол – Турну Мъгуреле, Русе – Джурджу и Силистра – Кълъраш.


Финансирана е газификацията в община Дългопол.


ФАР ТГС 2003


ПУДООС


Получаване на представителна и точна оценка за състоянието на КАВ в този регион и разработване на програми за подобряване.


Подобряване качеството на въздуха.

Изпълнение на локалните програми за достигане качеството на атмосферния въздух в районите “горещи” точки

След проведена тръжна и договорна процедура за Договор за консултантски услуги „Техническа помощ и супервизия за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” е подписан договор с избрания консултант. Стартирана е тръжна процедура за договора за строителство, като е изготвен проект на тръжна документация.


Извършена е координация на дейностите по изпълнение на общинските програми за управление на КАВ и оказване на необходимата методическа помощ.


В изпълнение на локалните програми за достигане качеството на атмосферния въздух в районите “горещи” точки са извършени:

 • рехабилитационни дейности на улични и тротоарни настилки в община Провадия, община Горна Оряховица;

 • озеленителни мероприятия в община Девня;

 • оптимизация на транспортната схема в община Стара Загора.


ИСПА,

ЕБВР,

Марица Изток 2


РБ,

Общински бюджетПодобряване качеството на атмосферния въздух в райони с нарушено качество на въздуха.


Постепенно подобряване на качеството на атмосферния въздух в тези райони.


Намаляване замърсяването на въздуха чрез ремонт на пътна мрежа.


Разработване на общински аварийни планове за действие при превишаване на критичните прагове на замърсяване на атмосферния въздух

Изготвен е проект на нова Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове.


Продължи разработването на общински аварийни планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при превишаване на критичните прагове на замърсяване на атмосферния въздух и изпълнението на дейности по извършване на специализиран анализ на атмосферния въздух.


За извършване на специализиран анализ и контрол на вредните вещества в атмосферния въздух при аварийни ситуации и провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи в Главна дирекция “Национална служба гражданска защита” са закупени допълнително електрохимични сензори за наличните апарати и десет броя мултигазанализатори за областните дирекции “Гражданска защита”.МДПБА

Осигуряване на информация и своевременна и правилна реакция при превишаване на алармените нива при емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.


2.2.Подобряване качеството на течните горива и продължаващо предотвратяване и/или ограничаване на емисиите на вредни (в т.ч. озон-разрушаващи) вещества, изпускани в атмосферния въздух от подвижни и неподвижни. източници.

Действие

Изпълнени дейности през 2006 г.

Източник на финансиране

Ефект

Изпълнение на Националната програма за постепенно преустановяване производството и употребата на оловни бензини и на програмите за прилагане на европейските изисквания към качеството на течните горива

Прилагани са изискванията на Наредбата за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, с която от 1.01.2004 г. се регламентира производството, вноса, разпространението и използването само на безоловни бензини.


Приет е Закон за изменение действието на Закона за чистотата на атмосферния въздух, който създава правно основание за приемане на наредби, сближаващи съответно директиви 2004/42/ЕС и 2005/33/ЕС, както и за изменение и допълнение на ПМС за веществата, които нарушават озоновия слой.


Разработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС №156/2003г., на основание ЗИД на ЗЧАВ.


Намаляване емисиите от олово от автомобилния транспорт.


Създадено е правно основание за приемане на наредбите, сближаващи съответно директиви 2005/33/ЕС и 2004/42/ЕС. Подобряване и прецизиране на правната материя, регламентираща контрола на качеството на течните горива.


Сближава Директива 2005/33/ЕС, изменяща 99/32/ЕС и транспониране на Директива 2005/33/ЕС, относно съдържанието на сяра в корабни и тежки горива.


Въвеждане на национална система за контрол на качеството на течните горива – създаване на специална Дирекция в ДАМТН за целта

С ПМС № 109/08.05.2006 г. числеността на Дирекция в ДАМТН е увеличена с 22 бройки.


В изпълнение на проект по Програма ФАР са доставени две мобилни лаборатории и оборудване за стационарната изпитвателна лаборатория, което дава възможност за определяне на задължителните показатели на течните горива, обект на контрола, залегнали в общия формат за годишно докладване, дефиниран в Решение 2002/159/ЕС на Европейската комисия.


Изградена и пусната е в експлоатация ІТ-система в Дирекцията и е проведено теоретично и практическо обучение по прилагане на система за мониторинг на качеството на течните горива.


Извършвани са проверки на качеството на течните горива за съдържание на олово и сяра над максимално допустимите стойности.


ДБ


ФАР


ДБУкрепване на административния капацитет.


С доставката на това оборудване Дирекцията в ДАМНТ ще бъде в състояние да подготвя национални данни за качеството на течните горива, разпространявани на територията на страната, и да докладва пред ЕК .


Придобит опит от страни-членки на ЕС за прилагане на законодателството в областта на контрола на качеството на течните горива.Разработване и прилагане на секторни програми и планове за предотвратяване или ограничаване на емисиите от неподвижни източници, в т.ч.:

Национална програма за намаляване на емисиите от действащи ГГИ


Национална програма за намаляване на емисиите от действащи ГГИ.


Програми за ограничаване на емисиите на ЛОС и УОЗ от определени производствени дейности (употреба на разтворители, съхранение и превоз на бензини и т.н.)Разработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС №254 за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.


Извършена е координация и контрол върху изпълнението на мерките по програмите за прилагане на Директива 2001/80/ЕС (за големите горивни инсталации – ТЕЦ и топлофикационни дружества), Директива 99/32/ЕС (за качеството на горивата), Директива 99/13/ЕС (за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения /ЛОС/ при определени промишлени дейности) и Директива 94/63/ЕС (за намаляване на емисиите на ЛОС при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини).


Въведена е в експлоатация нова инсталация “Газова сяра – 3” в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД за ограничаване на наднормените емисии на сероводород, отделен при производството на горива с ниско сярно съдържание.


Разработен е проект на Национална програма за ограничаване на общите годишни национални емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк.


В процес на изграждане е сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 1 и 2 в ТЕЦ “Марица Изток 2”, част от проект “Рехабилитация на блокове 1-4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1-4 и увеличаване на мощността на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД.

Въведена е в експлоатация СОИ-1 за блокове 1 и 2 на Енергийна компания “Марица Изток 3” АД. Рехабилитираният блок 2 е в търговска експлоатация, като Блок 1 е изведен за рехабилитация. Изграждането на СОИ-2 за блокове 3 и 4 е в напреднал етап.


В “БРИКЕЛ” EАД, ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД и Енергийна компания “Марица Изток III” АД, е въведен в експлоатация диагностичния модул на система за ранно предупреждаване (СРП) за прогнозиране на неблагоприятните климатични фактори, способстващи за замърсяване на атмосферния въздух със SO2, NOх и прах над допустимите норми в района на въздействие на трите централи.


Приключи изграждането на системите за непрекъснато измерване на емисиите (СНИ) в ТЕЦ “София”, ТЕЦ “София-Запад” и ОЦ “Люлин”.


Приключи конверсията от течно гориво на природен газ в Топлофикация “В. Търново”.


Започна изграждането на нов парогенератор на циркулиращ кипящ слой с топлина мощност 300 MW и нов електрофилтър на парогенератор №2 в ТЕЦ “Девен” АД.


Разработени са 17 секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите.


Разработен е проект на Наредба за ограничаване съдържанието на разтворители в продуктите за нанасяне на покрития.
Собствени средства


ПУДООС


Банков заем и собствени средства


Собствени средства


Собствени средства


ДБ,

Собствени средства,

ПУДООС


Собствени средства


Собствени средства


ПУДООС


ПУДООС


Подобряване на контрола по отношение на веществата, които нарушават озоновия слой, и флуорираните парникови газове.


Изпълнение на поетите от страната ангажименти по преговорната позиция по Глава 22 “Околна среда” от законодателство на ЕС.


Намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.


Сближава Директива 2001/81/ЕС. Намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.


Изпълнение на изискванията на Директива 2001/80/ЕС, респективно Наредба №10 към ЗЧАВ.


Ограничаване на емисиите от ЛОС от определени промишлени дейности.


Сближава Директива 2004/42/ЕС. Ограничаване на емисиите от ЛОС от определени промишлени дейности.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие 2002 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие за 2003 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет 2001г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconСъдържание въведение 6
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната 37
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Комисията стартира План за опазване на водните ресурси на Европа, който представлява стратегия за осигуряване на достатъчно количество...
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconПлан за действие към Националната стратегия за околна среда 2009 2018 г
Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста енергия
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconСе изчислят разходите и се калкулират приходите от вложените средства, реализираните дейности и постигнатите резултати. План за действие
Стратегия за ограничаване на антибиотичната резистентност и план за действие в мбал "царица иоанна" еад, софия
Отчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната iconПлан за действие
Извършване на анализ и оценка на фактическото състояние на цир в организационен и финансов аспект, възможните заплахи за дейността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом